Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 309 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh a ověření intervenčního pohybového programu zaměřeného na zlepšení kondice u rekreačních sportovců a sportovkyň
KŘÍŽ, Pavel
Cílem této práce je sestavit intervenční program zaměřený na zlepšení kondice. Cíl se podařilo splnit. Intervenční pohybový program si může dle návrhu zacvičit každý sám a kdekoliv, a to i v případě zavření posiloven, například z pandemických důvodů. Intervenčního pohybového programu se účastnilo jedenáct lidí, kontrolní skupina čítala také jedenáct lidí. V rámci metodologie byla zvolena testová baterie EUROFIT, složená z devíti testů. Z výsledkové části je třeba zdůraznit, že experimentální skupina se v průměru zlepšila o 0,1 pokusu na cvik plameňák, 1,89 sekundy na tappingu, polepšila se také v přesahu v předklonu o 3,23 centimetrů, 13,96 ve skoku z místa, 3,17 opakování ve cvičení sed lehů, 4,79 sekund ve výdrži ve shybu, k jedinému zhoršení experimentální skupiny došlo u člunkového běhu a to o 0,2 sekundy, v posledním testu měření dynamometrie došlo ke zlepšení o 7,14 Newtonů. U kontrolní skupiny došlo v prvním testu k mírnému zhoršení o 0,1 pokusu, zhoršení jsme také mohli pozorovat v testu tapping o 1,33 sekundy, k mírnému zlepšení o 0,98 centimetrů došlo v předklonu, skupina se už pak dále pouze zhoršovala ve všech testech. Konkrétně o 0,54 centimetru ve skoku, o 0,84 opakování v sed lehu, 2,56 sekundy ve výdrži ve shybu, 0,29 v člunkovém běhu a o 2,23 Newtonů v dynamometrii. Všechny výzkumné předpoklady se naplnily.
Regenerace jako součást fotbalového tréninku
ŠABRŠULA, Václav
Cílem bakalářské práce je zmapovat možnosti dostupných prostředků pro regeneraci u hráčů fotbalu A týmu a B týmu. Druhým cílem je zpracovat ucelený přehled všech metod a prostředků regenerace, které by mohly být využívány hráči fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice. Práce dále pomocí dotazníkového šetření zkoumá, jak a do jaké míry je regenerace využívána ve fotbalovém klubu SK Dynamo České Budějovice. Byla použita metoda nestandardizovaného dotazníkového šetření, který jsem sám vytvořil a nese název Regenerace jako součást fotbalového tréninku. Regenerace je důležitým faktorem kvalitního výkonu a je stále více důležitá, takže stejně, jako je důležitý kvalitní trénink, je nezbytná i kvalitní regenerace. Výsledek bakalářské práce poskytuje přehled využívaných prostředků k regeneraci hráčů fotbalu A týmu i B týmu jihočeského fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice a mohou poukázat na větší důležitost tohoto odvětví ve sportu jako takovém.
Výživa a její vliv na výkonnost závodníků extrémních překážkových běhů
MURČO VIRŠÍKOVÁ, Klára
Bakalářská práce na téma Výživa a její vliv na výkonnost závodníků extrémních překážkových běhů má za cíl zjistit, jaký vliv má výživa na výkonnost závodníků extrémních překážkových běhů a zároveň porovnat, jak se změnila výkonnost u skupiny respondentů s pevně daným jídelníčkem a u skupiny respondentů s libovolným jídelníčkem. Teoretická část se zabývá výživou ve sportu a extrémními překážkovými závody. Pro výzkum byla využita kvantitativní metoda. Výzkumný soubor byl tvořen dvěma skupinami po dvou lidech ve věku 20 až 42 let. Každou dvojici pak tvořila jedna žena a jeden muž. Všichni čtyři respondenti byli dlouholetými aktivními sportovci. Jedna skupina se stravovala dle libovolného jídelníčku, který celý měsíc zapisovala a druhá skupina měla pevně daný jídelníček vytvořený v programu Nutriservis Professional, který striktně dodržovala. Celý výzkum trval jeden měsíc a na začátku i na konci byli respondenti měřeni na přístroji InBody a zároveň byli podrobeni fyzickým testům. Během výzkumu měli respondenti dvakrát týdně společný trénink a dále pak shodné individuální tréninky, aby se minimalizovaly rozdíly v přípravě. Záměrem této bakalářské práce je poukázat na důležitost správné výživy při přípravě na extrémní překážkové závody. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že respondenti s pevně daným jídelníčkem měli na konci opravdu lepší výsledky. Tato práce by v budoucnu mohla být užitečná při přípravě závodníků na extrémní překážkové závody. Práce čerpá z odborné literatury dostupné pro toto téma.
