Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2023-11-19
00:06
Chapters in cross-country analysis of science
Macháček, Vít ; Srholec, Martin (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Lariviere, Vincent (oponent) ; van Leeuwen, Thed (oponent)
Vít Macháček Chapters in a cross-country analysis of science Dissertation Thesis Praha, 25. října, 2023 Abstrakt Dizertace se skládá ze tří nezávislých kapitol Kapitola 1 - Predátorské publikování ve Scopusu představuje data o průniku tzv. predátorských časopisů do bibliometrických databází. Kapitola staví na datech z databáze Scopus zkombinované s obsahem tzv. Beallových seznamů. Na základě toho jsme identifikovali 324 potenciálně predátorských časopisů. V dalším kroku jsou publikace v těchto časopisech srovnány s celkovým počtem publikací z daného státu. Výsledky odhalují pozoruhodnou heterogenitu napříč státy. Zatímco nejvíc zasažené státy - Kazachstán či Indonésie - publikovaly v těchto časopisech přes 17 % z celého publikačního výstupu, tento podíl byl méně než 1 % v málo zasažených státech. Druhá kapitola analyzuje kariérní trajektorie výzkumníků na 1 130 univerzitách zařazených v Leiden Ranking 2020. Výzkumníci s afilací na některé z těchto univerzit v roce 2018 byly rozděleny do kategorií podle afilace uváděné na počátku jejich kariéry: i) insideři publikovali svůj první článek na stejné univerzitě, ii) domácí outsideři začali na jiné univerzitě ve stejné zemi a iii) zahraniční outsideři začali publikovat ve zcela jiné zemi. Podíl insiderů lze použít jako proxy pro tendenci univerzit k zapojení do...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Laser-driven hard X-ray source for imaging applications
Lamač, Marcel ; Nejdl, Jaroslav (vedoucí práce)
Díky příchodu vysoko-intenzitních laserů v posledních dekádách je k dispozici nový zdroj tvrdého rentgenového záření. Tento zdroj kolimovaného, širokopásmového, ultrakrátkého a prostorově koherentního rentgenového záření je produkován když vstoupí laserový puls s intenzitou nad 10^18 W/cm^2 v ohnisku do plynného terče. Silné elektrické pole laseru ionizuje plyn a interaguje se vzniklým plazmatem, čímž excituje silnou brázdovou vlnu v plazmatu. Takto vzniklé rozložení náboje v terči generuje podélné elektrické pole v řádu 100 GV/m. Vzniklé elektrostatické brázdové pole urychluje elektrony na relativistické rychlosti a způsobuje, že oscilují za laserovým pulsem, což produkuje kolimované rentgenové záření. Tato práce je zaměřena na teoretické vyhodnocení a experimentální design tohoto laser-plazmového rentgenového zdroje. Dále diskutujeme unikátní vlastnosti zdroje vhodné pro moderní aplikace v zobrazování.

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Vliv složení mastných kyselin v lipidech séra a/nebo tukové tkáni na metabolismus lipidů a sacharidů u obézních osob různých věkových kategorií
Metelcová, Tereza ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Štich, Vladimír (oponent)
Obezita je chronické onemocnění, které je podmíněno mnoha faktory. Nadměrné zmnožení tukové tkáně se podílí na rozvoji řady metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. K léčbě obezity a prevenci kardiometabolických rizik patří úprava životního stylu, včetně zvýšeného příjmu omega 3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA). Kromě vnějších vlivů se na ovlivnění sacharidového a lipidového metabolismu podílejí i genetické faktory. Ve studii A jsme sledovali 670 subjektů (336 dívek a 334 chlapců), u kterých jsme pomocí real-time PCR zjistili genotyp ve dvou jednonukleotidových polymorfismech (SNPs) v genu FADS1 (rs174546, rs174537) a následně stanovili spektrum mastných kyselin (FAs). Výsledky ukazují, že SNPs v genu FADS1 ovlivňují účinnost syntézy prostřednictvím změny aktivity delta 5 desaturázy. Abnormální zastoupení jednotlivých FAs může ovlivnit kardiometabolické zdraví jedince. Studie B zkoumala kohortu 215 jedinců (131 žen a 84 mužů), kteří se zapojili do obou kol projektu Childhood Obesity Prevalence And Treatment (COPAT). Sledovaní jedinci byli rozděleni do dvou skupin BMI ≤ 25 kg/mš a BMI ≥25 kg/mš. V tomto modelu byl soubor testován jako celek vzhledem k nesignifikantnímu vztahu pohlaví na tento parametr. Jako druhý parametr bylo použito procentuální zastoupení tukové tkáně. Druhý...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Molekulární mechanizmy propojení dysfunkce tukové tkáně a aterosklerotických komplikací
Kratochvílová, Helena ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Bužga, Marek (oponent) ; Cibičková, Ľubica (oponent)
