Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2022-07-31
00:17
Kosmické jaro Ladislava Smočka - od dramatu k inscenacím
Horňáková, Tereza ; Christov, Petr (vedoucí práce) ; Just, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dramatem Kosmické jaro (1970) autora Ladislava Smočka a třemi vzniklými inscenacemi tohoto textu s důrazem kladeným na poslední z nich - dvěma inscenacemi ze Smočkova domovského Činoherního klubu (1970 a 1995), v němž obě sám dramatik režíroval, a nejnovější inscenací Slováckého divadla (2019), kterou režijně připravil Michal Zetel. V následujících kapitolách lze nalézt krátké představení Ladislava Smočka, analýzu jeho textu s přihlédnutím k tematickému zaměření a také rozbor inscenací. Cílem této práce je přijít na podstatu nadčasovosti a výjimečnosti Kosmického jara a sledovat rozdíly mezi jednotlivými přístupy a možnostmi inscenování. Klíčová slova Ladislav Smoček, Kosmické jaro, drama, groteska, analýza, témata, Činoherní klub, Slovácké divadlo, Michal Zetel, inscenace

Úplný záznam
2022-07-31
00:16
Ekonomické hodnocení investice v dopravní infrastruktuře
Blažek, Tomáš ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
V této práci se věnuji externalitám, které vstupují do ekonomického hodnocení projektů dopravní infrastruktury a sleduji závislost výsledků ekonomického hodnocení na použitých vstupních parametrech. V první části práce provádím analýzu a porovnání metod vedoucích ke zjištění společenských nákladů nehodovosti a hluku. V druhé části práce provádím verifikaci oficiálního ekonomického hodnocení projektu vysokorychlostní železnice na trati Praha - Drážďany na základě upravených vstupních údajů. Analýza metod zjišťující společenské náklady nehodovosti a hluku ukázala, že nelze určit jednu univerzální metodu použitelnou v jakémkoli kontextu. Vlastní výpočty provedené na základě úprav vstupních parametrů odhalily velkou variabilitu výsledků ekonomických hodnocení. Vysoká míra závislosti výsledků ekonomických hodnocení na vstupních parametrech potvrzuje význam standardizace metodiky pro ekonomické hodnocení projektů. Klíčová slova: ekonomické hodnocení, externality, investice

Úplný záznam
2022-07-31
00:15
Genderové bariéry využívání služeb sdílené mobility
Housová, Viktorie ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Sládek, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce řeší otázky genderových nerovností v oblasti sdílené mobility. Ze statistik firem, jež tyto služby provozují vyplývá, že jsou využívány především muži. Cílem práce bylo zjistit, na jaké bariéry naráží ženy při využívání těchto služeb. Ke zjištění těchto poznatků byly použity kvalitativní rozhovory, které byly vedeny formou polo-strukturovaného rozhovoru s pěti participantkami různého věku, vzdělání a s různými názory na sdílenou mobilitu i přepravu po městě. Z výsledku analýzy dat vyplynula jednotlivá témata, která představují pro ženy bariéry pro využívání sdílených skútrů. Pod tato témata spadají ne(zkušenosti) s využíváním jednostopých vozidel, péče, mobilní aplikace, doprava v Praze, vlastnictví osobního vozidla a dostupnost skútrů v okolí. Ze závěru práce vyplývá, že je třeba realizovat další výzkumy v oblasti této problematiky, které pomohou potvrdit stávající zjištěné bariéry a odhalit další genderové bariéry v oblasti sdílené mobility a mikromobility.

