Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,690 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Marketingová strategie hotelu Bítov
Růžičková, Žaneta ; Kočí, Alena (oponent) ; Kočí, Alena (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových nástrojů v oblasti poskytování hotelových služeb. Praktická část zahrnuje vnitřní a vnější analýzu prostředí hotelu. Výsledky jsou shrnuty v rámci SWOT analýz, ze které vychází stanovení marketingová strategie.
Marketingový mix hotelu Maximus Resort
Tomášková, Lenka ; Ing.Ondřej Bena (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním mixem. V praktické části jsem představila hotel Maximus Resort a jeho problémy s nedostatečnou obsazenosti. Mou vizí bylo sestavit balíčky služeb, které by přilákaly nové klienty a stávající klienti by se rádi vraceli. Zaměřila jsem se rovněž na rodiny s malými dětmi – především na animační programy v hotelu, které v ČR nejsou vůbec známý, proto spousta rodin jezdí raději do ciziny.
SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY
Vosyková, Magdaléna ; Velehradská, Dagmar (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh hotelu v podhůří Králického Sněžníku pro 62 hostů. Součástí hotelu je restaurace, wellness centrum s bazénem, fitness centrum, herna, lyžárna, prodejna sportovního vybavení, půjčovna sportovního vybavení, 40 krytých parkovacích stání v suterénu, kolárna a kočárkárna. Tento nový objekt je osazen na okraji města Králíky, v místech územního rozvoje se sportovně rekreačním zaměřením. Koncept návrhu je založen zejména na interakci s budoucí lyžařskou sjezdovkou a pracuje s maximálním využitím kvalitního výhledu na sjezdovku a malebnou krajinu. Při řešení návrhu bylo dbáno, aby objekt dodržoval zásady návrhu pasivních staveb.
Řízení jakosti v oblasti gastronomie
Groulíková, Petra ; Šimara, Jan (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením kvality služeb v oblasti gastronomie ve vybraných zařízeních ve městě Brně. V rámci práce je provedena analýza současného stavu v rámci podniků i odvětví. Na základě analýzy je vybrána metoda SERVQUAL pro hodnocení úrovně kvality ve stravovacích zařízeních. Po aplikaci této metody jsou vyjádřena doporučení a navrženy systémy řízení kvality pro podnik.
Rozvoj obchodních aktivit cestovní kanceláře PUX TRAVEL
Bureš, Pavel ; Kameník, Karel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh rozvoje obchodních aktivit cestovní kanceláře Pux Travel. Práce popisuje a hodnotí současnou situaci cestovní kanceláře, analyzuje obecné, oborové i vnitřní prostředí firmy a výsledky shrnuje ve SWOT analýze. Na základě této analýzy jsou v návrhové části práce vypracovány návrhy pro rozvoj obchodních aktivit, jejichž realizace by podniku měla přinést zvýšení jeho konkurenceschopnosti na trhu.
Podnikání na Chorvatském trhu
Nešporová, Veronika ; MBA,, Viliam Záthurecký, (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem na vybudování a provoz turistického areálu v Chorvatsku. V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny důležité pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Praktická část práce obsahuje také analýzu současného stavu podnikatelského subjektu i situace na chorvatském trhu. Závěr práce obsahuje finanční plán a definuje možná rizika, která by mohla ovlivnit celou investici.
Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti
Mucková, Krystyna ; Zich, Robert (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu turistického ruchu, popisu nejvýznamnějších atraktivit regionu a možnostech financování jsou výstupem práce návrhy na rozvoj cestovního ruchu, s tím souvisejících podnikatelských aktivit a rozvoje regionu.
Tvorba v historickém prostředí města Kroměříže Úprava nábřeží v úseku mezi hlavním a Zborovským mostem
Šónová, Marcela ; Karas, Tomáš (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Objekt volnočasového centra a nový most byly navrženy v souladu se všemi potřebami a limity území, na které reagují. Studie navazuje na předchozí komplexní analýzu a návrh nábřeží v úseku mezi hlavním a Zborovským mostem v Kroměříži. Obecným cílem práce je aktivně začlenit řeku a její přilehlé okolí do městského prostředí. Tento cíl se snaží podpořit studie zpracovaná v této práci. Studie volnočasového centra navrhuje společenské zázemí a centrum této oblasti, které by se stalo důležitým bodem v Kroměříži, odkud a kam se lidé mohou přepravit po řece, na kole nebo jen po svých. Studie mostu zkoumá možnosti řešení nového mostu přes řeku v Kroměříži, který v této oblasti chybí.
Komunikační mix cestovní agentury
Zlámal, Tomáš ; Sedláček, Jan (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě dotazníkového šetření, jsou navržena taková doporučení, která povedou ke zlepšení stávajícího komunikačního mixu a následně k rozšíření povědomí o cestovní agentuře, větší konkurenceschopnosti a ke zvýšení objemu prodeje.
Analýza zdanění subjektů cestovního ruchu
Tláskalová, Alžběta ; Záruba, Jan (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na cestovní kancelář. Práce seznamuje se zvláštním režimem DPH pro cestovní službu a porovnává jej s režimem běžným.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,690 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.