Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2021-05-02
00:02
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Hlaváčová, Lenka ; Franková, Martina (oponent)
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je analyzovat stávající právní úpravu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech významných z hlediska ochrany životního prostředí v ČR a na podkladě takto nabytých poznatků přispět k dalšímu rozvoji tohoto institutu. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech představuje významný nástroj ochrany životního prostředí, a to ať již na něj nahlížíme z pohledu práva každého na příznivé životní prostředí, nebo jako na samostatnou hodnotu, kterou je nezbytné chránit pro ni samotnou. V právním řádu ČR se jedná o institut poměrně nový. K jeho pozvolnému zakotvování do české právní úpravy dochází až v posledních 30 letech, a to zejména v souvislosti s přistoupením ČR k Aarhuské úmluvě a vstupem do Evropské unie. Přes jeho uznání na mezinárodní úrovni, závazky vyplývající pro ČR z Aarhuské úmluvy a práva EU a řadu pozitivních projevů, které se sebou přináší, došlo v posledních letech v ČR k zásadnímu omezení možnosti veřejnosti účastnit se environmentálního rozhodování. Disertační práce se proto vedle rozboru aktuální právní úpravy v omezeném rozsahu věnuje i vývoji institutu účasti veřejnosti v českém právním řádu a širším souvislostem, a to s cílem identifikovat důvody tohoto obratu a...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Rudý nebo hnědý šátek? Společné i rozdílné osudy Pionýrské organizace a Junáka v zakladatelském období komunistického režimu v Československu
Churáčková, Anna ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza pramenů zachycujících proces vzniku Pionýrské organizace a postupného zákazu Junáka komunistickým režimem na přelomu 40. a 50. let 20. století. Práce si zároveň klade za cíl popsat pohled komunistického režimu na spolek Junák a provést komparaci obou mládežnických organizací. Počáteční část se zabývá vznikem Junáka, jeho vývojem do roku 1945 a především organizací, účelem a obsahem skautské výchovné metody. Druhá ústřední kapitola líčí historii skautského hnutí po druhé světové válce v souvislosti s poválečnou tendencí slučovat mládežnické organizace pod jedno centrální vedení. Navazující část pokračuje objasněním důvodů a okolností, za nichž komunistický režim rozhodl o přerušení skautské činnosti a svěření výchovy dětí Československému svazu mládeže a jemu podřízené Pionýrské organizaci. Klíčová pasáž zahrnuje též popis úlohy Pionýrské organizace v socialistické společnosti, jejího uspořádání, smyslu, symboliky a výchovného rámce. Závěrečná kapitola představuje prvotní činnost pionýrů v počáteční etapě výstavby socialismu. Následně dokresluje zkoumané historické události pojednáním o pohledu socialismu na etiku a metodiku práce s dětmi prosazovanou skautským výchovným hnutím. Diplomovou práci zakončuje zamyšlení nad společnými a rozdílnými rysy obou organizací....

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky
Dočekalová, Dita ; Gabrhelíková, Pavlína (vedoucí práce) ; Sklenář, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Dita Dočekalová Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky Supervision of a probation officer over a client using addictive substances Abstrakt Vedoucí závěrečné práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Praha, 2020 ABSTRAKT Východiska: Tato diplomová práce se zabývá dohledem probačního úředníka u klientů Probační a mediační služby, kteří jsou též uživateli návykových látek a trestnou činnost spáchali pod vlivem těchto látek. Pro práci probačního úředníka není povinností mít adiktologické vzdělání, nicméně vzhledem k vzrůstajícímu počtu drogové kriminality je doplnění znalostí v této oblasti žádoucí. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, který spočíval v analýze dokumentů a popisu případové práce s mými klienty užívajícími návykové látky. Cíle: Cílem práce je na základě nezávislých kazuistických studií mých klientů, kteří jsou uživateli návykových látek, ukázat, že adiktologické znalosti probačních pracovníků, a to konkrétně práce s motivací a realistický matching, mohou být protektivním faktorem při práci s tímto typem klientely. Soubor: Daná problematika bude demonstrována na práci s mými třemi klienty PMS, kteří byli za trestnou činnost, kterou spáchali pod vlivem...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Omyl
