Bachelor's theses

Latest additions:
2019-06-11
07:57
Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy
Mandát, Marek ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Pavlová, Ilona (oponent)
Název: Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy Cíle: Cílem bakalářské práce je sledovat vliv pohybové intervence v podobě kondičního tréninku na tělesné složení a pohybový výkon u jedinců po míšní lézi. Metody: V rámci kvantitativně-kvalitativního výzkumného šetření byli formou případových studií sledováni 4 probandi po míšní lézi účastnící se rekondičního pobytu v Centru Paraple. Mezi vybranými probandy byli tři muži a jedna žena, z toho 3 s paraplegií a 1 s tetraplegií v rozmezí C 6 - Th 6. Průměrný věk probandů byl 41,5 let (24 - 74). Kromě jednoho jedince všichni probandi vykazovali mírnou nadváhu a sníženou pohybovou aktivitu v běžném životě mimo prováděný výzkum. Metodika výzkumu zahrnovala měsíční intervenci v podobě individuálně nastaveného kondičního tréninku. Pro nastavení intervence a zhodnocení efektu byly při vstupním i výstupním testování využity tyto metody: pozorování, hodnocení tělesného složení pomocí přístroje Bodystat a hodnocení pohybového výkonu pomocí měření na veslovacím a běžkařském trenažéru, kde byl sledován čas kilometrového úseku. Výsledky: Všichni sledovaní probandi dosáhli u výstupního testu na přístroji Bodystat mírného zlepšení v tělesném složení v podobě snížení tělesného tuku a zvýšení aktivní tělesné hmoty, které však při zahrnutí ovlivňujících faktorů a...

Detailed record
2019-06-11
07:57
Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí
Svobodová, Anna ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Název: Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda má virtuální realita ve formě terapeutických videí natočených z pohledu první osoby v kombinaci s elektrostimulací míchy vliv na neurologický stav a subjektivní vnímání mladého muže s inkompletní míšní lézí. Metody: Kvalitativního výzkumu (případové studie) se zúčastnil jeden 25letý proband mající 10 let inkompletní míšní lézi. Proband po dobu 5 měsíců sledoval průměrně 2-3krát týdně desetiminutová terapeutická videa pouštěná v brýlích virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací. K porovnání neurologického stavu probanda bylo použito vyšetření ASIA Impairment Scale, provedené před výzkumem, v jeho průběhu a po výzkumu. Subjektivní pocity a bolest proband zaznamenával do deníku, přičemž je hodnotil bodovou škálou (0-10). Výsledky: Po intervenci proband vykázal mírné zlepšení v oblasti senzitivity. Vstupní hodnoty senzitivního subskóre lehkého dotyku dle vyšetření ASIA Impairment Scale byly 84 bodů, při výstupním vyšetření proband dosáhl navýšení na 86 bodů. U senzitivního subskóre píchnutí špendlíkem došlo k navýšení ze 75 bodů na 78 bodů z celkového počtu 112 bodů. Nedošlo však k žádnému zlepšení motoriky horních ani dolních končetin. V...

Detailed record
2019-06-11
07:57
První pomoc v mateřské škole
Kašová, Michaela ; Malá, Michaela (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: První pomoc v mateřské škole Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí z oblasti první pomoci učitelek v mateřské škole a bylo zde porovnáváno, o kolik se jejich znalosti zlepší, pokud absolvují kurz první pomoci. Metody: V naší práci jsme použili metodu anonymní anketní šetření. Anketní šetření se skládalo ze dvou částí, z částí zjišťovací, která obsahovala 12 otázek a z části testové, která obsahovala 20 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 23 respondentů, učitelek, v průměrném věku 37 let. Anketní šetření proběhlo ve spolupráci s Mateřskou školou Vodňany a získaná data byla zobrazena pomocí grafů. Výsledky: Na základě anketního šetření bylo zjištěno, že učitelky v MŠ mají zkušenosti s poskytováním první pomoci v MŠ. Nejčastěji se setkávají s drobnými oděrkami, odřeninami, úrazy hlavy a bolestí břicha. Nejméně chybovaly při odpovídání na otázky týkající se úrazových a život ohrožujících stavů. Po absolvování kurzu/ školení první pomoci, se jejich chyby v odpovědích snížily průměrně o 2 chyby na učitelku. Klíčová slova: předškolní věk, učitel, úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy, statistika úrazů

