Bachelor's theses

Latest additions:
2020-08-11
19:30
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Řízení distribuce produktů v podmínkách vybrané pekárny
Žaludová, Monika
Bakalářská práce se zabývá využitím lineárního programování k nalezení op-timálních tras pro rozvoz pečiva vybrané pekárny. K nalezení optimálního řešení jsou využity Littlova metoda a programy STORM a LINGO, které jsou v závěru prá-ce porovnány s původním řešením. Optimalizací tras by pekárna ročně ušetřila 12 947 Kč, což je přibližně 6,5 % z nákladů na pohonné hmoty v roce 2016.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Zdieľaná ekonomika a cestovný ruch
Žabková, Tatiana
Žabková, T. Sdílená ekonomika a cestovní ruch. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Sdílená ekonomika je poměrně novým, dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Za období přibližně deseti let svého působení si získala oblibu milionů lidí po celém světě. Internetový portál Airbnb nabízející sdílení obývacích prostor a zaznamenávající své rapidní rozšiřování, patří mezi hlavních představitelů sdílené ekonomiky. Cílem práce je proto zjistit, zda má Airbnb dopad na hotelový průmysl, konkrétně v Slovenské republice. První část, která se týká teoretických východisek, blíže seznamuje čtenáře se sdílenou ekonomikou a Airbnb. Ve druhé, analytické části, je provedena deskriptivní analýza Airbnb a hotelového průmyslu na Slovensku. Následně jsou pomocí analýzy panelových dat zodpovězeny jednotlivé hypotézy související s vlivem Airbnb na slovenský hotelový průmysl. V diskusi jsou získané výsledky blíže okomentované a v závěru je naznačen možný budoucí rozvoj Airbnb ve státě.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Zavedení nového produktu na trh
Zugarová, Veronika
Zugarová, V., Zavedení nového produktu na trh. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá ověřením životaschopnosti produktu na trhu v oblasti IT řešení. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení metodiky "Lean Startup" spolu s popisem nástrojů, které jsou použity ve vlastní práci. V úvodu vlastní práce je specifikován výchozí "Lean Canvas" a "Value Proposition Canvas", na jehož základě je definován experiment a hypotéza, která je pomocí kvalitativního výzkumu testována a validována. Výstupem práce je návrh vhodné marketingové strategie pro další postup při uvádění nového produktu na trh.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Návrh loadbalancingu a firewallové politiky pro aplikační servery ve veřejném cloudu
Zostal, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem loadbalancingu a firewallové politiky pro aplikační servery ve veřejném cloudu. Práce zahrnuje seznámení s dostupnými možnostmi jak pro loadbalancing, tak pro filtrování provozu. Další částí práce je analýza stávajícího řešení síťové infrastruktury a návrh její úpravy za pomoci loadbalancingu a firewallové politiky. Upravená síťová infrastruktura je následně otestována v laboratorním prostředí.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Kupní smlouva a způsoby jejího uzavírání
Zmrzlý, David
Zmrzlý, D. Kupní smlouva a způsoby jejího uzavírání. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Tato bakalářská práce se věnuje kupní smlouvě a způsobu jejího uzavírání. Zabývá se zde úpravou kupní smlouvy v Novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a hodnotí se dopad této úpravy na potřeby praxe. Jsou zde taktéž zahrnuty ekonomické souvislosti související s uzavíráním kupní smlouvy a dále rozbor konkrétní rámcové kupní smlouvy.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu
Zlámalová, Miriam
Zlámalová Miriam. Role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce je zaměřena na definování a zhodnocení role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu; mikroregionu Kroměřížsko. Je zde provedena analýza struktury MSP ve vybraném venkovském regionu. Dále je definováno, jak se MSP zapojují do rozvoje obce. Na základě analýzy primárních a sekundárních dat jsou navržena doporučení, které by měly vést ke zlepšení činnosti malých a středních podniků a tím i k rozvoji celé oblasti.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Monitorovací systém Zabbix pro dohled serverových služeb
Zjavka, Marek
Zjavka, M. Monitorovací systém Zabbix pro dohled serverových služeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 Tato práce se zabývá problematikou monitorování počítačových síti s konkrétním zaměřením na serverové služby. Cílem je nakonfigurovat monitorovací systém Zabbix pro potřeby dohledu administrátoru sítě komerční polečnosti nad Windows infrastrukturu. Na síťovém modelu jsou v rámci testovacího systému vytvořené šablony, které obsahují požadované prvky, grafy, triggery a doplňující skripty. Po jejich otestování jsou importováni do produkčního systému a zavedeny do reálného provozu. Celý projekt je zhodnocen z ekonomického hlediska.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Data path definition in software defined networks
Zima, Jan
Tato závěrečná práce se zabývá vizualizací softwarově definovaných sítí založených na OpenFlow a definicí vlastních datových cest. Za tímto účelem byla vyvinuta aplikace s názvem Visdan. Ta poskytuje vizualizaci připojené sítě a umožňuje uživateli definovat vlastní datové cesty v síti pomocí zmíněné grafické vizualizace. Tato práce nabízí obsáhlý popis sítí založených na OpenFlow, a může tak sloužit jako úvod do softwarově definovaných sítí. Visdan je ukázkou jednoho z přístupů k programování aplikací pro tyto sítě.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Corporate desing pro začínající minipivovar
Zelinková, Zuzana
Bakalářská práce se věnuje tvorbě jednotného vizuálního stylu pro začínající minipivovar. Teoretická část shrnuje základní pojmy managementu, marketingu, navržení jednotného vizuálního stylu a firemního designu. Praktická část se věnuje analýze konkurence a analýze budoucímu podniku, navržení corporate designu a marketingové komunikaci. Obsahuje návrh loga, webové stránky a propagačních materiálů pro podporu prodeje, aj.

Detailed record