Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25,461 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 2.20 vteřin. 

Conductivity of carbon materials for alternative energy sources
Tichý, J. ; Novák, V. ; Barath, Peter
Object of this work was prepared electrodes with carbon materials and investigate their electrical properties.

Analýza sociálních služeb pro seniory v České republice v letech 2007 - 2015
Fialová, Tereza ; Prudká, Šárka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma sociálních služeb pro seniory a jejich vývoj od roku 2007 do roku 2015. Cílem práce je popsání vývoje sociálních služeb, jak v České republice, tak v jednotlivých krajích a jejich následná komparace. Práce má také za úkol informovat o současné situaci a z obojího vyplývající prognózy do budoucna a jejich hodnocení. Teoretická část se zabývá definicí a zařazením sociálních služeb v rámci sociální politiky. Nedílnou součástí je popis základních forem sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a taktéž legislativního a finančního rámce sociálních služeb v České republice. Metodou užitou v této části práce je rešerše odborné literatury zaměřené na charakteristiku sociální politiky a zvláště sociálních služeb. Část empirická pak navazuje na poznatky z části teoretické. Výzkum se nejdříve zaměřuje na Českou republiku jako celek a až poté přechází ve zkoumání specifik jednotlivých krajů a jejich porovnání. Zde použitými metodami jsou analýza stávajícího systému sociálních služeb a regionální komparace. Zdrojem dat jsou především údaje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem zkoumání je potvrzení nezbytnosti sociálních služeb v životě seniorů. Práce se snaží popsat a upozornit na současné systémové nedostatky poskytování a financování sociálních služeb, které je potřeba řešit především s ohledem na současný demografický trend zvyšování počtu starších osob.

Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci
Holub, Adam ; Stanovská, Iva (vedoucí práce) ; Novák, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení a správ incidentů a problémů (issue), s využitím issue-trackingového nástroje. Cílem práce je takovou metodiku vytvořit a nasadit ji v konkrétní organizaci. Při vytváření Metodiky byly využity doporučené postupy získané ze zdrojových prací, a také autorovi praktické zkušenosti. V teoretické části páce jsou nejprve popsány přístupy, ze kterých vyvíjená Metodika vychází a přebírá některou jejich terminologii. Následně je vysvětleno, co to je issue-trackingový systém a je uveden přehled nejčastěji používaných issue-trackingových systé-mů. V praktické části je vytvářena samotná Metodika. Nejprve je popsána cílová skupina metodiky. Dále jsou definovány typy issue a role používané při práci s issue-trackingovým systémem. Následně je popsáno jak stanovit životní cyklus issue a jak pracovat s jeho atributy. Dále se práce věnuje reportování dat z issue-trackingového systému. Druhá kapitola praktické části práce se věnuje implementaci Metodiky do nástroje JIRA.

Analýza a návrh struktury intranetu
Novák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Intranet je v dnešní době nedílnou součástí skoro každé firmy jakýchkoliv rozměrů i oblastí působnosti. Ve své práci i v osobním životě se často setkávám s různými intranety, které většinou nemají pozitivní ohlasy. Mívají však společný základ problému, který obvykle spočívá ve špatné struktuře, což je důvodem volby mého tématu práce. Jejím cílem je provést analýzu stávajícího intranetu v konkrétním podniku a následně za pomoci metody card-sorting vytvořit návrh nové struktury, jak by mohl intranet vypadat. Práce je primárně zobecněným postupem, jak při takové realizaci postupovat a jakými oblastmi se zabývat. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématům informační architektury a samotnému pojmu intranet, přičemž zmiňuje nejčastější problémy, se kterými jsem se právě u intranetu setkal a na které poukazuji. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou, kde se zaměřuji na strukturu současného intranetu, kategorizaci obsahu, vazby na další systémy, kastomizace, způsob řízení oprávnění, zjišťování spokojenosti a návštěvnosti intranetu. Analýza je realizována manuálním procházením současného intranetu v podniku. Jiné metody nebo přístupy nebyly z důvodu technických omezení nebo nedostatečných oprávnění umožněny. Na základě výstupů analýzy kategorizace webů a metody card-sorting je představen návrh nové struktury, který je však pouze demonstrací samotné metody, jak k návrhu přistoupit, a to zejména z důvodu malého vzorku uživatelů, který byl pro realizaci poskytnut.

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Zikmund, Marian ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie
Kopecký, Martin ; Nový, Ivan (vedoucí práce) ; Háša, Stanislav (oponent) ; Blažek, Ladislav (oponent)
Disertační práce se zabývá vědeckým problémem propojení strategického managementu a odměňování v principu interní rovnováhy. Práce je postavena na dvou pilířích, kterými jsou realizovaný kvalitativní výzkum a návrh vlastního řešení. První část práce obsahuje kvalitativní výzkum, který zkoumá možnosti a efekty propojení firemní strategie s odměňováním. Kvalitativní výzkum je veden ve formě více případové case study a zkoumá fenomén v praxi tří firem z různých zemí (Česká republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina) a sektorů působení (finance, IT/Telco, FMCG). Výzkum hledá odpovědi na čtyři položené výzkumné otázky: Jak firemní strategie ovlivňuje proces odměňování? Jak může odměňování podporovat realizaci firemní strategie? Jak je možné propojit firemní strategie do odměňování v principu interní rovnováhy? Jak může odměňování posílit strategičnost řízení lidských zdrojů? Výzkum je postaven na základě studia teoretických zdrojů a terénní práce. Vlastní kvalitativní výzkum využívá pro shromáždění dat metod kvalitativního výzkumu, kterými jsou pozorování, dotazování, analýza dokumentů. Dotazovanými populacemi byli top manažeři, linioví manažeři a zástupci HR. Celkem proběhlo 142 dotazování. Výzkum byl veden v jedné osobě. Data jsou analyzována a je použita triangulace dat. Zjištění jsou generalizována do jedné závěrečné zprávy z výzkumu, která přináší odpovědi na položené výzkumné otázky. Výzkum poskytl významné poznatky, které byly využity ve druhé části práce, kterou je návrhová část. Vlastní návrh řešení se skládá ze dvou modelů. Prvním je zjednodušený model systému odměňování a druhým je model strategické segmentace pracovních pozic. U tohoto modelu se počítá s využitím v praxi firem a hlavně ve výuce. Druhý model strategické segmentace pracovních pozic přináší odpověď na možné propojení strategie a odměňování v principu interní rovnováhy. Model má přínos v nových poznatcích pro budování další teorie a realizaci dalších výzkumů. Přínos modelu je i pro praxi v přístupu k nastavení politik a procesů ve strategickém managementu a řízení lidských zdrojů. Návrhem obou modelů bylo dosaženo naplnění hlavních cílů disertační práce.

Soft power v ruské zahraniční politice
Annenkov, Roman ; Peterková, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Štěpánka (oponent)
Soft power je jedním z nejskloňovanějších pojmů současných mezinárodních vztahů. Rusko je stále významným státem, nicméně jeho soft power je doposud limitována. Cílem práce je analyzovat jednotlivé zdroje ruské soft power a poukázat na její nedostatky.

Formy reklamy na sociálních sítích a ochrana spotřebitele
Žďárský, Jiří ; Vavrečka, Jan (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Tématem této práce jsou formy reklamy na sociálních sítích a ochrana spotřebitele. Výzkum je prováděn zejména na základě rešerší odborné literatury, článků, internetových a dalších zdrojů ve spojení s vlastním pozorováním a analýzou právních předpisů a v neposlední řadě komparací s vlastní nabytou profesní praxí. Výsledkem této práce je ucelený přehled a uvedení do problematiky práva v rámci sociálních sítí a reklamy, prokázání důležitosti a významu tohoto tématu a nakonec zhodnocení efektivnosti právní úpravy, které chrání spotřebitele v prostředí sociálních sítí.

The Use of Data Analytics in Internal and External Audit
Tecáková, Andrea ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Kadochová, Lucie (oponent)
Datová analýza je jednou z rychle se vyvíjejících oblastí využívání IT v organizacích. V této práci je datová analýza řešena v kontextu interního a externího auditu. Primárním cílem práce je identifikovat příležitosti pro využití datové analýzy v obou druzích auditu. Sekundárním cílem je návrh konkrétní datově-analytické procedury, její aplikace na data reálné organizace a následná demonstrace přínosů plynoucích z využití technik datové analýzy. Práce staví na rozboru dostupných teoretických informací o stavu řešené oblasti, na který navazuje autorkou realizovaný průzkum, který mapuje současný stav využívání datové analýzy v interním i externím auditu v rámci ČR. Přínosem práce je kromě identifikace konkrétních oblastí auditu, ve kterých je vhodné metody datové analýzy využít, návrh konkrétní datově-analytické procedury a její aplikace. Dalším přínosem je zmapování současného stavu auditní praxe a souhrn postřehů respondentů z řad auditorů, které poukazují na výhody a problémy aplikace datové analýzy do běžné práce auditora.

Comparison of Business Intelligence implementation using open source solutions for middle size companies
Schmidt, Róbert ; Maryška, Miloš (vedoucí práce) ; Sládek, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat a navrhnout možnost nízkonákladového Business Intelligence řešení s pomocí open source technologii a jejich srovnání pro implementaci ve středně velké společnosti. V práci jsou porovnány Business Intelligence nástroje Pentaho a TIBCO Jaspersoft v lokálním prostředí, na dedikovaném serveru a řešení umístěné v cloudu je využívána služba Microsoft Azure. Teoretická část práce se zaměřuje především na vysvětlení problematiky Business Intelligence a její architektury. Právě architektura je důležitou součástí celé práce, protože dnešní nástroje jsou často řešení jako moduly pro konkrétní činnosti v procesu Business Intelligence. Aktuální finančně nenáročné nástroje se obvykle vážou s terminologií jako open source a cloud computing. Tato část obsahuje stručné vysvětlení pojmů a jejich výhody či nevýhody pro námi zvolenou cílovou skupinu společností. Analytická část práce obsahuje definované parametry, podle kterých je provedena analýza řešení a jejich srovnání. Business Intelligence řešení jsou rozděleny podle jednotlivých vrstev a ke každé vrstvě jsou porovnávány vybrané nástroje. Hodnotící kritéria jsou rozděleny do finančních, uživatelských a technických kategorii. Závěrem analytické části přistupujeme ke vzájemnému srovnání možností nasazení sady Business Intelligence nástrojů pro námi definovanou skupinu koncových zákazníků. Hlavním přínosem diplomové práce je srovnání open source řešení Business Intelligence pro nasazení do středně velké společnosti. Podle směrnice Evropské unie, střední společnost nepřesahuje 250 zaměstnanců nebo zisk do 50 milionů eur. Čtenář si dokáže porovnat jednotlivé řešení, úskalí nebo závady, které by mohly být pro konkrétní implementaci kritické.