National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Fragments of narration in comics (Comics phenomenon in art education)
Grendelová, Erika ; Špirk, Ivan (advisor) ; Fulková, Marie (referee) ; Horáček, Radek (referee)
TITLE: Fragments of narration in comics (Comics phenomenon in art education) AUTHOR: Mgr. Erika Grendelová DEPARTMENT: Department of Art Education SUPERVISOR: doc. ak. malíř Ivan Špirk ABSTRACT: The thesis deals with logics of narration in comics (as a visual narrative). It looks for a new approach to the structure of this medium, analyzes its structure from a narrative point of view and it further transfers this new knowledge to art education practice in a form of research project for high school students (in the first grade). In this part of the research, different students' approaches towards reading and creating visual narratives were identified, in particular the use of fragments of visual culture. This dissertation is thus a contribution to a view on visual culture as an important part of teaching the art education. KEYWORDS: comics, narrative, visual culture, fragments of narration, imported fragments, art education.
Marketing Strategies of Art Trade with a Focus on Contemporary Czech Art Scene
Peško Banzetová, Michaela ; Horáček, Radek (referee) ; Svoboda, František (referee) ; Rais, Karel (advisor)
Contemporary art trade in the Czech Republic has been regarded as a private area accessible only to a few insiders. So far no adequate literature about this field has existed, the marketing strategies used within it were, not only from the outside perspective, quite unclear. This work shows that it is not a secret sphere. On the contrary, it is a part of the market, which has the effect that the more you talk about it openly, the better impact it has on the whole society. The author presents the current situation in this field, its historical context, and openly discusses the long-term marketing strategies of gallerists who work with contemporary artists. On the basis of case studies from abroad she also shows other possible ways how to bring society closer to contemporary art by means of some specific marketing tools.
Specifics of the use of digital technologies in the process of visual i
Zikmundová, Vladimíra ; Slavík, Jan (advisor) ; Šamšula, Pavel (referee) ; Horáček, Radek (referee)
K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože jsem zjistila, jak široké téma, skýtající mnoho možných rovin pohledů, jsem si vybrala, ráda bych se mu věnovala i do budoucna. Multimediální tvorba jako prostředek pro vyjadřování ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována. Tento fakt ovlivnil strukturu mojí práce. Na jedné straně jsem vyšla ze studia převážně zahraniční literatury a studia současných domácích kurikulárních dokumentů. Na straně druhé jsem se pustila do sběru dat, které se staly základem pro kvalitativní výzkum, ve kterém jsem se věnovala procedurám a kontextům vzniku vizuálně obrazného vyjádření za pomoci počítače. Při sběru dat byla použita metoda pozorování, rozhovoru a srovnávací srovnávací analýzy obrazu. Jako základ jsme použila Zakotvenou teorii Strasse - Corbinové a metodu otevřeného kódování textů.
Between image and reality: art education at a four-year high school and RVP GV
Kitzbergerová, Leonora ; Slavík, Petr (advisor) ; Šamšula, Pavel (referee) ; Horáček, Radek (referee)
Ve své práci se zaměřují především na postižení změn funkcí a cílů výtvarné výchovy, jak se projevují v každodenní praxi. Snažím se zachytit dynamiku procesu komunikace a poznávání v jednotlivých vyučovacích hodinách či v rámci tematických celků, které, ač nejsou explicitně definovány v žádném z dokumentů školního kurikula, jeví se jako podstatné pro výchovně vzdělávací obsah výtvarné výchovy. Zaměřuji se především na otázky týkající se vzájemného dorozumění a z něj vyplývající věrohodnosti týkající se předávaných hodnot a stanovisek. Jedná se především o dynamiku postupné orientace studentů v oblasti vnímání, uvědomování si a vytváření symbolických významů. Zaměřuji se na způsoby rozvíjení dovedností rozpoznávat kulturně, historicky, sociálně i individuálně podmíněné významové struktury, v jejichž rámci chápeme, reflektujeme a posuzujeme nejen díla výtvarného umění a produkty své vlastní tvůrčí činnosti, ale také svoje úsudky, výroky a postoje k nim vztažené. Má práce je tvořena třemi vzájemně propojenými a úzce souvisejícími obsahovými celky. První je věnován reflektivnímu dialogu jako základní metodě komunikace a vzdělávání a výchovy v hodinách. Druhým tématem je nacházení a reflexe vztahů mezi obrazy a skutečností v podobě a rozsahu, které umožňuje prostředí gymnázia. Ve třetí části se zaměřuji na práci...
Art Education in Japan/School - ethnographic study
Karpetová, Barbora ; Slavík, Jan (advisor) ; Horáček, Radek (referee) ; Babyrádová, Hana (referee)
Tato práce zkoumá japonskou výtvarnou výchovu jako vyučovací předmět. Reflektuje jak po stránce formální, tak obsahové japonský vzdělávací systém a rovněž umožňuje vhled do různých vrstev japonské kultury. Výzkum byl veden kombinací metod pedagogicko-etnografických a kulturně- antropologických. Informace čerpal především z terénního výzkumu prováděného v Japonské škole v Praze a v některých školách v Japonsku v Ósace v letech 1986-2006. Kromě podrobné analýzy osnov, učebnic, náplně práce učitele a historie vývoje výtvarné výchovy se tato práce věnuje odlišnému chápání tvořivosti, která je v Japonsku vnímána především jako kolektivní kontinuální proces, jemuž mohou být nápomocni všichni členové společnosti. Iniciaci tvořivých "mechanismů" napomáhají mimo jiné i metody výuky, které se nezasvěcenému pozorovateli jeví jako netvořivé kopírování. Právě v tomto bodě dochází nejčastěji k nedorozumění a konfrontaci se západním pojetím. Jedním z cílů t é to práce je tento problém osvětlit, a obohatit tak naše znalosti geneze tvořivých procesů. S postupující globalizací a asimilací kultur vyvstává potřeba "mezinárodní výchovy". Nutnost hledání základních postupů vedoucích k poznání a pochopení jiných kultur. Výchova k empatii vůči příslušníkům jiných národů a jejich specifickým projevům. I v tomto směru tato práce...
Czechoslovak modernist Illustration of the 1950s and 1960s and Its Influence on the Identities of Contemporary Czech Artists>
Šrámek, Jan ; Horáček, Radek (referee) ; Sylvestrová, Marta (referee) ; Pospiszyl, Tomáš (referee) ; Stratil, Václav (advisor)
A doctoral thesis “Czechoslovakian modernist illustration of the 1950s and 1960s and its influences in the contemporary Czech visual culture” is focused on how a modernist illustration of the 1950s and 1960s influences Czech contemporary authors, especially illustrators. We can witness a particularly strong influence of the above mentioned modernist illustration and visual culture of that period in general among producers employing digital tools and vector graphics served. The thesis contains a historical study which follows developments of the visual language of graphic arts (illustration in particular) in the 1950s and 1960s in relation to fine arts. There is a special focus on a position of the 1960s’ modernist illustration within the applied arts of the period. Biographical study dedicated to illustrator M. Šašek introduce key figure of the (late) modernist period.
Nursery school
Horáček, Radek ; CSc, Dan Mrkos, (referee) ; Sedlák, Jiří (advisor)
Subject of my master’s thesis is to make project documentation for new building of nursery school. The building is single-storey, without basement and its capacity is 60 children divided into 4 classes. As foundation system of the building are used foundation strips. Floor plan of the building is irregular, main buildings orientation is to the south. Building is covered partially by a flat roof and partially by a truss roof.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Horáček, Radim
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.