Zpracování techniky a metodiky vrhu koulí formou výukového DVD
DRAZDÍKOVÁ, Monika
Bakalářská práce je zpracována teoreticko-didaktickou formou s hlavním cílem vytvoření výukového multimediálního nosiče s tématikou techniky a metodiky vrhu koulí. Hlavními metodami jsou obsahová analýza a syntéza. Analytická část je směřována na základní vymezení atletických disciplín, nástin historie a vymezení atletických pravidel pro vrh koulí. Syntetická část je zaměřena na metodiku a techniku vrhu koulí, průpravná cvičení, kompenzační cviky a na posilovací cviky pro vrhače. Obsahem jsou i základy tréninku vrhu koulí, roční tréninkový plán s příkladem tréninkové jednotky a také regenerace, výživa a pitný režim. Za stěžejní lze považovat metodickou řadu vrhu koulí. Zpracované instruktážní DVD může v praxi fungovat jako metodologická pomůcka pro studenty středních a vysokých škol. Cílem bakalářské práce je zpracování techniky a metodiky vrhu koulí formou výukového multimediálního nosiče (DVD).
Analýza vzniku a vývoje sledge hokeje v ČR
SEDLÁČEK, Marek
Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem sledge hokeje v České republice. Pro zpracování diplomové práce jsme použili metody obsahové analýzy, řízeného rozhovoru a případové studie. Cílem naší práce je analyzovat vznik a vývoj sledge hokeje v České republice. Dílčím cílem je pak zpracování případové studie vybraného sledge hokejového klubu SHK Mustangové Pardubice. V analytické části práce se zabýváme charakteristikou zdravotního a tělesného postižení, významem aplikovaných pohybových aktivit pro sportovce s tělesným postižením, teoretickými poznatky o vývoji a vzniku sledge hokeje, pravidly a celkové problematice sledge hokeje. V syntetické části práce jsme pak zpracovali případovou studii na základně řízeného rozhovoru s hráčem hrajícím za sledge hokejový klub SHK Mustangové Pardubice. Z analýzy a získaných informací vyplynulo, že největší úskalí sledge hokeje v České republice spočívá v akutním nedostatku nových hráčů a nedostatečném tréninkovém zázemí.
Ověření vlivu speciálního tréninkového programu na rozvoj pohybových schopností hokejistů mladšího školního věku.
CIBOCH, David
Cílem diplomové práce bylo vytvořit tréninkový program pro hokejisty mladšího školního věku a ověřit jeho účinnost v praxi. Vytvořený program obsahoval 8 cviků. Výzkumný soubor tvořily 2 týmy hokejistů, celkem 32 hráčů ve věku 10-11 let. Provedli jsme vstupní testování obou týmů, poté jsme na jeden tým aplikovali námi vytvořený tréninkový program po dobu devíti týdnů, druhý tým trénoval běžným způsobem. Po devíti týdnech jsme provedli výstupní testování obou týmů. Testování jsme prováděli pomocí čtyř testů na ledě, které otestují pohybové schopnosti mladých hokejistů. Výsledky obou skupin zvlášť jsme statisticky ověřili pomocí párového t - testu na hladině významnosti 0,05 a dále jsme vypočítali věcnou významnost. Následně jsme porovnali výsledky obou skupin proti sobě, což jsme také statisticky ověřili, nyní pomocí nepárového t - testu. Ke zlepšení experimentální skupiny došlo ve všech měřených testech, což nám potvrdila statistická i věcná významnost.
