Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Management vzdělávání pedagogických pracovníků
Nováková, Andrea ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce analyzuje současné problémy spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy. Teoretická část definuje základní pojmy, charakterizuje současný systém vzdělávání, nové trendy v dalším vzdělávání pedagogů a uvádí pohled na další vzdělávání v některých zemích EU. Praktická část vyhodnocuje výsledky výzkumného šetření, které zahrnuje analýzu a komparaci dat získaných ze strukturovaných rozhovorů, dotazníků a výročních zpráv škol. Problémy v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho kvalita, způsob realizace a faktory, které ho ovlivňují, jsou mimo jiné posuzovány s ohledem na konkrétní potřeby pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potížemi. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání, kvalita ve vzdělávání, lektor, management vzdělávání, pedagogický pracovník, vzdělávání, vzdělávání dospělých
Kulturní aspekty vzdělávání dospělých
Brücknerová, Lenka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Tato práce se zabývá přínosem kulturního vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání s důrazem na kulturní vzdělávání v prostředí muzeí a galerií, které tradičně přispívají k rozvoji kulturních kompetencí člověka. Práce dále popisuje základní oblasti muzejní činnosti, vývoj muzejní edukace a typické formy učení v muzeu. Přínos činnosti muzea spatřujeme nejen ve shromažďování dokladů naší kulturní či přírodní historie a následné péče o ně, ale také v možnosti se skrze tyto předměty vzdělávat. Základem pro takové poznání je možnost setkávání se s autentickými artefakty. Současně se práce zaměřuje na získání povědomí o edukačních aktivitách, které jsou nabízeny v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s akcentem na edukační programy věnované skupině dospělých návštěvníků muzea. Výzkumné šetření popsané v závěru práce probíhalo formou rozhovorů s několika odbornými pracovníky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a ukázalo, že tato významná kulturní instituce ve svých edukačních programech cílí mimo jiné právě na dospělého návštěvníka. Edukační programy zprostředkovávají hlubší porozumění prezentovaného tématu, prohlubují zájem a umocňují zážitek, čímž také přispívají k udržování kulturních kompetencí a kultivaci osobnosti.
Podpora celoživotního učení a mobilit na středních školách v Moravskoslezském kraji
Kubátová Ortová, Hana ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
V úvodních kapitolách diplomové práce lze nalézt informace o strategických záměrech a opatřeních, kterými se státy Evropské unii snaží vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání dospělých. Cílem diplomové práce je podat přehled o tom, jakým způsobem se na těchto záměrech podílí střední školy. Téma vzdělávání dospělých na středních školách je pojato především ve vazbě na Zákon 179 /2006 Sb., o ověřování a uznávaní výsledků dalšího vzdělávání. Diplomová práce dále podává podrobnější informace o dotačních titulech, které mohou školy využít na podporu tzv. mobilit. Ve výzkumné části se práce pokouší zjistit, zda existuje vztah mezi velikostí školy, či typem školy a úspěšností škol při realizaci rekvalifikací, či jejich zapojení do mobilit. Výběrovým vzorkem jsou střední školy Moravskoslezského kraje. Výběr tématu práce byl ovlivněn cíli definovanými ve strategickém dokumentu "ET - 2020" (Vzdělávání a odborná příprava 2020). První definovaným cílem tohoto dokumentu je "Realizovat celoživotní učení a mobilitu v učení." KLÍČOVÁ SLOVA: Agentura Mládež v akci, agentura NAEP, ET 2020, mobility škol, národní soustava kvalifikací, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, sítě škol, projekt UNIV, uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých.
Continuing Beginner Learners in Adult EFL Classes
Mihulková, Šárka ; Hofmannová, Marie (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato práce řeší otázky výuky věčných začátečníků v kurzech anglického jazyka pro dospělé. Zaměřuje se na popis faktorů, jež mohou mít vliv na stagnaci procesu učení u této skupiny žáků, a snaží se zjistit, do jaké míry se u ní projevují. Cílem této práce je uvést na základě těchto zjištění popis českých věčných začátečníků jakožto svébytné skupiny studentů a podat výzkumné podklady, jež by pomohly objasnit podstatu pojmu "věčný začátečník". V neposlední řadě si pak práce klade za cíl poskytnout podněty pro další výzkum v této oblasti. Zvolená problematika byla uchopena z pohledu dostupné literatury pedagogické, andragogické a psychologické. Na jejím základě byly vytyčeny čtyři hlavní faktory, jež mohou stát u zrodu věčného začátečnictví: nesoulad mezi užívanými styly učení a výuky, nedostatečná motivace ke studiu, překážky v učení a specifické poruchy učení. Na tyto čtyři oblasti bylo potom zaměřeno dotazníkové šetření, ve kterém byla prostřednictvím škálovacích otázek zjišťována míra závažnosti jednotlivých oblastí. Výzkum pracoval se třemi hypotézami, a to předně s tou, že u věčných začátečníků se objeví potíže alespoň ve dvou z vytýčených oblastí. Dále bylo předpokládáno, že výskyt specifických poruch učení bude u věčných začátečníků vyšší než v běžné populaci a že tito žáci budou mít rozvinutější vnější...
Současný pohled mezinárodních organizací na koncept celoživotního učení - srovnání UNESCO a OECD
Moss, Linda ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce představuje koncept celoživotního učení jako ambiciózní politický projekt, který se zrodil na poli mezinárodních organizací počátkem 70. let a jehož dopad dnes sahá daleko za hranice národních států i vzdělávací politiky. Oblast vzdělávání je sice stále v působnosti národních vlád, avšak i zde se od 90. let projevují silné globalizační tendence, v jejichž důsledku je národní vzdělávací politika čím dál více ovlivňována nadnárodními institucemi. Přestože koncept celoživotního učení dnes slouží jako jednotný rámec, byl v průběhu svého vývoje interpretován různě a dosud neexistuje konsenzus o tom, co přesně znamená a jak by měl být v praxi konkrétně realizován. Cílem práce je na základě analýzy klíčových dokumentů srovnat pojetí celoživotního učení mezinárodní organizace UNESCO s pojetím OECD, jakožto dvou specifických pohledů na tuto problematiku. Komparace vychází z Rubensonova modelu (2004), jenž koncept celoživotního učení nahlíží skrze tři klíčové kategorie představující hlavní aktéry společenského života - stát, trh a občanskou společnost. Vzhledem k tomu, že zvolené téma je v České republice dosud málo zpracované, cílem práce je podat ucelený přehled, včetně kritického zhodnocení pojetí obou srovnávaných organizací.
Komparace teorií učení se dospělých Malcolma Knowlese a Jacka Mezirowa
Jurečka, Pavel ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
Cílem této práce je představit a porovnat teorii andragogiky Malcolma Knowlese a teorii transformativního učení Jacka Mezirowa. Obě teorie jsou ve Spojených státech velice oblíbené, ale v české literatuře se jim nevěnuje dostatečná pozornost. Srovnání probíhá na základě tří kritérií. Prvním kritériem jsou inspirační zdroje autorů teorií, druhým kritériem je pojetí vzdělavatele dospělých a třetím kritériem je pojetí učícího se. Klíčová slova Malcolm Knowles, andragogika, vzdělávání dospělých, Jack Mezirow, teorie transformativního učení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.