Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2023-03-28
01:16
Russian patronage to unrecognized states since the annexation of Crimea: A cross case study of the Republic of Abkhazia and the PMR
Koelle, Heidi ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
This Master's thesis focuses on the relationship of the Russian Federation with Post Soviet De Facto States since the annexation of Crimea in 2014. The purpose is to give a cross-case comparison of factors of the two cases:the PMR and Abkhazia. Both of the case studies have their unique sets of challenges and common obstacles towards their respective state-building. The central focus and aim will be to examine any key developments in their relationships with the Russian Federation since 2014. Russia's role as a patron state and their soft power tactics towards their compatriots will also be examined in this study.Various concepts ofthe patron state relationship are going to be point of focus as well. The issue of whether or not the patron state hinders or helps de facto states in their state- building comes into question.Key words: De facto state,PMR, Abhazia, State Patronage

Úplný záznam
2023-03-28
01:16
Osobní zážitek specifických poruch učení
Burianová, Jana ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Zelinková, Olga (oponent) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Disertační práce "Osobní zážitek specifických poruch učení" se věnuje specifické problematice osobního zážitku charakteristických primárních a sekundárních projevů specifických poruch učení (SPU). Práce je koncipována jako teoreticko empirická. Teoretická část práce v sedmi kapitolách prostřednictvím literární rešerše zpracovává témata: sociální reality, jazyka, učení, učebního potenciálu, specifických poruch učení roli žáka - učitele a školy. Devátá kapitola slouží jako přemostění teoretické empirické části práce a reflektuje aktuální výzkumy a projekty. V empirické části práce je prezentován kvalitativní výzkum zkoumající problém osobního zážitku specifických poruch učení. Hlavním cílem výzkumu je zprostředkovat popsat autentický zážitek projevů specifických poruch učení vedoucí k rozvoji porozumění eciálním vzdělávacím potřebám žáků se SPU. Základní výzkumná otázka zní, jaký je efekt osobního zážitku SPU na účastníky semináře. Výzkumné šetření bylo rozděleno do devíti fází: návrh obsahové náplně a formy semináře osobního zážitku SPU; designování semináře; akreditace semináře; ohnisková skupina; distribuce semináře; realizace semináře; vyhodnocení semináře; shrnutí výzkumných zjištění a návrh možností dalšího zpracování rozvoje tématu osobního zážitku SPU. Fáze ohniskové skupiny a realizace semináře...

Úplný záznam
2023-03-28
01:16
Příjem jako předmět zdanění
Bláhová, Jana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Příjem jako předmět zdanění Abstrakt Tato práce se zabývá definováním příjmu jako předmětu daně. Pojem příjmu není nikde jasně definován, a tak se tato práce pokouší do samé podstaty tohoto pojmu nahlédnout a pokusit se nikoli o jeho přesnou definici, nýbrž o nalezení jeho podstatných znaků. Tato práce nabízí více úhlů pohledu na téže problematiku, přičemž se nevěnuje pouze příjmu relevantnímu pro daňové účely, nýbrž samotné podstatě tohoto pojmu. Uvažuje příjem z hlediska ekonomického, z hlediska zákona o daních z příjmů a v neposlední řadě z hlediska judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Spolu s těmito hledisky popisuje související problematiku jako je evidence příjmů pro daňové účely či vývoj daně z příjmů v čase. V práci nechybí praktické příklady jednotlivých druhů příjmů, které slouží pro bližší ilustraci dané problematiky. Práce si klade za cíl nalézt podstatné znaky příjmu, zamyslet se nad tím, co vše lze za příjem považovat, co ho tvoří a jak tyto poznatky korespondují s daňovou úpravou v České republice. Platí, že nikoli každé plnění, které lze pod pojem příjem podřadit je předmětem daně a ne každý příjem, který je předmětem daně musí být nutně dani podroben, jelikož náš právní řád umožňuje v konkrétně vymezených případech příjem od daně osvobodit. To vše bere práce při analýze...

