Bachelor's theses

Latest additions:
2019-10-19
16:50

Detailed record
2019-10-19
16:50

Detailed record
2019-10-19
16:50
Dynamic change in optical response of nanostructures
Vančík, Michal ; Veis, Martin (vedoucí práce) ; Zázvorka, Jakub (oponent)
Názov práce: Dynamická zmena optickej odozvy nanoštruktúr Autor: Michal Vančík Ústav: Fyzikální ústav UK Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: V súčasnej dobe sú intenzívne skúmané vlastnosti tenkých vrstiev a multivrstvových nanoštruktúr. Vďaka odlišným vlastnostiam od objemových ma- teriálov si tenké vrstvy našli uplatnenie v rôznych odvetviach a sú kľúčové pre mnoho technológií. Výskum sa venuje aj nanoštruktúram s obsahom GdOx, kto- rých vlastnosti sú modifikovateľné priložením napätia. Predpokladá sa, že táto zmena je spôsobená migráciou iónov v štruktúre. Táto bakalárska práca sa ve- nuje skúmaniu multivrstvových štruktúr, ktoré aplikáciou napätia reverzibilne menia optickú odozvu. Vo vzorkách zmena pravdepodobne nastáva vďaka migrá- cii vodíkových iónov do vrstvy GdOx. Cieľom práce je popísať optické vlastnosti jednotlivých vrstiev štruktúry a následne popísať dynamckú zmenu optických vlastností. Merania boli vykonané pomocou spektroskopickej elipsometrie, vďaka ktorej bolo možné aplikáciu napätia merať in situ. Kľúčové slová: spektroskopická elipsometria, gadolinium oxid, multivrstvové na- noštruktúry, in situ

Detailed record
2019-10-19
16:50
Adjektiva v adverbiální funkci
Hokszová, Martina ; Štichauer, Pavel (vedoucí práce) ; Obstová, Zora (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Adjektiva v adverbiální funkci" v teoretické části definuje tradiční charakteristiku a funkci adjektiv a adverbií, poté tyto dva slovní druhy ve funkci modifikátorů, a nakonec typologii adjektiv v adverbiální funkci. Tyto definice jsou popsány na základě studia vybraných italských gramatik. Analytická část práce obsahuje korpusovou studii na základě vyhotoveného seznamu dvaceti adjektiv. Takto konvertovaná adjektiva vytváří konstrukce se slovesy. V italských korpusech se budou vyhledávat nejčastější slovesné konstrukce, které se s konvertovanými adjektivy pojí. U těchto adjektiv se bude následně zjišťovat, zda jsou odvoditelné příponou: -mente a s jakými slovesy mohou být adjektiva a adverbia s touto příponou zaměnitelná beze změny anebo u jakých adjektiv je jen možný výskyt adverbií. Cílem této práce je zjistit jejich restrikci. KLÍČOVÁ SLOVA Adjektiva, adverbia, adverbiální funkce, konverze, lingvistický korpus, slovesné konstrukce

Detailed record
2019-10-19
16:50

Detailed record
2019-10-19
16:50
Historie Státního ústavu školského pro domácí průmysl
Hanilcová, Kateřina ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Sedláčková, Daniela (oponent)
(česky) Tématem bakalářské práce je historie Státního ústavu školského pro domácký průmysl. Historický výzkum se zabývá jednak obdobím před založením ústavu, dále dobou jeho působení v průběhu 20. století i jeho zánikem a nástupem nové školy, která působí do současnosti. Vývoj státního ústavu je zpracován v kontextu s dobou, politickou situací a vývojem společnosti. Zdroje výzkumu vychází z dochovaných dokumentů, historických pramenů a osobních výpovědí pamětníků. Součástí práce jsou i profily některých výtvarníků- pedagogů.

Detailed record
2019-10-19
16:49
Problematika vysídlení občanů německé národnosti z Maďarska po druhé světové válce
Hromádková, Tereza ; Tóth, Andrej (vedoucí práce) ; Kaleta, Petr (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Problematika vysídlení občanů německé národnosti z Maďarska po druhé světové válce" se věnuje poválečnému procesu vysídlení, jakož i historii německého obyvatelstva v Maďarsku s důrazem na první polovinu dvacátého století. V první části se práce nejprve zabývá německým osidlování Uher, resp. Uherska a probouzení tamějšího německého národního uvědomění. Následující část pojednává o meziválečném období a politickém vývoji maďarských Němců, postupné radikalizaci maďarsko-německého národně socialistického hnutí a jeho aktivitách během druhé světové války. Ústředním tématem této kapitoly je vysídlení německého obyvatelstva z poválečného Maďarska, příčiny tohoto procesu jakož i následná integrace v okupačních zónách Německa a vývoj v Maďarsku do roku 2000. Závěrečná část se dotýká problematiky poválečného vysídlení v Československu, Jugoslávii a polských oblastech.

Detailed record
2019-10-19
16:49
Magie a nadpřirozeno v Berceově díle
Erhart, Daniel ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Lukešová, Alice (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o španělském básníkovi, o básníkovi benediktinského řádu, jenž je spojený s klášterem San Millán de la Cogolla; konkrétněji o Gonzalo de Berceo. Úvod práce se zaměřuje na život tohoto výjimečného autora. Blíže je přiblížena terminologie zázračných pojmů, důvody jejich existence a historie jejích počátků. V druhé části jsou nastíněny postavy, které jsou centrem díla, a ve třetí kapitole bude řeč o středověké symbolice jako je chápání lidského těla, nebo chápání religiózních menšin a jak se tyto ideologie projevují v Berceových textech. Následně práce popisuje poetický místopis, tedy místa, kde se zázraky odehrávají a jakými literárními prostředky je autor vytváří. Celá teze neustále vytváří pomyslnou hranici mezi zázračnem a magií, což je esenciální dualita všech kapitol. Klíčová slova Středověká literatura, magie, zázrak, Berceo, náboženství

Detailed record
2019-10-19
16:49
Zapojení dětí z dětských domovů do života veřejných knihoven
Hrabáková, Hana ; Kolárová, Marta (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce se věnuje dvěma rozdílným institucím - knihovně a dětskému domovu. Teoretická část je věnována činnostem veřejné knihovny, jejím vnímáním ve společnosti a směry knihovnictví. V problematice týkající se dětského domova je krátce shrnuta ústavní péče, proces přípravy dětí na odchod ze zařízení a možné problémy s ní spojené. Poslední část je věnována spolupráci institucí. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s respondenty daných institucí týkajících se jejich možné spolupráce. Na základě analýzy je navrhnut projekt na začlenění dětí z dětského domova do běžného života komunity dané lokality. Klíčová slova Spolupráce, veřejná knihovna, dětský domov, výchovné působení

Detailed record
2019-10-19
16:49

Detailed record