Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Robocar The Autonomous Driving
Hnát, Miroslav
Ve své práci jsem se zabýval požadavky kladenými na automatické řízení. Rozvrhnul jsem reálné řešení a vybíral vhodný SW nástroj pro simulaci a realizaci dané problematiky. Dále jsem řešil model pro simulaci řízení pohonu, brzdění a natáčení kol ve volném prostranství. Definoval jsem možné chybové stavy a navrhl nutné ochrany. Další důležitou částí byla identifikace parametrů reálného automobilu a ověření tak správnosti modelu pomocí simulace. Následovalo zhodnocení případných odchylek od modelu, což mělo za cíl ověřit reakce reálného systému. Celé řešení jsem pak implementoval do jednotlivých komponent a srovnal jednotlivé komponenty s výsledky simulace. Na závěr jsem zhodnotil dosažené výsledky a navrhl další možná vylepšení.
Návrh simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji
Capovsky, Alexandr ; Michl, Antonín (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou simulačního modelu pro řízení autonomních vozidel v konvoji.
Přestavba RC modelu pro autonomní řízení
Novotný, Libor ; Prokop, Aleš (oponent) ; Janoušek, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přestavbouRC modelu auta vhodného pro implementacisenzorůautonomníhořízení. Praktická část diplomové práce je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá výběrem vhodného modelupro přestavbu.Na tuto kapitolu navazuje druhá část práce, kde je detailní analýza vybraného modelu ZMOTO Z3. Třetí částse zabývá výběrem mikrokontroleru, který bude zpracovávat program řízení. Dále jsou popsány konstrukční úpravy modelu.Poslední část práce se věnujepopisu řízení RC modelu pomocí Simulinku.
Koncept design automobilu pro dálkové cestování
Baka, Michal ; Siebert, Petr (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je koncept design automobilu budoucnosti, pro dálkové cestování, s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické a vizuální aspekty, se zaměřením na interiér vozu.
Autonomní vozidlo pro model dopravní situace
Schneiderka, Dominik ; Boštík, Ondřej (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem autonomního autíčka na autodráze Carrera 143. Předmětem ovládání autíčka je samovolné zastavení na semaforu při svítící červené, či zastavení před překážkou. Práce popisuje vyvinuté elektrické obvody pro autíčko a jejich usazení na model vozidla. Algoritmy vyvinuté pro sledování vozovky před vozidlem jsou psány v jazyce C/C++ a výpočetní jednotku tvoří Raspberry Pi Zero. K práci s obrazovými informacemi je využito knihovny OpenCV. Veškeré zdrojové kódy byly vyvinuty ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2019.
Autonomní a dispečerské řízení distribuovaných zdrojů v distribuční síti VN
Dvořáček, Jiří ; Jurík, Michal (oponent) ; Drápela, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na zhodnocení možností řízení decentrálních výroben na úrovni vysokého napětí. První část práce zahrnuje rozbor distribuční soustavy a rozbor možností autonomního řízení a dispečerského řízení dle RfG, ČSN EN 50549-2 a národní implementace PPDS. Další části popisují tvorbu modelu pro simulaci nesynchronní výrobny a části soustavy v prostředí PSCAD pro simulaci ustálených chodů a části dne. Poslední část práce je věnována zhodnocení možností řízení výroben a kompatibilitu autonomního a dispečerského řízení.
Řídicí systém pro mobilní robot pracující ve vnějším prostředí
Skočdopole, Tomáš ; Burian, František (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh a praktickou realizaci řídicího systému na bázi operačního systému GNU/Linux pro mobilní robot pracující ve vnějším prostředí. Úkolem robotu je automatický průjezd zadanými body v předem neznámém prostředí. Práce v první části obsahuje popis použitého prostředí k implementaci programového vybavení, představení jednotlivých částí programového vybavení a dále popisuje komunikaci s jednotlivými periferiemi robotu. V druhé části práce je popsáno řešení řídicích a navigačních algoritmů nejprve způsob zadání trasy samostatného pohybu, úvod do zpracování obrazu z kamery a nakonec určení směru pohybu na základě získaných dat ze senzorického subsystému.
Design tandemového válce
Otruba, Radim ; Surman, Martin (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem designu tandemového válce s autonomním řízením. V návrhu je zohledněna technická podstata stroje a je představena koncepční podoba stavební techniky určená k hutnění podkladů. Pro vyřešení této problematiky byly definovány základní charakteristické prvky autonomních prostředků a následně aplikovány na návrh. Také je zohledněn ergonomický aspekt při obsluze a servisu stroje. Výsledný návrh je zpracován a popsán v praktické části práce.
Autonomní řízení autíčka s adaptací na předem neznámý tvar autodráhy
Vašut, Michal ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem algoritmů pro mapování neznámého tvaru autodráhy, jejich uložení a použití pro projetí dráhy v co nejkratším čase, a jejich implementací. Algoritmus použije uložená data ze senzorů na určení rychlosti, aby autíčko nevypadlo ze trati.
Mobilní platforma pro testování snímačů autonomních vozidel
Valla, Tomáš ; Ramík, Pavel (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh mobilní platformy. Platforma obsahuje veškerou potřebnou elektroniku z konvenčních RC modelů a tím je i samotné RC řízení zaručení. Dále je osazena lehkou ale pevnou platformou, která je vhodná pro uchycení potřebných senzorů, lidarů, kamer a dalšího potřebného příslušenství. Součástí práce je i krátký přehled rozdělení RC modelů a zhodnocení použitých součástí na případnou stavbu modelu. Závěrečná kapitola je věnována MKP analýze, kde je pomocí strukturální analýzy prověřena nosnost plošiny při různém modelu zatížení. Pomocí modální analýzy byli zjištěné vlastní kritické frekvence plošiny a porovnány s frekvencemi, které jsou přenášené z jízdy po vozovce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.