Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Grafové úlohy ve výuce informatiky na 2. stupni ZŠ
Kutiš, Martin ; Černochová, Miroslava (vedoucí práce) ; Štípek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje zavedení teorie grafů do výuky informatiky na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou představeny základní pojmy teorie grafů a také typické úlohy, které jsou v ní řešeny. Dále je popsáno ukotvení grafových úloh v revidovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a jsou specifikovány zahraniční přístupy k výuce teorie grafů na základních školách popsané v odborné literatuře. Zjištění aktuálního stavu zavedení grafových úloh do výuky je provedeno formou dotazníkového šetření mezi učiteli informatiky. V empirické části práce je navržen metodický postup pro začlenění teorie grafů do výuky, který se skládá ze dvou samostatných výukových bloků. Ten je následně ověřen ve výuce na třech základních školách a dvou víceletých gymnáziích. Vyhodnocení ověření je provedeno na základě analýzy hodnotících formulářů od ověřujících učitelů a provedení polostrukturovaných rozhovorů s nimi. Závěrem je sestavena sada doporučení pro další využití připravených vzdělávacích materiálů. Výsledný návrh začlenění teorie grafů do výuky je připraven k aplikaci pro další učitele z praxe. Případně se může stát inspirací pro jejich vlastní tvorbu grafových úloh.
Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma
Řezníčková, Adéla ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce Název: Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma Autor: Bc. Adéla Řezníčková Vedoucí práce: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá tématem využití městského parku Královská obora Stromovka jako lokality vhodné pro realizování exkurzí a environmentálních výukových programů tematicky zaměřených na ptáky. Teoretická část práce specifikuje pojetí zoologických témat se zaměřením na ptáky v rámci kurikulárních dokumentů a zpracování tohoto tématu v učebnicích. Dále je v teoretické části práce charakterizována vybraná lokalita z pohledu historického i současného stavu a přehled informací o ochraně ptáků v evropském i českém právu. V závěru teoretické části je charakterizována exkurze jako výuková metoda a environmentální výukový program. Hlavním cílem práce je příprava, realizace a ověření environmentálního výukového programu, který propojuje teoretické znalosti žáků o ptácích a principy environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí a poznávání místa, v němž žáci žijí. Celkem byly navrženy tři exkurze, které byly realizovány v průběhu různých ročních období. Získávání zpětných vazeb bylo uskutečněno formou strukturovaného rozhovoru s vyučující a dotazníků pro žáky. Rovněž proběhlo zjišťování vstupních znalostí žáků s pomocí pretestu a srovnání...
Výuka hydrobiologických témat v přírodopise na 2. stupni základních škol ve Středočeském kraji
Mázlová, Kristýna ; Hanel, Lubomír (vedoucí práce) ; Andreska, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou hydrobiologických témat v hodinách přírodopisu na 2. stupni základních škol, a to konkrétně oblastí Středočeského kraje. Cílem mé diplomové práce je čtenáře uvést do problematiky hydrobiologických témat v hodinách přírodopisu a implementovat je do výuky na druhém stupni základních škol. Zjistit, jak se moc využívá praktická výuka na 2. stupni základních škol ve Středočeském kraji a jak žáky hydrobiologická témata baví. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část se zabývá hydrobiologickou teorií, vodním prostředím, jednotlivými zástupci z řad fauny a flóry, kteří se vyskytují ve studované oblasti. Dále pak antropologickou činností, která má vliv na vodní prostředí, a také ochranou vod a jejich biotopů v České republice. V další části se pak práce zabývá charakteristikou Středočeského kraje z pohledu hydrobiologie a vybraných zajímavých míst vhodných k exkurzím. V praktické části byly porovnávány vybrané učebnice přírodopisu nakladatelství Prodos, Taktik, Fraus a Nová škola, hodnocena byla jejich obsahová stránka z pohledu hydrobiologie. Dále bylo zjišťováno, jak se žáci seznamují v hodinách přírodopisu s hydrobiologií, zda je pro ně srozumitelná a jak moc je toto téma baví. Bylo využito online anonymního dotazníku, který byl rozeslán vybraným...