Obezita a s ní spojené komorbidity vedou ke zvýšení rizika mortality. Na tom se významně spolupodílí i rozvoj subklinického zánětu spojený s obezitou. V práci jsme se zaměřili na změny endokrinní a mitochondriální funkce tukové tkáně a jejich vztah ke kardiovaskulárním komplikacím. První část dizertační práce se zaměřuje na stanovení exprese mitochondriálních genů a genů endoplazmatického retikula v epikardiální i subkutánní tukové tkáni, v tkáni mezižeberního svalu či pravé srdeční síně u pacientů s aterosklerózou koronárních arterií. Bylo prokázáno, že pacienti s aterosklerózou mají snížené exprese řady genů mitochondriálního řetězce v epikardiální tukové tkáni oproti subkutánní tukové tkáni i jiným tkáním, přičemž se neprokázala žádná změna exprese genů endoplazmatického retikula ve výše jmenovaných tkáních. Na základě snížení exprese mitochondriálních genů u pacientů s koronárním onemocnění tepen usuzujeme, že mitochondriální dysfunkce epikardiální tukové tkáně se může spolupodílet na vzniku koronární aterosklerózy. Druhá část práce je zaměřena na možný význam nového regulátoru energetického metabolizmu neudesinu u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu (T2DM), kteří podstoupili různé redukční váhové intervence jako je duodeno-jejunální rukáv (DJBL), gastrická plikace (GP) či akutní...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Function of the Tetratrico-peptide Thioredoxin-Like (TTL) gene family in root system development
Xin, Pengfei ; Soukup, Aleš (vedoucí práce) ; Vaňková, Radomíra (oponent) ; Ovečka, Miroslav (oponent)
Kořenový systém plní základní funkce rostlin, jako je příjem živin a vody, ukotvení v půdě, nebo interakce s abiotickými a biotickými faktory v půdním prostředí. Funkce kořenů hraje významnou roli také u zemědělských plodin, při naplňování potřeb potravinové bezpečnosti dnešního světa. Postranní kořeny (LR) jsou základní složkou kořenového systému rostlin. Identifikovali jsme gen TETRATRICOPEPTIDE-REPEAT THIOREDOXINLIKE 3 (TTL3), který je funkčně propojený s vývojem kořenových primordií, jejich vynořením z mateřského kořene a pozdějším vývojem LR. Ztráta funkce TTL3 vede ke snížení počtu postranních kořenů v důsledku opožděného vývoje jejich primordií (LRP). Genová rodina TTL u Arabidopsis obsahuje čtyři členy. S výjimkou genu TTL2, který byl specificky zapojen do vývoje samčího gameofytu, je exprese ostatních tří (TTL1, TTL3 a TTL4) spojena s růstem a vývojem kořenů. Časové a prostorové rozložení exprese TTL3 odpovídá jeho roli v postiniciačním vývoji LRP, v období emergence a pozdějším vývoji rostoucích postranních kořenů. Subcelulární lokalizace TTL1, TTL2, TTL3 a TTL4 ukázala, že jsou spojeny při transientní expresi v listech tabáku ko-lokalizovány s mikrotubuly, což bylo pro TTL3 potvrzeno také v Arabidopsis. TTL3 byl také spojen s endomembránovým systémem a bylo již dříve popsáno, že je...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Užívání kanabinoidů v těhotenství; vliv na placentární funkce
Sáňková, Eliška ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Eliška Sáňková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Dr. Ramon Portillo, Ph.D. Název diplomové práce: Využití konopí v těhotenství; vliv na placentární funkce Stále častější užívání kanabinoidů během těhotenství, zejména tetrahydrokanabinolu, hexahydrokanabinolu, kanabidiolu, kanabigerolu a kanabinolu, se stalo hlavním důvodem k obavám kvůli možným nežádoucím účinkům na zdraví plodu. Expozice konopí v prenatálním období byla spojena s kognitivními poruchami, poruchami pozornosti a paměti u vyvíjejícího se plodu, přestože mechanismy, které jsou základem těchto účinků, nejsou doposud zcela objasněny. Placenta, která je nejdůležitějším orgánem pro vývoj plodu, imunitní ochranu a regulaci prozánětlivých cytokinů, může hrát roli v souvislosti mezi užíváním konopí během těhotenství a neurovývojovými vadami plodu. Záněty během těhotenství, ať už způsobené infekcemi nebo jinými zdroji, mohou narušit funkci placenty a dále zvýšit riziko výše zmíněných poruch u dítěte. Navzdory rostoucímu počtu důkazů o dysfunkci placenty a abnormálním neurologickém vývoji plodu v důsledku prenatální expozice konopí není o jejich vzájemném vztahu mnoho známo. Cílem této studie bylo posoudit...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Studium exprese a toxicita derivátu katecholu v buněčné linií MCF-7