Musil, Jan ; Zvára, Michael (oponent)
Omyl Abstrakt Diplomová práce rozebírá problematiku civilněprávního omylu. Cílem je v prvé řadě podrobně zmapovat souvislosti stručného znění zákona, které je spojeno s velkým množstvím výkladových problémů. Předmětem zájmu jsou zejména způsoby vyvolání omylu, otázka omluvitelnosti a význam lsti v právním jednání. Výklad se opírá o českou i zahraniční odbornou literaturu a judikaturu, zejména Nejvyššího soudu. V úvodních kapitolách je právní úprava zasazena do širší perspektivy. Nejprve jsou přiblíženy, pro výklad klíčové, zákonné zásady a též teorie řešící problematiku rozporu projevu a vůle. Následně je přiblížena historická geneze úpravy, které má značný význam pro navazující výklad. Jedním z pilířů práce je teoretické rozdělení jednotlivých druhů omylů. Další výklad pak rozebírá způsoby vyvolání omylu. Za pomoci historického, logického a systematického výkladu je učiněn závěr o nutnosti překlenutí textové nedokonalosti zákona. Zohledněn je specifický charakter lstivého omylu. Pro výklad tuzemské úpravy a úvahy de lege ferenda je významný exkurz do zahraničních unifikačních projektů, které podstatně pečlivěji zpracovávají textaci úpravy omylu. Kapitola o omluvitelnosti podrobně rozebírá doktrinální a judikatorní základy této, do zákona nezapracované, koncepce. Je argumentováno ve prospěch silnějšího...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Nekanonické funkce IL-1α
Novák, Josef
1α (IL 1α) je cytokin s lépe prozkoumaná role IL 1α spouštění prozánětlivé signalizace skrze membránový receptor, ta však není předmětem této práce. terminální oblast IL 1α sice neváže receptor, ale je evolučně konzervovaná uděluje IL 1α řadu nekanonických funkcí, kterým se tato práce věnuje 1α 1α asociovat s membránami. Jaderně lokalizovaný IL 1α je terminální doménu schopný aktivovat expresi prozánětlivých genů řízených transkripčním faktorem NF κB, vázat se na histonac rázové komplexy a v rakovinných buňkách vyvolávat apoptózu. V kvasinkách byla nalezena vazba na katalytický modul histonacetyltransferázových komplexů SAGA a ADA, v lidských buňkách na komponenty homologního komplexu STAGA a Ukotvení I 1α N terminální doménou na membránu buněk slouží k prostorové lokalizaci signalizace tohoto cytokinu pouze na buňky v bezprostředním dotyku. tečně prozkoumán ani mechani mus přesunu IL 1α přes membránu, ani mechani mus kotvení 1α. Tato práce se věnuje oběma zmíněným nekanonickým funkcím. V kvasinkách popisuje 1α částečně zastoupit derepresivní funkci proteinu Snf1 na genech reprimov ných SAGA komplexem, v lidských buňkách popisuje vazbu IL 1α na nádorový supresor p53 podmínkách genotoxického stresu. V podmínkách oxidativního stresu s 1α přesunuje exinem A2, proteinem vázajícím membrány, na buněčné periferie.

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Náhradní mateřství v evropských zemích
Hovorková, Jana ; Elischer, David (oponent)
Náhradní mateřství představuje aktuální, vysoce kontroverzní společenské téma. Je úzce spojeno s asistovanou reprodukcí, bioetikou a statusovými právy jedince. Je obecně považováno za alternativní, krajní způsob léčby neplodnosti, vzbuzuje však značné množství morálních etických a právních otázek. K jejich řešení přistupují jednotlivé státy individuálně, v kontextu kulturních, historických a náboženských hodnot a tradic vyznávaných jejich společností. Tato práce se zabývá komparací jednotlivých národních pohledů na surogaci, odrážejících se v právních úpravách. Porovnává úpravu německou, francouzskou a španělskou, jako reprezentativní vzorek restriktivních přístupů, a úpravu britskou a ukrajinskou, reflektující naopak postoj vstřícný. Zajímavý je dynamický vývoj, který zaznamenala právní úprava náhradního mateřství v Portugalsku. Nález portugalského Ústavního soudu poskytuje cenný vhled do současného uvažování demokratického právního státu o náhradním mateřství a jeho úpravě tak, aby naplňovalo standard lidskoprávní ochrany. Práce také popisuje, s využitím relevantní judikatury, nebezpečí, která představuje přeshraniční surogace, zejména s ohledem na ochranu nejlepšího zájmu dítěte. Obsahuje rovněž popis současné kusé úpravy náhradního mateřství v České republice a s využitím poznatků získaných...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Obyvatelstvo na středočeském panství Škvorec od poloviny 18. do konce 19. století. Poznatky získané propojením tradičních a pokročilých metod historické demografie a metod historické sociologie.
