Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2024-06-30
07:11
HPLC v kontrole kvality doplňků stravy na bázi zlatobýlu a s obsahem rutinu a kyseliny chlorogenové
Kotyková, Klára ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Klára Kotyková Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC v kontrole kvality doplňků stravy na bázi zlatobýlu a s obsahem rutinu a kyseliny chlorogenové V rámci této diplomové práce byla vyvinuta a validována metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro separaci a stanovení kyseliny chlorogenové, kyseliny 3,5-dikafeoylchinové, rutinu, quercetinu a kaempferolu. Tato metoda byla následně aplikována pro analýzu doplňků stravy na bázi zlatobýlu: kapek Celík zlatobýl (Valdemar Grešík), Celík obecný BIO (Bylinné kapky), Celík obecný (Bylinné kapky), Zlatobýl obecný (Green Idea), Zlatobýl - tinktura z pupenů (Serafin), Zlatobýl - tinktura z bylin (Serafin), Zlatobýlová směs (Dědek kořenář), Zlatobýl (Inca Botanica) a tobolek Celík (Ex Herbis). Dále byly analyzovány dva doplňky stravy obsahující samotný rutin od firem Solgar a Walmark® a doplněk stravy Zelená káva (Botanic) obsahující kyselinu chlorogenovou. K analýze byla vybrána kolona Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 150 × 4,6 mm s částicemi o velikosti 2,7 µm. Byla využita gradientová eluce s mobilní fází acetonitril/0,085% kyselina fosforečná. Detekce byla provedena detektorem diodového pole při vlnových délkách 325 nm...

Úplný záznam
2024-06-30
07:11
Syntéza nových derivátů chinazolinu jako potenciálních multipotentních terapeutik pro léčbu Alzheimerovy nemoci
Tošnerová, Daniela ; Karabanovich, Galina (vedoucí práce) ; Matouš, Petr (oponent)
1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra organické a bioorganické chemie Školitel: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D. Konzultant: Ing. Barbora Svobodová, Ph.D. Posluchač: Daniela Tošnerová Název diplomové práce: Syntéza nových derivátů chinazolinu jako potenciálních multipotentních terapeutik pro léčbu Alzheimerovy nemoci Alzheimerova choroba (AD, z angl. Alzheimer's disease) je závažné neurologické onemocnění. Současná léčba pouze dočasně oddaluje progresi tohoto onemocnění. Hlavním limitujícím faktorem pro vývoj nových terapeutických sloučenin je přítomnost více patologií současně. Jako alternativní možnost léčby AD se jeví nová skupina potenciálních léčiv nazývaná multipotentní sloučeniny (MTDL, z angl. multi-target directed ligands). Do dnešního dne byly publikovány desítky studií na téma MTDL. V rámci experimentální části této diplomové práce byla navržena série malých molekul založených na chinazolinovém skeletu se záměrem ovlivnit aktivitu acetylcholinesterázy, butyrylcholinesterázy, monoaminooxidázy A a B (MAO-A/MAO-B) a podjednotky GluN1/GluN2B N-methyl-D-aspartátového receptoru (NMDAR). Následně bylo syntetizováno a biologicky vyhodnoceno 24 nových chinazolinových derivátů potenciálně využitelných k terapii AD. Jako nejlepší derivát se ukázala sloučenina...

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
Osobnostní prediktory závislosti na cvičení ve výkonnostním sportu
Vítková, Tereza ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Bezdíček, Ondřej (oponent)
Závislost na cvičení se stává rozšířenějším problémem, zejména v elitních sportu, kde je kladen důraz na snahu o dokonalost. Navzdory rostoucímu povědomí o problematickém chování při cvičení je výzkum zkoumající základní rizikové faktory stále omezený. Cílem této studie bylo prozkoumat osobnostní prediktory závislosti na cvičení u českých vrcholových sportovců. Vzorek 168 výkonnostních sportovců ve věku 18 až 30 let vyplnil hodnocení sestávající z Exercise Addiction Inventory, Sport Motivation Scale-6, Athletic Identity Measurement Scale, Performance Perfectionism Scale-Sport, a škály Neuroticismu z Big Five Inventory. Z hlediska prevalence bylo zjištěno, že 16.5 % sportovců vykazovalo problematické příznaky závislosti na cvičení, zatímco 76.7 % bylo potenciálně ohroženo nízkou závažností příznaků. Mezi jednotlivými skupinami sportů nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. Pomocí vícenásobné lineární regrese studie prokázala významný celkový vliv osobnostních prediktorů na závislost na cvičení. Jako významné prediktory závislosti na cvičení byly identifikovány neuroticismus, introjektovaná regulace a sportovní identita. Tato zjištění zdůrazňují význam psychologických faktorů, jako jsou osobnostní rysy a motivační regulace, pro pochopení závislosti na cvičení u sportovců. Mimořádně vysoká prevalence...