Kleplová, Dominika ; Carazo Fernández, Alejandro (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Dominika Kleplová Školitel: PharmDr. Alejandro Carazo, PhD. Název diplomové práce: Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v buněčné linii MCF-7 Estrogeny plní v lidském organismu mnoho důležitých funkcí. Působí vazbou na estrogenní receptory (ER) a tím regulují reprodukci, menstruační cyklus, kostní denzitu, metabolismus cholesterolu nebo mozkové funkce. Významnou úlohu mají také v rozvoji a vzniku karcinomu prsu, kde je množství exprimovaných ER využíváno jako velmi důležitý biomarker u pacientů, kteří tímto onemocněním trpí. Karcinom prsu je i navzdory neustále probíhajícímu výzkumu považován za nádor s nejvyšší úmrtností. Katecholy jsou organické sloučeniny. V lidském organismu se mohou objevovat jako metabolity při degradaci benzenu a estrogenů anebo dalších endogenních sloučenin jako jsou neurotransmitery a jejich prekurzory. Je známo, že katecholy se v organismu účastní redoxních dějů, působí antioxidačně i toxicky, narušují funkci proteinů a způsobují zlomy v DNA. Předmětem výzkumu je jejich pozitivní vliv na terapii karcinomu prsu, nicméně ten není ještě zcela prozkoumán. Předmětem této diplomové práce je studium cytotoxické aktivity u třinácti vybraných derivátů katecholu v prsní...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Creating Adversarial Examples in Machine Learning
Červíčková, Věra ; Pilát, Martin (vedoucí práce)
Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, můžeme výrazně snížit přesnost daných modelů. Tato práce zkoumá různé metody útoků i obran proti nepřátelským vzorům. Jednu ze současným obran jsme si vybrali, abychom navrhli útok, který ji porazí. Náš útok využívá evoluční algoritmy. Výsledky našich experimentů ukazují, že nepřátelské vzory vytvořené evolucí a vzory vytvořené se znalostí gradientu se výrazně liší. V neposlední řadě zkoumáme, jak jsou naše nepřátelské vstupy přenositelné mezi různými neuronovými sítěmi. 1

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Effect of inflammation on placental metabolism of tryptophan
Orbisová, Anna ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Jirkovský, Eduard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Anna Orbisová Školiteľ: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Dr. Cilia Abad, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv zápalu na placentárny metabolizmus tryptofánu Zápalová aktivita v tele ženy počas obdobia tehotenstva je veľmi známym rizikovým faktorom pre vznik neuropsychiatrických porúch u potomstva. Zatiaľ čo intrauterinná bakteriálna infekcia je známym rizikovým faktorom autizmu, systémová virálna infekcia u matky je dokazaným rizikovým faktorom pre vývoj autizmu a schizofrénie. Značná pozornosť sa venuje pochodom, kde zmena daná zápalovou aktivitou počas tehotenstva môže ovplyvniť vývoj a programovanie mozgu plodu. Mezi také pochody patrí aj serotonínová (5-HT) dráha metabolizmu tryptofánu. V tejto diplomovej práci hodnotíme vplyv bakteriálnej (LPS) a vírusovej (poly I:C) placentárnej infekcie na dráhu 5-HT pomocou ex vivo modelu. Vzorky ľudskej placenty boli vystavené LPS alebo Poly I:C počas 4 alebo 18 hodín; hodnotená bola expresia génov a proteínov, ako aj funkčná enzymatická aktivita hlavných enzýmov 5-HT dráhy. Z našich výsledkov vyplýva, že expresia a funkcia viacerých enzýmov dráhy 5-HT boli ovplyvnené zápalovou aktivitou. Expresia rozhodujúceho enzýmu zodpovedného za...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Advanced Monte Carlo methods in Image Synthesis
Vévoda, Petr ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce)
Integrace metodou Monte Carlo (MC) je základním matematickým nástrojem v mnoha vědních odvětvích. V syntéze obrazu pak umožnila dosažení fotorealistických výsledků skrze fyzikálně věrnou simulaci obrazu. Neodmyslitelným problémem MC integrace však je variance způsobující šum v renderovaných obrázcích. Tato práce představuje tři me- tody, z nichž každá uplatňuje jiný přístup ke snížení variance v renderování. První přístup se zaměřuje na zlepšení vzorkovací techniky. Je navrženo adaptivní řešení pro vzorkování přímého osvětlení, a to za využití Bayesovské regrese a nového sta- tistického modelu přímého osvětlení pro zajištění robustnosti. Tato metoda byla integro- vána v produkčním rendereru, kde demonstrovala svou teoretickou správnost i praktickou použitelnost. Druhý přístup se zabývá kombinací více vzorkovacích technik pomocí vícenásobného vzorkování podle důležitosti. Jsou odvozeny optimální váhové funkce, které prokaza- telně minimalizují varianci těchto kombinovaných estimátoru. Tyto nové váhy překonávají všechny běžně užívané heuristiky a poskytují nové možnosti při výběru vhodných vzor- kovacích technik v integračních problémech. Konečně třetí přístup zahrnuje předvýpočet, který umožňuje efektivní řešení i nároč- ných simulací. Předpočítané referenční obrázky bezmračné oblohy jsou použity k vytvo-...

Úplný záznam