Cirkadiánní preference spánku u dětí staršího školního věku cvičících karate
ROUDNICKÁ, Lenka
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit cirkadiánní preference spánku u dětí staršího školního věku cvičících karate. V teoretické části bakalářské práce zpracovávám problematiku spánku dětí staršího školního věku, kde definuji důležité pojmy, kterými jsou: cirkadiánní rytmy, rychlostní schopnosti, specifika sportovní přípravy dětí cvičících karate. Cirkadiánní rytmy ovlivňují tělesné funkce našeho těla v průběhu čtyřiadvaceti hodin. Rychlostní schopnosti jsou jedny z nejdůležitějších schopností, které se podílejí na výsledném výkonu sportovce. Specifika sportovní přípravy dětí cvičících karate závisí na daném věku, pohlaví, pokročilosti, motivovanosti a odhodlanosti sportovce. Starší školní věk je jednou z nejdůležitějších částí života. Dochází k formování psychické i fyzické stránky člověka. Praktická část byla realizována pomocí standardizovaného dotazníku kompozitní škály ranních a večerních typů Skočovský (2004), který vyplnilo 40 dětí (20 chlapců, 20 dívek) staršího školního věku od 11 do 15 let. Na základě vyhodnocení dotazníku byl cíl práce naplněn a došla jsem k těmto nejdůležitějším datům: 15 % chlapců jsou ranní typy neboli skřivani, 65 % chlapců neutrální neboli třetí ptáci a 20 % chlapců večerní typy neboli sovy. Dále jsem zjistila, že 40 % dívek jsou ranní typy, 55 % dívek třetí ptáci a 5 % dívek večerní typy.
ROZDÍLY VE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU U MUŽE A ŽENY VE VĚKU 40 - 50 LET
KOZA, Zdeněk
Bakalářská práce je zaměřena na téma: Rozdíl ve změně životního stylu u muže a ženy ve věku 40-50 let. Teoretická část vymezuje základní pojmy typické pro tuto problematiku se zaměřením na historii, vývoj a novější trendy, a to nejen aktivního životního stylu. Dále na problematiku poruchy příjmu potravy, jako je bigorexie, bulimie, ortorexie. Praktická část je zaměřená na vstupní data zkoumaných subjektů. Rozhovory, jídelníčky, tréninkové postupy, změnu životního stylu spojenou se změnou hodnot a vnímání sebe sama (viz. bigorexie). Zjištění antropometrických parametrů. Testování zdatnosti.
Analýza vývoje výkonnosti v ČR v běhu na 3000 m překážek mužů od roku 1945 po současnost
BLÁHA, Jan
Anotace Během naší lidské činnosti se před námi vyskytují různé překážky. Některé překážky se překonávají snadno a některé jsou velkou výzvou. Také se objevují překážky, které nás přitahují a svým způsobem obohacují a vyplňují náš čas. Tyto překážky se snažíme různě překonávat. V rámci sportovního odvětví atletiky je jednou z pomyslných překážek přímo sportovní disciplína, která má v názvu překážkový běh a vzdálenost 3 000 metrů. V dnešní době se této atletické disciplíně věnují muži i ženy. Tato sportovní běžecká disciplína 3 000 metrů překážek má svůj historický vývoj a to z míst venkova britského království - Velké Británie z období 19. stolení našeho letopočtu. V průběhu vývoje tohoto překážkového běhu byly stanoveny jednotná pravidla v podobě délky tratě, počtu a tvaru jednotlivých překážek. Závod se přesunul na atletické stadiony a zařadil se i do programu Letních olympijských her. Tato magisterská práce je obsahem zaměřena na analýzu vývoje výkonnosti mužů v běhu na 3 000 metrů překážek v České republice od roku 1945 až po současnost. V analytické části je popsána historie a vznik běhu přes překážky ve světě, tak i na území České republiky. Jsou zde zmíněny nejznámější osobnosti, které svými výkony posouvali jednotlivé světové rekordy a rekordy platné v rámci České republiky. Dále jsou zde zmíněna pravidla dané atletické disciplíny pro organizátory těchto závodů v rámci pravidel atletiky. V práci jsou uvedeny somatické, fyziologické a psychologické předpoklady běžce. Na tyto předpoklady navazuje samotná tréninková příprava běžce v rámci jeho sportovní běžecké kariéry, kdy