Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh změn komunikačního mixu společnosti
Štěrbová, Michaela ; Boček, Aleš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti NSD International CZ, s.r.o.. V teoretické části se zaměřuji na definici marketingu, především marketingového a komunikačního mixu, a také rozboru analýz, které v dané práci využívám. V druhé části se věnuji sestavení návrhu komunikačního mixu pro tuto společnost, jelikož daná společnost nemá marketingové oddělení. A dále se také zabývám návrhem na zlepšení obchodního oddělení.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Drábková, Zdeňka ; Hradil, Jiří (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení a opatření ve firmě Nešpůrek, s.r.o., pomocí komunikačního mixu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy marketingu, marketingového mixu a komunikačního mixu. V analytické části převedu teorii na praxi. Pomocí SWOT analýzy zhodnotím slabé a silné stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. Výsledkem bude řešení problémů, které nebude finančně nemožné a bude vyhovovat majiteli, zaměstnancům i těm nejdůležitějším, zákazníkům.
Komunikační mix vybraného produktu
Kelarová, Michaela ; Uhrová, Pavlína (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou využívány a které ne. Obsahuje návrhy na zlepšení aktuálně používaných metod komunikace se zákazníky a spotřebiteli a navrhuje možné metody, které by mohly přispět na zlepšení jeho situace na trhu.
Návrh marketingové strategie
Klimková, Iveta ; Holec, Jiří (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení podílu na trhu.
Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb
Daniel, Petr ; Křenek, Petr (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních zákazníků, kde jsou nedostatky a tyto nedostatky minimalizovat nebo úplně odstranit. S pomocí strukturovaného dotazníku a dalších analytických metod vylepšit spokojenost se službami a prodejem zboží u stávajících i možných budoucích zákazníků. Výsledkem práce jsou návrhy na zlepšení celkové marketingové politiky firmy.
Návrh marketingové strategie firmy Liquid Design, s.r.o.
Pospíšilík, Štěpán ; Čevelíček, Marek (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu společnosti Liquid Design s.r.o. působící v oblasti informačních technologií a návrh nové marketingové strategie. V první části se nacházejí kapitoly zachycující teoretická východiska potřebná pro vytvoření odpovídající marketingové strategie. Druhá část je věnována analýze současnému stavu firmy Liquid Design s.r.o., konkrétně její marketingové strategii. Třetí a poslední část této diplomové práce obsahuje návrh nové marketingové strategie, která má za cíl oslovení nových zákazníků a udržení těch stávajících.
Marketingový mix hotelu Maximus Resort
Tomášková, Lenka ; Ing.Ondřej Bena (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním mixem. V praktické části jsem představila hotel Maximus Resort a jeho problémy s nedostatečnou obsazenosti. Mou vizí bylo sestavit balíčky služeb, které by přilákaly nové klienty a stávající klienti by se rádi vraceli. Zaměřila jsem se rovněž na rodiny s malými dětmi – především na animační programy v hotelu, které v ČR nejsou vůbec známý, proto spousta rodin jezdí raději do ciziny.
Komunikační strategie společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.
Vlašínová, Radka ; Brejchová, Ingrid (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Obsahem této práce je zpracování kompletního komunikačního mixu společnosti PLASTICBOX CZ, s.r.o. Studie je rozdělená na teoretickou a praktickou část. První část práce podrobně rozebírá teoretická východiska jednotlivých marketingových nástrojů, které jsou následně ověřeny v části druhé.
Uplatnění marketingu v sektoru služeb
Pluháček, Stanislav ; Soška, Pavel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v této oblasti a navrhnout zlepšení, které by vedlo k lepším komunikačním i ekonomickým výsledkům.
Návrh komunikačního mixu ve společnosti ADPAK, s.r.o.
Juříčková, Klára ; Kašparec, Michal (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky, jež jsou nezbytné pro porozumění dané problematice. V části druhé jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní společnost a je provedena strategická analýza prostředí a současného komunikačního mixu. Na základě zjištěných poznatků jsou doporučeny změny, které by vedly k efektivní marketingové komunikaci společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.