Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 545 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Jedna práce
Maša, Vojtěch ; Stratil, Václav (oponent) ; Ptáček, Jiří (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce Jedna práce je navození obhajoby v rámci mé bakalářské obhajoby. Zorganizoval jsem a předkládám jako svou bakalářskou práci následující: Václav Stratil na sebe vzal roli studenta a obhajuje svoji jednu kresbu, která je nainstalovaná během obhajoby. Svou obhajobu napsal písemně a ta je k dispozici v rámci mé bakalářské práce. Vedoucí práce studenta Václava Stratila je Jiří Ptáček, který napsal posudek vedoucího práce pro Václava Stratila. Já – Vojtěch Maša – jsem oponentem Václava Stratila a napsal jsem mu oponentský posudek.
Komparace kazuistik užívaných metod pro žáky s LMP na základních školách a základních školách zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona
Papežová, Jindřiška ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
DIPLOMOVÁ PRÁCE Komparace kazuistik užívaných metod pro žáky s LMP na základních školách a základních školách zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona Jindřiška Papežová ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá komparací uplatnění možných podpůrných opatření pro žáky s lehkým mentálním postižením na základních školách a základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona. Práce chce poukázat na dostupnou podporu a využívání podpůrných opatření v kontextu vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách a základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona. Tato problematika se prolíná s inkluzivním vzděláváním. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je specifikovat pojem lehká mentální retardace a vymezit žáka s lehkým mentálním postižením v kontextu vzdělávání. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku osob s lehkým mentálním postižením, zařazení žáka do třídního kolektivu a následně jsou zde uvedena podpůrná opatření, která jsou rozšířena o využití digitálních vzdělávacích nástrojů v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Praktická část se zaměřuje na názory učitelů a asistentů pedagoga, na vhodné a efektivní užití metod a podpůrných opatření na základních školách a základních školách dle §16 odst. 9 školského...
Prevalence užívání kratomu mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol v okrese Nymburk - dotazníkové šetření
Škabradová, Barbora ; Jandáč, Tomáš (vedoucí práce) ; Votavová, Aneta (oponent)
Východiska: Mitragyna Speciosa- rostlina, pod známějším názvem kratom, která má svou historii a tradici v jihovýchodní Asii už po staletí. V posledních desítkách let nabývá na oblibě po celém světě. Kromě benefitů, do kterých bychom zařadili nabuzení energií, úlevu od bolesti a stresu, nebo také snížení odvykacích příznaků u opiátů, s sebou nese užívání kratomu i zdravotní rizika společně se vznikem závislosti. V České republice není kratom zatím legislativně zakotven, jeho užívání není regulováno a mají k němu přístup všichni, včetně dětí. Cíle: Cílem práce bylo zmapovat celoživotní prevalenci u žáků 8. a 9. ročníků okresu Nymburk a vzorce užívání, jejich informovanost z hlediska účinků, rizik a dostupnosti, zdroje získávání informací o kratomu a postoj vůči němu. Metody: Data byla sbírána pomocí dotazníku v papírové podobě na čtyřech základních školách v okrese Nymburk. Školy byly vybrány náhodným výběrem. Šetření se účastnilo 287 žáků. Výsledky: Zkušenost s kratomem mělo 17,8 % žáků. Chlapci uváděli zkušenost častěji než dívky. Přes polovinu respondentů se zkušeností užilo kratom nanejvýš dvakrát, získali ho zdarma od kamaráda a vyzkoušeli ho ze zvědavosti. Nejznámější žádoucí účinky v povědomí žáků byly pocit uklidnění a relaxace a zvýšená bdělost a energie. Nejznámějším rizikem kratomu pro...
Aspekty podpory wellbeingu na základní škole se zaměřením na mimořádně nadané žáky
Boučková, Barbora ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na wellbeing žáků ve vzdělávání. Konkrétně se jedná o žáky dvou paralelních tříd, kteří navštěvují základní školu se specifickou organizací výuky pro mimořádně nadané žáky. Cílem práce je postihnout subjektivní pocity žáků v souvislosti s aspekty školního prostředí, které byly implementovány za účelem podpory wellbeingu žáků. První část práce zahrnuje teoretická východiska, která shrnují poznatky o problematice wellbeingu. Zaměřuje se na aspekty, které mohou ovlivňovat wellbeing ve vzdělávání s přihlédnutím na výuku mimořádně nadaných žáků. Druhá část práce obsahuje popis a výsledky vlastního výzkumného šetření, které probíhalo ve dvou etapách. V první etapě výzkumného šetření byla použita kvantitativní metoda sběru dat prostřednictvím dotazníku, respondenty byli žáci dvou paralelních tříd na vybrané základní škole. Na základě analýzy výsledků první etapy výzkumného šetření vznikly podklady pro vytvoření otázek pro druhou etapu výzkumného šetření. To probíhalo kvalitativní metodou prostřednictvím rozhovoru s třídními učitelkami žáků. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že některá opatření, která byla zřízena za účelem podpory wellbeingu, žáci využívají s pozitivními pocity (organizační uspořádání kmenové třídy a možnost výběru ze tří nabízených pokrmů k obědu jsou...
