Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,607 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Limity a bariéry podnikání vinařů v cestovním ruchu na jižní Moravě
Rampáčková, Natálie
Rampáčková, N. Limity a bariéry podnikání vinařů v cestovním ruchu na jižní Moravě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá limitujícími faktory a bariérami rozvoje vinařské-ho cestovního ruchu na jižní Moravě. Hlavním cílem této práce je zjištění současných bariér z pohledu potencionálních a již existujících vinařů v podnikání ve vinařské turistice, následné vyhodnocení současného stavu a doporučení, která vycházejí z dotazníkového šetření.
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Návrh tematické turistické trasy v mikroregionu Kahan
Lánská, Petra
Bakalářská práce se zabývá návrhem tematické turistické trasy. Cílem práce je navrhnout trasu naučné stezky v mikroregionu Kahan tematicky zaměřenou na román Pohádka máje, navrhnout doprovodné podklady a cenový odhad realizace naučné stezky. Trasa naučné stezky a její cílová skupina byla navrhnuta společně s mikroregionem Kahan. Byly stanoveny předpoklady cestovního ruchu v mikroregionu Kahan, dále pak byly zmapovány současné naučné stezky na území mikroregionu Kahan a provedena SWOT analýza návrhu naučné stezky. Výsledkem práce je navržená trasa naučné stezky „Putování za Vilémem a Helenkou“ společně s návrhy informačního letáku a pracovního listu. V závěru jsou nastíněny možnosti předělání naučné stezky do budoucna a je uveden cenový odhad realizace návrhu naučné stezky.
Kvalita služeb a spokojenost návštěvníků v turistické destinaci Pec pod Sněžkou
Zemanová, Natalie
Zemanová, N. Kvalita služeb a spokojenost návštěvníků v turistické destinaci Pec pod Sněžkou. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou služeb a spokojeností návštěvníků v turistické destinaci Pec pod Sněžkou. Jsou vymezeny základní pojmy problema-tiky kvality služeb a spokojenosti návštěvníků a dále také současný stav destinace. Součástí práce je polostrukturovaný rozhovor se zástupcem samosprávy města Pec pod Sněžkou a dotazníkové šetření na téma kvality služeb a celkové spokoje-nosti návštěvníků. Jeho vyhodnocení proběhlo za použití statistických metod a následně jsou navržena doporučení, jak zvýšit kvalitu služeb a tím i celkovou spo-kojenost návštěvníků.
Dopady epidemie COVID-19 na sektor cestovního ruchu
Sakalosh, Oksana
Bakalářská práce je zaměřena na dopady pandemie covidu-19 na trh cestovního ruchu na Ukrajině, zejména na jeho ekonomiku. Lze poznamenat, že světové krize mají za následek tvorbu nových možností. Po období, kterým nyní prochází světo-vá ekonomika, lze v budoucnu očekávat nové změny a příležitosti. Epidemie způ-sobila velké ztráty v různých odvětvích ekonomiky, zejména v mezinárodním ces-tovním ruchu. Během karanténních omezení hodně lidí přišlo o práci, někteří úpl-ně změnili směr svého podnikání. Táto práce chce posoudit, jaký dopad má pan-demie covidu-19 na sektor cestovního ruchu na Ukrajině a jak se změnil trh ces-tovního ruchu během epidemie. Kvůli karanténním opatřením, toto odvětví nabý-vá nových hodnot a lidé se přizpůsobují novým podmínkám cestovního ruchu, ale i světové ekonomiky obecně. Krize je začátkem změn, které se budou rozvíjet v budoucnu díky informačním technologiím, digitalizaci ekonomiky a vytváření nového způsobu fungování na mezinárodním trhu.
Využívání emocí v marketingových aktivitách DMO
Lankaš, Filip
Lankaš. F. Využívání emocí v marketingových aktivitách DMO. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení využívání emocí v marketingových aktivitách DMO. Analytická část je tvořena z popisu situace na trhu a zhodnocení marketingových plánů DMO pro rok 2023. V případě vyhodnocení současného stavu bylo uskutečněno dotazníkové šetření DMO České republiky. Výsledky tohoto šetření byly využity v doporučení pro DMO, které slouží ke zlepšení využívání emocí v marketingových aktivitách.
