Bachelor's theses

Latest additions:
2018-09-11
13:34
M-lizer
Woska, Aleš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Poch, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje programového zvukového syntetizéru nad platformou .NET. Cílem je vytvořit programový nástroj, který z MIDI dat vytvoří data, která mohou být přímo předaná zvukové kartě, nebo podobnému zařízení, a být přehrána na výstupním zvukovém zařízení s důrazem na věrohodnost zvukového výstupu. Vytvořený zvuk by se tedy měl co nejvíce podobat zvuku skutečných nástrojů. Dalším cílem je vytvořit návod, jak psát programový zvukový syntetizér podporující technologii VST. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2018-09-11
13:34
Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky
Čech, Martin ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Šerý, Ondřej (oponent)
V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých zakázkách a samotných výrobcích. Jedná se tedy o prakticky zaměřenou aplikaci, která se skládá ze tří částí: databázové vrstvy, aplikačního serveru a klientského programu pro správu dat. Je navíc specializována na správu výrobků, jejich rozklad na elementární součástky a vytváření jejich výrobních postupů. Další významnou částí je evidence produkce zaměstnanců, díky které je možné sledovat postup vývoje zakázky a také generovat mzdu. V práci se zaměříme zejména na řešení jednotlivých částí aplikace a komunikace mezi nimi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34
Nymburk, rozkvět jednoho města
Kolbaba, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
bakalářské práce 19. století charakteristické svojí průmyslovou revolucí, přineslo mnoho změn do života lidí. Nymburk, jakožto jedno z center středního Polabí, je příkladem, kdy průmysl, v Nymburce především železnice, změnil každodenní život obyvatel města. Úkolem práce je popsat klíčová odvětví a s tím i související události, které měly dopad na život místních obyvatel a zároveň stály za změnou dosud po staletí spíše venkovského městečka v moderní město. Práce začíná od nejstarších počátků města, aby mohla lépe ilustrovat doby rozmachu a období pádu města. Důraz je kladen tedy především na to, co se odehrálo v samotném Nymburce, byť to velmi často byly historické milníky pro celou zemi. Práce bude vycházet především z regionální historické a odborné literatury.

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34
Městská ulice a dům v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách
Michálková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je zachytit na základě studia odborné i populárně naučné literatury vývoj středověké a raně novověké ulice a domu v českých městech. Přestože každá ulice i dům měly svou vlastní unikátní podobu, cílem této práce je snaha o vykreslení typické podoby obojího a podání uceleného obrazu o všem, co zde mohl středověký či raně novověký obyvatel města vidět. První část je zaměřena na ulici, především její vzhled a život odehrávající se v jejím prostoru. Podává informace o druzích a názvech ulic, o jejich obecném vzhledu i konkrétních prvcích, hygieně a vypořádáváním se s jejich čištěním, a v neposlední řadě odhaluje tamější život, lidi pohybující se v jejich prostoru a jejich každodenní i sváteční činnosti. Druhá část se pak zabývá typickým domem obyvatel středních vrstev a jeho interiérem a exteriérem, se zvláštním zaměřením na domovní znamení pražských domů. Přibližuje také často složitý život obyvatel v jeho zdech. Práce pojednává o období pozdního středověku a raného novověku, tedy rozmezí zhruba od doby lucemburské až po rok 1620 - bitvu na Bílé hoře. Zahrnuje v sobě tedy vývoj ulic od počátků měst až do doby, kdy se již zjevem začaly blížit dnešní podobě. Záměrem práce je umožnit dnešnímu modernímu člověku nahlédnout do minulosti a přimět ho k zamyšlení nad věcmi, se kterými...

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record
2018-09-11
13:34

Detailed record