Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2022-01-23
00:06
Trendy, vývoj a percepce v kontextu programatické reklamy
Cahlík, Zdeněk ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Stillerová, Markéta (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na oblast internetových médií, konkrétně na monetizaci reklamního prostoru, který internet poskytuje prostřednictvím programatického nákupu internetové reklamy se zaměřením na Real Time Bidding. Teoretická část se věnuje krátké analýze mediální krajiny USA, především pak fenoménu programatického způsobu nákupu internetové reklamy v internetových médiích v souvislosti s technologickým vývojem a optimalizačními strategiemi. Představuje počátky vzniku programatického nákupu internetové reklamy, zabývá se jednotlivými formami online reklamy a jejím vývojem. V praktické části jsou představeny dvě odlišné online mediální strategie bankovní instituce, které jsou dále v rámci explorativní komparační techniky experimentu zkoumány. V této části je kladen důraz na změnu technického nastavení operabilně společně se změnou nákupu reklamy, kdy v rámci reklamního servingu kampaní dochází ke změně klíčových nastavení. Cílem diplomové práce je představení možností, které programatický nákup reklamy v online médiích v České republice přináší. Výsledkem práce je shrnutí poznatků v kontextu vývoje elektronické reklamy v aplikaci na dvě online mediální strategie bankovní instituce.

Úplný záznam
2022-01-23
00:06
Jazyk nacionálně-socialistické propagandy v lužickosrbském tisku 30. let
Tomčík, Stanislav ; Giger, Markus (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Martina (oponent) ; Schulz, Jana (oponent)
Práce se zabývá vlivem nacionálně socialistické ideologie na jazyk v lužickosrbském tisku 30. let 20. století. Na převážně hornolužickosrbském materiálu se představuje lexémy, jež byly spojeny s terminologií nacionálně socialistického režimu. Zatímco některé lexémy v jazyce přetrvaly a nezměnily svou podobu, jiné jsou zcela zapomenuty. Dále jsou jsou představeny některé ideologémy nacionálně socialistické propagandy a jejich adaptace v lužickosrbském prostředí. Především oblasti, které se týkají identity, jsou pro lužickosrbský kontext jedinečné, neboť posouvají významy obsažené v oficiálním pojetí ideologie. Jako specifická oblast, kam pronikl jazyk ovlivněný nacionálně socialistickou ideologií, je představena umělecká literatura, která byla zveřejňována na stránkách lužickosrbského tisku. Klíčová slova: lužickosrbský tisk, hornolužická srbština, totalitní jazyk, propaganda, identita, ideologie

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Pension reforms in the European Union: What can we learn?
Peroutková, Hana ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
Cílem této práce je podat celistvý přehled penzijních systémů a reforem v zemích Evropské Unie. K tomuto účelu obsahuje tato práce komparativní typologii charakteristik penzijních systémů a strategií penzijních reforem. Tato analýza navíc přináší několik poznatků o vztahu mezi typy penzijních reforem a jednotlivými vlastnostmi penzijních systémů společně s demografickými charakteristikami zemí Evropské Unie. Analýza byla provedena pomocí principální komponentní analýzy kvalitativních data a preferenčního mapování (multidimenzionální preferenční analýzy). Mezi charakteristiky penzijních systému, které byly zahrnuty do analýzy, patří popis štědrosti penzijních systémů, rozšíření privátních penzijních systémů a zastoupení starších lidí na trhu práce. Aby byl přehled penzijních reforem v Evropské Unii úplný, práce také obsahuje výčet důvodů, které přispěly k nutnosti implementace penzijních reforem. Dále také popis jednotlivých pilířů penzijních systémů v zemích EU, popis věku odchodu do důchodu, hodnocení několika ekonomických charakteristik penzijních systémů a popis veřejných výdajů na penze. Srovnaní dvou hlavních způsobů financování penzijních systémů (PAYG a fondového systému) slouží jako základ pro pochopení hlavních strategií penzijních reforem, jejichž popis tvoří další významnou část této...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Havlík, Jakub ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Matějka Řehořová, Lucie (oponent)
