Bachelor's theses

Latest additions:
2021-11-28
01:00

Detailed record
2021-11-28
01:00

Detailed record
2021-11-28
01:00

Detailed record
2021-11-28
01:00
Antické dějiny v komiksu
Dragounová, Veronika ; Kepartová, Jana (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Objektem zájmu bakalářské práce jsou komiksy, tematicky a obsahově orientované na dějiny antického Řecka a Říma. Pozornost je soustředěna na komiksy publikované od počátku žánru do současnosti, se záměrem zdokumentovat tak co největší spektrum rozličných obsahových i ilustračních pojetí. Cílem mé práce je vybrané publikace hlediska struktury, tak především obsahově z hlediska historické faktografické adekvátnosti. Pozornost je dále věnována pojetí příběhu a záměru autora vzdělat čtenářské publikum, ačkoli se samozřejmě jedná o beletristická díla s účelem především čtenáře pobavit. Tento záměr úzce souvisí s dalším podstatným cílem práce, jímž je zhodnotit přínos těchto děl pro dětskou literaturu a zvážit úměrnost množství faktografických poznatků pro dětského či mladistvého čtenáře. V potaz bude také samozřejmě bráno jejich případné využití pro výuku antických dějin v rámci hodin dějepisu, či jiných výukových programů.

Detailed record
2021-11-28
00:59

Detailed record
2021-11-28
00:59

Detailed record
2021-11-28
00:59
FRENCH CRYPTOLANGUAGES WITH A FOCUS ON "LA LANGUE DES OISEAUX"
Vranková, Eliška ; Jančík, Jiří (vedoucí práce) ; Listíková, Renáta (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na sociolingvistické téma týkající se problematiky francouzských kryptojazyků a detailněji se v popisu věnuje Langue des Oiseaux jakožto jednoho konkrétního zástupce. Toto téma je popsáno ve vztahu ke dvěma oborům, jejichž principy tvoří základ kryptomluvy - sociolingvistika a obecná lingvistika. Bakalářská práce ukotvuje přesnou pozici kryptojazyků v diasystému francouzského jazyka, představuje sociální skupiny, kterých se užívání argotu a kryptojazyků týká, popisuje mnoho lingvistických fenoménů, které jsou nejčastěji používány pro šifrování, zabývá se otázkou argotu a nabízí přehled kryptojazyků, které rozděluje do dvou skupin - hlavní a vedlejší představitele francouzského argotu. Těch hlavních představitelů je pět : largonji, louchebem, cadogan, verlan a javanais. Mezi vedlejšími představiteli najdeme například tajný jazyk dětí, SMS jazyk, žargon profesí nebo Langue des Oiseaux, kterému je věnována celá kapitola. Tato práce odhalí jeho původ, motivaci pro jeho vznik a historii jeho užívání od minulosti po současnost. Druhá část práce je praktičtější, vysvětluje vztah mezi Langue des Oiseaux a alchymií, nabízí lingvistický popis tohoto hermetického jazyka, popisuje principy tvorby a jeho fungování a uvádí konkrétní příklady jeho rozkódování. Text práce...

Detailed record
2021-11-28
00:59

Detailed record
2021-11-28
00:59

Detailed record
2021-11-28
00:59

Detailed record