National Repository of Grey Literature 92 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Normalized social distance
Šlerka, Josef ; Souček, Jiří (advisor) ; Petříček, Miroslav (referee) ; Macek, Jakub (referee)
This dissertation thesis deals with the application of the concept of information distance to the social network data analysis. We consider this data as recorded acts of social action. As such, they express certain attitudes, values and intentions. We introduce a formula for calculating the Normalized Social Distance and, based on the series of case studies, we prove the usefulness and validity of this approach. The application of formal mathematical and computer science techniques to massive data records of human action in social network environments is enabled by the change brought by new media and the associated technological advancement. This change is accompanied by a gradual transition of research methods in the humanities, referred to as the onset of digital humanities. This approach is characterized by the application of quantitative methods in the field of humanities and the discovery of new data areas useful for analyses. In case of social media data, the differentiation between quantitative and qualitative methods is no longer valid. A good example is also this thesis, in which information theory specifically combines the methods of a traditional social network analysis and the Goffman's frame analysis of human action. Keywords Information distance, Normalized Social Distance, Kolmogorov...
Digital libraries with open access in science and research area and identification and metadata description of their objects
Bratková, Eva ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Souček, Jiří (referee) ; Königová, Marie (referee)
Thesis is devoted to the analysis of open accessible digital libraries in science and research and, at practical level, thesis puts Czech national metadata sets prepared within research and ETD digital libraries development in the Czech Republic. The second chapter presents terminology issues in digital libraries area and general models of digital libraries - "Kahn-Wilensky" architecture and Reference Model Open Archival Information System (OAIS) with special regard to institutional repositories. The third chapter contains the survey of development and current state of open access to information in science and research and its main resources including initiatives of its support. The fourth chapter presents selected systems of open access electronic archives or digital libraries in science and research. Included are selected systems and services in computer science, economics, library and information science, social science, the specific British system of internet resources Intute, digital libraries with citation services and ETDs digital libraries. The fifth chapter presents the outputs of research - Czech national metadata sets for ETDs description and communication with added issues of persistent identifiers of information entities. 3
Concepts of bridging the digital divides
Antonů, Vilém ; Očko, Petr (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Cílem této diplomové práce je zmapování fenoménu digitálních propastí (digital divide) a koncepcí, které přispívají k jejich překlenutí. Nejprve je zde pojednáno o vývoji informační společnosti a jím ovlivněném vývoji informační ekonomiky. Dále jsou podrobně definovány nejrůznější druhy digitálních propastí, jejich příčiny a oblasti vzniku. V následující kapitole jsou pak představeny možnosti, jalcymi jsou digitální propasti měřeny a zkoumány, a jsou zde uvedeny příldady nejznámějších průzkumů digitálních propastí. V závěrečné části jsou zdokumentovány a zhodnoceny koncepce, které překlenují tyto propasti. Nejprve v rámci Evropské unie, její přístup je porovnám s postojem k této problematice v USA. V poslední kapitole jsou pal<: zmíněny a zhodnoceny vládní a nevládní aktivity k přeldenutí digitálních propastí na území České republiky. Pro srovnání je zde také popsán přístup Estonska.
Project of printed law and fiscal resources bibliography with linkage to regulations
Oremus, Tomáš ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Práce je projektovou dokumentací k vývoji nového modulu systému právních informací ASPI. Modul Bibliografie je v systému ASPI zcela nový podsystém svého druhu. Zadání projektu vzniklo na základě analýzy vybraných segmentů trhu a následným požadavkem na doplnění komplexnosti systému. Uživatel si žádá podporu vlastní knihovny nebo archivu odborných periodik při rešerších, stejně jako referenční nástroj při hledání potřebných zdrojů pro svou práci. Byla vyvinuta bibliografie knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovně-právní oblasti s vazbou na české předpisy, předpisy EU a rejstříková hesla, včetně anotací nakladatelů a časopisů. Zahrnuje komplexní retrospektivu článků vybraných časopisů a knih vybraných nakladatelů. V rámci projektu byly zajištěny mechanismy pro pravidelnou aktualizaci modulu, tj. doplňování přírůstků souběžné indexace. Řízené procesy projektového řízení uplatněné při návrhu, plánování, realizaci a vyhodnocení projektu vyšly zejména ze standardu PMBOOK. Práce popisuje životní cyklus celého projektu od zadání a definice projektu, přes plánovací analýzy činností, termínů, zdrojů a nákladů, implementační studie až po konečné vyhodnocení.