Úroveň datové gramotnosti žáků základních škol v kontextu environmentální výchovy
Navrátil, Vlastimil ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Nejedlý, Adam (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na datovou gramotnost a její aplikaci v oblasti environmentální a přírodovědné gramotnosti. Cílem této diplomové práce bylo zmapovat datovou gramotnost v oblasti environmentální výchovy u žáků druhého stupně základní školy. Tento cíl práce byl naplňován prostřednictvím testu, jehož obsahem byla datová analýza, třídění a porovnávání dat a rozhodování na základě předložených dat v kontextu environmentální situace v rámci čtyř úloh v oblasti environmentálního vzdělávání. Bylo zjištěno, že průměrně 68 % žáků dokáže z přiložených map, grafů a tabulek vyčíst správné údaje, 59 % žáků dokáže jednotlivá data mezi sebou správně porovnávat a 60 % žáků dokáže předložená data využívat pro rozhodování v kontextu environmentální situace. KLÍČOVÁ SLOVA Data, datová gramotnost, environmentální gramotnost, informace, přírodopis, přírodověda, žák.
Výuka odborné praxe žáků na cvičných a provozních pracovištích
Vomáčka, Pavel
V bakalářské práci je popisováno, jakými různými způsoby lze v dnešní době vyučovat odborný výcvik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy odborného výcviku, historie, organizace, způsoby a formy realizace odborného výcviku. V praktické části jsem se věnoval dotazníkovému šetření, pomocí kterého jsem v první části zjišťoval, jak žáci s jejich pohledu vidí odbornost učitelů teoretické a praktické výuky a jestli učivo probírané v odborných předmětech je pro dnešní dobu dostačující. Další část dotazníku je zaměřená přímo na žáky v předmětu odborný výcvik, kde jsem zjišťoval, které aspekty jsou pro ně rozhodující při výběru odborné praxe a co nejvíce ovlivňuje přístup a dobrý výkon v odborné praxi.
Vliv problémové rodiny na školní úspěšnost středoškoláka
Přikrylová, Natálie
Bakalářská práce je svým obsahem zaměřena na školní úspěšnost žáka v návaznosti na problémové rodinné prostředí. Cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje problémová rodina školní úspěšnost žáka. V teoretické části definuji školní úspěšnost a pojmy, které se školní úspěšností úzce souvisí. Dále charakterizuji jednotlivé vlivy, které školní úspěšnost značně ovlivňují. Následující část bakalářské práce je věnována rodině a rodinnému prostředí. Každý jedinec během života vstupuje do různých prostředí, které ho následně svým způsobem ovlivňují i v jeho školní úspěšnosti. Z tohoto důvodu jsem do své práce začlenila i jednotlivé typy prostředí. Jelikož je moje práce zaměřena na období studia žáka střední školy, věnuji se ve své práci charakteristice období dospívání. Závěrečná kapitola teoretické části je zaměřena na jednotlivé funkce rodin a problémově zatížené rodiny. Empirická část bakalářské práce odkazuje na mé výsledky získané z průzkumného šetření. Data potřebná k výzkumu jsem získala pomocí kvalitativní metody. Použila jsem formu polostrukturovaného rozhovoru. Jednotlivá data jsem následně analyzovala pomocí otevřeného kódování a tím jsem získala potřebné výsledky, které jsou součástí empirické části.
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Kuběja, Josef
Tématem bakalářské práce je analýza výukových metod v odborném vzdělávání oboru Truhlář. Cílem práce je zjistit, zda se nedá něco změnit nebo upravit u výu-kových metod v tomto oboru, aby absolventi získali dostačující znalosti pro samo-statné vykonávání práce. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části jsou rozebírány klíčové kompetence, technické a praktické do-vednosti a didaktické metody. Dále jsou představeny dva pedagogické přístupy k výuce – transmisivní a konstruktivistický, a pedagogický přístup Badatelská orien-tovaná výuka. V poslední kapitole jsou prezentovány výukové metody v odbor-ném výcviku a způsoby jejich použití ve výuce. V praktické části jsou uvedeny výukové metody zasezeny do jednoho výukového dne se stejným tématem a roze-psané, jak by tento den vypadal.
Odměny a tresty ve školním zařízení a jejich dopad na motivaci při vzdělávání
Čekalová, Simona
Bakalářská práce se zabývá názory žáků na účinnost odměn a trestů na středních školách a je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se zamě-řuje na vysvětlení pojmů odměna trest a motivace z pohledu odborníků a na jejich využití ve výchově a vzdělávání. Cílem praktické části je zjistit, jak žáci středních škol tyto pojmy vnímají. Data pro tuto práci byla získána pomocí dotazníkového šetření na středních ško-lách. Celkovým přínosem této práce je poskytnutí užitečných informací v pedagogické praxi ale i v životě.
Zneužívání omamných a psychotropních látek žáky středních odborných škol
Gracl, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá zneužíváním omamných a psychotropních látek žáky středních odborných škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí omamné a psychotropní látky, dělením drog, jejich popisem, okolnostmi ovlivňující jedince k jejich zneužívání, prevencí, adolescentem a současnou situací na středních školách. Praktická část práce zkoumá hlavní cíl: zda a jaké zkušenosti s omamnými a psychotropními látkami mají žáci středních odborných škol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 545 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.