Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 296 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Porovnání vývoje české a polské baletní scény v letech 1945 - 1970
Felcan Rajlová, Lucie ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Kocian, Jiří (oponent) ; Daněk, Petr (oponent)
Předložená disertační práce se noří do fascinujícího světa baletu, jednoho z nejvýraznějších a nejfantastičtějších uměleckých oborů. Její primární zaměření spočívá v analýze a komparaci vývoje české a polské baletní scény v časovém rozmezí let 1945 až 1970, s cílem osvětlit určité klíčové fáze a otázky, např. emancipace a uznání baletu jako specifické umělecké disciplíny. Disertační práce se také soustředí na profesní dráhu baletních tanečníků, zkoumá výhody a nevýhody spojené s touto kariérou, včetně finančního ohodnocení. Práce je rozdělena do sedmi klíčových kapitol (hodnocení pramenů, metodologická část, pět tematických kapitol), doplněných o úvod, závěr, seznamy a přílohy. V rámci první kapitoly je kladen důraz na významné změny v meziválečném období, které jsou považovány za esenciální pro porozumění vývoje poválečné baletní scény v Československu a Polsku. Kapitola se rovněž věnuje i osobnostem, jejichž odkaz měl vliv na následující generace baletních umělců. Samostatná část je věnována tanečnímu vzdělávání na třech úrovních, zkoumajíc příčiny a důsledky rozdílností s potenciálním vlivem na budoucí vývoj. Tato část je těsně propojena s další sekcí zaměřenou na expanzi baletu na stálých divadelních scénách, poválečný vývoj a 50. léta. Zde rovněž představuji významné poválečné baletní...
Zdaňování vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku - komparace
Pěničková, Lenka ; Pácal, Ondřej (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob. Porovnává zdanění vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku. Práce obsahuje postupy, návrhy a informace k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Výpočet optimální daňové povinnosti je demonstrován na konkrétních praktických příkladech.
Marketingová strategie zaměřená na znovuzískání polských klientů
Kratochvílová, Barbora ; Oklešťková, Sára (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na komparaci se zvolenými konkurenčními společnostmi na polském trhu a doporučení pro společnost Kolštejn wellness centrum pro znovuzískání polských klientů. Jak už je z názvu společnosti patrné, tak se společnost zabývá hotelnictvím a poskytováním wellness služeb. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce popisuje cíle práce, metody a postupy zpracování. Zároveň se věnuje teoretickým východiskům práce, které jsou potřebné pro správné pochopení a uchopení dané problematiky. Druhá kapitola obsahuje aplikaci zjištěných poznatků. Na základě provedených výzkumů a zjištěných skutečností jsou v poslední kapitole představeny konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení situace.
Expanze firmy na polský trh
Milerski, Tomáš ; Novotný, Tomáš (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Tato diplomová práce navrhuje optimální opatření pro rozšíření obchodních aktivit firmy díky vstupu na polský trh. Samotné řešení vychází z důkladné analýzy místního prostředí za využití standardních i pokročilých metod evaluace. Důraz je přitom kladen na kvalitu dat a jejich správnou interpretaci. Celek zahrnuje ucelený pohled na situaci na daném trhu a návrh nejvhodnějšího způsobu realizace se zohledněním všech rizik a příležitosti, se kterými se firma během expanze může setkat.
Srovnání inovačních aktivit ve vybraných zemích
Soukupová, Marie ; Veselý, Josef (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce přináší srovnání tří vybraných zemí, České republiky, Kanady a Polska, z pohledu šesti indikátorů, a to inovativnosti firem, korupce vnímané občany, zapojení zainteresovaných stran při tvorbě legislativy, zastoupení žen v parlamentu, schopností a dovedností studentů a budoucí kvality života. Práce obsahuje hlubokou analýzu závislostí těchto indikátorů a vyvozuje z nich doporučení, která by zvýšila četnost a kvalitu inovací v českých firmách.
Critical Analysis of the Entry Strategy to the German Market Comparing to the Entry Strategy Applied During Expansion Into the Polish Market
Novák, Roman ; Kadlec, Tomáš (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The diploma thesis is focused on the critical analysis of the strategy of the company Student Agency to enter German market and comparison with the formerly created critical analysis of the strategy to enter Polish market. In the first part, the diploma thesis focuses on theoretical foundations of the analyses, which are conducted in the practical part of this paper. Next part focuses on the company itself, its history and on all the services, which are provided by Student Agency to the customers. The practical part analyses the company through the different analytical frameworks, for example Porter’s five forces model or SWOT analysis. The concluding part of the paper is focused on the final summary of the analyses conducted in the paper, and the comparison with the analyses of the Polish market.
Expanze podniku na Polský trh
Svobodová, Marie ; Ing. Petr. Morcinek (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu podniku, na jejímž základě je navrhnuta strategie expanze firmy na zahraniční trh. Analytická část této práce obsahuje také ucelený pohled na situaci na polském trhu železnic. Návrh strategie je zohledněn veškerými riziky a příležitostmi, které se na polských železnicích vyskytují.
Vývoj cen ve stavebnictví v ČR a sousedních zemích
Maixner, Lukáš ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s daným tématem "Vývoj cen ve stavebnictví v ČR a sousedních zemích“ a pomocí jednotlivých vývojových indexů v daných zemích uvést přehled tempa vývoje a růstu cen a vytvořit přehled o využívaných metodách oceňování nemovitostí. Práce se tedy bude zabývat především analýzou vývoje cen budov pro bydlení a vytvoření strukturního přehledu o oceňování nemovitostí v sousedních zemích. Teoretická část obsahuje přehled o několika základních pojmech. Postupně je popsána problematika cen a jejich dělení dle stavebních a oceňovacích praxí, nadále se tato část práce zaměřuje na popsání stavebnictví jako součást hospodářství a problematiky a historie oceňování nemovitostí v ČR.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku
Koktová, Lucie ; Svirák, Pavel (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce porovnává zdanění fyzických osob v České republice a v Polsku. Teoretická část popisuje základní pojmy v daňové problematice a daňové systémy v obou zemích. V další části jsou popsány postupy zdanění zaměstnanců. A ve třetí jsou uvedeny modelové příklady s postupem výpočtu čisté mzdy. Poslední část se zabývá srovnáním výsledků z početní části a návrhy na optimalizaci daňového zatížení.
Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů z Polska
Suchomelová, Zuzana ; Nováčková, Zuzana (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. Práce popisuje zdaňování příjmů daňového rezidenta, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti z České republiky i z Polska. Součástí práce je analýza smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Polskem, návrh metodiky pro výpočet daňové povinnosti rezidenta České republiky dosahujícího příjmů z Polska, aplikace na modelový příklad a stanovení konkrétní daňové povinnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 296 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.