Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2024-06-15
00:21

Úplný záznam
2024-06-15
00:21

Úplný záznam
2024-06-15
00:21

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče o polytraumatického pacienta
Rozínková, Lenka ; Martínek, Milan (vedoucí práce) ; Valentová, Zuzana (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o polytraumatického pacienta Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování kazuistiky pacienta po polytraumatu během souvislé odborné praxe v ON Kladno, shrnutí teoretických poznatků v souvislosti s diagnózou pacienta a využití specifických fyzioterapeutických postupů. Metody: Práce je rozdělena na teoretickou a speciální část. Obecná část obsahuje metodou rešerše získané teoretické poznatky ohledně polytraumatu, anatomie a biomechaniky kolenního kloubu. Dále jsou popsány typy zlomenin a jejich klasifikace, kostní hojení, osteosyntézy a postup následné rehabilitace pacienta po osteosyntéze. Speciální část se věnuje kompletní kazuistice pacienta, včetně vstupního kineziologického rozboru, dennímu záznamu terapeutických jednotek a výstupnímu kineziologickému rozboru. V závěrečné části je následně rozebrán efekt terapie. Klíčová slova: polytrauma, pneumotorax, kolenní kloub, zlomeniny, proximální tibie, osteosyntéza, rehabilitace

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Horáček, Vít ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Hejlová, Lucie (oponent)
Autor: Vít Horáček Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice totální endoprotézy kolenního kloubu a zpracování kazuistiky pacienta, který tento operační zákrok podstoupil. Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretické a speciální. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o kineziologii a biomechanice kolenního kloubu, gonartróze, endoprotézách kolenního kloubu, fyzioterapeutické péči a fyzioterapeutických metodách. Speciální část zahrnuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu, která byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe v lednu a únoru 2024 na Poliklinice AGEL Praha Italská. Skládá se ze vstupního vyšetření, popisu všech terapeutických jednotek, výstupního vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Pro vyšetření a terapii byly využity neinvazivní fyzioterapeutické metody a postupy v rozsahu znalostí bakalářského studia oboru fyzioterapie na UK FTVS. Výsledky: Výsledkem rehabilitační intervence bylo zlepšení zdravotního stavu pacienta, což potvrzuje srovnání vstupního a výstupního kineziologického vyšetření a také samostatná kapitola Zhodnocení efektu terapie....

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Subjektivní wellbeing přírodovědně nadaných dospívajících
Brožová, Barbora ; High, Radka (vedoucí práce) ; Topková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním wellbeingem přírodovědně nadaných dospívajících. Cílem práce je popsat subjektivní wellbeing v kontextu nadaných dospívajících a zjistit, kdy jsou tito jedinci šťastní. Jako vzorek nadaných dospívajících byli vybráni účastníci Letního odborného soustředění Běstvinka. Teoretická část se zaměřuje na různá členění wellbeingu včetně modelů a jejich srovnání, která slouží k lepší orientaci v tomto komplexním jevu. Výzkumná část práce představuje výzkumné otázky a cíle práce včetně použité metodologie. Prvním cílem práce je popsat subjektivní wellbeing nadaných dospívajících. Výzkumné otázky se zaměřují na prozkoumání subjektivního wellbiengu, prozkoumání rozdílu mezi pohlavími a mezi dvěma skupinami tábora. Další výzkumné otázky se týkají zjištění, kdy jsou nadaní dospívající šťastní a zjištění v jakém vztahu je subjektivní wellbeing a self-efficacy u tohoto výzkumného vzorku. Druhý cíl této práce je zjistit, co podporuje subjektivní wellbeing přírodovědně nadaných dospívajících. Prostřednictvím výzkumné otázky bylo zjišťováno, které konkrétní faktory podporují subjektivní wellbeing těchto jedinců. Pro popis wellbeingu byly zvoleny dotazníky PISA 2015, PISA 2018 a dotazník WHO-5, který měří subjektivní wellbeing v posledních dvou týdnech. V rámci zisku...

