Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat inrormační politiky
Vorlíčková, Blanka ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Práce je věnována vybraným oblastem tématiky online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu moderní informační politiky, jejíž je součástí. Po vymezení používaných termínů, mezi nimiž je pojem kulturního dědictví definovaný na základě antropologického pojetí pojmu kultura, a po segmentaci kulturního dědictví podle klíčových aktivit organizace UNESCO, následuje kapitola prezentující evropské aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupnění kulturního dědictví jako součást informační politiky Evropské unie od druhé poloviny 90. let 20. století (s přesahem mimoevropských aktivit významných pro Evropu). V kontextu této evropské politiky je představena činnost paměťových institucí České republiky podílejících se na online zpřístupnění evropského kulturního dědictví. Třetí kapitola je věnována terciárnímu vzdělávání se zaměřením na USA a Evropu, s detailním zájmem o situaci ve Slovenské a České republice. Čtvrtá kapitola předkládá základní souhrnnou charakteristiku informačních systémů kulturního dědictví a nastiňuje možnosti jejich využití v rámci vzdělávání a jako bohatých informačních zdrojů pro uživatele knihoven. Poslední kapitola práce se zaměřuje na výsledky získané v rámci projektu věnovaného tvorbě digitální knihovny pro online zpřístupnění obsahu osobních knižních fondů.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 1. díl, Muzea, galerie a památkové objekty
Lindnerová, Vladimíra ; Šílová, Hana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Budoucnost historického a kulturního dědictví: aplikace big data v digitálních humanitních vědách
Hryshyna, Kateryna ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zachování kulturního dědictví v kontextu digitálních humanitních věd. Hlavním tématem této práce bude představení moderních nástrojů a technologií zaměřených na zachování kulturní paměti v Evropě. Cílem práce bude zmapování přínosu a potenciálních rizik digitálních infrastruktur CESSDA, ARIADNE PLUS a DARIAH-EU pro zachování kulturního dědictví. Práce bude rozdělena na tři části - v teoretické části bude stručně představeno téma digitálních humanitních věd a jejich studia, pojem big data, a rovněž proměny digitálních archivů v kontextu digitálních humanitních věd. Analytická část se zaměří na zmapování aktuální situace zachování kulturního dědictví v Evropě. Poslední, praktická část, nabídne analýzu výhod a nevýhod digitálních infrastruktur ARIADNE PLUS, CESSDA a DARIAH-EU jak pro zachování kulturního dědictví, tak i pro výzkum v sociálních a humanitních vědách.
Marketingová komunikacia mesta Banská Štiavnica ako pamiatka UNESCO
Michaličková, Petra
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh nové marketingové strategie pro město Banská Štiavnica, které je zařazené na Seznamu světového dědictví UNESCO. Marketingová strategie byla navržena společně s rozpočtem a harmonogramem. Praktické části předcházela analýza současné situace, která byla uskutečněná dotazníkovým šetřením a řízenými rozhovory, na základě kterých byla vypracována SWOT analýza. Teoretickou část tvoří literární přehled, zejména pojmy z cestovního ruchu a marketingové strategie destinace.