Analysis of implementation of 602XML solution designed to collect information from the information systems of the public administration in the Czech Republic
Panuška, Ondřej ; Kaplický, Jiří (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Cílem této diplomové práce je základní analýza nasazení komerčního produktu pro elektronický sběr dat prostřednictvím inteligentních XSL:FO formulářů (602XML Form Publishing) ve standardizovaném formátu v prostředí informačních systémů veřejné správy České republiky. Dále hodnotí významné prvky tohoto uplatnění v mezích současné informační politiky ČR, s výhledem na další rozvoj e-governmentu na úrovni národní i nadnárodní (EU). Diplomová práce podává také přehledný výklad o jmenované technologii, o její architektuře, aplikacích, technologických standardech, způsobech použití a konkurenčních řešeních. Práce analyzuje procesy komunikace subjektů veřejné správy s občany, při kterých je použito zmíněné technologie a jednotlivé systémy či portály, kde jsou publikovány formuláře vytvořené prostřednictvím licence k použití tohoto produktu, vlastněné daným subjektem veřejné správy. V závěru práce jsou navrhnuta východiska pro další rozvoj a uplatnění zmíněného produktu.
Registration of public activity in the Czech Republic: data processing, available information systems and their evaluation with the aspect of academic's needs
Bártková, Petra ; Kadlecová, Ivana (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Tématem práce je agenda publikační činnosti v ČR z hlediska její evidence. V úvodu práce je uvedena základní legislativa a popsán Informační systém vědy a výzkumu v ČR. Práce popisuje systém sběru dat publikační činnosti a jejich zpracování ve vybraných institucích (Akademie věd ČR, Univerzita Palackého a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). V práci jsou vyjmenovány obecné požadavky na informační systémy publikační činnosti a jejich srovnání s osobními bibliografickými databázemi. Z hlediska funkčnosti jsou porovnány informační systémy Advanced Rapid Library a OBD Pro, které jsou implementovány ve výše uvedených institucích. Praktická část práce je zaměřena na dotazníkový průzkum, provedený mezi uživateli systémů Advanced Rapid Library a OBD Pro. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak vědečtí pracovníci s informačním systémem pracují a zda jim systém vyhovuje. Významnou součástí práce jsou prezentované výsledky dotazníkového šetření ohledně vkládání údajů o publikacích ke grantovým projektům (výzkumným záměrům) do informačního systému, využívání elektronických katalogů a vytváření seznamů literatury a citací. V závěru práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření a navrhnuta řešení.
Current information policy of the Czech Republic in the public administration sector
Pekárek, Aleš ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Práce na základě analýzy hodnotí významné prvky současné informační politiky ČR v oblasti veřejné správy především ve smyslu komunikace s občany. Obecně definuje informační politiku a informační společnost jako výslednici působení současné informační politiky. Podává stručný historický přehled realizace informační politiky ve veřejné správě v ČR. Analyzuje důležité dokumenty, standardy a institucionální a legislativní zabezpečení informační politiky. Podrobně se zabývá konkrétními oblastmi realizace informační politiky ve smyslu elektronizace veřejné správy. V závěru analyzuje úspěšnost současné informační politiky a navrhuje některé systémové změny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Text and speech computer processing and its use in information environment
Koňařík, Rostislav ; Souček, Jiří (advisor) ; Černoš, Ondřej (referee)
The bachelor thesis deals with a description of technical principles transferring a text into an electronic form by scanning and consecutive recognizing of symbols by OCR technology. Further it introduces principles of analysis, synthesis and recognition of speech by a computer and is also concentrated on hardware and software subserving these purposes. What is also not forgotten is the problem of fruitfulness and dependability of these methods with regard to a resource material and nowadays limits of technology. In the following the bachelor thesis includes some examples of work experiences of use these technologies, exploration of their meaning and a possibility of use these technologies in information society.
Development Tendencies of Information Science Education in world and in Czech Republic
Lorenz, Michal ; Papík, Richard (advisor) ; Souček, Jiří (referee) ; Steinerová, Jela (referee)
This PhD thesis focuses on the development of Library and Information Science Education. The pivotal aim of the thesis is the identification of trends in education of information science worldwide and their comparison with trends in the Czech Republics. The thesis pays attention to the description of salient tendencies in general education as well as in the education of information science with particular consideration to USA and Europe. The concept of information ecology underlying the thesis presents a theoretical point of departure. The concept is used as an appropriate tool to structure benchmarking analysis of study programs. The concluding part deals with two analyses of Library and information science schools. Phenomenological Deep Interviews with Czech educators investigate perception of developmental tendencies emerging in curricula. Sense of Community in school settings surveys impact of social climate to student experience with received curricula.
Programmes MŠMT ČR: Informational sources of research and development and fact-finding infrastructure for R&D
Kučerová, Andrea ; Černá, Milena (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Tématem této diplomové práce je popis, analýza, srovnání a vyhodnocení přínosu programů LI a 1N Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Práce se věnuje analýze legislativy a podmínek daných rozvojových programů, jejich podstatě a postavení v rámci rozvojové politiky. Z každého programu byly také vybrány konkrétní projekty, jejichž nositelem byla Národní knihovna ČR a nebo Státní technická knihovna v Praze. Tyto jsou v práci popsány a zhodnoceny z hlediska poskytnutých financí i na základě užitné hodnoty (povětšinou měřené statistickými údaji o vytíženosti).

National Repository of Grey Literature : 92 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
10 SOUČEK, Jan
2 Souček, Jakub
10 Souček, Jan
3 Souček, Josef
1 Souček, Josef Bohumil,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.