Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  začátekpředchozí80 - 89další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GL Transparency: Through a Glass, Clearly
Jeffery, Keith G. ; Asserson, Anne
GL (Grey literature, interpreted here as grey objects) is very heterogeneous in content, form and quality. Most GL objects evolve through a workflow. Some of these phases involve some form of evaluation or peer review, commonly internal within the management structure of an organisation and possibly involving external advice, including from ‘friendly peers’ via an e-preprint mechanism. Unlike white literature the evaluation process commonly is unrecorded and undocumented. This leads to accusations that grey literature lacks quality and transparency.
Plný text: Stáhnout plný textMP4
Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor
PSH je jedním ze zástupců systémů organizace znalostí a je proto určen k předmětové indexaci dokumentů tak, aby mohly být později efektivněji vyhledány. Zatímco v minulosti byla předmětová indexace dokumentů doménou profesionálů – knihovníků, nyní se tento druh intelektuální činnosti přesouvá také do rukou běžných uživatelů. V roce 2009 došlo v oblasti PSH k několika významným změnám. Heslář je nyní zveřejněn v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) v souladu s principy linked data pod licencí Creative Commons. SKOS slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí a je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. Vzhledem k používání globálně unikátních URI (Uniform Resource Identifier) jako identifikátorů je možné na hesla PSH jednoduše odkazovat a vytvářet vazby s dalšími informačními zdroji. V případě PSH to znamená, že u některých hesel lze nalézt odkazy na předmětová hesla Kongresové knihovny (Library of Congress Subject Headings) a DBPedii. Jednou z novinek zpřístupněných na stránkách Národní technické knihovny v sekci PSH je funkce pro vytváření úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V současnosti PSH neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů.
Plný text: idr-33_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-33_1 - Stáhnout plný textPDF
Česká digitální matematická knihovna DML-CZ
Rákosník, Jiří
Cílem práce je vysvětlit principy digitální knihovny a postupy a metody jejího vytváření, se zvláštním zřetelem k potřebám matematiky, a prezentovat Českou digitální matematickou knihovnu, která je výsledkem řešení projektu podporovaného v rámci programu výzkumu a vývoje Informační společnost.
Vyhledávání a grafová struktura webu
Húsek, Dušan ; Řezanková, H. ; Snášel, Václav
Příspěvek je věnován možnostem využití grafové struktury webu při vyhledávání a prezentování výsledků vyhledávání. Využití strukturních vlastností webu umožňuje obohacení existujících přístupů k vyhledávání o nové principy. Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky je v příspěvku uveden stručný přehled známých výsledků a řešení.
Správa metadat BI na platformě MS SQL Server
Havlíček, Ondřej ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Zajíc, Ján (oponent)
Hlavním cílem této práce je navrhnout a zhodnotit možné způsoby řešení správy metadat Business Intelligence systémů na platformě MS SQL Server podle požadavků specifikovaných společností CleverDecision, s.r.o. Cíle bylo dosaženo studiem dostupných pramenů, konzultacemi se zaměstnanci společnosti a praktickým zkoumáním možností MS SQL Serveru a souvisejících nástrojů. Prvním přínosem práce je rozebrání tématiky metadat v Business Intelligence. Druhým pak je splnění požadavků společnosti. Při tom byla částečně aplikována metodika Adrienne Tannenbaum na analýzu a návrh metadatového řešení. Také byla navržena a zhodnocena možná řešení a doporučené řešení prakticky vyzkoušeno a ilustrováno. Práce nejprve osvětluje význam metadat v Business Intelligence. Poté jsou představeny metamodely, metadatové standardy a metadatové řešení. Následuje metodický proces, který se zabývá především beneficienty metadat, jejich požadavky, zdroji metadat v MS SQL Serveru a architekturou metadatových modelů. Dále jsou zhodnoceny jednotlivé možnosti řešení a doporučená možnost ilustrována v praxi.
Metadata a vyhledávání informací na Internetu
Vít, Kristian ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Tichý, Jan (oponent)
Moje bakalářská práce si udává za cíl seznámit čtenáře s vývojem, funkčností a následným použití metadat na webových stránkách. Čtenář se dále dozví o funkčnosti jednotlivých metainformací a jejich prospěchu při vyhledávání prohlížeči. Popřípadě metodiky, které dopomohou autorovi zvýšit návštěvnost svých webových stránek. Následně jsem rozepsal i zakázané techniky, na které by si měl čtenář dávat pozor. Na závěr jsem napsal krátké shrnutí výhodnosti nebo naopak nevýhodnosti použití metadat.
Využití metadat pro distribuci a využití multimediálních souborů
Lukeš, Ondřej ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Švecová, Jarmila (oponent)
Práce se zabývá způsobem, jak by se dalo vylepšit ukládání a vyhledávání multimediálních souborů pomocí vhodně strukturovaných metadat. Je rozdělena na dvě logické části. První obsahuje analýzu současného stavu a jejím výstupem, je kritické ohodnocení současného používání a popisování multimediálních souborů. Druhá část obsahuje návrh možného vylepšení tohoto stavu a to využitím standardu MPEG-7, technologie XML a nativní XML databáze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   začátekpředchozí80 - 89další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.