Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ
Šírerová, Karina ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zkoumat u pedagogických pracovníků pražských základních škol jejich subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV. Metody: Prostřednictvím empirického výzkumu bylo zjišťováno subjektivní hodnocení postgraduálního vzdělávání v oblasti inkluzivní TV pedagogy pražských ZŠ, které bylo uskutečňováno v rámci projektu Pohyb pro inkluzi. Pro sledování názorů a postojů pedagogických pracovníků bylo využito anonymní anketní šetření vlastní konstrukce obsahující 22 zjišťovacích otázek. Anketní šetření vyplnilo přes Google Forms celkem 19 respondentů (18 žen a 1 muž), kteří splňovali požadavky pro zařazení do cílové výzkumné skupiny. Výsledky: V práci bylo zjištěno, že všichni účastníci výzkumu vnímají zvýšení kompetencí pro práci se žáky se SVP. Dále byly zmapovány výhody a nevýhody prezenční a distanční formy dalšího vzdělávání. Dotazovaní se až na tři jedince shodli, že u nich docházelo ke studiu materiálů zasílaných v rámci distančních doškolovacích akcí. Jako největší motivaci k účasti na prezenčním vzdělávání respondenti považují chuť obohatit své dosavadní znalosti a svou absenci přisuzují nevyhovujícímu datu, času a místu konání akce. Při dotazování, jaké...
Vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách
Pelikánová, Anna ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Kazík, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá problematiku uměleckého vzdělávání dospělých, konkrétně pak problematiku uměleckého vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách v Praze a ve Středočeském kraji. Diplomová práce vychází z toho, že je toto vzdělávání dospělými relativně málo využíváno, ačkoli je díky široké síti základních uměleckých škol v České republice dobře dostupné. S ohledem na tuto skutečnost zkoumá diplomová práce příčiny nepříliš častého využívání této formy vzdělávání dospělých a předkládá návrh, který by mohl vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách rozšířit. V teoretické části práce je nejprve vymezeno zájmové vzdělávání dospělých a dále kulturní a estetické vzdělávání dospělých se zaměřením na umělecké a hudební vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se základním uměleckým školám a asociacím, které je sdružují. V analytické části jsou analyzována statistická a další data týkající se studia pro dospělé na základních uměleckých školách v Praze a Středočeském kraji. Výzkum je doplněn dotazníkovým šetřením, na nějž navazují návrhy pro častější využívání studia pro dospělé. V závěru jsou výsledky práce shrnuty. KLÍČOVÁ SLOVA andragogika, základní umělecké školy, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, zájmové vzdělávání, umělecké vzdělávání
Adaptace zaměstnanců v konkrétní organizaci
Šrámková, Pavla ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Adaptace zaměstnanců je procesem určeným všem nově příchozím zaměstnancům do organizace, pro jejich lepší orientaci v pracovním prostředí, zařazení do pracovního kolektivu a rychlému zapracování, osvojení znalostí a dovedností pro danou pozici. Diplomová práce je zaměřena na zkvalitnění adaptačního procesu zaměstnanců v konkrétní organizaci. Je analyzován a komparován adaptační proces konkrétních oddělení konkrétní organizace. Na základě získaných poznatků je navrhnuto doporučení ke zlepšení a zkvalitnění adaptačního procesu. Teoretická část vymezuje základní terminologii teoretických východisek, které vycházejí ze studia odborné literatury. Vysvětluje pojem adaptace, adaptace zaměstnance, druhy a fáze adaptace, formy a cíle adaptačního procesu. Popisuje nástroje řízení lidských zdrojů, které ovlivňují adaptační proces, tzn. získávání, výběr, přijímání, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance a pracovní vztahy a hodnocení zaměstnanců. V závěru popisuje adaptační program a efektivní nástroj řízení adaptace - adaptační plán, včetně vzoru možného sestavení aktivit pro vytvoření individuálního adaptačního plánu. Praktická část se zabývá analýzou procesu a obsahu adaptace nových zaměstnanců v konkrétní organizaci. Analyzuje průběh adaptačního procesu, vzdělávání během adaptačního procesu a hodnocení...
