Bachelor's theses

Latest additions:
2018-11-15
14:47
Ontologické tajemství u Gabriela Marcela
Zeman, Daniel ; Petříček, Miroslav (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent)
Cílem práce je srozumitelně vyložit nejdůležitější motivy Marcelova myšlení, tedy samotnou ideu konkrétní filosofie, distinkci problému a meta-problému (tajemství), ontologickou potřebu a existenciální pojem naděje. Zároveň má být alespoň naznačeno, že třebaže bývá Marcel přiřazován k francouzskému křesťanskému proudu, jeho úvahy je třeba chápat původně filosoficky, a nikoli teologicky. Protože Marcelův styl vykazuje spíše esejistický nežli systematický ráz, práce vychází z několika různých textů, především však z Marcelova pravděpodobně nejucelenějšího díla Le Mystère de l'Être.

Detailed record
2018-11-15
14:47
Boží atributy u Maimonida
Raboch, Filip ; Válová, Dita (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Tato práce se zaměřuje primárně na dvě témata: analýzu Maimonidova důkazu Boží existence, jedinosti a netělesnosti a otázku, jaké atributy lze Bohu přisoudit. S tím souvisí také otázka, co je obsahem esence Boha a do jaké míry je Boží esence poznatelná. Výchozím problémem jsou tvrzení v Písmu, ze kterých čtenář může nabýt dojmu, že Bůh je podobný člověku a že má tělo. Takové přesvědčení má nebezpečné důsledky pro celý judaismus, a proto je třeba tyto pasáže srozumitelně vyložit a tyto možné omyly a pochybnosti odstranit. Maimonidovým záměrem je podpořit víru filosofií a odstranit veškeré pochybnosti plynoucí z nesprávné intepretace Písma. Svým výkladem však odkrývá další hrozbu pro judaismus, a sice dvojí koncepci Boha. Otázkou je, zda jsou tyto rozdílné představy Boha slučitelné či zda jsou naprosto rozdílné. Argumentace vede přes důkaz Boží existence, přes sémantický výklad atributů, negativní theologii k vyložení konkrétních problematických pasáží Písma.

Detailed record
2018-11-15
14:47
Bytí k smrti: smrt a časovost ve filosofii Martina Heideggera
Chvojková, Stela ; Čapek, Jakub (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl předvést komplexní analýzu koncepce smrti a bytí k smrti ve filosofii Martina Heideggera, zejména v Bytí a čase. Analýza nejprve odmítá běžný způsob porozumění smrti a ukazuje tak, čím smrt být nemůže. Potom se zabývá Heideggerovou definicí smrti jako význačné možnosti pobytu, která může být uchopena pouze skrze vztah k vlastnímu konci. Snaží se poukázat na důležitost role, kterou hraje smrt a jistota o vlastní konečnosti v ontologii pobytu, a to jak sama o sobě, tak jako základ autentického a neautentického modu existence. Závěrečná část předkládá možné řešení problému přechodu mezi neautenticitou a autenticitou a zabývá se také ontologickou pozicí úzkosti.

Detailed record
2018-11-15
14:47
Pojem lidského světa v myšlení Hannah Arendtové
Kettner, Marek ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Práce se zabývá koncepcí lidského světa v myšlení Hannah Arendtové. Východiskem zde bude rozdíl mezi existencí člověka v přírodě a ve světě. Druhou z nich lze chápat jako svým způsobem umělou, jelikož člověk sám je pro autorku tvůrcem světa. Z toho vyplývá i rozdíl v možnostech, které může člověk naplňovat během světské existence a těch, které jsou mu dány jakožto bytosti přírodní. Cílem práce bude sledovat zakládání vztahu člověka ke světu v době antické a jeho postupné proměňování v průběhu dějin. Pokusíme se ozřejmit, proč se autorka ve velké míře obrací k antice jakožto základu pro své úvahy a stejně tak prozkoumáme otázku, jakou toto obracení se do minulosti může mít souvislost s fenoménem odcizení světu.

Detailed record
2018-11-15
14:47
Deismus v Anglii: Christianity As Old As the Creation Matthewa Tindala
Šolcová, Ludmila ; Hill, James (vedoucí práce) ; Palkoska, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu anglického deismu na přelomu 17. a 18. století z perspektivy jeho odmítnutí autority vnějšího zjevení. Deismus lze stručně definovat jako pokus vystavit náboženství pouze na základě zjevení vnitřního, tedy rozumového poznání. Jsou zde představeny historické okolnosti vzniku tohoto hnutí a na konkrétním příkladu spisu Christianity as Old as the Creation (1730) myslitele Matthewa Tindala je pak proveden rozbor vztahu mezi vnějším a vnitřním zjevením. Vnější zjevení má být podle Tindala podrobeno tomu vnitřnímu. Tindal tuto tezi vyvozuje z dokonalosti rozumového náboženství, k němuž již není třeba nic dodávat. Jeho argumentační postup je v tomto ohledu vykázán jako problematický a vyžadující revizi.

Detailed record
2018-11-15
14:47
Pojem svobody v Schellingově Systému transcendentálního idealismu
Gaidarus, Tomáš ; Matějčková, Tereza (vedoucí práce) ; Karásek, Jindřich (oponent)
Téma svobody je se jménem F. W. J. Schellinga spojováno především v souvislosti s jeho pozdější filosofií, především pak s jeho dílem Filozofické zkoumání o svobodě. Předkládaná práce se naproti tomu zaměřuje na pojednání tohoto tématu v Schellingově spise z raného období jeho tvorby, v Systému transcendentálního idealismu. Práce postupuje od vymezení základní pozice transcendentálního idealismu v otázce vědění přes teoretický oddíl Systému, kde sleduje, jak se v původně absolutním Já ustavuje individuální vědomí, až v závěrečné části dospívá k pojednání svobody v kontextu Schellingovy praktické filosofie.

Detailed record
2018-11-15
14:47

Detailed record
2018-11-15
14:47

Detailed record
2018-11-15
14:46
Merse - Guo Daofu a jeho role v historii Hulunbuiru v 1. polovině 20. století
Zikmundová, Kateřina ; Kapišovská, Veronika (vedoucí práce) ; Oberfalzerová, Alena (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je život, dílo a historický význam jednoho z nejznámějších politiků Vnitřního Mongolska dvacátých let 20. století známého především pod dvěma jmény - dagurským Merse a čínským Guo Daofu. Cílem práce je zachytit a popsat tuto postavu a zasadit jeho působení do historických, etnických a společenských souvislostí v rámci této části Asie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2018-11-15
14:46

Detailed record