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Tato práce pojednává o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jako o institutu chránícího zaměstnance zakořeněného v evropské úpravě ve směrnici Rady 77/187/EHS ze dne 19. února 1977 nahrazené směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. Nejprve je stručně rozebrána evropská právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů včetně její transpozice do českého právního řádu v historii a rozbor její interpretace v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Rozebírání této úpravy je zaměřeno zejména na obecný charakter institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a na jeho základní pilíře, jako jsou automatičnost přechodu, hospodářská jednotka zachovávající identitu, zachování pracovních podmínek a další. V další části práce je rozebírána česká úprava ukotvená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinného do 29. července 2020, která je postupně srovnávána s úpravou na evropské úrovni, přičemž jsou vyznačovány zásadní rozdíly způsobené poněkud volnou transpozicí evropské úpravy a opožděnou novelizací, která mohla vcelku snadno eliminovat...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Bacteria associated with decomposing deadwood
Tláskal, Vojtěch ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Uhlík, Ondřej (oponent) ; Bárta, Jiří (oponent)
Odumřelé dřevo představuje významný habitat z hlediska biodiverzity a jeho rozklad v lesích mírného pásma přispívá k cyklům uhlíku a dusíku. Historicky doložený význam hub při rozkladu odumřelého dřeva byl v posledních letech doplněn o poznatky o roli bakterií v tomto procesu díky rychlému rozvoji metod založených na analýze nukleových kyselin. Pro studium procesu rozkladu dřeva byl vybrán smíšený temperátní les v Národní přírodní rezervaci Žofínský prales, ke kterému existuje bohatý historickým lesnický záznam o množství dřeva a kde rozklad odumřelého dřeva představuje důležitou součást celkového obratu rostlinné biomasy. Cílem této práce je detailně popsat roli bakterií v procesu rozkladu dřeva vzhledem ke složení bakteriálního společenstva, transkripce enzymů a metabolického potenciálu dominantních bakteriálních zástupců. Vliv stáří odumřelého dřeva spolu s pH a obsahem vody byl pro ovlivnění struktury bakteriálního společenstva důležitější než vliv druhu dřeva. Bakteriální společenstvo na počátku rozkladu se lišilo od pozdní fáze rozkladu. Složení houbového společenstva také významně ovlivňovalo složení bakterií. I přes přímý kontakt dřeva s půdou se bakterie a houby v těchto dvou habitatech lišily. Bakterie ve dřevě přispívaly k cyklu dusíku zejména fixací N2. Dále byly schopné využít uhlík...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty
Sedláčková, Hana ; Hora, Milan (vedoucí práce) ; Baxa, Jan (oponent) ; Záleský, Miroslav (oponent)
v českém jazyce Cíl: Cílem práce je implementace nejnovějších vědeckých poznatků v diagnostice karcinomu prostaty (KP). Zaměřili jsme se na laboratorní markery, zobrazovací metody, metodiku biopsie prostaty a sestrojili jsme diagnostický algoritmus založený na přehledu současné literatury v kombinaci s našimi vlastními zkušenostmi. Materiál a metody: Algoritmus je členěn na několik odvětví, které byly jednotlivě podrobeny klinickým studiím. Vzhledem k nízké senzitivitě a specificitě PSA, byl v první stratifikaci pacienta přidán index zdravé prostaty (PHI). Primárně bylo vyšetřeno a následně podstoupilo radikální prostatektomii 787 pacientů. Hladiny PHI byly porovnány s definitivním stagingem a gradingem. Byly stanoveny cut-off hodnoty pro detekci KP, ale též pro další stratifikaci high-risk včetně lokálně pokročilého KP. V další studii bylo 320 pacientů, kteří podstoupili biopsii prostaty a následně radikální prostatektomii. Soubor byl dále rozdělen do dvou podskupin, pacienti s GS = 6 a pacienti s GS > 6. PHI bylo hodnoceno s cílem odlišení signifikantního a insignifikantního KP. V multicentrické studii se 395 pacienty bylo posuzováno PHI s dalšími markery (tPSA, PSAD) a s multiparametrickou magnetickou rezonanci (mpMR) prostaty. V další studii o 472 pacientech byl PHI hodnocen s ostatními...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Úprava státní služby 1918 - 1938
Vodárková, Mahulena ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Blažek, Lukáš (oponent)
Úprava státní služby 1918-1938 Abstrakt Státní služba ve smyslu úředníků pracujících v rámci státního aparátu se v českém prostředí objevila již během novověku, ale pevnou právní formu dostala až během druhé poloviny 19. století. Právě v této době vyvstala potřeba normativně zakotvit práva a povinnosti státních zaměstnanců a výsledkem této snahy bylo přijetí zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatiky. Tento právní předpis byl následně přijat do československého právního řádu. Služební pragmatika tak platila po dobu první a druhé československé republiky, ale během tohoto období byla ale několikrát novelizována a některé její části byly změněny tak, aby odpovídaly novým poměrům v demokratickém Československu. Kromě úpravy služební pragmatiky, ke kterým došlo již Ústavou z roku 1920, jež zavedla např. rovnost před zákonem, zrovnoprávnila ženy, které následně mohly vstoupit do služebního poměru atd., bylo během 20. a 30. let 20. století přijato několik dalších zákonů, které měnily nebo doplňovaly ustanovení služební pragmatiky. Mezi takové právní předpisy patřily např. zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon, který novelizoval odměňování státních zaměstnanců a který byl následně ve 30. letech několikrát obměňován v důsledku měnící se hospodářské situace. Výraznou změnou oproti původní služební pragmatice...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Rizikové faktory vzniku karcinomů hlavy a krku