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
Identification of "red flag" items in the S-PMV screening questionnaire
Straková, Lucia ; Urban, Kamila (vedoucí práce) ; Dlouhá, Jana (oponent)
Rozpoznanie a zachytenie vývinového oneskorenia, či vývinovej poruchy v ranom vývine dieťaťa môže byť obtiažne, a práve preto sú využívané rôzne skríningy. Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) pozostáva z desiatich dotazníkov a je určený pre deti medzi narodením až tromi rokmi života. Od roku 2019 je odporúčaným ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako pomôcka pre pediatrov, ktorým umožňuje sledovanie vývinu dieťaťa a zachyteniu prípadných oneskorení v jeho priebehu. Cieľom predkladanej diplomovej práce je identifikovať "red flag" položky v oblasti motoriky, komunikácie, kognície, adaptívneho a sociálneho správania v S-PMV v každom hodnotenom veku dieťaťa, ktoré väčšina detí (>95 %) daného veku plní a rozlíšiť vďaka nej abnormalitu vo vývine. Výskumnú vzorku tvorilo 60 298 vyplnených dotazníkov od detí vo veku medzi narodením až tromi rokmi. Dokopy bolo identifikovaných 48 "red flag" položiek vo všetkých dotazníkoch s výnimkou dotazníku S-PMV 9 pre deti medzi 11. - 12. mesiacom života, čo by mohlo byť spôsobené tým, že deti v tomto veku majú rozvinuté schopnosti na rôznych úrovniach v sledovaných oblastiach, a preto môžu byť položky v dotazníku zvolené nevhodne.

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
Opatrovnictví v řízení o pozůstalosti
Slámová, Anna ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Opatrovnictví v řízení o pozůstalosti Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem "opatrovnictví v řízení o pozůstalosti". Cílem práce je zhodnotit smysl a účel institutu opatrovnictví zaměřeného na řízení o pozůstalosti, popsat jeho právní úpravu i relevantní judikaturu a prostřednictvím toho zodpovědět otázku, zda současná právní úprava opatrovnictví poskytuje dostatečnou ochranu právům a zájmům osob pod zvláštní ochranou v řízení před soudy. Práce je rozdělena na pět částí včetně úvodu a závěru. První část se soustředí na výklad o řízení o pozůstalosti, jeho právní úpravu, prameny, historický vývoj a zařazení řízení do kontextu právního systému. Řízení o pozůstalosti je vymezeno jako jedno z nesporných řízení a zároveň je uvedena komparace mezi řízením nesporným a sporným jako dvěma typy nalézacího řízení. V této části je dále obsažen výklad o příslušnosti soudu, předpokladech, zahájení řízení a roli notáře jako soudního komisaře v řízení. Je popsán průběh řízení o pozůstalosti, stejně jako rozhodnutí v řízení vydávané. Druhá část se zabývá problematikou účastenství v civilním soudním řízení. Je uveden obecný výklad o procesních subjektech, předpokladech účastenství a účastnících řízení. Vymezeny jsou předpoklady účastenství jako procesní způsobilost a způsobilost být účastníkem řízení. Dále se tato část...

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
Deriváty boronových kyselin jako potenciální léčiva I.
Koucká, Kateřina ; Kučerová, Marta (vedoucí práce) ; Zitko, Jan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Kateřina Koucká Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Šlechta Název diplomové práce: Deriváty boronových kyselin jako potenciální léčiva I. Diplomová práce zahrnuje návrh, syntézu a biologické hodnocení derivátů kyseliny boronové. Tyto deriváty byly připraveny jako hybridní sloučeniny s amidovým spojovacím můstkem, kombinující převážně pyrazinkarboxylové kyseliny a kyselinu 4- aminofenylboronovou. Pyrazinamid se používá jako antituberkulotikum 1. linie a kyselina 4-aminofenylboronová je bioisoster kyseliny p-aminobenzoové, která je klíčovým prekurzorem ve folátové dráze. Bioisosterní náhrada karboxylové skupiny kyselinou boronovou by mohla poskytnout schopnost sloučenin tvořit reverzibilní kovalentní vazbu s potenciálním biologickým cílem. Prezentované sloučeniny byly připraveny dvoustupňovou syntézou. Prvním krokem byla kondenzace pinakol-esteru kyseliny 4-aminofenylboronové s různými deriváty (hetero)arylkarboxylových kyselin, které prošly předchozí aktivací. Druhým krokem byla deprotekce pinakol-esteru kyseliny borité za účelem získání derivátů volných boronových kyselin. U získaných sloučenin byla testována in vitro jejich inhibiční aktivita proti...

