Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Syntéza železo-sirných center u anaerobních protist
Zelená, Marie ; Hampl, Vladimír (vedoucí práce) ; Mach, Jan (oponent)
Železo-sirná centra jsou malé anorganické kofaktory proteinů přítomné ve všech buňkách. Tyto proteiny se účastní důležitých buněčných procesů, jako je například genová exprese, či dýchací řetězec. In vivo syntéza železo-sirných center probíhá prostřednictvím složitých biosyntetických drah, které jsou v eukaryotických buňkách lokalizované v mitochondrii, cytosolu a plastidech. Syntéza v cytosolu je závislá na produktu mitochondriální dráhy. Mitochondrie anaerobních protist ve většině případů podléhají různému stupni reduktivní evoluce, s čímž souvisí i modifikace mitochondriální dráhy pro syntézu železo-sirných center. V mnoha případech tyto organismy získaly laterálním genovým přenosem alternativní biosyntetické dráhy, které fungují jako doplněk k mitochondriální dráze, či ji zcela nahrazují. Nahrazení mitochondriální dráhy dráhou alternativní bylo nejspíše klíčovou událostí, která umožnila sekundární ztrátu mitochondrie. Klíčová slova: Železo-sirná centra, anaerobní protista, ISC, CIA, SUF, mitochondrie
Rozmanitost a funkce solubilních elektrontransportních proteinů
Alexová, Eliška ; Hrdý, Ivan (vedoucí práce) ; Mach, Jan (oponent)
Elektrontransportní proteiny slouží k přenosu elektronů mezi různými solubilními i membránově vázanými enzymy a proteiny v biologických procesech, jako jsou respirace, fotosyntéza a různé typy energetického metabolismu. Elektrontransportní proteiny se vyskytují ve všech živých organismech. Aktivní místo elektrontransportních proteinů obsahuje buď ionty kovů, jako jsou železo a měď, thiolovou nebo flavinovou skupinu. Toto aktivní místo používají k přenosu elektronů. S přenosem elektronů se pojí redoxní potenciál, což je relativní tendence páru molekul přijímat nebo uvolňovat elektrony. Čím zápornější mají molekuly hodnotu redoxního potenciálu, tím mají větší schopnost uvolňovat elektrony. Mezi elektrontransportními proteiny s nejnižším redoxním potenciálem patří ferredoxiny s železo- sirným klastrem a cytochromy s hemovou skupinou. Naopak nejvyšší redoxní potenciál mají cupredoxiny s měďnatým centrem. Klíčová slova: cytochrom, flavodoxin, cupredoxin, ferredoxin, thioredoxin, glutaredoxin, rubredoxin
Biogenesis of mitochondria in parasitic protist Trypanosoma brucei
Mach, Jan ; Tachezy, Jan (vedoucí práce) ; Yurchenko, Vyacheslav (oponent) ; Hashimi, Hassan (oponent)
Výzkum zaměřený na mitochondrie, včetně jejich redukovaných forem, jako jsou hydrogenosomy a mitosomy, vedl v poslední době u této nepostradatelné organely k objevu nečekané diverzity. Je zajímavé, že mitochondrie parazitického prvoka Trypanosoma brucei je schopna, v závislosti na dostupných zdrojích uhlíku, projít pozoruhodnými funkčními a strukturními změnami. Mimoto bylo navrženo, že trypanosomy patří mezi nejstarší známá eukaryota a jako taková vzbuzuje jejich mitochondrie u biologů o to větší zájem. Abychom přispěli k poznání mitochondriální biogeneze a funkce, zaměřili jsme se na studium dvou klíčových mitochondriálních procesů, štěpení preproteinů importovaných do mitochondrie a mechanismus transportu pyruvátu do těchto organel. Navíc jsme studovali příjem železa do T. brucei. Tento kov je nezbytný pro funkci mnoha proteinů, především pro železo-sirné mitochondriální proteiny. Evoluční historie trypanosom a jejich mitochondrie je sporná. Na základě některých zpráv představuje mitochondrie trypanosom původní formu této organely, což je podpořeno objevením domnělé archaické translokázy vnější mitochondriální membrány (ATOM) a jediného typu translokázy, tvořící pór na vnitřní mitochondriální membráně. My jsme naopak identifikovali a charakterizovali mitochondriální procesující peptidázu v...
Mitochondriální "unfolded protein response".
Zemanová, Tereza ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Mach, Jan (oponent)
Mitochondrie je organela eukaryotické buňky zodpovědná za klíčové metabolické pochody a buněčnou apoptózu. Pro přežití buňky je proto nutné, aby byla zachována její funkčnost. V mitochondrii se proto uplatňují specifické signální dráhy, reagující na stres a zpětně ustanovující homeostázi. Unfolded protein response je stresová odpověď na přítomnost nesbalených proteinů, zahrnující signalizaci z organely do jádra a zde změnu exprese genů pro chaperony a proteázy. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o problematice mitochondriální UPR, jak v matrix, tak v mezimembránovém prostoru. Zabývá se druhy mitochondriálních chaperonů a proteáz, příčinami vzniku a dopady mitochondriálního stresu vyvolávajícího UPR a stručně zahrnuje také problematiku UPR v cytosolu a ER.
