Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,047 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Návrh změny organizační struktury malého podniku
Koukalová, Veronika ; Gábriš, Michal (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá organizační strukturou vybraného podniku. Navržena je tak, aby účinně reflektovala jeho současné potřeby. Návrh změn je realizován na základě analýzy stávajícího stavu zkoumané podnikové oblasti, přičemž klíčovými zdroji analýzy byly sekundární zdroje ve formě interních materiálů a data získaná pozorováním a rozhovory s vedením podniku. Hlavním výstupem této práce je návrh nové organizační struktury, která je žádoucí pro zabezpečení bezproblémového chodu podniku, a to zejména účinnější kooperaci mezi členy vedení spočívající především ve vymezení kompetencí a vzájemné komunikaci.
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Komunikační mix vybraného produktu
Kelarová, Michaela ; Uhrová, Pavlína (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou využívány a které ne. Obsahuje návrhy na zlepšení aktuálně používaných metod komunikace se zákazníky a spotřebiteli a navrhuje možné metody, které by mohly přispět na zlepšení jeho situace na trhu.
Návrh komunikačního systému společnosti
Studenčík, Radek ; Jurák, Tomáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního systému společnosti. Analyzuje současný stav a navrhuje vhodné řešení jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. Popisuje možné způsoby komunikace v podniku. Detailně se zaměřuje na videokonferenci a telepresence, které jsou pro tuto práci klíčové. Na závěr navrhuje nejvhodnější řešení a vyhodnocuje jeho přínos pro podnik.
Moderní systémy pro řízení osvětlení
Klein, Tomáš ; Pavelka, Tomáš (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní elektroinstalace a její využití jak v domácnostech, tak i v průmyslových objektech. Součástí práce je souhrnný popis sběrnicových systémů KNX a DALI a jejich ovládacích a akčních členů. Praktická část této práce obsahuje návrh dvou demonstračních panelů pro laboratoře UEEN VUT v Brně, popis jejich konstrukce a také popis programů potřebných k jejich programování, řízení a monitorování. Výstupem této diplomové práce je zjištění možností vzdáleného ovládání akčních členů sběrnicového systému DALI a vzájemné kompatibility sběrnicových systémů KNX a DALI. Dále práce obsahuje podklady k laboratorní úloze, které vychází ze získaných poznatků o vzdáleném řízení a monitorování prvků sběrnicového systému DALI.
Práce s lidmi ve veřejné správě z hlediska generace informačních technologií
Rybníčková, Michaela ; Sládek, Roman (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá prací s lidmi ve veřejné správě z hlediska mladé generace informačních technologií. V teoretická části práce je vymezeno především fungování veřejné správy a stavební právo. Jsou v ní také zmíněny základy týmové práce, komunikace s lidmi a jejich motivace. V praktické části vycházím z výzkumných otázek, které hledají odpovědi na dvě hlavní témata. Jak vypadá práce s mladými lidmi z pohledu pracovníků veřejné správy a naopak, jak práci ve veřejném sektoru vnímají mladí lidé. Jako zástupce mladé generace jsem zvolila absolventy oboru Městské inženýrství. Praktická část práce je zkoumána pomocí dotazníkových šetření a řízených rozhovorů, na základě kterých budou zodpovězeny a vyhodnoceny předem stanovené výzkumné otázky.
Osobnost úspěšného manažera ve státní správě
Štíchová, Ludmila ; Mašková, Helena (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke zvyšování profesionality manažerů ve státní správě.
Proposal of Effective Internal Communication Concept in International Company.
Zapletal, Vojtěch ; Jochman, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
The main goal of the submitted final thesis is to propose desirable changes supporting effective internal communication in an international corporation based on a critical analysis of the current state of the internal communication strategy.
Příprava a organizace výstavby mostu na Silnici II/377
Soukup, Ondřej ; Kolečkářová, Barbara (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby mostu ev.č. 377-007 přes řeku Býkovku v obci Rájec – Jestřebí, která je součástí rekonstrukce silničního tahu II/377 Bořitov – Rájec. V rámci diplomové práce je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby, situace se širšími vztahy dopravních tras v návaznosti na etapy, časový a finanční plán – objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO203, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán nasazení pracovníků, plán nasazení strojů, plán zajištění materiálových zdrojů pro SO 203, technologický předpis pro provádění vrtaných pilot objektu SO 203, kontrolní a zkušební plán pro piloty, rozpočet SO 203, schéma postupu výstavby, a také plán kontroly a sledování mostu a výpočet únosnosti základové piloty.
Posouzení IS a návrh změn
Chasák, Petr ; Jarošová, Lenka (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Informační systém hraje v dynamicky se rozvíjejícím podniku stále větší roli. Proto je nutná jeho aktualizace a přizpůsobení novým potřebám. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího, aktuálně používaného informačního systému ve firmě a definuje jeho nedostatky. Dále doporučuje opatření, které by měly být zavedeny v blízké době pro odstranění nedostatků s přihlédnutím k jejich finanční náročnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,047 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.