National Repository of Grey Literature 153 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Digital libraries with open access in science and research area and identification and metadata description of their objects
Bratková, Eva ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Souček, Jiří (referee) ; Königová, Marie (referee)
Thesis is devoted to the analysis of open accessible digital libraries in science and research and, at practical level, thesis puts Czech national metadata sets prepared within research and ETD digital libraries development in the Czech Republic. The second chapter presents terminology issues in digital libraries area and general models of digital libraries - "Kahn-Wilensky" architecture and Reference Model Open Archival Information System (OAIS) with special regard to institutional repositories. The third chapter contains the survey of development and current state of open access to information in science and research and its main resources including initiatives of its support. The fourth chapter presents selected systems of open access electronic archives or digital libraries in science and research. Included are selected systems and services in computer science, economics, library and information science, social science, the specific British system of internet resources Intute, digital libraries with citation services and ETDs digital libraries. The fifth chapter presents the outputs of research - Czech national metadata sets for ETDs description and communication with added issues of persistent identifiers of information entities. 3
Analysis of web information resources in the field of education
Bendová, Vladimíra ; Bratková, Eva (advisor) ; Landová, Hana (referee)
The purpose of the thesis is to search out, analyse and evaluate an open access and commercial electronic information resources in educational theories available on WWW. First and sekond part determinates topic of education, describes his development, problems, nomenclature, experimental method and information support. The objective of the thesis is to analyse and evaluate selected bibliographic and full-text databases, digital libraries, portals, subject gateways and catalogs. Online services are especially emphasized. Analyses are elaboration in the Czech education theory context. Final summary evaluates results of analysis.
National libraries of Italy
Denišová, Tereza ; Bratková, Eva (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Práce se zabývá v evropském, ale i světovém měřítku ojedinělým systémem národních knihoven, který má své místo v Itálii. Úvodní část práce, složená z kapitol 1 a 2, je věnována jednak úvodu do italského knihovnictví a nastínění možných dělení italských knihoven obecně (kapitola 1 ), jednak podrobnějšímu seznámení s postavením národních a ústředních národních knihoven v italském systému, charakteristice jejich rolí a funkcí, seznámení s italskou knihovnickou legislativou a Italskou knihovnickou asociací (kapitola 2). Druhá část práce, skládající se z kapitol 3, 4 a 5, obsahuje rozbory jednotlivých druhů národních knihoven spolu s charakteristikami jejich historie, fondu, sbírek, katalogů a přehledem projektů, jichž se aktivně účastní. Kapitola 5 je věnována dvěma nejvýznamnějším projektům na národní úrovni, na nichž knihovny kooperují, a to Italské národní bibliografii a Národní knihovnické službě. Závěrečná část práce tvořená kapitolou 6 znovu shrnuje základní poznatky týkající se národních knihoven v Itálii a jejich postavení v systému knihoven v komparaci s všeobecně uznávanými principy fungování národních knihoven v rámci jedné země.
Czech libraries on the social network service Facebook
Manová, Monika ; Bratková, Eva (advisor) ; Landová, Hana (referee)
The goal of this thesis is to find out how the Czech libraries present themselves on the social network - Facebook. It consists of five sections and conclusion. The first section describes a current status of the internet and the social networks, possibilities of communication and feedback in these environments and defines the "new generation" of the libraries' users. The second section describes Facebook's social network in greater detail. The third part describes integration of the Czech libraries into this environment. The fourth section consists of analysis and practical piece: the survey and its conclusions. The thesis concludes with an evaluation of gathered information on presentation of the Czech libraries on the Facebook social network and survey carried out on the group of the Czech Libraries Web Administrators on this network.
Restoration Information System ResIS comprehensive documentation of the physical condition of rare library holdings
Novotný, Jan ; Bratková, Eva (advisor) ; Marek, Jindřich (referee)
In comprehensive thesis are characterized particular collections of photographic documentation of historical library holdings which were found during the survey of secondary image information. The possibilities of documentation use from different time periods are mentioned during restoration works, conservation surveys and in specific cases of damage or total loss of the original. In detail are described essential factors affecting the quality of image recording and typical types of photographic documentation on so-called surrogates, which are under selective digitization incorporated into the digital archive of Restoration information system ResIS. Other part of thesis is devoted to the methodology of digitizing the photographic documentation on surrogates, which includes the building up archival organizing system. In part of analysis are mentioned the most important metadata formats for the description of historical written monuments and their field of application. The mapping of selected TEI P5 ENRICH metadata elements into the proposed hierarchical structure was solved in order to create new TEI_RESIS format. ResIS system is designed for the complex processing and presentation of documentation focused on physical condition of library holdings, the system is also used by retrospective way....