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
Právní postavení dítěte a registrovaných partnerů v rámci náhradní rodinné péče
Prchalová, Karolína ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Právní postavení dítěte a registrovaných partnerů v rámci náhradní rodinné péče Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit právní postavení dítěte a registrovaných partnerů v rámci náhradní rodinné péče a zodpovědět otázku, zda není namístě změna právní úpravy náhradní rodinné péče ve prospěch registrovaných partnerů. Tato práce podává obecný výklad pojmů rodina a rodičovství, blíže pojednává o jednotlivých povinnostech a právech rodičů a dětí. Také se věnuje právu na rodinný život. Rozebírá judikaturu týkající se tohoto práva zakotveného v Listině. A je zde také vymezen klíčový pojem nejlepšího zájmu dítěte. Práce se věnuje rovněž institutu registrovaného partnerství. Rozebírá platnou právní úpravu, vrací se k historii jejího vzniku. Porovnává vývoj právní úpravy v evropských zemích se zaměřením na právní úpravu ve Spolkové republice Německo. Rovněž se zabývá problematikou diskriminace registrovaných partnerů vzhledem k odlišnému právnímu postavení registrovaných partnerů na rozdíl od manželů. Podává také rozbor relevantní judikatury týkající se této oblasti. Instituty registrovaného partnerství a manželství pak byly také podrobeny důkladnější komparaci. Dále se práce zaměřuje na analýzu právní úpravy jednotlivých institutů náhradní rodinné péče, především z hlediska smyslu a účelu právní úpravy. V rámci...

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
André Gide, angažovaný spisovatel
Poppr, Martin ; Jamek, Václav (vedoucí práce) ; Voldřichová - Beránková, Eva (oponent)
André Gide, angažovaný spisovatel Bc. Martin Poppr Francouzský spisovatel André Gide (1869 - 1951) byl jedním z nejdůležitějších autorů konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Zároveň byl i veřejně činným intelektuálem. Tato diplomová práce si klade otázku, nakolik byl André Gide politicky a společensky angažovaným literárním autorem a zkoumá přesah jeho literárního díla mimo svět literatury. Metodou práce je literárně-kritická analýza zaměřená na postavu autora jakožto klíčového interpretačního prvku jeho vlastního díla. Úvod a druhá část práce shrnuje pojetí angažované literatury, které vypracoval Jean-Paul Sartre ve své studii "Qu'est-ce que la littérature?", a příklady dalších angažovaných autorů. V pozadí celého zkoumání není opomenuta ani obecná otázka "Co je to literatura?". Třetí část práce se zaměřuje na život a dílo André Gida a vybírá příklady Gidových literárních děl, které naplňují definici angažované literatury. Jsou to především díla oslavující lidskou svobodu a morálku, která se snaží zapůsobit na čtenáře a dodat mu sílu a odvahu, ale také Gidova autobiografická díla, ve kterých sám autor figuruje jako vzor upřímnosti a svobody. Dále si práce všímá Gidova angažmá v tzv. "Dreyfusově aféře" a ve francouzském literárním provozu a společenském životě vůbec. Čtvrtá část...

Úplný záznam
2024-06-30
07:10
Vliv edukace o spánku a behaviorálních metod na spánek a emoční regulaci u pacientů s chronickou nespavostí.
Smolková, Eliška ; Janků, Karolina (vedoucí práce) ; Horáková, Hana (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s tématem krátkodobého přístupu k léčbě nespavosti. Teoretická část se zabývá tématem zdravého spánku a možnostmi jeho měření. Dále popisuje nespavost a velká část práce je věnována léčbě této poruchy spánku. Čtenář je také seznámen se vztahem emoční regulace a spánku. Cílem empirické části je prozkoumat vliv krátké behaviorální intervence věnující se insomnii na parametry spánku (celkový čas strávený v posteli, délka spánku, spánková efektivita, spánková latence), na závažnost nespavosti a na potíže v oblasti emoční regulace u jedinců trpící nespavostí. Pilotní studie zkoumá změny ve výše uvedených oblastech v čase před a po absolvování programu. Výsledky naznačují významné změny v parametrech spánku, v závažnosti nespavosti a v oblasti potíží v emoční regulaci po absolvování programu. Jsou diskutovány nedostatky předkládané studie a uvedena jsou doporučení pro další bádání v oblasti krátkodobých terapií insomnie. Klíčová slova: nespavost; emoční regulace; behaviorální přístup; kognitivně behaviorální terapie

Úplný záznam
2024-06-30
07:09
Factorization of quaternion and dual quaternion polynomials
Molnár, Michal ; Šír, Zbyněk (vedoucí práce) ; Vršek, Jan (oponent)
V tejto práci popisujeme základné algoritmy na faktorizáciu polynómov nad alge- brami kvaterniónov a duálnych kvaterniónov. V prípade kvaterniónov využívame znalosti z hľadania riešení daného polynómu na nájdenie faktorizácie. V prípade duálnych kvater- niónov skúmame prípad tzv. motion polynómov. Určíme, kedy je možné takýto polynóm faktorizovať na lineárne členy, a ukážeme alternatívny prístup, keď takáto faktorizácia možná nie je. Celá práca je sprevádzaná geometrickými interpretáciami. Konkrétne využijeme získané faktorizácie na konštrukciu pohyblivých mechanizmov. 1

Úplný záznam