Licková, Kateřina ; Čoček, Aleš (vedoucí práce) ; Büchler, Tomáš (oponent) ; Vaňásek, Jaroslav (oponent)
Rizikové faktory nádorů v oblasti hlavy a krku MUDr. Kateřina Licková, MBA V našem výzkumu jsme se zaměřili na výzkum rizikových faktorů nádorů v oblasti hlavy a krku (ZNHK). Cílem zkoumání bylo potvrdit vliv známých rizikových faktorů (alkoholu a kouření) a dále prokázat vliv i jiných potencionálních faktorů z oblasti klinické, sociální, behaviorální, psychologické a religionistické. Na rozdíl od předešlých studií jsme výsledky porovnali s kontrolní skupinou, kterou tvořili pacienti s ostatními onkologickými diagnózami (OOD). Výzkum probíhal v letech 2015 až 2019 na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) v Praze. Do studie bylo zařazeno 200 pacientů se ZNHK a 200 pacientů s OOD. Pro výzkum rizikových faktorů jsme využili nestandardizovaný dotazník zaměřený na socioekonomické a behaviorální rizikové faktory. K měření premorbidního intelektu jsme využili Czech reading test (CRT), pro určení kvality života vizuální analogovou stupnici VAS (od 0 do 10 cm), pro detekci úzkosti dotazník GAD- 7, pro detekci deprese pak sebehodnotící dotazník BDI-II a klinické údaje byly získány ze zdravotních záznamů z databáze UNIS nemocničního systému. Výsledky naší práce potvrdily, že kouření cigaret a konzumace alkoholu jsou hlavními rizikovými faktory pro vznik ZNHK, ale...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Nanovlákna jako moderní extrakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze
Raabová, Hedvika ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Ševčík, Juraj (oponent) ; Ventura, Karel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Farmaceutická analýza Kandidátka / kandidát Mgr. Hedvika Raabová Školitelka / školitel prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultantka / konzultant doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název disertační práce Nanovlákna jako moderní extrakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze Extrakční techniky představují jeden z nejčastějších přístupů k úpravě vzorků před analýzou. Velkou oblibu si získala především extrakce na tuhou fázi (SPE), během které lze poměrně snadno izolovat požadovaný analyt i z velmi komplexních matric. Rozmanitost komerčně dostupných sorbentů na trhu dělá tuto metodu ještě atraktivnější. S vývojem analytických metod a stále se rozšiřujícímu spektru analyzovaných sloučenin roste však potřeba nových, inovativních sorbentů, disponujících patřičnou selektivitou a extrakční účinností. S těmito vlastnostmi jsou za posledních deset let stále častěji spojovány nanomateriály. Proto je jim v souvislosti s extrakcemi věnována rostoucí pozornost. Předkládaná disertační práce se věnuje využití nanovlákenných polymerů jakožto inovativních sorbentů pro extrakci na tuhou fázi. Extrakční účinnost nanovláken byla nejprve ověřena off-line...

Úplný záznam
2022-01-16
00:01
Použití experimentálního MR zobrazení v neurochirurgii, diagnostické markery u expanzivních procesů mozku. Diagnostické markery u pacientů s normotenzním hydrocefalem
Vlasák, Aleš ; Bradáč, Ondřej (vedoucí práce) ; Hejčl, Aleš (oponent) ; Krahulík, David (oponent)
Přes dekády trvající výzkum normotenzního hydrocefalu (NPH) není dosud znám jednoznačný patofyziologický mechanismus tohoto onemocnění a z toho vyplývá i absence jednoznačného diagnostického biomarkeru. Přitom NPH je na rozdíl od podobných neurodegenerativních onemocnění plně léčitelný zavedením ventrikulo-peritoneálního zkratu. Diagnostika stojí na invazivním funkčním testování, naopak zobrazovací metody hrají pouze podpůrnou roli. Tato práce je vedena snahou o nalezení dostatečně senzitivního a specifického biomarkeru na MRI zobrazení s využitím pokročilých analytických metod. V tomto směru byla testována především strukturální volumetrie a metoda fázového kontrastu. Jednotlivé parciální výsledky obou těchto modalit již byly v literatuře popsané, závěry však byly nejednoznačné. Přínosem této práce je především rozsah testovaných parametrů a jejich dosud netestovaná pokročilá analýza - přesná automatická segmentace u volumetrické studie a algoritmy strojového učení u studie fázového kontrastu. V rámci volumetrické studie jsme provedli segmentaci celkem 26 struktur na 74 pacientech (29 s diagnostikovaným NPH, 45 bez NPH). V případě předoperačního vyšetření jsme prokázali statisticky významné rozdíly velikosti levého hipokampu, corpus callosum, levého globus pallidus internus, šedé a bílé hmoty a ve...

Úplný záznam