Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Péče o archeologické nemovité a movité dědictví v krajině České republiky ohrožené těžbou lesa: Památkový postup
Halamíčková, Alena ; Hlas, Jindřich ; Kováčik, Peter ; Koutecký, Tomáš ; Nitra, Tomáš ; Šlézar, Pavel ; Tomášek, Martin ; Večeřa, Josef ; Zezula, Michal
Památkový postup ve strukturované podobě eviduje výzkumem získaná data ze zájmového území projektu NAKI II „Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení“ (DG20P02OVV008). Památkový postup je kategorizován na základě analýzy negativních dopadů při péči o movité a nemovité archeologické dědictví v krajině České republiky, které jsou narušeny lesní těžbou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Edukační potenciál sbírky odlitků antické plastiky na zámku Duchcov
Kovalovská, Soňa ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Kepartová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukační potenciál sbírky sádrových odlitků antické plastiky, která je vystavena na státním zámku Duchcov v expozici s názvem Okouzleni Antikou. Teoretická část práce se věnuje představení a historii sbírky odlitků antické plastiky patřící Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jejím vybraným paralelám v zahraničí. V této části práce jsou rozebrány i edukační programy a akce v těchto zahraničních institucích. Druhá část práce je věnována současnému stavu edukace k expozici Okouzleni antikou a hlavně analýze edukačního potenciálu této expozice. Součástí je také praktická část věnující se přípravě, realizaci a vyhodnocení pilotního edukačního programu s názvem Na hoře Olympu. Po stopách řeckých bájí a pověstí, který je určen pro 2. stupeň ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA edukace, edukační program, antika, sádrové odlitky, zámek Duchcov, vzdělávání, interpretace, kulturní dědictví
Edukace kulturního dědictví ve vybraných programech Archeoskanzenu Březno
Fuksová, Johana ; Hanková, Zdeňka (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
Práce se zaměřuje na vypracování konkrétního návrhu kategorizace cílů aktivit, které probíhají v rámci edukačního programu Archeoskanzenu Březno Žít pravěk. Tomuto návrhu předchází vymezení těch oblastí pedagogiky, do kterých řadíme muzea obecně, konkrétně pak edukační programy archeoskanzenů. Nedílnou součástí této práce je také obecná kategorizace cílů vzdělávání z hlediska rámcových vzdělávacích programů, jejich průřezových témat a vzdělávacích oblastí a z hlediska taxonomií cílů. V návrhu kategorizace cílů jsou cíle z těchto oblastí kategorizovány a definovány za účelem zpřehlednit edukační programy dané instituce pro učitele základních škol a nastavit vhodné podmínky pro evaluaci těchto programů v rámci běžného vyučování. Součástí práce je také analýza předloženého návrhu, která vznikla za účelem dalšího zpřehlednění očekávaných cílů edukačních programů a naleznutí oblastí s potenciálem ke zefektivnění nebo zvýšení edukačního působení v rámci edukačních programů na žáky základních škol.
Calcareous nannofossils assemblages for provenance analysis of European paintings: From the sample preparation to the assemblage comparison
Jaques, Victory Armida Janine ; Holcová, Katarína (vedoucí práce) ; Caruso, Francesco (oponent) ; Oszczypko-Ciowes, Marta (oponent)
Tato disertační práce je komentářem ke čtyřem publikovaným studiím a páté studie předložené do recenzovaných a impaktovaných vědeckých časopisů. Tři studie jsou metodickými pracemi, které vylepšují analýzu mikrovzorků z maleb zvláště zaměřenou na zlepšení přesnosti měření, vizualizaci vzorků a kombinaci metod měření. Další dva články se zaměřují na určování fosilních společenstev nannoplanktonu a srovnání mezi společenstvy z referenčních historických oblastí a z podkladových vrstev maleb. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí, a to na úvod, metody a výsledky využití vápnitého nannoplanktónu pro provenienční analýzu uměleckých děl. V úvodu je uvedeno podrobné vysvětlení o technikách malby, historických materiálech, obchodních cestách, co jsou nannofosílie a jejich možného využití v provenienční analýze V části Metodika jsou shrnuty vypracované přípravné metodiky a vysvětleny nejdůležitější výsledky. Ve třetí části - Společenstva nanofosilií jsou vysvětleny a korelovány s literaturou rozdíly mezi soubory z různých oblastí Evropy oproti společenstvím z uměleckých maleb. Diskutuje se vliv použité metodiky na výsledky, protože je nutné pracovat s unikátním materiálem v oblasti kulturního dědictví; vzorky jsou proto velmi malé. K získání maximálního množství informace z miniaturních vzorků, je...
