Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 742 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cenové prostředí mediálního trhu OOH reklamy v České republice
Votruba, Daniel ; Pekárek, Aleš (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou cenového prostředí mediálního trhu OOH reklamy v České republice. V teoretické části se blíže představuje koncept nejen marketingu a marketingové komunikace, zároveň se také dotýká reklamy jako takové a její role ve společnosti, která je v mnohých případech kontroverzní. Dále se tato práce soustředí na konkrétní komunikační kanál a to venkovní reklamu. Představuje její historii, vývoj a současné trendy. Popisuje různé druhy formátů nabízených na českém trhu, včetně těch inovativních a alternativních, ale zároveň také přibližuje aktuální problémy a omezení spojené s tímto médiem. Nicméně i tak zadavatelé v současné době do standardních OOH reklamních formátů investují nemalé částky a dodavatelé se snaží shromažďovat čím dál tím přesnější data pro zvýšení efektivity tohoto komunikačního kanálu. Nabídka provozovatelů venkovní reklamy je na českém trhu koncentrována na několik velkých hráčů. Konkrétní poptávku a nabídku dodavatelů OOH reklamy paralelně s nabídkou oslovených mediálních agentur obsahuje v návaznosti část praktická. V této části je analyzováno a zhodnoceno jakým způsobem trh outdoorové reklamy cenově reaguje na inzertní poptávku zadavatelů reklamy. Autor se zaměřuje v rámci zkoumání na hlavní a dílčí cíl práce. V případě hlavního cíle je využito...
Marketingová komunikace atletického klubu AŠK Slávia Trnava
Fančovičová, Kristína ; Med, Daniel (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Marketingová komunikace atletického klubu AŠK Slávia Trnava Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav marketingové komunikace atletického klubu AŠK Slávia Trnava. Dílčím úkolem práce je na základě provedených rozhovorů a zjištěných informací vymezení předností a nedostatků v marketingové komunikaci klubu. Metody: V této bakalářské práci jsou využity metody kvalitativního charakteru. Mezi využívané metody patří analýza příslušných dokumentů, sociálních sítí, webových stránek a podobně. Také pozorování a polostrukturované rozhovory s předsedou klubu a s atletickými trenéři. Výsledky: Výsledkem práce je zhodnocení současné marketingové komunikace sportovního klubu AŠK Slávia Trnava a kroky, které by mohly vést k její zlepšení v blízké budoucnosti. Klíčová slova: marketing, atletika, komunikační mix, kvalitativní výzkum
Proposals for Expanding the Marketing Communication of a company
Ulrichová, Veronika ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
The bachelor’s thesis focuses on the marketing communication of the café Férová Palačinkárna in Hradec Králové. The thesis is based on definitions and terms defined in the theoretical section, which is followed by an analytical section and a description of today’s pandemic situation connected with the coronavirus and its influence on Férová Palačinkárna. Based on the described analysis and gained data, this thesis provides recommendation for improvements in marketing communication with a focus on the customers of Férová Palačinkárna.
On-line marketing communication
Kollár, Jan ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on marketing communication of EXE Jeans shop which is a retail store with many branches over Czech Republic. In the first part, there will be covered and explained theoretical foundations which are closely connected to the topic that I am working on and the second, practical part furthermore includes analysis of the current state in the selected company, its environment, and possible improvements in recommendations part which are the main objective.
Chování zákazníka v konkrétní oblasti
Prokopová, Lucie ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje chování spotřebitele na trhu erotických pomůcek. Teoretická část se zabývá zejména faktory ovlivňující chování zákazníka. Dále pojednává o nákupním rozhodování, které může být ovlivněno komunikačním mixem. Praktická část obsahuje analýzu místa prodeje a deskripci marketingových aktivit vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou vytvořeny návrhy na změny konkrétních oblastí komunikačního mixu. Tyto změny by měly zajistit lepší vnímání dané problematiky v rámci celé společnosti.
Podpora prodeje a reklama konkrétního golfového areálu
Prosová, Martina ; Rakowski, Miroslav (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci, především na podporu prodeje a reklamu společnosti Golferia, s. r. o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, jako je marketing, marketingová komunikace a komunikační mix. V druhé části analyzujeme a na základě zvolených analýz vyhodnocujeme současnou situaci ve společnosti. V závěrečné části jsou uvedeny doporučení a návrhy na zlepšení stavu společnosti.
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Fixová, Veronika ; Havíř, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na podporu prodeje a reklamy konkrétní společnosti, která podniká v oblasti výroby, obchodu a služeb. Cílem této práce je navrhnout vhodné nástroje podpory prodeje a reklamy. Na základě provedených dílčích analýz jsou navrženy možnosti ke zlepšení. Tato doporučení jsou vhodná ke zlepšení podpory prodeje a reklamy, které povedou k navýšení počtu nových zákazníků, uspokojení jejich potřeb a tržeb analyzované společnosti.
Návrh změn komunikačního mixu společnosti
Klimeš, Robin ; Mokrý, Martin (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn komunikačního mixu společnosti 4PRICE s.r.o. Její teoretická část vysvětluje důležité pojmy z oblasti marketingu a popisuje některé z marketingových analýz. Druhá kapitola se věnuje podrobné analýze současného stavu jmenované společnosti. Z ní vycházející třetí část se zabývá konkrétními návrhy na zlepšení komunikačního mixu společnosti.
Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti
Savićová, Sandra ; Mráček, Pavel (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je komunikační mix chovatelských potřeb ZOO Zóna, s. r. o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na analýzu současné situace společnosti. Na základě výsledků provedených analýz je vypracována poslední část práce, která obsahuje návrhy na zlepšení komunikačního mixu chovatelských potřeb.
On-line marketingová komunikace
Tvarožková, Klára ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalarska prace je zamerena na popsani marketingove komunikace vybrané firmy, dale take na navrhy zlepseni teto komunikace, jenz stoji na zpracovanych poznatcich z analyticke casti. Hlavnim cilem teto prace je navrhnuti vhodnych nastrojů teto komunikace, ktere povedou k naplneni sekundarniho cile teto prace. Tim je zvyseni povedomi o dane spolecnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 742 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.