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Charakterizace proteinů interagujících s proteolytickým systémem klíšťat
Matoušková, Zuzana ; Mareš, Michael (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent) ; Perner, Jan (oponent)
(ČJ) Klíšťata jsou ektoparazité s globálním rozšířením, kteří se živí krví hostitele a přenášejí řadu významných patogenů na člověka a domácí zvířata. Úspěšné sání klíšťat je umožněno bioaktivními molekulami ve slinách klíšťat, které jsou injikovány do tkáně hostitele. Mezi intenzivně studované patří proteasové inhibitory proteinového charakteru, které jsou atraktivní pro využití v biomedicíně. Tato práce je zaměřena na nové typy proteasových inhibitorů ze slin klíštěte Ixodes ricinus, vektoru Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy, a Ornithodorus moubata, vektoru návratné horečky a afrického moru prasat. Výzkum se soustředil na biochemickou a strukturní charakterizaci tří zástupců proteasových inhibitorů z rodin cystatinů, serpinů a tyropinů jako základ pro vysvětlení jejich biologické funkce při interakci klíštěte s hostitelem. Cystatin OmC2 z O. moubata byl identifikován jako širokospektrální inhibitor cysteinových katepsinů hostitele s endopeptidasovou i exopeptidasovou aktivitou. Vyřešení krystalové struktury umožnilo popsat vztah mezi strukturou OmC2 a jeho inhibiční specifitou. V biologických testech byla prokázána schopnost OmC2 modulovat imunitní odpověď hostitele a ve vakcinačních experimentech supresní efekt na O. moubata. Serpin IRS-2 z I. ricinus je účinným inhibitorem dvou...

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Blokace internetových stránek v České republice - přiměřenost a přezkum
Gangur, Petr ; Kindlová, Miluše (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké parametry má obsahovat blokace internetu ze strany veřejné moci v České republice, aby splňovala tuzemské mezinárodněprávní závazky, kritéria stanovená Ústavním soudem i soudobým doktrinálním poznáním. Nalezené parametry transformuje v ústavně konformní model blokací, podle tohoto modelu pak zhodnocuje právní úpravu v České republice a zároveň v kvantitativní perspektivě nahlíží na soudobé problémy tuzemské právní úpravy blokací. Samotný ústavně konformní model blokací je zhmotněn ve dva samostatné testy, test předběžný a test průběžný. Test předběžný v deseti krocích hodnotí jak legislativu blokací, tak správní postup při blokaci jednotlivých stránek. Slouží tak k základnímu zhodnocení souladnosti právní úpravy a právní praxe s požadavky kladenými lidskoprávními katalogy, které na Českou republiku dopadají. Test průběžný, který je složený ze čtyř kroků má za cíl průběžně sledovat nezbytnost blokací internetových stránek, přičemž přinejmenším první dva kroky testu je možné do jisté míry automatizovat. Práce upozorňuje na podstatné problémy provázející současnou právní úpravu blokací internetových stránek. Právní úprava je příliš stručná a neposkytuje konkrétní procesní záruky. Diplomová práce tuto skutečnost dokládá nejen důkladnou analýzou, ale i krátkou...

Úplný záznam
2024-06-15
00:21

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Subjektivně popisované dopady Lesson Study na profesní rozvoj učitelů základní školy: kvalitativní výzkum
Valínová, Veronika ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá subjektivním popisem dopadů tzv. Lesson Study na profesní rozvoj učitelů. Cílem práce je uvést do českého prostoru Lesson Study jako specifickou formu dalšího vzdělávání učitelů založenou na spolupráci učitelů při zkvalitňování výuky prostřednictvím plánování, realizace a reflexe vyučovací hodiny. Lesson Study vychází z japonského školského prostředí, v českém prostředí je ovšem doposud neprobádanou formou formou profesního rozvoje. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část na základě odborné literatury popisuje počátky Lesson Study, její postupný vývoj, charakteristiku a také implementaci mimo japonské prostředí. Empirická část poté pomocí vlastního kvalitativního výzkumu identifikuje subjektivně vnímaná pozitiva a negativa Lesson Study pro profesní rozvoj učitelů, kteří byli přímými účastníky realizace. Výzkum byl realizován na druhém stupni základní školy v Praze ve školním roce 2023/2024. Hlavní metodu sběru dat představoval polostrukturovaný rozhovor, který byl veden se sedmi učiteli. Mezi hlavní přínosy učitelé uvádějí spolupráci, interaci vyučovacích hodin a propojenost s přímou výukou žáků. Nejčastější překážkou pro implementaci Lesson Study je vnímaná časová náročnost celého cyklu, který je v práci podrobně popsán. Mezi respondenty byli...

Úplný záznam