Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  začátekpředchozí80 - 89  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor
PSH je jedním ze zástupců systémů organizace znalostí a je proto určen k předmětové indexaci dokumentů tak, aby mohly být později efektivněji vyhledány. Zatímco v minulosti byla předmětová indexace dokumentů doménou profesionálů – knihovníků, nyní se tento druh intelektuální činnosti přesouvá také do rukou běžných uživatelů. V roce 2009 došlo v oblasti PSH k několika významným změnám. Heslář je nyní zveřejněn v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) v souladu s principy linked data pod licencí Creative Commons. SKOS slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí a je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. Vzhledem k používání globálně unikátních URI (Uniform Resource Identifier) jako identifikátorů je možné na hesla PSH jednoduše odkazovat a vytvářet vazby s dalšími informačními zdroji. V případě PSH to znamená, že u některých hesel lze nalézt odkazy na předmětová hesla Kongresové knihovny (Library of Congress Subject Headings) a DBPedii. Jednou z novinek zpřístupněných na stránkách Národní technické knihovny v sekci PSH je funkce pro vytváření úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V současnosti PSH neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů.
Plný text: idr-33_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-33_1 - Stáhnout plný textPDF
Česká digitální matematická knihovna DML-CZ
Rákosník, Jiří
Cílem práce je vysvětlit principy digitální knihovny a postupy a metody jejího vytváření, se zvláštním zřetelem k potřebám matematiky, a prezentovat Českou digitální matematickou knihovnu, která je výsledkem řešení projektu podporovaného v rámci programu výzkumu a vývoje Informační společnost.
Vyhledávání a grafová struktura webu
Húsek, Dušan ; Řezanková, H. ; Snášel, Václav
Příspěvek je věnován možnostem využití grafové struktury webu při vyhledávání a prezentování výsledků vyhledávání. Využití strukturních vlastností webu umožňuje obohacení existujících přístupů k vyhledávání o nové principy. Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky je v příspěvku uveden stručný přehled známých výsledků a řešení.
Správa metadat BI na platformě MS SQL Server
Havlíček, Ondřej ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Zajíc, Ján (oponent)
Hlavním cílem této práce je navrhnout a zhodnotit možné způsoby řešení správy metadat Business Intelligence systémů na platformě MS SQL Server podle požadavků specifikovaných společností CleverDecision, s.r.o. Cíle bylo dosaženo studiem dostupných pramenů, konzultacemi se zaměstnanci společnosti a praktickým zkoumáním možností MS SQL Serveru a souvisejících nástrojů. Prvním přínosem práce je rozebrání tématiky metadat v Business Intelligence. Druhým pak je splnění požadavků společnosti. Při tom byla částečně aplikována metodika Adrienne Tannenbaum na analýzu a návrh metadatového řešení. Také byla navržena a zhodnocena možná řešení a doporučené řešení prakticky vyzkoušeno a ilustrováno. Práce nejprve osvětluje význam metadat v Business Intelligence. Poté jsou představeny metamodely, metadatové standardy a metadatové řešení. Následuje metodický proces, který se zabývá především beneficienty metadat, jejich požadavky, zdroji metadat v MS SQL Serveru a architekturou metadatových modelů. Dále jsou zhodnoceny jednotlivé možnosti řešení a doporučená možnost ilustrována v praxi.
Metadata a vyhledávání informací na Internetu
Vít, Kristian ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Tichý, Jan (oponent)
Moje bakalářská práce si udává za cíl seznámit čtenáře s vývojem, funkčností a následným použití metadat na webových stránkách. Čtenář se dále dozví o funkčnosti jednotlivých metainformací a jejich prospěchu při vyhledávání prohlížeči. Popřípadě metodiky, které dopomohou autorovi zvýšit návštěvnost svých webových stránek. Následně jsem rozepsal i zakázané techniky, na které by si měl čtenář dávat pozor. Na závěr jsem napsal krátké shrnutí výhodnosti nebo naopak nevýhodnosti použití metadat.
Využití metadat pro distribuci a využití multimediálních souborů
Lukeš, Ondřej ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Švecová, Jarmila (oponent)
Práce se zabývá způsobem, jak by se dalo vylepšit ukládání a vyhledávání multimediálních souborů pomocí vhodně strukturovaných metadat. Je rozdělena na dvě logické části. První obsahuje analýzu současného stavu a jejím výstupem, je kritické ohodnocení současného používání a popisování multimediálních souborů. Druhá část obsahuje návrh možného vylepšení tohoto stavu a to využitím standardu MPEG-7, technologie XML a nativní XML databáze.