Úplný záznam
2022-07-31
00:15
Phonetic realization of coda /t/ in current Southern British English pronunciation
Bocková, Barbora ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Luef, Eva Maria (oponent)
Foném /t/ je známý tím, že se v rámci anglicky mluvícího světa v řeči vyskytuje v široké škále realizací. Jeho realizace je podmíněna jak lingvistickými faktory, jako je fonetický kontext nebo přízvuk, tak faktory sociálními, jako je geografická oblast, pohlaví či socioekonomické pozadí. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a analyzovat realizaci kodového /t/ v současné jihoanglické výslovnosti. Teoretická část práce obsahuje obecný popis exploziv ve světových jazycích, přehled různých realizací /t/ ve variantách angličtiny a také popisuje současný vývoj výslovnosti ve standardní britské angličtině. V rámci empirické části byly pořízeny a zpracovány nahrávky 16 mluvčích jihoanglické výslovnosti z politických rozhlasových debat. Dále byla provedena poslechová analýza fonetické realizace cílových souhlásek a následně byl vyhodnocen výskyt jednotlivých variant z hlediska segmentálního, prozodického i sémantického kontextu. Výsledky potvrzují, že na realizaci /t/ v řeči má vliv jak slovní přízvuk, pozice slova ve větě, jeho segmentální prostředí a sémantický status, tak pohlaví mluvčího. Dále práce dokumentuje současný vývoj sociolingvistického statusu glotalizace, jež se zároveň prokázala jako nejčastější realizace /t/ v rámci tohoto výzkumu. Klíčová slova: foném /t/, britská angličtina, alofon,...

Úplný záznam
2022-07-31
00:14
Connection between parenting styles, attachment and drug addiction in adolescents
Antalová, Andrea ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mudrák, Jiří (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá súvislosťou výchovných štýlov rodičov, vzťahovej väzby a závislosti od návykových látok u adolescentov. Literárne prehľadová časť je venovaná popisu jednotlivých fenoménov. Ďalej predkladá relevantné výskumy, ktoré môžu načrtnúť súvislosti medzi nimi. Na teoretickú časť nadväzuje návrh výskumu so zmiešaným dizajnom, ktorého cieľom je preskúmať vzťahy medzi fenoménmi na vzorke adolescentov. Kvantitatívne dáta sú pre potreby lepšieho uvedenia do problematiky doplnené o kazuistiky. Kľúčové slová výchovné štýly; vzťahová väzba; návykové látky; závislosť; adolescencia

Úplný záznam
2022-07-31
00:14
The Italian futurist theater and the Czech avant-garde theater: confluences and influences
Bohdanová, Alžběta ; Mengozzi, Chiara (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se soustředí na inovace zavedené italskými futuristy v teorii a praxi divadla a na jejich přímé či nepřímé vlivy na české avantgardní divadlo. Po představení italského hnutí, prostřednictvím futuristických manifestů a hlavních děl skupiny, se zaměřím na české divadelní prostředí a na závěr se pokusím identifikovat podobnosti, rozdíly, vlivy a souběhy mezi italskou avantgardou a českou uměleckou produkcí, např. pražského Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha, Devětsilu, Ference Futuristy, Divadla Dada a později "Déčka" E. F. Buriana. Klíčová slova italské futuristické divadlo, futurismus, avantgarda, české avantgardní divadlo, souběhy, vlivy

Úplný záznam
2022-07-31
00:13
Sémantika a interpretace odpověďových částic ano, ne
Hrdinková, Kateřina ; Šimík, Radek (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku českých odpověďových částic ano a ne, a to zejména z pragmatického a sémantického hlediska. V teoretické části představuje dosavadní stav bádání o těchto odpověďových částicích v mezinárodní i české lingvistické tradici a detailněji rozebírá dva zahraniční přístupy: Manfreda Krifky (pragmatická teorie založená na salienci) a Florise Roelofsena & Donky Farkas (sémantická teorie založená na lexikálněsémantických rysech), kteří vidí odpověďové výrazy jako svébytné anafory svých antecedentů. Následná praktická část testuje hypotézy pragmatické a sémantické teorie vytvořené pro angličtinu v českém jazykovém kontextu. Vychází ze studie Claus et al. (2017) a z jejich výzkumu odpověďových částic v němčině. Hlavním cílem experimentu je zjistit sémantiku a pragmatiku odpověďových výrazů ano, ne v reakci na negativní otázky s iniciálním slovesem, nicméně tento hlavní experiment je doplněn i dvěma výplňkovými experimenty, přičemž první z nich zkoumá odpovědi ano, ne v reakci na negativní otázky se slovesem ve finální pozici a druhý zjišťuje odpovědi na pozitivní otázky. Výsledky nejprve shrnují zvlášť pozorování pro jednotlivé experimenty, a nakonec v obecné diskusi dochází k jejich prolnutí - To ustanovuje určité vlastnosti obou odpověďových výrazů. Na základě...

Úplný záznam
2022-07-31
00:13
Old English and Danish: A Structural Comparison
Ambrožová, Alžběta ; Čermák, Jan (vedoucí práce) ; Fúsik, Ondřej (oponent)
Cílem bakalářské práce je srovnání současné dánštiny se starou angličtinou, jejich typologické zařazení a komparace základních lingvistických rysů s přihlédnutím k historii obou jazyků. Těžištěm práce bude srovnání podle typologie Pražské školy: text bude strukturován na základě schématu typologických rysů podle Františka Čermáka. Stará angličtina nebyla tak výrazně ovlivněna latinou, a její příbuznost s ostatními germánskými jazyky, včetně dánštiny, je proto mnohem lépe viditelná než u moderní angličtiny. Podobnosti lze najít především v oblasti lexika. Naopak z hlediska morfologické typologie můžeme mezi oběma jazyky najít výrazné rozdíly. Oproti moderní angličtině byla stará angličtina výrazně flektivnější. Dánština naopak vykazuje především izolační rysy s jistými prvky aglutinace. Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit historický kontext, v němž se oba jazyky vyvíjely, a přiblížit některé z typických rysů, které spolu sdílejí. V analytické části budou následně rozebrány konkrétní příklady typologických rysů, na jejichž základě lze evaluovat celkový typologický charakter obou jazyků a jejich podobnosti a rozdíly.

Úplný záznam
2022-07-31
00:13
Pohybové aktivity v edukačním procesu základních škol
Bláhová, Adéla ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Sedláčková, Daniela (oponent)
(česky): Bakalářská práce se zabývá zapojováním pohybových aktivit do edukačního procesu na základních školách. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k pohybovým aktivitám na základních školách. Teoretická část vyloží, co jsou pohybové aktivity, jejich druhy, a pokusí se odpovědět na otázku, proč je důležité pohybové aktivity zapojovat do výuky nejen Tělesné výchovy. V práci jsou také uvedeny možnosti k pohybovému vyžití mimo rámec školní edukace, v souvislostech s volnočasovými a zájmovými aktivitami. Cílem této práce je popsat možnosti k realizaci pohybových aktivit, které mohou školy využívat pro své žáky v rámci edukačního procesu. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části praktické. Praktická část využívá výsledků získaných na základě empirického šetření rozesílané základním školám, kde zjišťuje, jaké pohybové aktivity v rámci edukačního procesu základní školy využívají. Z empirického šetření je vytvořeno grafické znázornění získaných odpovědí od respondentů ze základních škol.

Úplný záznam
2022-07-31
00:12
sGra sbyor bam po gnyis pa, An Early Sanskrit-Tibetan Glossary of Buddhist Terms.
Barát, Denis ; Berounský, Daniel (vedoucí práce) ; Hojer Lama, Nima (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá císařským překladatelským projektem v raném období transmise buddhismu do Tibetu. Toto období je pozoruhodné jak množstvím přeložené literatury, tak vysokou úrovní standardizace. Jeden z nástrojů centralizace překladu, normativní dílo sGra sbyor bam po gnyis pa, je hlavním tématem této práce. Toto dílo uvádí předepsané tibetské ekvivalenty více než čtyř set sanskrtských termínů na základě jejich gramatických a hermeneutických vysvětlení. Bude zde přeloženo prvních čtrnáct termínů, aby byly osvětleny přístupy, které tibetští překladatelé použili při vytváření tibetské terminologie. Bude ukázáno, že tvůrci normativní terminologie pevně a kreativně vycházeli z dřívější indické buddhistické hermeneutické a gramatické tradice se záměrem vytvořit smysluplné tibetské překlady, které by byly pevně zakotveny v doktrinálních vysvětleních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Úplný záznam