Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 874 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Laslová, Martina ; Dlabáč, František (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Navrhování školy a bydlení v Lausanne.
Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí
Guryča, Ondřej ; Smíšek, Radovan (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost psychodiagnostiky předškolních dětí pomocí aplikace v chytrém telefonu. V práci je pojednáno o principu psychodiagnostiky a jejím rozdílném přístupu u dětské psychodiagnostiky, dále jsou zde uvedeny používané psychodiagnostické testy. V další části je představena realizace aplikace pro operační systém Android s vybranými testy. Nakonec je vysvětlen způsob vyhodnocení dat a doporučení používání aplikace.
Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole
Pecháček, Martin ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací ve škole. Jedná se o školu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teo-retická část je zaměřena na zásobování vodou z vlastního zdroje. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, plynovodu a jejich napojení na stávající veřejné sítě technického vybavení.
Návrh databáze SQL pro Moravské gymnázium Brno s.r.o.
Kirsch, Jiří ; Bábor, Tomáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh SQL databáze pro společnost Moravské gymnázium Brno s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V části první si uvedeme potřebnou teorii pro úspěšné dosažení cílů práce. Praktickou část tvoří analýza současné situace ve firmě pro zmíněnou problematiku a návrh na její řešení.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Holcová, Petra ; Müller, Zdeněk (oponent) ; Ruller, Ivan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově navrženého kulturního centra města, a na nábřeží Ostravice. Hlavní myšlenkou je přizpůsobení jednotlivých pobytových prostor měřítku dětí různého věku, orientace tříd na jihovýchod a zároveň k řece. Mateřská škola je provozně i hmotově oddělena, základní škola a gymnázium jsou propojeny v jednom dvou- a třípodlažním objektu s vnitřním dvorem. Objekty jsou přístupné pro žáky ze vstupního prostranství od Černé louky, vstup pro veřejnost se nachází na nově navržené městské třídě propojující Louku s Novou Karolinou. Areál také nabízí sportovní zázemí, tělocvičnu, bazén a venkovní sportoviště, které je přístupné z cyklostezky vedoucí okolo Ostravice. Vzhled objektů vychází z konstrukce, železobetonového skeletu z běleného pohledového betonu, a je ozvláštněn stínícími panely z cortenového plechu.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Gallo, Robert ; Pecka, Lukáš (oponent) ; Jura, Pavel (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie školskej stavby v neľahkých podmienkach centra mesta Ostravy. Škola je umiestnená na hranici medzi mestom a krajinou.
Budova občanské vybavenosti
Tesař, Ondřej ; Svoboda, David (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh základní umělecké školy ve Slavkově u Brna jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepenou budovu občanské vybavenosti s plochými střechami. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první je řešeno konstrukční řešení stavby, ve druhé návrhem koncepčního řešení technických systému budovy a součástí třetí části je zpracování hlukové studie. Objekt je provozně rozdělej na dvě provozní části se společným vchodem – prostory výuky základní umělecké školy a koncertní sál. První z nich se nachází v západní části budovy a je tvořeno prostory sekretariátu, šesti učebnami, místností určenou pro hudební nauku, sborovnou, skladem a hygienickým zázemím. Druhou část na východní straně objektu zaujímá koncertní sál společně s galerií, foyer, přípravnou místností účinkujících a také hygienickým zázemím. Technické zařízení budovy je umístěno ve druhém nadzemním podlaží. Konstrukční systém stavby je zděný, založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo je navrženo z keramických zdících prvků. Stropní konstrukce je řešena železobetonovými monolitickými stropy. Střešní konstrukce je volena plochá, nad prostory výuky ZUŠ se zatěžkávacím kačírkem a FVE panely a nad koncertním sálem extenzivní plochou střechou. Fasáda novostavby je navržena v kombinaci zeleně s provětrávací fasádou z velkoformátového obkladu. Technika prostředí stavby řeší vytápění a chlazení objektu tepelnými čerpadly. Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickými jednotkami. Práce obsahuje také návrh systému nakládání s dešťovými vodami, které se v objektu využívají ke splachování toalet a závlaze zeleně. Dále je navržen systém FVE a umělé osvětlení vybraných místností. Hluková studie je zpracována na problematiku neprůzvučností stavebních konstrukcí, dobu dozvuku vybraných místností a studii urbanistické akustiky. Poznatky z této části byly dále implementovány do samotného konstrukčního návrhu stavby.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Kotlabová, Anna ; Brhelová, Jaroslava (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Bydlení ve městě, respektive v městské čtvrti Plaines du Loup v Lausanne ve Švýcarsku. Jasný cíl zadání přidává ještě základní školu jako další bod řešení, s úvahou o škole jako prodloužení bydlení. Dále je zadání rozšířeno o návrh přiléhajícího parku. Projekt se zabývá návrhem městského bloku, založeného na vztazích mezi školou, bydlením a veřejným prostorem. Projekt vychází z urbanistické studie od Tribu architects dostává se od komplexní urbanistické koncepce až k architektonickému řešení školy a bytových domů. Snaha vytvořit příjemné prostředí pro bydlení se prolíná všemi částmi projektu.
Učební program - rovinná geometrie a streometrie
Straka, Tomáš ; Kubíček, Radek (oponent) ; Štancl, Vít (vedoucí práce)
Tento dokument popisuje způsob, jakým byl vytvořen prezentační sotfware matematiky pro základní školy. Tento program by měl pomoci pedagogovi při výkladu učiva a studentovi může tento nástroj pomoci pro pochopení látky. Po důkladném zvážení a spolupráci s pedagogy jsme vybrali jako objekt zájmu část matematiky s názvem rovinná geometrie a stereometrie. Přidala se k tomu i problematika zobrazení postupu při řešení konstrukčních úloh. V dokumentu je popsán postup práce  začínající analýzou, přes implementaci, až po testování. Důležitou částí je grafické rozhraní, ovládání programu a způsob vykreslování objektů v okně této aplikace.
Prostor jako paradigma výuky
Madro, Oskar ; Matoušek, Jaroslav (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá riešením vysokoškolského areálu VUT medzi ulicami Údolní, Úvoz a Tvrdého, a návrhom novej budovy brnenskej Fakulty architektúry. Presun našej školy do kontaktu s Fakultou výtvarných umení, ktorá dnes v areáli sídli, dáva možnosť vytvoriť nie len školský areál, ale dôležitý kultúrny bod na mape mesta Brna. Koncept stojí na vnútornej analýze provozu a väzieb fakulty, ktoré sú transformované do schémy átria.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 874 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.