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. I. díl, Kulturní dědictví : muzea, galerie a památky
Nováková, Eliška ; Lindnerová, Vladimíra ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci: Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech
Jareš, Jakub ; Hudec, Petr ; Indrová, Martina ; Ranochová, Radka ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Dryáková, Kateřina ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Bláhová, Lucie ; Wizovský, Tomáš
Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mnoho podob interpretace: Metodika inovativních přístupů k prezentaci a interpretaci historických interiérů a exteriérů
Hudec, Petr ; Jareš, Jakub ; Indrová, Martina ; Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Havlůjová, Hana ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Kazlauskas, Vendula ; Bláhová, Lucie ; Staufčíková, Helena ; Kosová, Šárka ; Neprašová, Eva ; Seidler, Tomáš
Metodika je snahou o revitalizaci a inovaci průvodcovské služby v prostředí historických památek ve správě NPÚ. Tato publikace navazuje na I. díl metodiky Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci a jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem. Zohledňuje zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cultural Policy Amidst Disputed Memory: Cultural Sector Impacts in Kosovo and Nagorno-Karabakh
Conyers, Heather ; Brisku, Adrian (vedoucí práce) ; Asavei, Maria Alina (oponent)
The cultural heritage sector's role in ethnic conflict is a direct reflection of the official narrative i tis trying to convey. The challenges these sectors face under various challenges are a topic of academic discussion as it relates to various other theoretical aspects. Previous research has indicated themes of antagonism, primordialism, and perennialism within national narratives surrounding ethnci conflict and territorial disputes. The international response has been varied in these situations and intercultural dialogu eis largely fascilitated by outside organisations. This thesis examines primary and secondary sources relating to the conflicts in Nagorno Karabakh and Kosovo. Examples are presented reflecting the cultural heritage landscape in both cases. Nagorno Karabakh and Kosovo are then compared and assesed for similairites and differences. This thesis found that the cultural heritage sector in both regions were similair in terms of context, myths, and antagonistic commemorations, but differeed regarding jurisdiction and application.
Klášterem křížem krážem. Edukační programy pro děti předškolního a mladšího školního věku v Anežském klášteře.
Krulichová, Barbora ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se věnuje edukaci a edukačním programům určeným nejmladším návštěvníkům kláštera sv. Anežky České tj. dětem předškolního a mladšího školního věku. Práce bude rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. část stručně představí osobnost Anežky České, její život, skutky a legendy Anežského kláštera a jeho využití jakožto útočiště klarisek, dominikánů a minoritů, pohřebiště významných Přemyslovců a v neposlední řadě jako je bjektů pak tato část práce seznámí s potenciálem edukačních p amů jakožto pomocníků s historických osobností, památkových objektů a uměleckých děl, stručně představí historii Národní galerie a nastíní edukační programy, Anežském klášteře praktické části diplomové práce bude vytvořit edukační program Klášterem křížem krážem a popsat proces tvorby od samotného nápadu přes lizaci až po závěrečnou reflexi Klíčová slova: atá Anežka Česká, Anežský klášter, Národní galerie v Praze, galerijní edukace, edukační , děti, předškolní věk, mladší školní věk,historie, umění, kulturní dědictví

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.