Bachelor's theses

Latest additions:
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45
Proměna postavení dítěte v rodině a společnosti od roku 1948 do současnosti.
Kropáčková, Alena ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá proměnou dítěte a dětství ve společnosti a rodině v době od roku 1948 po současnost. Celá práce je sestavena chronologicky. V teoretické části je popsán vývoj pohledu na dítě, na rodinu a na instituce, které se starají o vzdělávání dětí a jejich začlenění do společnosti v kontextu historických událostí Československa, později České republiky. V teoretické části je použita hlavně analýza a syntéza, tj. metody, které pomáhají soustředit se na podstatné věci a tyto dále prohlubovat. Nejdříve je zde charakterizována doba od událostí v roce 1945 po současnost. Uvedení do historického kontextu je důležité pro porozumění dalším událostem v dalších kapitolách. Poté je zde rozpracován dopad historických událostí na rodinu. Rodina je odjakživa považována za základ státu a odráží události ve společnosti. Navíc má zásadní význam pro výchovu dítěte. V posledních desetiletích prošla značnými změnami, které jsou v této kapitole popsány. Součástí popisu rodiny je její chod, funkčnost a poslání v desetiletích od roku 1945 po současnost. Navazuje část, kdy je popsáno dítě samotné, respektive pohled na dítě v rozsahu celé společnosti, dopad historických událostí na to, jakým způsobem společnost vnímá dítě a postupné uvědomění práv a potřeb dětí a jejich specifikace. Také je zde popsán...

Detailed record
2017-06-20
13:45
Sociální sítě a rizika plynoucí z jejich užívání na ZŠ
Lechnerová, Veronika ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Hanková, Zdeňka (oponent)
NÁZEV: Sociální sítě a rizika jejich užívání v prostředí ZŠ AUTOR: Veronika Lechnerová, DiS. KATEDRA (ÚSTAV): Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Ivo Syřiště, PhD. ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA: Sociální sítě, internetová gramotnost, kyberšikana, prevence Bakalářská práce je zaměřena na rizika plynoucí z užívání a navštěvování sociálních sítí dětmi základních škol. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na teoretické vymezení problematiky sociálních sítí, pojednává o rizicích a prevenci před nežádoucími jevy, které se na těchto sítích vyskytují. Praktická část je zaměřena na realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření, jenž bylo realizováno na Základní škole Český Brod. Cílem bakalářské práce je srovnání teoretických poznatků ohledně rizik sociálních sítí načerpaných z odborné literatury a dalších zdrojů, které jsou formulovány formou hypotéz a následné srovnání těchto hypotéz s výsledky dotazníkového šetření. Výsledkem bakalářské práce je zjištění, že u dětí ve věku jedenáct až patnáct let na dané základní škole, je nejoblíbenější sociální sítí Facebook a Youtube. Dále pak také z výsledků vyplývá, že více než padesát procent má svůj profilový účet na vybraných sítích zabezpečen. Méně než polovina vybraných žáků se na sociální síti setkala s negativním chováním a v...

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record
2017-06-20
13:45

Detailed record