Patent searching and analysis
Walterová, Kateřina ; Papík, Richard (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
This thesis deals with the analysis of patent information, focusing in particular on their use in the business environment. The first part deals with the problems of intellectual property and protection of industrial property rights. A substantial part of the work is devoted to the patent system and its importance for the development of innovative potential of companies and institutions. Another section contains information relating to the patent searching. The final chapters focus on areas of competitive intelligence and especially on the sources of patent information.
Information analysis, bibliometrics analysis
Kudličková, Zuzana ; Kučerová, Helena (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
aim of this diploma thesis. The work is specialised in bibliometrics, informetrics, scientometrics, citation index, quantitative methods and sources of information in agriculture. The practical part of this paper is an analysis of the scientific journal JFAE (Journal of food, agriculture and environment), its registration in the citation index, the application of Lotka's law, and matching key words with the thesaurus Agrovoc.
Information systems of Czech non-fiction publishers on the World Wide Web
Podhradská, Martina ; Bratková, Eva (advisor) ; Čadil, Jan (referee)
Tématem bakalářské práce jsou informační systémy českých nakladatelů odborné literatury v prostředí WWW. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. První část je zaměřena na vymezení pojmu a činnosti nakladatelství, především pak na popis toku informací jak uvnitř samotných nakladatelství, tak směrem k dalším subjektům. V další části jsou ve stručnosti zachyceny obecné informace o firemních prezentacích na internetu. Hlavní pozornost je věnována zásadám pro vytvoření úspěšné webové prezentace a navržením kritérií pro hodnocení webů vybraného vzorku nakladatelů. Stěžejní třetí kapitolu tvoří rozbor a popis webových prezentací u vybraných českých nakladatelů, a to těch, jejichž webové prezentace jsou technologicky vyspělé. Jednotlivá vyhodnocení budou shrnuty v závěru každé kapitoly za rozborem a popisem.
Prague Metro journals as specific information resources, their content, production, distribution and use
Egemová, Linda ; Bratková, Eva (advisor) ; Pálka, Peter (referee)
Tématem bakalá ské práce jsou deníky pražského metra jako specifické informa ní prameny, jejich obsah, výroba, distribuce a využívání. Analýza byla provedena u t chto periodik: deník Metro (http://www.metro.cz), deník 24 hodin (http://www.24hodin.cz) a deník Metropolitní Expres (http://www.expresdenik.cz). V úvodní ásti práce je nazna ena obecná typologie bezplatných periodik a uvedeny d vody vzniku jejich existence s d razem na spole nost Metro International. Další ást práce obsahuje jednotlivé charakteristiky zmín ných deník , kde je zejména u deníku Metro sledován zp sob výroby. Jádro práce je tvo eno komparací deník , na než je nahlíženo z r zných úhl pohledu. Pozornost je zam ena na jejich obsahové vymezení a jazykovou úrove , grafickou úpravu, inzerci a webové prezentace. Následující ást práce popisuje a p edevším prezentuje zjišt ní, která vyplynula z dotazníkového šet ení, v jehož rámci byla sledována tená ská využitelnost bezplatných deník . V záv ru práce jsou shrnuty získané poznatky o analyzovaných denících.
Services over digital archives in science and research
Lochman, Martin ; Bratková, Eva (advisor) ; Papík, Richard (referee)
The thesis focuses on various information services over digital archives and institutional repositories in the area of science and research. It aims to ascertain these online services and introduce, analyse and assess selected examples in detail. Their quantitative as well as qualitative features are emphasized - The work is logically divided into four chapters. The first one defines the basic terminology and outlines the contemporary status of scholarly communication on the Internet. The second chapter introduces a comprehensive list of services as well as their suggested typology. The third chapter constitutes the core of the thesis and presents the descriptions and analysys of the selected services. The fourth final part includes the comparison of their relevant parameters, final assessment and the perspectives of their future development. Keywords digital archive, institutional repository, scholarly communication, information services, OAI- PMH, metadata harvesting, open access

National Repository of Grey Literature : 153 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.