Detailed record
2019-06-11
07:57
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s funikulární myelózou
Voleský, Kryštof ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Autor: Kryštof Voleský Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta s funikulární myelózou Cíle: Zpracování teoretických podkladů pro diagnózu funikulární myelóza a vypracování postupu fyzioterapeutické péče o pacienta s funikulární myelózou formou kazuistiky. Metody: Tato bakalářská práce vznikala na podkladě souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha od 14.1. do 8.2. V rámci praxe jsem pracoval s pacientem s poškozením míchy (funikulární myelózou), který byl hospitalizován v období mé praxe (do 28.1.). Práce je rozdělena do dvou částí - obecná a speciální. V obecné části jsou zpracovány teoretické poznatky k dané diagnóze. Tato část obsahuje charakteristiku onemocnění, etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, přidružená onemocnění a fyzioterapeutickou postupy vztahující se k dané diagnóze. Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s funikulární myelózou. Výsledky: U pacienta došlo ke zlepšení v oblastech svalové síly, svalového zkrácení, rozsahů pohybu, eliminace progrese spasticity a vertikalizace. Závěr: V práci bylo dosaženo stanovených cílů. Konkrétně byla zpracována literární rešerše na danou diagnózu a kazuistika pacienta s popisem efektu aplikované terapie. Klíčová slova: Funikulární myelóza, perniciózní anémie, akutní gastritida, fyzioterapie při funikulární myelóze,...

Detailed record
2019-06-11
07:57
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater
Neuhortová, Kristýna ; Polák, Alois (vedoucí práce) ; Charvát, Robert (oponent)
Souhrn Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o transplantaci jater a uvedení možného příkladu fyzioterapeutické péče na konkrétní kazuistice pacientky po transplantaci jater. Metoda: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a speciální. Teoretická část obsahuje obecné poznatky z anatomie a fyziologie jater, problematiku patofyziologie, problematiku transplantace a fyzioterapeutické postupy a metody týkající se transplantace jater. Veškeré informace v teoretické části byly převzaty z odborné literatury. Speciální část této bakalářské práce byla zpracována na podkladě souvislé odborné praxe v době 7. 1. 2019 - 1. 2. 2019 v IKEM Praha. Je zpracována jako kazuistika určité pacientky. Obsahuje vstupní kineziologický rozbor, záznam z průběhu terapií, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Během terapií nastal u pacientky posun v celkovém zdravotním stavu. Na počátku se jednalo o pacientku s kvalitativní poruchou vědomí bez jakékoliv spolupráce na terapii, s potupným časem se její stav upravil takovým způsobem, že mohla terapeutickou jednotku provádět dle slovních instrukcí. Odezněly iritační jevy, šlacho - okosticové reflexy se dostaly do normy, zvýšil...

Detailed record
2019-06-11
07:57
Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera
Kozel, Jan ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Cíle: 1) Analýza pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Zaměření: požadavky, nároky, kompetence, pravomoce a vzdělání 2) Srovnání pozice v České Republice a ve Velké Británii 3) Návrh a doporučení pro zlepšení pozice trenéra jako manažera do budoucna Metody: 1) Získání studijních materiálů a sběr informací z písemných a elektronických zdrojů 2) Polostrukturovaný rozhovor s vybranými osobnostmi Výsledky: 1) Potvrdily se předpoklady, že pozice a působení trenéra fotbalu je odlišná mezi oběma státy 2) Ukázaly, kde se nachází nejpodstatnější rozdíly 3) Naznačily možná doporučení a změny do budoucna Klíčová slova: kompetence, kopaná, management, nároky, vedení, vzdělání

Detailed record
2019-06-11
07:57
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Tichý, Lukáš ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem práce bylo vypracovat kazuistiku pacienta s totální endoprotézou kolenního kloubu, vyhledat teoretické podklady pro danou diagnózu a uplatnit je v terapii. Metody: Práce je tvořena částí obecnou a speciální. Obecná část se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu, osteoartrózou a její léčbou, implantací totální endoprotézy kolenního kloubu jako chirurgického způsobu léčby osteoartrózy, rehabilitací po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu a vhodnými fyzioterapeutickými postupy během péče o pacienta po implantaci. Speciální část je vypracována formou kazuistiky pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Skládá se z anamnézy, vstupního kineziologického vyšetření, záznamů terapeutických jednotek, výstupního kineziologického vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Během terapií navržených dle podkladů z teoretické části práce došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Klíčová slova: Kolenní kloub, totální endoprotéza, osteoartróza, fyzioterapie, kazuistika.

