Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41
An analysis of representation of significant events and personalities of Irish history in the period from 1916-1923 in Irish film
Kejmar, Tomáš ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglistiky a amerikanistiky Tomáš Kejmar Abstrakt bakalářské práce THE ROAD NOT TAKEN Analýza reprezentace významných událostí a osobností irských dějin v období 1916-1923 v irském filmu Abstract of BA Thesis An analysis of representation of significant events and personalities of Irish history in the period from 1916-1923 in Irish film. Praha, květen 2011 vedoucí práce: Clare Wallace, Ph.D. 2 Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na období irské historie v letech 1916 až 1923, tedy období, které začíná Velikonočním povstání a končí Irskou občanskou válkou. Předmětem studie je to, jakým způsobem je toto období zachyceno ve třech celovečerních historických filmech uvedených v posledních dvou desetiletích. Konkrétně se jedná o snímky The Treaty (1992), režie Jonathan Lewis; Michael Collins (1996), režie Neil Jordan; a The Wind That Shakes the Barley (2006), režie Ken Loach, který byl uvedený do české distribuce pod názvem Kdo seje vítr. Hlavním cílem této práce je analyzovat způsob, jakým jsou představeny historické události a hlavní postavy filmů, a nabídnout možná vysvětlení, co z daných způsobů zobrazování osob a událostí vyplývá. V závislosti na těchto závěrech je posuzováno i to, jakému účelu mají tyto způsoby nakládání s historickým materiálem...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Úroveň adaptačního procesu všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče
Aksteinerová, Monika ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem adaptačního procesu všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče. V práci hledáme odpověď na výzkumnou otázku, zda je úroveň adaptačního procesu a jeho reální délka dostačující proto, aby se sestry mohly plně začlenit do pracovního procesu. V teoretické části se věnujeme podstatě adaptačního procesu. Konkrétně zpracováváme zaškolovací proces sester v průběhu adaptace na novém pracovišti. Rozebíráme problematiku jak objektu, tak subjektu managementu procesu integrace. Pozornost věnujeme i školiteli klinické praxe, jeho vzdělávání a úkolem předávat, školit a asistovat. Praktická část diplomové práce se vyznačuje metodologii kvantitativního výzkumu. V empirické části jsme stanovili dílčí cíle a hypotézy, které v rámci dotazníkového šetření potvrzujeme nebo naopak vyvracíme. Cílem distribuce nestandardizovaných dotazníků mezi novými sestrami na jednotce intenzivní péče je zjistit, jak probíhá a jaká je spokojenost s adaptačním procesem ve vybraných Pražských zdravotnických zařízeních. Zvolili jsme si koronární jednotky intenzivní péče se stejným charakterem ošetřovatelské starostlivosti. Tím se chceme vyhnout spekulaci, že různé intenzivní jednotky mají svá specifika procesu adaptace a tím se nabízí možnost rizika zkreslení výsledku výzkumu.

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41
Zápisy do katastru nemovitostí
Zemanová, Renáta ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá i v dnešní době stále aktuálním tématem, a to zápisy do katastru nemovitostí. Jedná se o institut, se kterým se v běžném životě může setkat každý člověk. To bylo i jedním z důvodů, proč si autorka práce takové téma zvolila. Dalším důvodem je její celkový zájem o nemovitosti a jejich evidenci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se autorka zaměřila na katastr nemovitostí jakožto v dnešní době velmi důležitý informační systém. V samém úvodu první části seznamuje autorka čtenáře s některými základními pojmy, které jsou pro institut katastru nemovitostí příznačné. Poté následuje stručné pojednání o historii evidence nemovitostí, což autorka považuje za nutné pro lepší pochopení současné právní úpravy. Dále je již práce zaměřena na soudobou právní úpravu katastru nemovitostí, jeho účel, obsah a také strukturu katastrálních orgánů. Celkem podrobně je vymezen i předmět katastru, tedy objekty podléhající evidenci. Druhá část diplomové práce, převažující, se věnuje jednotlivým zápisům do katastru nemovitostí, tedy vkladu, záznamu, poznámce a příslušným řízením. Na počátku druhé části jsou vymezena práva, která jsou předmětem zápisů. Nejběžnějším z nich je právo vlastnické, které je zaručeno i ústavními předpisy. Za nejvýznamnější ze zápisů považuje autorka vklad...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Biologická aktivita makromycet - A
Zvonková, Lenka ; Macáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Opletal, Lubomír (oponent)
Zvonková, L. Biologická aktivita makromycet - A. Diplomová práce 2011, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 96 s. Klíčová slova: houby, obsahové látky, volné radikály tenkovrstvá chromatografie (TLC), antioxidační aktivita, sekvenční injekční analýza (SIA) V rámci této diplomové práce bylo zpracováno 14 taxonů hub z řádu Boletales, Pezizales, Polyporales a Russulales. Z plodnic byly připraveny za přesně stanovených podmínek lyofilizované extrakty, jež byly následně použity pro detekci obsahových skupin látek a pro zjištění antioxidační aktivity. Na detekci jednotlivých skupin látek byla použita tenkovrstvá chromatografie (TLC), jež probíhala vzestupným způsobem v předem nasycených komorách. Z výsledků chromatografií bylo zjištěno, že testované extrakty hub obsahovaly zejména aminokyseliny, cukry, karboxylové kyseliny, fenoly a steroly, což koresponduje s dostupnou literaturou. Na obsah alkaloidů (na dráze i startu) byl pozitivní druh Leccinum griseum (Quél.) Singer. Antioxidační aktivita byla stanovena pomocí metody sekvenční injekční analýzy (SIA) založené na odbarvení DPPH radikálu. Tato metoda je pro svou rychlost a citlivost vhodná pro vyhodnocování antioxidační aktivity u rutinních screeningů velkého počtu vzorků. Nejvyšší aktivitu vykazoval druh Leccinum griseum...

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41
Způsob hodnocení ředitelů škol zřizovatelem
Kotěšovská, Hana ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
Závěrečná bakalářská práce se zabývá způsoby hodnocení ředitelů škol. Cílem práce bylo zjistit, zda mají zřizovatelé škol stanovenu metodiku způsobu hodnocení ředitele u náhodně vybraného souboru zřizovatelů škol ve Středočeském kraji. První část je zaměřena na popis teoretických poznatků v oblasti moderní personalistiky, zejména popis běžných metod hodnocení pracovníků a seznámení s problematikou školského prostředí. Výzkum je proveden kvantitativním způsobem, druh šetření empirický s využitím dotazníkového šetření, jehož předmětem bylo zjistit, zda zřizovatelé mají stanovenu metodiku způsobu hodnocení ředitelů škol. Práce je rozdělena do dílčích cílů, které zjišťovaly, kdo stanovuje způsob hodnocení ředitelů škol. Byly zjišťovány důvody hodnocení ředitelů škol zřizovateli, nejčastěji používané způsoby hodnocení a co je podle zřizovatele motivujícím faktorem pro ředitele ke zlepšení své pracovní výkonnosti vyplývající z hodnocení zřizovatelem. Následně byla provedena komparace dílčích cílů práce dle typu zřizovatele. Výsledky této práce budou moci být přínosné a mít informativní charakter pro zřizovatele, kteří chtějí se zavedenými způsoby hodnocení pracovat nebo pro ty, kteří je teprve budou zavádět, aby mohli vytvořit systém hodnocení přínosný jak pro zřizovatele, tak pro ředitele škol. KLÍČOVÁ...

Detailed record