Význam cestovního ruchu ve vybraných ekonomikách zemí EU
Pogibelko, Alexandra
Hlavním cílem práce je vyhodnocení a porovnání významu sektoru cestovního ruchu z hlediska jeho podílu na makroekonomické výkonnosti a ekonomickém růstu vybraných národních ekonomik zemí EU. Dílčím cílem je identifikovat faktory změn v trendech dlouhodobého vývoje v této oblasti. Na základě odborné literatury je popsána literární rešerše zkoumající specifika cestovního ruchu jako celku a vliv cestovního ruchu na ekonomiku zemí z makroekonomického hlediska. Analytická část bakalářské práce zkoumá význam cestovního ruchu ve vybraných zemích z pohledu podílu na HDP a zaměstnanosti. Následně bude analyzováno, který z vybraných státu utrpěl největší výpadek turistických příjmů během pandemie covid-19. V analytické časti budou použity metody deskriptivní a komparativní statistické analýzy.
Komparace profilu návštěvníka vybraných turistických oblastí jižní Moravy
Kubová, Kateřina
Kubová, K. Komparace profilu návštěvníka vybraných turistických oblastí jižní Moravy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá identifikací profilu návštěvníka vybraných turistických oblastí a jejich následnou komparací. Literární rešerše je zaměřena na představení tématu a vymezení základních pojmů z oblasti cestovního ruchu. Aby mohly být profily identifikovány, bylo provedeno dotazníkové šetření v rámci spolupráce Mendelovy univerzity s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy. Na základě zjištěných informací byly stanoveny návrhy na využití výsledků v praxi a doporučení, vedoucí k efektivnějšímu marketingovému řízení turistických oblastí.
Neuromarketing: emocionální apely v reklamách v odvětví cestovního ruchu
Sokolová, Simona
Krejčová, S. Neuromarketing: emocionální apely v reklamách v odvětví cestovního ruchu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se z neuromarketingového pohledu věnuje fenoménu emocionálních apelů, které jsou využívány v reklamách cestovního ruchu. Jedná se o apel dobrodružství, humor, klid, rodina, romance, strach a znechucení. Cílem práce bylo na základě marketingového šetření poskytnout doporučení pro tvorbu marketingových strategií v odvětví cestovního ruchu. Dílčím cílem bylo zjistit, jak se projevuje mozková reakce ve vybraných EEG metrikách na tyto apely. V teoretické části byly uvedeny problematiky týkající se marketingu, neuromarketingu, emocionálních apelů a cestovního ruchu. V rámci empirické části byl proveden výzkum, který se sestával z využití kombinace eye-trackingového a EEG zařízení. Výzkum byl doplněn dotazníkovým šetřením. Naměřená data z výzkumu byla vyhodnocována pomocí statistik a doplněna o výsledky z dotazníků. Bylo zjištěno, že nebyl preferován apel humoru oproti ostatním sledovaným apelům. Preferovaným emocionálním apelem byl zejména apel klidu a následně pak apel romance a dobrodružství. Participanty nejvíce odrazoval apel znechucení.
Vplyv emócií na spokojnosť a lojalitu návštěvníkov destinácií Českej republiky
Šteflíková, Dominika
Závěrečná práce se zabývá vybranými pozitivními a negativními emocemi a jejich vlivem na spokojenost a loajalitu návštěvníků v destinací České republiky. Cílem je zhodnocení vybraných emocí na spokojenost a loajalitu návštěvníka a na základě výsledků navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti a loajality. Teoretická část je věnována problematice cestovního ruchu a emocím, i ve spojitosti se spokojeným a loajálním návštěvníkem. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření na základě statistické metody Spearmanova koeficientu korelace a interpretaci výsledků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,607 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.