Biogenesis of mitochondria in parasitic protist Trypanosoma brucei
Mach, Jan
Výzkum zaměřený na mitochondrie, včetně jejich redukovaných forem, jako jsou hydrogenosomy a mitosomy, vedl v poslední době u této nepostradatelné organely k objevu nečekané diverzity. Je zajímavé, že mitochondrie parazitického prvoka Trypanosoma brucei je schopna, v závislosti na dostupných zdrojích uhlíku, projít pozoruhodnými funkčními a strukturními změnami. Mimoto bylo navrženo, že trypanosomy patří mezi nejstarší známá eukaryota a jako taková vzbuzuje jejich mitochondrie u biologů o to větší zájem. Abychom přispěli k poznání mitochondriální biogeneze a funkce, zaměřili jsme se na studium dvou klíčových mitochondriálních procesů, štěpení preproteinů importovaných do mitochondrie a mechanismus transportu pyruvátu do těchto organel. Navíc jsme studovali příjem železa do T. brucei. Tento kov je nezbytný pro funkci mnoha proteinů, především pro železo-sirné mitochondriální proteiny. Evoluční historie trypanosom a jejich mitochondrie je sporná. Na základě některých zpráv představuje mitochondrie trypanosom původní formu této organely, což je podpořeno objevením domnělé archaické translokázy vnější mitochondriální membrány (ATOM) a jediného typu translokázy, tvořící pór na vnitřní mitochondriální membráně. My jsme naopak identifikovali a charakterizovali mitochondriální procesující peptidázu v...
Sekreční systém typu II u gramnegativních bakterií.
Klápšťová, Veronika ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Mach, Jan (oponent)
Tato práce popisuje stavbu a skládání sekrečního systému typu II, jenž se vyskytuje u některých gramnegativních bakterií, jako je například Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila či Klebsiella oxytoca, a transportuje jejich exoproteiny přes vnější membránu. Dále představí hypotetický mechanismus jeho činnosti a také několik důležitých substrátů, které jsou tímto systémem transportovány - toxiny, enzymy k zisku živin a proteiny účastnící se bakteriálního metabolismu nebo pohybu. Na závěr se věnuje objevu tohoto sekrečního systému v mitochondriích některých protistů a jeho významu pro výzkum evoluce eukaryotních organismů.
Pokroky v terapii lidské trypanosomiázy
Novotná, Kristýna Klára ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Grekov, Igor (oponent)
Spavá nemoc je lidské onemocnění vyskytující se v subsaharské Africe, které je způsobené parazitickým prvokem Trypanosoma brucei. Druh Trypanosoma brucei napadá různé savce, ovšem pouze poddruhy Trypanosoma brucei gambiense a Trypanosoma brucei rhodesiense jsou resistentní vůči tzv. trypanolytickým faktorům obsažených v lidském krevním séru. V této práci jsou stručně shrnuty známé mechanismy působení trypanolytických faktorů a mechanismy rezistence trypanosom vůči těmto faktorům. Práce je zaměřena především na popis a shrnutí současných metod diagnostiky spavé nemoci a používaných trypanocidních léků. Většina představených diagnostických metod vykazuje vysokou míru senzitivity a specifity, ale je pro chudé, nemocí postižené oblasti, často příliš drahá. Používané léky jsou rovněž drahé, navíc některé neúčinkují na oba poddruhy a mají vážné vedlejší účinky. Poslední část práce se věnuje potencionálnímu vývinu nových léčiv.
Správa, vyhledávání a zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací
Mach, Jan ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Strossa, Petr (oponent) ; Souček, Martin (oponent)
Disertační práce je věnována analýze současné praxe a trendům provozu repozitářů elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (eVŠKP) z pohledu jejich správy, vyhledávání a zpřístupňování. První část představuje výchozí pojmy a současný stav zpřístupňování eVŠKP v českých a zahraničních repozitářích, obsahuje průzkum zpřístupňování eVŠKP v ČR z roku 2014, kterého se zúčastnily všechny veřejné vysoké školy. V druhé části práce je představen metadatový soubor EVSKP-MS, konkrétně možnosti mapování prvků EVSKP-MS na další metadatové formáty a využití standardu v rámci OAI-PMH protokolu. Problematika zpřístupňování eVŠKP je dále řešena z pohledu vhodnosti metrik pro evaluaci využití distribuovaných eVŠKP. Vyhledáváním eVŠKP se zabývají popsané případové studie a doporučení pro výběr discovery služby a pro tvorbu vyhledávacího serveru metadat eVŠKP a související uživatelské rozhraní s fasetovým vyhledáváním. Poslední část disertační práce se zabývá problematikou plagiátorství. V práci je představena analýza nejvýznamnějších systémů na podporu vyhledávání plagiátů a vývoj portálu Validátor VŠE pro zpřístupnění výsledků kontroly dokumentů.
Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda
Buryová, Tereza ; Mach, Jan (oponent) ; Kristek,, Jan (vedoucí práce)
Cellular_ polární výzkumná stanice Antarktida je nejsušším, nejstudenějším a nejextrémnějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V těchto náročných klimatických podmínkách stanice vznikají a zanikají vlivem přírodního dění. Stanice poskytují badatelům bezpečí a prostor pro výzkum, včetně možného pohodlí. Jsou sestavovány různými způsoby a zajišťují různý komfort, podle rozvoje technologií a dopravních možností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 MACH, Jan
14 MACH, Jiří
3 Mach, Jakub
1 Mach, Jindřich
14 Mach, Jiří
2 Mach, Jonáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.