Syntax jako kritické místo ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Vyhnánková, Lenka ; Hájková, Eva (vedoucí práce) ; Doležalová, Eliška (oponent)
Diplomová práce se zabývá kritickými místy ve výuce syntaxe na 2. stupni ZŠ. Cílem práce je zjistit příčiny učitelského postoje k syntaxi jako ke kritickému místu ve výuce ČJ na 2. stupni ZŠ a zjistit, zda je naplňován cíl výuky syntaxe, za který považujeme rozvoj žákovských schopností a dovedností směřujících ke zlepšení jejich jazykové praxe. Učitelské postoje jsou zjišťovány pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištění z tohoto šetření je provedena také analýza přijímacích zkoušek a druhé dotazníkové šetření, které si klade za cíl potvrdit a zpřesnit si některá zjištění z prvního dotazníkového šetření, týkající se především redukce syntaktického učiva. Práce dále zjišťuje žákovský postoj k syntaktickému učivu a analyzuje žákovské práce ze syntaktického pohledu. V teoretické části popisujeme teoretická východiska, komentujeme kritická místa výuky syntaxe i samotného systému syntaxe, dále popisujeme RVP, učebnice a syntaktické učivo v jednotlivých ročnících. V praktické části nejprve uvádíme metodologii výzkumu a stanovujeme předpoklady, které jsou zhodnoceny v závěru práce. Po popisu metodologie následují samotné výsledky výzkumu, které jsou rozděleny na část týkající se učitelských postojů, na část týkající se žákovských postojů a na analýzu žákovských prací. Z učitelských postojů vyplývá,...
Využití online únikové hry ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy
Vopatová, Eliška ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou a využíváním vzdělávacích online únikových her ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. V rámci této práce vznikla originální online úniková hra věnovaná učivu o šelmách nazvaná Útěk z pavilonu šelem. Úniková hra je na základě teoretického představení aktivizačních metod vyučování vymezena jako svébytná výuková metoda. Její tvorba se opírá o popsané základní principy únikových místností i specifika edukativních únikových her. Za účelem využití únikové hry Útěk z pavilonu šelem coby komplexního učebního nástroje byly navrženy také doprovodné materiály. Jedná se o pracovní list a dotazník pro sebehodnocení žáků. Ty byly společně s hrou začleněny do výukového bloku ve dvou sedmých ročnících základní školy. Jeho realizace poskytla prostor pro celkové zhodnocení únikové hry na základě pozorování aktivity žáků a jejich zpětné vazby. Testování vytvořené online únikové hry ve vlastní výuce prokázalo její funkčnost po technické stránce i didaktický potenciál navzdory drobným nedostatkům v herní struktuře. Následný výzkum mezi 110 učiteli přírodopisu nastínil možnosti dalšího využití navržené hry s ohledem na jejich zkušenosti i preferované výukové metody. Získaná data vypovídají o tom, že online úniková hra Útěk z pavilonu šelem má předpoklady pro to oslovit...
Hodnocení obliby a náročnosti předmětů na 2. stupni základní školy speciální
Krpata, Jan ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat oblibu a náročnost předmětů na druhém stupni speciální základní školy a jaké jsou faktory této problematiky. V teoretické části jsou představeny všechny základní pojmy a koncepty, které se k této problematice vztahují s využitím tuzemských i zahraničních zdrojů. Jako zdroje jsou použity vědecké a pedagogické články stejně tak jako odborná literatura v oboru. Čtenář bude uveden a seznámen s problematikou autoevaluace osobnosti učitele, jeho schopností a zjištění kvalit. V části praktické je použita kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Žákům druhého stupně základní školy speciální byl zadán vytvořený dotazník. Respondenti byli žáci ve věku od dvanácti do patnácti a šestnácti let. Praktická část je zaměřená na žákovo vnímání obliby vybraných předmětů a stejně tak na jejich náročnost. Je zjišťováno, čím je obliba a náročnost předmětů dána. Je zkoumán vliv učitele, prostředí i subjektivní zhodnocení důležitosti předmětů český jazyk, matematika, informatika, anglický jazyk, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, dějepis, fyzika, tělesná výchova, občanská a rodinná výchova. Složení předmětů bylo záměrně vybráno tak, aby byly vyučovány ve všech třídách na druhém stupni základní školy. Dále je výzkum doplněn o část kvalitativní, kdy byli z každého...