Úplný záznam
2023-03-28
01:16
Placental homeostasis of monoamines; effect of gestation age
Mahrla, Filip ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Filip Mahrla Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Název diplomové práce: Placentární homeostáza monoaminů v průběhu těhotenství Katecholaminy noradrenalin a dopamin se podílejí na řadě fyziologických procesů v centrálním nervovém systému. Objevující se důkazy naznačují jejich zapojení do vývoje a funkcí placenty a klíčovou roli ve vývoji a programování plodu. Komplexní charakterizace syntézy, degradace a transportu katecholaminů ve fetoplacentární jednotce však stále chybí. V této diplomové práci jsme se tedy zaměřili na komplexní hodnocení metabolismu a transportu katecholaminů ve fetoplacentární jednotce. Exprese genů a proteinů byla hodnocena pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (PCR) a analýzy Western blot. Nejprve jsme pomocí několika modelů placentárních buněk (BeWo, JEG-3, primární trofoblastové buňky) identifikovali komponenty buněčného řízení katecholaminů spojené s buňkami trofoblastu. Dále jsme určili účinek postupující březosti na placentární katecholaminový systém u lidí (první trimestr vs. termální placenta) a potkanů (15., 18. a 21. den březosti). Nakonec jsme se zabývali expresí katecholaminové dráhy ve fetálních...

Úplný záznam
2023-03-28
01:16
The Belt Tightens: China's Learning Curve on Employing Soft Power in Sri Lanka
Tizard, Will ; Hrishabh, Sandilya (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
The Belt Tightens: China's learning curve on employing soft power Sri Lanka Will Tizard Master's Thesis Department of Geopolitical Studies January 2018 Abstract As China's ascendency in the geopolitical order accelerates, lesser powers are increasingly critical to the growth of its economy, trade relationships and international prestige. Sri Lanka, long a useful entity for the Middle Kingdom, has benefited substantially from Chinese investment and cordial relations. During the hardline Rajapaksa regime and 26-year civil war in Sri Lanka, Chinese largesse allowed the island nation's power structure not just to sustain itself but to consolidate and to stand astride impressive development projects even as it faced sanctions from the West over its human rights record and authoritarian rule. Nine years on from the end of the destabilizing civil war, I examine how the Eastern embrace evolved from soft power into increasingly strategic hard power in Sri Lanka. I also consider the limitations of this success: Although it was clearly more effective than the more traditional hard-power economic sanctions from the West in achieving its goals, the still-evolving skills of China and Sri Lanka in converting resources into effective soft power have resulted in behaviors that are hardly projecting a glowing, attractive...

Úplný záznam
2023-03-28
01:15
Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector
Bilka, Tadeáš ; Doležal, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje získat přístup k sin 2ϕ1, kde ϕ1 je úhel unitárního trojúhelníku Cabibbo-Kobayashi- Maskawovy kvarkové směšovací matice. Měření je založeno na celém souboru dat z experimentu Belle, který se skládá ze 772 × 106 párů B mezonů získaných na e+ e− urychlovači KEKB. Extrahované parametry časově závislého a přímého CP narušení jsou sin 2ϕ1 ≃ S = 0.59 ± 0.17 (stat) ± 0.07 (syst) a A = 0.16 ± 0.12 (stat) ± 0.06 (syst). Změřený součin větvících poměrů B(B0 → ηcK0 S) × B(ηc → K0 SK± π∓ ) je (9.8±0.6 (stat)±0.4 (syst)±2.3 (int))×10−6 , kde poslední nejistota zohledňuje interferenci s nerezonančním pozadím. Druhá část se zabývá alignmentem vrcholového detektoru a centrální drif- tové komory experimentu Belle II na urychlovači SuperKEKB, který je Super- B-Továrnou nové generace. S novým pixelovým detektorem a prezentovanou metodou alignmentu dosahuje Belle II přibližně dvakrát lepšího rozlišení im- paktních parametrů než Belle. Předložená alignmentovací procedura zahrnuje simultánní určení...

Úplný záznam
2023-03-28
01:14
The role of T lymphocytes and macrophages in experimental models of allo- and xenograft rejection
Pindjaková, Jana
Rejekce orgánů a tkání imunitním systémem příjemce zůstává hlavní překážkou v rozvoji klinických transplantací. Kritický nedostatek alotransplantátů zvýšil zájem o xenoštěpy jako potenciální zdroj dárcovského materiálu v klinické medicíně. V imunologickém výzkumu se často používají jako experimentální modely transplantace kůže a rohovky. Transplantace rohovky se stala jednou z nejúspěšnějších forem tkáňové alotransplantace. Mimořádný úspěch souvisí s vlastnostmi samotné rohovky a očního mikroprostředí, které společně vytvářejí tzv. imunitní privilegium přední oční komory. Rejekce kožních a rohovkových alo- a xenoštěpů u neléčených příjemců je primárně studována jako model akutní rejekce. Tento proces začíná už v prvním týdnu po transplantaci. Převládající buňky infiltrující štěp jsou především CD4+ a CD8+ T lymfocyty. Některé studie rovněž přinesly důkazy, že i makrofágy představují klíčovou cytotoxickou buněčnou populaci podílející se na rejekci štěpu. Zdá se, že povaha buněčných a humorálních odpovědí u xenotransplantátů se liší od reakce probíhající v alotransplantátě a je méně objasněna. Většina studií prokázala, že xenoreaktivní buněčná odpověď u akutně rejekovaného xenogenního tkaniva je spojena s produkcí cytokinů Th1 a Th2. Hlavním cílem této práce bylo objasnit roli adaptivní imunitní...

Úplný záznam
2023-03-28
01:14
Využití Best Value Approach v zadávacím řízení dle české právní úpravy
Ševčíková, Jana ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Využití Best Value Approach v zadávacím řízení dle české právní úpravy Tato rigorózní práce se zabývá přístupem k veřejnému zadávání označovaným jako Best (dále též "BVA"), který v posledních letech získává na stále větší popularitě různých státech světa včetně České republiky. Cílem této práce je v prvé řadě představit obecné principy a postupy, jež využívá k naplnění těchto principů návaznosti na výše uvedené si tato práce klade za cíl analyzovat vztah a české právní úpravy veřejného zadávání, tedy ověřit, jaké konkrétní nástroje upravené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZZVZ"), naplňují alespoň některé definované principy BVA a umožňují tak aplikaci tohoto přístupu k veřejnému zadávání českém právním prostředí První část této rigorózní práce je věnována stručnému představení české právní úpravy veřejného zadávání, konkrétním právním předpisům regulujícím veřejné zadávání České republice a subjektům podílejícím se na dozoru nad dodržováním těchto právních předpisů a jejich interpretaci. Předmětem druhé části této práce je vymezení BVA, jeho základních principů, charakteristických postupů uplatňovaný při veřejném zadávání dle tohoto přístupu a analýze přínosů spojených s uplatněním tohoto přístupu k veřejnému zadávání. Na předcházející část je...

Úplný záznam
2023-03-28
01:14
Mechanisms and time scales of formation of ribbon continents
Syahputra, Reza ; Žák, Jiří (vedoucí práce) ; Zulauf, Gernold (oponent) ; Hrouda, František (oponent)
Koncept lineárních mikrokontinentů (v angličtině "ribbon continents") se v literatuře objevil v 80. letech minulého století, většina výzkumů se však soustředila na jejich akreci a kolizi s kontinentálními okraji. Naopak iniciální fáze jejich vývoje a podmínky jejich vzniku jsou do značné míry stále neobjasněny. Tato disertační práce se zaměřuje na vznik lineárních mikrokontinentů na příkladu teránů, které se odtrhly od původního avalonsko-kadomského orogenního pásma na severním okraji Gondwany během mladšího neoproterozoika až spodního ordoviku. Data získaná v této disertační práci pochází ze tří různých částí Českého masivu, které reprezentují různá stádia iniciální extenze a vzniku mikrodesek a rovněž reprezentují různé krustální úrovně: (1) kdyňský pluton v jihozápadní části tepelsko-barrandienské jednotky, (2) příbramsko-jinecká pánev v její centrální části a (3) metagranity a ortoruly v moldanubické jednotce. tyto různé jednotky byly zkoumány pomocí různých terénních a analytických metod, jež zahrnovaly strukturní mapování, stratigrafickou a sedimentologickou analýzu a zejména anizotropii magnetické susceptibility (AMS) doplněnou termomagnetickými analýzami. Metagranity a ortoruly byly datovány pomocí metody U-Pb na zirkonech metodou ICP-MS. Hlavní závěry disertační práce jsou následující. (1)...

Úplný záznam
2023-03-28
01:13
The Belt Tightens: China's Learning Curve on Employing Soft Power in Sri Lanka
Tizard, Will ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
As China's ascendency in the geopolitical order accelerates, lesser powers are increasingly critical to the growth of its economy, trade relationships and international prestige. Sri Lanka, long a useful entity for the Middle Kingdom, has benefited substantially from Chinese investment and cordial relations. During the hardline Rajapaksa regime and 26-year civil war in Sri Lanka, Chinese largesse allowed the island nation's power structure not just to sustain itself but to consolidate and to stand astride impressive development projects even as it faced sanctions from the West over its human rights record and authoritarian rule. Nine years on from the end of the destabilizing civil war, I examine how the Eastern embrace evolved from soft power into increasingly strategic hard power in Sri Lanka. I also consider the limitations of this success: Although it was clearly more effective than the more traditional hard-power economic sanctions from the West in achieving its goals, the still-evolving skills of China and Sri Lanka in converting resources into effective soft power have resulted in behaviors that are hardly projecting a glowing, attractive image of the City on the Hill.

Úplný záznam