Master’s theses

Latest additions:
2019-04-15
07:56
Právní úprava postavení politických stran v ČR
Pilař, Jan ; Pithart, Petr (vedoucí práce) ; Ondřejková, Jana (oponent)
Smyslem této práce je prozkoumat a zhodnotit právní úpravu postavení politických stran v České republice a její historický vývoj. Práce se zabývá právem stran v úzkém slova smyslu, tedy zejména úpravou na ústavní úrovni a zákonem o politických stranách. Podle Ústavy ČR je náš politický systém založen na soutěži politických stran, přesto nebývá způsobu jejich zakotvení v právu věnována dostatečná pozornost. Text využívá interdisciplinární přístup, zejména propojení právní vědy a politologie. Práce obsahuje celkem sedm kapitol přičemž postupuje od obecného ke konkrétnímu. První kapitola se zabývá pojmem politické strany. Nejprve na něj nahlíží všeobecně prizmatem společenských věd, poté se zabývá politologickými definicemi a nakonec z právního řádu extrahuje definice zákonné a charakterizuje soukromoprávní postavení stran. Druhá kapitola popisuje funkce stran obecně i podle zákona. Třetí kapitola pojednává podrobně o vývoji právního postavení stran od roku 1852 do současnosti. Čtvrtá kapitola rozebírá platný zákon o politických stranách, jeho vznik a novelizace. Pátá kapitola řeší podmínky vzniku stran. Šestá kapitola rozebírá zánik politických stran a konečně sedmá navazuje s analýzou konkrétního případu, rozpuštění Dělnické strany. Napříč kapitolami je pak využívána relevantní judikatura. V závěru...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Domácí práce (Homeworking)
Ravlyk, Šimon ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Šimon Ravlyk, Domácí práce, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Praha, 2018. Počet stran diplomové práce 101. Tématem diplomové práce je pohled na diskutované téma "Domácí práce", které vychází ze souboru atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce, který v českém pracovním právu není v zákoníku práce podchycen jako relevantní právní paragraf popisující právní základy pro nastavení standardů jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Vybrané téma vychází ze současných potřeb pracovní trhu, tedy potřeby ze strany firem, zaměstnavatelů, tak z potřeb zaměstnanců. Tyto potřeby vychází ze změn a implementací nových podmínek pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele, vychází z potřeb současné mladé generace na volnost a pružnost v pracovněprávním vztahu. Jde to v ruku v ruce s rozvojem informačních technologií a implementací inovací do průmyslu podložené přicházející průmyslovou revolucí Průmysl 4.0 Práce se zamýšlí nad změnou zavedených pojmů atypických forem zaměstnávání, zdali jsou v současné době flexibilní formy práce stále atypické nebo zdali jsou již součástí zavedených standardů nabídky pracovněprávních vztahů. Tato práce popisuje aktuální atypické formy zaměstnávání a vzájemně je porovnává. Dále se...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI
Horváthová, Monika ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat ukazatele Ruského exportu vůči jeho 36 hlavním obchodním partnerům. Za využití gravitačního modelu se základními gravitačními proměnnými, jako je hrubý domácí produkt partnerů a vdzálenost mezi nimi, se ukázalo, že tyto proměnné mají signifikantní dopad na množství exportu z Ruska. Nicméně zvláštní pozornost byla věnována roli přímých zahraničních investic, konkrétně zda se toky, nebo hodnoty chovají jako komplementy, nebo substituty exportu. Bohužel pomocí modelu s fixním a náhodným efektem nebylo docíleno žádných statisticky významných výsledků, což mohlo být způsobeno převážně chybějícími údaji proměnných čistých zahraničních investic.