Stromy v Praze 9 - Černý Most a jejich ochrana - environmentální výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ
Lacinová, Barbora ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem stromů v okolí školy a jejich ochranou. V rámci práce byl vytvořen výukový program, který se snaží aktivně zapojit žáky do výuky a podpořit v nich zájem o dané téma. Program byl navržen pro žáky 2. stupně základní školy a uskutečnil se v lokalitě Prahy 9, na Černém Mostě. Práce samotná je dělena na dvě části. Teoretická část je věnována zejména výuce na 2. stupni základní školy, v souvislosti s tématem práce. První kapitola je zaměřena na výuku přírodopisu (konkrétněji botaniky), průřezovému tématu environmentální výchovy (environmentálně založené státní i soukromé programy, terénní výuka atd.). Současně je zde definován environmentální výukový program včetně jeho aplikované formy a metod práce. Ve druhé kapitole je podrobněji rozebírán význam stromů a následky jejich úbytku. Dále je pak věnován prostor představení vybraných stromů v České republice, jejich ekologii, významu a ochraně. Praktická část se pak nejprve věnuje představení vybrané lokality Černého Mostu a charakteristice Základní školy Generála Janouška. Následně je představen konkrétní výukový program, který byl ověřen v praxi, vyhodnocen a na základě zpětné vazby modifikován. Žádaným výsledkem práce je propojení obou částí práce a vytvoření univerzálního programu, který by mohl být vhodnou a efektivní...
Integrované pojetí práce s básnickým textem v 6. ročníku základní školy
Pretschner, Adéla ; Komberec, Filip (vedoucí práce) ; Doležalová, Eliška (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá mezisložkovou úrovní integrace ve výuce předmětu český jazyk a literatur, tedy propojováním jazykové výchovy, komunikačně-slohové a také výchovy literární. Z hlediska uměleckých textů, jež jsou obsahem literární složky, se práce soustředí na texty básnické. Cílem je obhájit nenahraditelnost poezie v životě člověka, a tudíž i její místo v základním vzdělávání. Na podkladě odborné literatury shledává práce důležitost poezie nejen v jejím specifickém užívání jazykových prostředků, jejichž percepce mj. rozvíjí logické uvažování o jazyce a poskytuje umělecký zážitek, ale také v působení právě této formy umění na emocionální stránku osobnosti. Poezie tímto působením může žákovi pomoci reflektovat své emoce, lépe porozumět sobě samému a v konečném důsledku se snáze vyznat i ve světe kolem sebe. Druhým vytyčeným cílem je přispět k diskuzím o změně v současnosti velmi dezintegrované výuky ČJL. Práce představuje integrovaný přístup ve výuce ČJL - inspirovaný koncepcí integrovaného pojetí výuky slovenského jazyka a literatury pro primární vzdělávání. Vzhledem k tomu, že složky předmětu jsou ze své podstaty velmi provázané, spatřuje práce přínosy tohoto přístupu zejména v tom, že jejich propojováním ve výuce je možné žáky vést k přirozenému poznávání a osvojování mateřského...
Vstupní znalosti a představy o vybraných mimoevropských státech u žáků 6. tříd základních škol
SAMEC, Martin
Práce se zabývá vstupními znalostmi a představami žáků šestých tříd základních škol o mimoevropských státech. Cílem práce je zmapovat úroveň znalostí, kterými žáci šestých tříd disponují předtím, než se o daných státech učí v rámci předmětu zeměpis. K naplnění cíle práce slouží šetření pomocí výzkumného dotazníku provedené v šestých třídách základních škol, kterého se zúčastnilo 489 žáků. Dotazník byl kromě zmapování konkrétních znalostí a představ o daných státech zaměřen na zjištění rozdílů mezi těmito znalostmi na základě typu škol, jejich lokalizace ve městech či na vesnici a na základě pohlaví respondentů. Pozornost je též věnována sebehodnocení žáků zaměřeném na jejich znalosti, žákovské sympatie k daným státům a zdroje, ze kterých se žáci dozvídají informace o světě. Práce hodnotí všechny zjištěné výsledky, dochází k jejich komparaci a následné interpretaci. Na analytickou část je následně navázáno praktickou částí, která přináší konkrétní náměty, jak proběhlý výzkum využít v hodinách zeměpisu. Praktická část obsahuje materiály založené na zjištěných skutečnostech o vstupních znalostech žáků, které jsou zaměřeny na jejich upevňování a rozšiřování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: