Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 365 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výuky sportovních a pohybových her na 1. stupni základní školy
Lienertová, Jitka ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Využití pohybových a sportovních her v rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol jako prostředku výchovy dětí z pohledu obecné teorie a praxe vzorku učitelů. Historie pohybových a sportovních her. Zařazení pohybových a sportovních her do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy. Charakteristika mladšího školního věku a rozhodující faktory pro správný psychický, tělesný, pohybový a sociální vývoj žáků. Pohybové hry a jejich charakteristika. Vliv a význam pohybových her. Dělení pohybových her. Správný výběr pohybové hry z pohledu individuálních a fyzických předpokladů žáků mladšího školního věku. Uplatnění pohybových her v rámci hodin tělesné výchovy. Sportovní hry a jejich charakteristika. Vliv, význam a historie sportovních her. Dělení sportovních her. Správný výběr sportovní hry z pohledu individuálních a fyzických předpokladů žáků mladšího školního věku. Uplatnění sportovních her v rámci hodin tělesné výchovy. Výuka pohybových a sportovních her. Didaktické zásady, metody a styly při výuce pohybových a sportovních her. Správné vedení her. Rozdělení žáků do družstev. Hodnocení hry. Bezpečnost při výuce a realizaci pohybových a sportovních her. Výzkum pomocí elektronického dotazníku. Zkušenosti a poznatky ostatních pedagogů tělesné...
Sókratovský dialog a myšlení
Černínová, Andrea ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Bakalářská práce "Sókratovský dialog a myšlení" je vhledem do života a filosofie antického myslitele Sókrata a bližším seznámením se s jeho pojetím dialogu, prostřednictvím kterého se zjevuje pravda. Celá práce je psána se snahou o zdůraznění smyslu jeho filosofie v kontrastu s dnešním upřednostňováním asertivního způsobu komunikace, který častokrát vyúsťuje až k eristické dialektice. Cílem této bakalářské práce je především popsat Sókratovu jedinečnou metodu dialogu a inspirovat případného mladého čtenáře, studenta střední školy či jeho pedagoga. Nejprve se práce věnuje Sókratově životu a následně se zabývá hlavními rysy Sókratovy filosofie. V další části se zaobírá termínem dialog a jeho sókratovským pojetím. V závěru práce je pojednáno o pedagogickém přínosu sókratovské metody dialogu a o jeho použití ve výuce. KLÍČOVÁ SLOVA Sókratés, Platón, dialog, dialektika, myšlení, výuka
Systematické a ekologické pojetí výuky přírodopisu
Matoušová, Pavlína ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou vybraných pojetí výuky přírodopisu na základní škole. V teoretické části práce je shrnuto zařazení přírodopisu jako vzdělávacího oboru, vysvětlena možná pojetí jeho výuky a porovnány výhody a nevýhody dvou vybraných variant s odkazem na naplnění vzdělávacích cílů a respektování didaktických zásad výuky přírodopisu. Nastíněny jsou také dostupné materiály vhodné pro výuku, míra jejich využívání a srovnání způsobů výuky v závislosti na úspěšnosti v přírodovědném testování. Praktická část práce přináší porovnání výsledků dotazníkového šetření mezi jednotlivými skupinami ekologicky a systematicky vyučovaných žáků. Jednotlivé úlohy a otázky byly vytvořeny na základě stanovených hypotéz. Výsledky výzkumu přináší porovnání znalostní a dovednostní oblasti, ale také oblasti postojové. Stanovené hypotézy byly potvrzeny zpola, část postojová přináší odpověď na výzkumnou otázku. Žáci vyučovaní ekologicky byli skutečně úspěšnější v úlohách, které vedly k propojení znalostí a odvozování ze vztahů mezi organismy, ovšem statisticky nebyl rozdíl významný. Bodový propad v těchto ekologických otázkách ovšem u systematicky vyučovaných žáků nebyl příliš masivní a znalost systematiky je v celkovém skóre stavěla do výhodné pozice. Větší oblibu přírodopisu jako předmětu vykázali...
Vliv plavání na zvyšování flexibility jako složky obratnosti žáků základních škol na Lounsku.
Benková, Veronika ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
NÁZEV: Vliv plavání na zvyšování flexibility jako složky obratnosti žáků základních škol na Lounsku. AUTOR: Bc. Veronika Benková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je zjistit, jak základní plavecký výcvik na Lounsku dokáže ovlivnit kloubní pohyblivost u dětí mladšího školního věku a zároveň porovnat výsledky naměřené skupiny s podobným a již uskutečněným výzkumem z roku 2015 a 2018. K dosažení výsledků jsou použity ověřené testy kloubní pohyblivosti. Testování proběhne celkem dvakrát. Před začátkem a na konci plaveckého výcviku, tedy po skončení deseti dvouhodinových lekcích. Tento výzkum potrvá zhruba deset týdnů. Testování proběhne na dvou základních školách. Testované osoby byly rozděleny dle pohlaví na chlapce a dívky a zároveň i na neplavce a plavce. Teoretická část se zabývá charakteristikou mladšího školní věku, motorickými schopnostmi, zvláště kloubní pohyblivostí, plaveckým výcvikem a plaváním. V praktické části popisuji jednotlivé testy flexibility a výsledky těchto testů. Z práce vyplynulo, že plavání napomáhá rozvoji flexibility, ale v porovnáním s předchozími výzkumy se úroveň pohyblivosti i míra zlepšení zhoršuje. Dívky, plavci a žáci ze školy B dosáhli lepších výsledků v pretestech i v posttestech než chlapci,...
Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze
Prokopcová, Michala ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce NÁZEV: Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze AUTOR: Bc. Michala Prokopcová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRAKT Tato diplomová práce zpracovává lokalitu Psárského lesa v okrese Praha - západ jako vhodnou oblast pro realizaci přírodovědné školní exkurze. Hlavním cílem této práce byla příprava a realizace komplexní přírodovědné exkurze do Psárského lesa a ověření její edukační efektivity u žáků nižších tříd 2. stupně ZŠ formou pedagogického výzkumu. Výzkum byl uskutečněn prostřednictvím didaktických testů, které porovnávaly vstupní znalosti před exkurzí (pretest) a nabyté znalosti po exkurzi (posttest). Didaktický koncept přírodovědné exkurze do Psárského lesa byl zpracován v souladu s klíčovými aspekty oborové didaktiky biologie a na základě komplexního vyhodnocení zájmové oblasti pro plánovanou exkurzi, která tvořila podklad pro exkurzní náplň a vytipování vhodných stanovišť k exkurzním činnostem. Dále v rámci diplomové práce proběhlo navazující šetření prostřednictvím postojového dotazníku ke zjištění přínosu exkurzí ve výuce přírodopisu z pohledu žáků. Výsledky výzkumu potvrzují, že exkurze je vnímána jako efektivní a zároveň...
Návrh revitalizace naučné stezky "Údolím Labe" a jeho ověření a využití v praxi na ZŠ
Hrozányová, Martina ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na didaktické využití naučné stezky Údolím Labe pro žáky 2. stupně základní školy. Hlavním cílem práce bylo vytvořit námět pro praktické využití stávající naučné stezky Údolím Labe a zároveň prokázat, že exkurze jako organizační forma výuky je svou všestranností efektivním nástrojem ve vzdělávacím procesu a přes mnohá úskalí při její realizaci stojí za vynaložené úsilí. Teoretická část zahrnuje charakteristiku naučné stezky a jejího okolí, význam, funkci a organizaci exkurze a zařazení přírodovědné exkurze v Rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání. Druhá část práce je výzkumná - obsahuje popis autorského pracovního listu a metod testování, tj. pretest/posttest a postojový dotazník. Ty byly použity u pilotní skupiny žáků základní školy, již se exkurze zúčastnili. Výsledky šetření ukazují, že exkurzi je možno vnímat jako efektivní a zároveň oblíbenou výukovou formu, jejímž prostřednictvím lze zvýšit účinnost výuky přírodopisu na základní škole. Jejich validita je ovlivněna malým počtem účastníků a pouze jednou realizací, nelze je proto paušalizovat. Přesto mohou dílčí postřehy přispět k poznání, že netradiční formy výuky mají své nezastupitelné místo ve vyučovacím procesu na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA žák, výuka, ZŠ, exkurze, pracovní list,...
Multiparadigmatická výuka společenských věd na střední škole
Charvát, Štěpán ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl představit specifický typ výuky společenských věd na střední škole, a to typ multiparadigmatický. Jedná se o takovou výuku, jež v souladu s multiparadigmatickým charakterem společenských věd akcentuje pluralitu přístupů k danému společenskovědnímu tématu a neindoktrinuje žáka jedním specifickým přístupem čili paradigmatem. Teoretická část diplomové práce popisuje koncept vědeckých paradigmat, a to především na základě závěrů filozofa T. S. Kuhna, jenž se tímto tématem zabývá v přírodovědném kontextu. Dále je vysvětleno, proč je možno koncept paradigmat vztáhnout i na vědy společenské a jaký je mezi těmito dvěma oblastmi věd rozdíl. Multiparadigmatický charakter společenských věd je pak aplikován na jejich didaktiku, kde jsou problematizovány vybrané metodické aspekty multiparadigmatické výuky, jakými jsou výběr paradigmat, práce s nimi a postoj učitele. Tato část diplomové práce rovněž ilustruje koncepty monoparadigmatismu a multiparadigmatismu na komparaci dvou didaktických příruček a dvou kurikulárních dokumentů z různých prostředí. Dále jsou též popsány důvody zavedení multiparadigmatické výuky, jakožto i její podmínky a meze. Na teoretickou část diplomové práce navazuje část praktická, která demonstruje koncept multiparadigmatické výuky na konkrétních...
Elementární architektura / Výuka architektury pro mladší generace
Menšíková, Barbora ; Veselá, Markéta (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Vzhľadom k spletitosti celého súčasného edukačného systému návrh vytvára alternatívnu formu výučby estetického vnímania - umenia a architektúry, akýsi medzistupeň, ktorý sa pripája k existujúcim osnovám povinného vzdelávania detí ako doplnok či ich rozšírenie. Návrhom je teda priestor - umelecká inštitúcia, zameriavajúca sa na vzdelávanie mladej generácie z radov širokej spoločnosti. Spoluprácou školy architektúry so vzdelávacími inštitúciami, vzniká prostredie kde študent vystupuje z prostredia akademickej komunity a vzdeláva laickú verejnosť. Naopak verejnosť vstupuje do prostredia Fakulty architektúry a ponúka architektom nový uhol pohľadu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 365 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.