během historického vývoje byly a jsou používané různé tréninkové metody. Tyto metody se postupně vyvíjejí a jsou důležité k popsání a vysvětlení různých výkonnostních výchylek, které se u běžců a jejich výkonech v jednotlivých časových úsecích nacházejí. V práci je popsána tréninková sportovní příprava, která obsahuje jednotlivé části a již od začínajících sportovců a nejenom sportovců, by měla po jakékoli činnosti následovat část regenerační - odpočinková, kdy tato část je v práci popsána. Jedním z provázejících faktorů sportu je také otázka dopingu. Jedná se o zakázané látky, které jsou nefyziologického původu a při jejich užívání se sportovec dopouští porušení pravidel v rámci jednotlivých sportovních odvětví. Pravidla atletiky také upravují v rámci pořádaných jednotlivých soutěží, aby nedocházelo k technickému zvýhodnění atleta při používání sportovního náčiní nebo výstroje. Technologický pokrok se promítá i do sportu a proto pravidla atletiky jsou průběžně aktualizovány. U atleta se jedná o předepsanou sportovní obuv. V rámci povolených tréninkových metod, které mohou, a u některých závodníků zvyšují výkonnost, je trénink ve výších nadmořských výškách. Část magisterské práce obsahuje popis této metody a její vliv na výkon sportovce. V návaznosti na samotnou sportovní činnost je v analytické části popsána podpora sportu v rámci státu za uvedené období až po současnost se vztahovou možností ovlivnění výkonnosti jednotlivých výkonů. V syntetické části je magisterská práce zaměřena především na popis grafů a tabulek. Tabulky a grafy jsou vytvořeny z dat, které jsou dostupné v atletických tabulkách a relevantních odborných encyklopediích. Data byla přepsána do tabulek, následně vyhodnocena a z konečných výsledků byly vytvořeny grafy - obrázky, které znázorňují, jak se v jednotlivých letech vyvíjela výkonnost v běhu na 3 000 m překážek mužů, jaké zde byly milníky a výkyvy. Pod každým grafem, obrázkem a tabulkou je přidán popis daného jevu a vysvětlení, proč tomu tak je.
Ověření vlivu speciálního tréninkového programu na rozvoj koordinačních schopností u mladých fotbalistů
HETO, Jakub
Metoda, která nám umožnila informace zpracovat, se nazývá kvalitativní obsahová analýza. Cílem této metody je porovnat informace, jejich rozsah a význam a následně vyvodit kvalitativní závěr. Cílem této práce bylo ověřit, zda vytvořený speciální trénink bude mít vliv na koordinační schopnosti u mladých fotbalistů. Náš výzkumný soubor byl tvořen 16 mladými fotbalisty, kteří se pohybují mezi 10-11 rokem života. Spadají do kategorie U11, kam můžeme zařadit i období mladšího školního věku. Kategorie U11 trénovala 3x týdně hodinu a půl, kdy během soutěžního období přibýval jeden zápas o víkendu. Během našeho testování hráči první dva měsíce absolvovali pravidelný trénink 3x týdně (pondělí, úterý a čtvrtek), kdy vytvořený trénink spadal do dvou tréninkových jednotek (úterý a čtvrtek) plus o víkendu je čekal jedno soutěžní utkání. Od 5. 10. 2020 se aktivita hráče snížila na 2x týdně v domácích podmínkách, z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky. Všichni testování hráči byli mužského pohlaví a každý z nich hraje pravidelně fotbal minimálně 3 roky. Výsledky jsme statisticky ověřovali párovým t - testem na hladině významnosti 0,05. Zde se budeme zaměřovat na období mezi vstupním a výstupním testováním, tedy na výsledky před nasazením speciálního tréninku a výsledky po jeho absolvování. Data budeme získávat na základě ověření konkrétních testů (IOWA BRACE test, běh s kotoulem, kutálení tří míčů a běh se změnami směru), které zjišťují úroveň koordinačních schopností jedinců. Ke zlepšení došlo ve všech testech. Na základě výsledků t - testu jsme mohli na hladině významnosti 0,05 přijmout hypotézu H1, H2, H3 a H4.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 309 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.