Janáková Kuprová, Barbora ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Velková, Alice (oponent)
Obyvatelstvo na středočeském panství Škvorec od poloviny 18. do konce 19. století. Abstrakt Cílem práce je analyzovat reprodukční chování (sňatečnost, porodnost, ženskou i mužskou plodnost, úmrtnost) a sociální strukturu vybraných skupin obyvatelstva panství Škvorec v 18. a 19. století. Panství Škvorec nacházející se na území dnešního Středočeského kraje bylo ve studovaném období významnou zemědělskou oblastí. Ke zjištění počtu narozených, oddaných a zemřelých byla použita úplná jmenná excerpce církevních matrik. Kromě klasických historicko-demografických metod (především metody rekonstrukce rodin a následného výpočtu demografických ukazatelů z rodinných listů) byly k analýze dat využity i pokročilé statistické metody (analýza přežívání, Coxův regresní model). Tyto přístupy jsou v české historické demografii nové a přinášejí badatelům mnoho výhod, které jsou v práci představeny. Vývoj přirozené měny na panství je komparován se situací v úhrnu českých zemí a podrobněji pak s vývojem ve vybraných venkovských a městských lokalitách. Výsledná zjištění z velké části odpovídají vývoji pozorovanému v českých zemích. Pomocí vybraných redukčních koeficientů je pro období let 1760-1859 odhadnut také počet obyvatel panství. V neposlední řadě je v práci na základě studia soupisů duší věnována pozornost domácnostem ve...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním řízení. Komparace české a britské právní úpravy
Mudroch, Luboš ; Zvára, Michael (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT NÁZEV: Neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním řízení Komparace české a britské právní úpravy ABSTRAKT: Snahou odpůrčího práva v insolvenčním řízení je zamezit nepříznivým důsledkům spojeným s úpadkem ekonomického subjektu, které jsou multiplikovány jak postranními úmysly dlužníka - v jehož zájmu je často z potápějící se lodi odklonit poslední majetek - tak mnohostí věřitelů, z nichž každý z principu disponuje protichůdným ekonomickým zájmem a motivací se pravidlům insolvenčního řízení vyhnout. V českém přístupu k právní úpravě nejen insolvenční odporovatelnosti se odráží skutečnost, že tato právní úprava neměla možnost se v době socialistické nesvobody rozvíjet, a proto se v současné době potýká s mnohými právně- teoretickými i aplikačními komplikacemi, které sousední právní řády vyřešily již před mnoha desetiletími. Cílem této práce je provést zevrubní analýzu české a v rámci obsahových mezí této práce také britské právní úpravy odporovatelnosti / neúčinnosti právních úkonů, a to jak z pohledu de lege lata, tak de lege ferenda, a poukázat na nejpalčivější nedostatky české právní úpravy a možné inspirativní zdroje z britské právní úpravy pro úpravu českou. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na obecné ekonomické a právní důvody,...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Nové inhibiční mechanismy regulace aktivity katepsinu D
Hánová, Iva ; Mareš, Michael (vedoucí práce) ; Heidingsfeld, Olga (oponent) ; Mikeš, Libor (oponent)
Aspartátová proteasa katepsin D (KatD) je spojená s řadou patologií, a proto jsou zkoumány molekulární mechanismy regulace její aktivity, které mají potenciální využití v biomedicíně. Tato disertační práce je zaměřena na nové přirozené endogenní inhibitory KatD, analýzu jejich interakce a na odvození syntetických inhibičních biomimetik. Byly identifikovány dvě skupiny inhibitorů KatD jako prvních specifických endogenních regulátorů tohoto enzymu. (1) Sfingolipidy jsou komplexními modulátory lidského KatD v závislosti na struktuře. Zatímco sfingosiny a ceramidy jsou inhibitory KatD, jejich fosforylované deriváty naopak fungují jako aktivátory KatD. Byla nalezena korelace mezi působením těchto sfingolipidů na KatD a jejich modulačním účinkem na nádorové buňky. (2) Analýzou KatD parazitárního původu byl identifikován nový mechanismus inhibice, který je konzervovaný u aspartátových proteas rodiny pepsinu. Autokatalytickým působením je z proenzymu KatD uvolněn peptidový fragment, který působí jako alosterický inhibitor, jenž se váže do exomísta na povrchu aktivního enzymu. Dále byly připraveny syntetické makrocyklické inhibitory lidského KatD, které mimikují vazebnou konformaci bakteriálního inhibitoru pepstatinu v aktivním místě aspartátových proteas. U těchto biomimetických inhibitorů lze na základě...

Úplný záznam