Detailed record
2019-04-15
07:56
Od softwarového teamu k softwarové firmě
Prokeš, Radovan ; Král, Jaroslav (vedoucí práce) ; Jirovský, Václav (oponent)
Diplomová práce pojednává o přerodu softwarového teamu při řešení projektu na MFF UK ve fungující softwarovou firmu, která uvádí vlastní produkt na evropský trh, a zamýšlí se také nad budoucností této společnosti. Práce se zabývá financováním, jednáním s investory, řízením firmy, ařízením projektů a softwarového teamu, personalistikou, jednáním s klienty, marketingem a dalšími činnostmi, které bylo potřeba během této cesty ovládnout. Jednotlivé kapitoly odpovídají jednotlivým vývojovým etapám v přerodu softwarového teamu v softwarovou společnost a zabývají se projekty v daném období, jejich historií, řešením otázek řízení, financování a personalistikou v jednotlivých obdobích. Každá kapitola končí zhodnocením popisovaného časového úseku a ukazuje, jaké byly možnosti pokračování. Diplomová práce se snaží zhodnotit získané praktické zkušenosti a konfrontuje je s teoretickými znalostmi z MFF UK z pozice manažera společnosti. Nastiňuje možné slabiny ve výchově řídících pracovníků a hledá způsoby, které by mohly tyto slabiny eliminovat. Toto hodnocení si autor dovolí činit s odstupem cca pěti let, které uplynuly mezi jeho studiem a napsáním této diplomové prace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2019-04-15
07:56
Legal Design
Kuk, Michal ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
- i - Legal Design Abstrakt Právo se dostává do situace, kdy je nuceno vnějšími nároky a novými technologickými možnosti hledat nová řešení a způsoby výkonu práva. Nepostačuje již poskytovat čisté práv- ní služby bez vnímání kontextů a potřeb jejich uživatelů. Určitá míra automatizace a zefek- tivnění základních právních činností se oboru nevyhnula. V rámci trendů transparentnosti a otevřenosti státu rovněž v určité míře stoupá tlak na to, aby právo nebylo pouze výsadou právníků. Dlouhou dobu právní svět odolával změnám díky tomu, že právníci k nim nebyli motivování a klienti je nevyžadovali, protože nerozumí tomu, zda jsou možné. Zdá se však, že situace se začíná měnit a signálem k tomu může být i rostoucí množství inovačních a technologických start-upů zaměřených na právo s cílem zpravidla zefektivnit právní proce- sy. Na tyto nové situace a výzvy je možné hledat řadu řešení a jedno z nich nabízí obor Le- gal Designu. Jedná se o obor nasazující designové myšlení a metodiky na právní problémy s cílem hledat hodnotná nová řešení. Významným je prvek zaměření na člověka, či uživatele tak, aby byly nalezeny způsoby, jak do služeb, které právo poskytuje, dostat hodnotu navíc. Aby smlouvy pouze neřešily, když se něco pokazí, ale aby pomáhaly budovat vztahy. Aby soudnictví nad rámec autoritativního rozhodování...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Lichva v demokratické společnosti. Eticko-historický a občansko-právní pohled v kontextu České republiky
Bednář, Jaroslav ; Mašek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Tato práce pojednává o významu pojmu lichvy a úroku v proměnách času po stránce antropologicko-historické pohledem filozofických a teologických autorit a malířů dané doby. V práci je reflektována sociálně-etická interpretace mravních dilemat spojených s lichvou v dnešní občansko-hospodářské praxi, zvláště v kontextu České republiky. V úvodní části je definován pojem lichva. Na základě právní vědy jsou osvětleny jednotlivé principy a zásady, kterými se řídí právní věda při rozhodování a definování lichevního jednání po stránce trestněprávní a v soukromoprávních vztazích. Pro řádné uchopení a pochopení problematiky jsou osvětleny významy pojmů jako dluh, obligace, složený a jednoduchý úrok, roční průměrná sazba nákladů. V druhé části práce je věnována pozornost lichvě ve vybraných biblických pasážích Starého a Nového zákona. V rámci komparace je učiněn skromný komparativní vhled do islámu ve vztahu k lichvě (ribá) a jsou představeny některé mravně diskutabilní bankovní transakce v rámci islámského práva šaría. Ve třetí obsáhlé historicko-právní části popisujeme vývoj problematiky úvěru, lichvy z pohledu vybraných filozofů a církevních autorit. Ve čtvrté části se věnujeme konkrétním institutům povolujícím peněžní půjčky, typologii smluv, které byly morálně a právně přijatelné a smlouvám, které byly...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Evropská občanská iniciativa v kontextu snižování demokratického deficitu EU
Doležal, Florián ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA V KONTEXTU SNIŽOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO DEFICITU EU Tato diplomová práce se zabývá zejména zkoumáním evropské občanské iniciativy (EOI), jejího fungování a demokratického přínosu pro demokracii v EU. EOI je prvním nástrojem nadnárodní participativní demokracie na světě. Umožňuje občanům EU přímo vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv. Pro lepší posouzení demo- kratického přínosu EOI práce nejprve analyzuje stav demokracie v EU, přičemž potvrzuje existenci demokratického deficitu EU. Následně se zabývá jeho historií a příčinami. Na základě získaných informací o demokracii v EU a jejím vývoji přistupuje práce k právnímu rozboru nařízení č. 211/2011 o občanské iniciativě s přihlédnutím k historii jeho vzniku. Zjišťuje přitom potenciální demokratický přínos EOI pro demokracii v EU. Jde konkrétně o zaktivizování občanské společnosti probuzením politické diskuse na unijní úrovni a přiblížení EU občanům jejich větším zapojením do rozhodování. Rozbor nařízení ale odhalil i určité potenciální překážky, které mohou naplnění demokratického přínosu komplikovat. Například obecně nastavené podmínky registrace, velké množství variant vzoru...