Kvalita dalšího vzdělávání v neformálních vzdělávacích institucích
Drozdová, Sára ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Práce se zabývá tématem kvality v dalším neformálním vzdělávání z pohledu manažerů a klientů neformálních vzdělávacích institucí. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké je pojetí kvality v dalším vzdělávání na základě hloubkového výzkumu mezi manažery neformálních vzdělávacích institucí a klienty těchto institucí. Výstupy z výzkumu budou dále porovnány s existujícími systémy řízení kvality. V teoretické části bude připravena PEST analýza ke zmapování dalšího vzdělávání v České republice, která slouží k porozumění aktuálních trendů a vlivů působících na danou oblast. Dále budou popsány systémy řízení kvality ve vzdělávání a možnosti jejich využití. Hlavními systémy, které budou popsány, je ISO norma, TQM, EFQM, model CAF, Rating vzdělávacích institucí a audit Qfor. Šetření bude provedeno hloubkovými polostrukturovanými rozhovory s manažery a s klienty vzdělávacích institucí za použití designu zakotvené teorie. V první fázi výzkumu budou zapojeni manažeři vzdělávacích institucí. Rozhovory budou kódovány a budou v nich nalézány opakující se koncepty a kategorie. Z kódovaných rozhovorů budou dohledány atributy kvality. V další fázi budou do výzkumu zapojeni klienti těchto institucí s jejich pohledem na kvalitu v dalším vzdělávání. Z hloubkových rozhovorů pak analýzou a kódováním vzniknou požadavky a...
Strategické řízení a inovace rekvalifikačních kurzů
Asfour, Sarah ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Mgr. Sarah Asfour Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním, a to vzděláváním dospělých v otázce formálního, neformální i informální vzdělávání. V diplomové práci je pojednáváno o konceptu celoživotního vzdělávání a o efektu vzdělávání v životě jedince. Cílem je krátce porovnat a zhodnotit možnosti celoživotního vzdělávání s důrazem na neformální profesní vzdělávání, přesněji na rekvalifikační kurzy. V diplomové práci se v otázce dalšího neformálního vzdělávání věnuji strategickému řízení vzdělávání, stejně tak jako možnosti inovace zmiňovaných rekvalifikačních kurzů. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a části praktické. V teoretické části je mimo jiné podrobněji pojednáváno o možnosti rekvalifikačních kurzů, dále je pojednáváno o podmínkách k získání akreditace pro pořadatele rekvalifikačních kurzů, o podmínkách a možnostech podpory zájemců o rekvalifikační kurz Úřadem práce, dále jsou také rozepsány výhody pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance k dalšímu profesnímu vzdělávání. V diplomové práci je věnován prostor strategickému řízení a plánování vzdělávání, a to včetně důležitosti motivace účastníků ke...
Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Jaroš, Aleš ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prozkoumat preferovaná témata a formy dalšího vzdělávání učitelů, porovnat poměr mezi osobní volbou učitele a potřebou školy. Analyzovat motivaci pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. Teoretická část definuje základní pojmy, vymezuje otázku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků legislativně. Zjišťuje strategie vzdělávací politiky. Porovnává vzdělávání učitelů v dobách minulých a dnes. Charakterizuje současné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dotkne se i jeho problematiky. Ve výzkumné části formou dotazníkového šetření zkoumá autor preferované oblasti dalšího vzdělávání učitelů na vybrané základní škole a zároveň tak porovnává situaci mezi osobní volbou učitele a realitou. Zkoumá motivační faktory učitelů k dalšímu vzdělávání. Polostrukturovaným rozhovor s vedením školy zjišťuje zájem učitelů o další vzdělávání, snaží se odhalit, zda a jakým způsobem ověřuje management školy obsah a výstup dalšího vzdělání učitelů pro školu, jestli vedení ponechává učiteli možnost výběru vzdělávacího programu a jaké klady a zápory vidí školní management v DVPP.
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti osobního rozvoje pracovníka v sociálních službách
Brodská, Martina ; Hanušová, Jaroslava (oponent) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Rozvoj pracovníků v sociálních službách je velkým potenciálem jak předcházet vyčerpání z pracovní zátěže. Přináší teoretickou jistotu pracovních sil v pomáhající profesi, která je stále ještě nepříliš doceněná jak finančně, tak i prestiží. Hlavním problémem v této oblasti bývá nedostatek informací, potažmo nevzdělanost ve směru rozvoje již pracujících osob. Práce popisuje příčiny, projevy a důsledky zatížení v zaměstnání. Zaměřuje se následně na možnosti, jak předcházet negativním vlivům pracovní zátěže. Text slouží jako studijní opora k akreditovanému kurzu, a to pro účastníky, ale i pro lektory a vzdělávací společnosti. Teoreticky pojatá práce vychází z odborné literatury, ale také i z populární psychologie. Svým obsahem navazuje na diplomovou práci, kde je zmíněn seminář zaměřený na rozvoj pracovníka v sociálních službách. Taktéž navazuje na výzkum předchozí bakalářské práce, která popisuje syndrom vyhoření a jeho možné příčiny právě v důsledku práce v pomáhající profesi. Výsledkem práce je vyvození závěru, že pojem syndrom vyhoření by mohl vymizet z psychologické literatury, pokud by pracovníci byli v rámci povinného školení v podobě akreditovaného semináře poučeni o hrozbách a prevenci pracovní zátěže. V závěru je práce věnována přístupu k dospělých vzdělávaným lidem. Lektorské dovednosti mají...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.