Mechanická analýza celodřevěných konstrukčních spojů
Milch, Jaromír
Tradiční celodřevěné konstrukční spoje jsou v současnosti hojně vyhledávané při rekonstrukcích historicky cenných objektů. Tyto spoje jsou z pohledu budoucího zachování kulturního dědictví pro další generace nepostradatelné a nenahraditelné. Podtrhují samotný význam dřevěných konstrukcí a staveb, které mají v mnoha případech nevyčíslitelnou historickou, uměleckou ale i finanční hodnotu. Nicméně, tento zvýšený zájem sebou nese řadu problémů a rizik, které je nutné vhodným a včasným způsobem zachytit a eliminovat. Adekvátní nasazení těchto spojů vyžaduje výzkumem podložené postupy, které umožní vhodnou implementaci do stávajících konstrukcí při zachování jejich spolehlivosti a bezpečnosti. Hlavním cílem předkládané disertační práce bylo přispět k tvorbě adekvátních metodik analyzováním mechanického chování celodřevěných konstrukčních spojů zejména kolíkového typu, které se používají při rekonstrukcích poškozených dřevěných prvků nebo jejich částí. Pro tyto účely byly použity různé metody (modely), založené na kombinaci teoretických, experimentálních a numerických přístupů. Práci lze rozdělit na a) základní mechanické zkoušky masivního dřeva a b) konečně-prvkové komplexní analýzy celodřevěných spojů a konstrukcí. Základní mechanické zkoušky zahrnovaly tahové, tlakové, ohybové a smykové zkoušky na malých bezvadých tělíscích ze dřeva smrku (Picea abies L. Karst.), buku (Fagus sylvatica L.) a dubu (Quercus robur L.). Tyto druhy jsou pro historické, ale i současné evropské stavby klíčové. Odezva tělísek na různé druhy mechanického zatížení byla zaznamenávána pomocí kamer ve stereo konfiguraci (trojrozměrné snímání) za účelem získání plno-polních dat posunutí a poměrných deformací. Tyto výstupy sloužily pro stanovení materiálových charakteristik a jejich verifikaci v rámci sestavených materiálových modelů pro konečně-prvkové (KP) analýzy. Verifikované elasto-plastické materiálové modely byly směrodatnými materiálovými vstupy pro komplexnější KP analýzy pro hodnocení mechanické odezvy spojů a konstrukcí na zatížení. Mimoto byly materiálové charakteristiky využity v rámci teoretických výpočtů mechanických vlastností kolíkových spojů. Numerické analýzy založené na metodě konečných prvků (MKP) a byly řešeny v prostředí ANSYS s využitím vnitřního skriptovacího jazyka APDL (ANSYS Parametric Design Language) umožňujícího parametrizaci modelů. Výstupy z měření jednostřižných kolíkových spojů potvrdily shodu s teoretickými přístupy založenými na teorii EYM (European Yield Method), podle kterých se stanovuje mezní únosnost spojů a spojovacích prostředků. V rámci KP analýz bylo prokázáno, že sestavené elasto-plastické materiálové modely jsou schopny predikovat meze pevnosti i v komplexnějších úlohách, a proto mohou přispět ke spolehlivějšímu navrhování dřevěných konstrukcí a spojů v různých konfiguracích.
Výsledek účtu kultury ČR za rok 2018
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2017-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2016-2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb: tematický plošný průzkum sušáren chmele
Podroužek, Kamil ; Eismann, Šimon ; Horák, Jan ; Kaláb, Jiří ; Papoušek, Miroslav ; Kuprová, Renata ; Radová, Lucie ; Skalický, David ; Švec, Roman
Hlavním cílem projektu NAKI DG16P02B021 Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele bylo provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu vážícího se na specifické přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze v některých regionech. Zde však představují důležitou součást urbanismu obcí a kulturní krajiny. Jejich vývoji, funkci, konstrukcím ani technologickému vybavení však nebyla dosud věnována žádná badatelská pozornost. Zároveň se jedná o stavby, které až na výjimky nejsou památkově chráněné. Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky představují finanční zátěž a v posledních pěti letech jsou ve velkém měřítku demolovány. Z více než 5 500 těchto staveb zaznamenaných na počátku 20. století jen v Žatecké chmelařské oblasti, jich dnes zůstaly zachovány stovky. Dokumentace tak představuje poslední možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro budoucnost. Vedle základní dokumentace staveb, tedy nezpochybnitelné identifikace, fotodokumentace, popis specifických stavebních součástí dokládajících zpracování chmele včetně konstrukčního řešení, technologického vybavení a technického stavu, bylo u vybraných hodnotných objektů provedeno i zaměření a odběr vzorků pro dendrochronologické datování a archivní rešerše. Průzkumem stavebního fondu a archivních pramenů byly sledovány i změny v technologii zpracování chmele. Na základě těchto údajů byla vytvořena speciální mapa a databáze fungující na platformě systému IISPP/GIS NPÚ. Při dokumentaci byly využívány moderní technologie - telefony a fotoaparáty s GPS, tablety, dálkový přístup k síti a společnému externímu úložišti se skenovanými dokumenty, mapovými podklady s možností přístupu k databázi GIS a MIS, díky kterým byl vytvořen efektivní systém pro operativní terénní průzkum a dokumentaci. Na základě těchto zkušeností vznikla tato metodika, věnující se využití těchto dnes běžně dostupných zařízení pro základní dokumentaci staveb v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí: Cesta k divadlu
Trávníčková, Markéta ; Jakubcová, Alena ; Frouz, Jan ; Musílková, Kateřina ; Ohlídalová, Martina ; Vanča, Kryštof ; Štěpán, Václav
Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.