Detailed record
2019-04-15
07:55
Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu
Rampas, Jan ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Exner, Jan (oponent)
v českém jazyce: Práce se zabývá institutem občanství Evropské unie. Sleduje nejprve jeho počátky, institucionální zakotvení a vymezení jeho obsahu, aby se následně zaměřila nejprve na soudobé problémy, se kterými se institut potýká při své aplikaci, a poté na využití občanství Unie jako jednoho z možných řešení problematického právního postavení občanů Unie a občanů Spojeného království po uskutečnění Brexitu. Autor předkládá návrhy na řešení postavení nejrůznějších skupin osob, jejichž postavení se po Brexitu výrazně změní, a to především v souvislosti s jejich místem pobytu, státní příslušnosti a skutečnosti, zda budou po Brexitu stále státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo již nikoliv. Autor uvádí možná řešení problémů, které takovýto stav nejistoty přináší a s odkazy na judikaturu, aktuální odbornou literaturu a průběh brexitových vyjednávání předkládá návrhy nového vymezení občanství Unie a možnosti jeho využití na ochranu práv britských státních příslušníků na území členských států EU po Brexitu, ale naopak také pro unijní občany žijící, pracující nebo studující po Brexitu na území Británie. Pozornost je také věnována specifickému prostoru Severního Irska - problematickému prostoru, na němž hrozí v souvislosti s Brexitem vznik široké škály variant občanství s rozdílnými...

Detailed record
2019-04-15
07:50
Marketingová komunikace vybrané firmy
KROUŽKOVÁ, Lucie
Cílem této diplomové práce je sběr dat a analýza současné marketingové komunikace vybrané firmy a následné zhodnocení její efektivity. Identifikování nedostatků, navržení možností zlepšení marketingové komunikace této firmy a uvedení příkladu jejich implementace do nového plánu marketingové komunikace.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Smart destinace cestovního ruchu
KOUBOVÁ, Andrea
Teoretická část této práce je zaměřená na vysvětlení problematiky smart konceptu v rámci měst a destinací cestovního ruchu, jakým způsobem destinace využívá marketingovou komunikaci, aby přilákala nové návštěvníky a udržela si ty stávající. Čtenář je v této části také seznámen s tematikou měření emocí, jaké jsou metody, jejich silné a slabé stránky a jak konkrétně funguje metoda EDA (měření elektrodermální aktivity, resp. vodivosti kůže), která byla využita v rámci praktické části. Cílem práce je využití nových technologií pro efektivní marketing destinace cestovního ruchu. Na základě měření emočních reakcí metodou EDA je úkolem optimalizovat vizuální komunikaci destinace Písek a okolí jako města s konceptem smart city. V praktické části je popsáno, jakým způsobem probíhalo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Při výzkumu byly respondentům promítány snímky pořízené z oblasti města Písek a jeho okolí. Zpracování dat probíhalo tím způsobem, že se vyhodnotilo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Výsledky z obou způsobů výzkumu byly seřazeny v žebříčku TOP deset pozitivně/negativně hodnocených snímků s vyšší emoční reakcí. Deset pozitivně a deset negativně hodnocených snímků z dotazníkového šetření a měření metodou EDA jsou zde vizualizovány. Z výzkumu lze vyvodit, že metoda EDA je pro měření emocí vhodná a společně s dotazníkovým šetřením poskytla zajímavé informace, jaký typ obrázků je vhodný používat v rámci marketingové komunikace destinační společnosti Píseckem, s. r. o., aby stávající i potenciální návštěvníky zaujala.

Detailed record