Detailed record
2019-06-11
07:57
Změny v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program
Štefánková, Gabriela ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Změna v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program. Cíle: Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního redukčního kurzu, který zahrnuje blok aerobního cvičení a kruhového tréninku a blok skupinové práce pod vedením lektora. Metody: Data budou sbírána formou dotazníku SF36. V první fázi projektu vyplní účastníce kurzu dotazník, který jim bude podán ještě před startem redukčního programu. Ve druhé části projektu účastníce vyplní ten stejný dotazník po absolvování kurzu. Následně budu tyto výsledky analyzovat a vyhodnotím úspěšnost programu. Metoda - dotazníkové šetření. Výsledky: Po absolvování tříměsíčního redukčního programu došlo k pozitivním změnám v oblasti kvality života. Účinnost vlivu tříměsíčního redukčního programu, vidíme především ve zlepšení psychické stránky jedince. Nedostatek této studie shledávám v malém souboru probandů, tudíž výsledky nelze zobecňovat. Klíčová slova: Obezita, pohybová aktivita, BMI, redukce hmotnosti, metody léčby obezity

Detailed record
2019-06-11
07:57
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s poruchou rovnováhy a kognitivním deficitem
Sýkorová, Jitka ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hořejší, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch rovnováhy a kognitivních funkcí v kontextu oboru fyzioterapie. Narušení rovnováhy a kognitivní deficit patří mezi hlavní rizikové faktory výskytu pádů. Cílem bakalářské práce v její obecné části je s využitím odborné literatury zpracovat základní teoretická východiska dané problematiky a stručně nastínit význam a možnosti fyzioterapie u pacientů s poruchou rovnováhy a kognitivních funkcí. Ve speciální části bakalářské práce je uvedena podrobná kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s deficitem v oblasti rovnováhy a kognitivních funkcí následkem encefalopatie, jejímž cílem je propojení využití technik přínosných pro zlepšení rovnováhy i kognitivního výkonu pacienta. U pacienta bylo v závěru terapeutické intervence pozorováno zlepšení stability stoje a chůze, zlepšení koordinace a stereotypu pohybu, snížení únavnosti a rizika pádu a zlepšení kognitivního výkonu. Pro objektivizaci efektu terapie byly využity standardizované hodnotící metody: Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové, Bergova funkční škála rovnováhy, Montrealský kognitivní test pro orientační hodnocení kognitivních funkcí a Index dle Barthelové pro hodnocení závislosti pacienta ve výkonu ADL.

Detailed record
2019-06-11
07:57
Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy
Kerdová, Terezie ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy Cíle: Cílem bakalářské práce bylo zkoumat vliv cvičení na tvar a funkci nohy u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy, a to konkrétně s deformitami hallux valgus a kladívkové prsty. Metody: V rámci kvalitativní studie byl s pomocí kazuistik zkoumán efekt 4týdenního zdravotně-tělovýchovného (ZTV) programu u 3 osob s ortopedickými vadami nohy. Jednalo se o 1 muže a 2 ženy (věk 17-24 let) s ortopedickými vadami nohou (hallux valgus, kladívkové prsty, vysoká noha), vzniklými u všech zhruba kolem 10. roku. Cvičení ZTV programu trvalo 28 dní, probíhalo každý den v délce 15 minut a zahrnovalo senzorická i motorická cvičení. Metodami sběru dat při vstupním a výstupním vyšetření byly hodnocení aspekcí, palpací, funkční testy a vyšetření podoskopem, které bylo zopakováno i po 2 měsících po dokončení ZTV programu. Průběžné změny zaznamenávali probandi do deníku včetně vizuální analogové škály (VAS). Výsledky: Po 28denní intervenci došlo u 2 ze 3 probandů při sledování na podoskopu ke zmírnění koncentrace tlaku do přednoží, a tedy ke zlepšení rozložení váhy po celé plosce chodidla. Po 2 měsících od intervence došlo opět ke zhoršení nálezu. Podle deníkových záznamů ZTV program ovlivnil vnímání bolesti na VAS....

Detailed record