Data Governance
Procházka, Martin ; Slánský, David (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Data Governance představuje nový směr v řízení dat ve společnosti, který přistupuje k datům jako k podnikovým aktivům. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis programu Data Governance a jeho základních komponent. Cílem práce je charakteristika tohoto způsobu řízení dat a srovnání přístupů vybraných systémových integrátorů. Výstupem práce bude přehled těchto přístupů a vymezení jejich odlišností. V první části popisuji principy Data Gevernance a jeho základní komponenty. Další kapitola se věnuje organizační struktuře tohoto programu a jeho rolím. Třetí a čtvrtá kapitola rozebírá technické aspekty programu, které představují metadata a nástroje. V páté kapitole stručně popisuji implementaci a její fáze. Na závěr představím vybrané přístupy k Data Governance a popíšu jejich odlišnosti.
Podniková metadata, jejich aplikační možnosti a využití při návrhu datového skladu
Novotný, Jakub ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent) ; Štěpan, Jan (oponent)
Současné přístupy k podnikovým metadatům jsou povětšinou orientovány primárně prak­ticky a aplikačně, bez hlubšího teoretického podložení problematiky metadat. Tomu odpo­vídá i nejčastěji používaná definice termínu metadata (data o datech), která je do značné míry matoucí, neboť nerespektuje ani základní strukturu definice. V odborné literatuře lze nalézt několik příspěvků k teoretickému ukotvení metadat, jedná se však převážně o sys­témy klasifikace metadat. Teoretické rozpracování metadat neodpovídá úloze, kterou hrají metadata v aplikační rovině. Předkládaná práce je pokusem o propojení obojího. Obecným cílem této práce je přispět k výzkumu metadat s primárně aplikačním využitím. Hlavním cílem této práce je poskytnout ucelenější, teoreticky podložený pohled na metada­ta z hlediska jejich (formálně) jazykové struktury a na tomto základě určit jejich aplikační možnosti a navrhnout obecnou metodiku pro návrh modelu metadat. Práce je pojata transdisciplinárně, teoretické podložení metadat v ní prezentované je ome­zeno na jejich formálně jazykovou strukturu, což umožní využít závěrů jiných disciplín pro informatická metadata. Aplikační rovina práce je pak orientována na metadata při návrhu datového skladu, neboť datový sklad je ?živnou půdou? pro metadata. Teoretickou základnou celé práce je jednak rozbor většiny využívaných způsobů defi­nování metadat, dále přehled základních koncepcí podnikových metadat (zejména s ohle­dem na datové sklady) a také převzaté závěry z neinformatických disciplín zabývajících se formálně jazykovými strukturami pro problematiku informatických metadat. Na základě analýzy uvedených oblastí jsou předloženy pracovní definice nejvýznamnější pojmů, explikována kontextová úloha metadat a předložena obecná metodiky pro návrh metadatového modelu, která je následně (včetně kontextové úlohy metadat) ověřena při ná­vrhu datového skladu. Hlavním přínosem práce je: demonstrace možnosti teoretického podložení metadat z hlediska jejich formálně jazy­kové struktury; předložení obecné metodiky pro návrh modelu metadat; aplikace této metodiky při návrhu datového skladu. Celá práce je rozčleněna do pěti ucelených, návazných oblastí. Nejprve se práce zabývá problematikou definování metadat, kde jsou kriticky rozebrány základní definice metadat. Následně je prostor věnován základním koncepcím podnikových metadat a tato jsou účelně rozčleněna do několika kategorií. Ve třetí oblasti (kap. 4 a 5) je čerpána inspirace z dis­ciplín, které se zabývají formálně jazykovými strukturami, a z těchto jsou převzaty závěry využitelné i pro informatická metadata. V předposlední oblasti (kap. 6 a 7) jsou předchozí analýzy syntetizovány do pracovního vymezení metadat, rozboru jejich možností i do ná­vrhu metodiky vytváření metadatového modelu. Poslední ? aplikační část demonstruje na­sazení navržené metodiky při návrhu datového skladu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   začátekpředchozí80 - 89  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.