Bachelor's theses

Latest additions:
2019-03-14
16:02
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy
Michálková, Markéta ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy Abstrakt: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které zpřístupňují středověké rukopisy. Na začátku práce budou zmapovány trendy ve zpřístupňování rukopisných památek. Pozornost bude věnována také aplikačnímu rozhraní IIIF (International Image Interoperability Framework) a možnostem jeho využití v digitálních knihovnách zaměřených na rukopisné památky. Digitální knihovny budou zkoumány a porovnány na základě checklistu. Otázky se zaměří na formáty bibliografických záznamů u rukopisů a obrázků, využití IIIF a zda jednotlivé digitální knihovny fungují také jako agregátory. Klíčová slova: Digital libraries, medieval manuscripts, International Image Interoperability Framework, středověké rukopisy, písemné památky, IIIF

Detailed record
2019-03-14
16:02
Historické knižní fondy Národní knihovny v Praze a jejich správci v letech 1918-1938
Smolek, Pavel ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Sladká, Veronika (oponent)
Bakalářská práce pojednává o Historických fondech Národní knihovny České republiky za první republiky, tzn. v letech 1918-1938. Práce seznamuje s oddělením rukopisů a starých tisků a vybranými fondy, které zde byly v tomto období uložené. Shrnuje, jak se fondy formovaly od založení Univerzity Karlovy, přes jezuitskou knihovnu v Klementinu až do období první republiky. Další část práce seznamuje s významnými osobnostmi, které zde působily a ovlivnily historické fondy Národní knihovny ČR. Mezi ně patří Jaromír Borecký, Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína Hamanová a Emma Urbánková. Klíčová slova: historické fondy, Národní knihovna ČR, Jaromír Borecký, Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína Hamanová, Emma Urbánková

Detailed record
2019-03-14
16:02
Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století
Peroutková, Lenka ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem bakalářské práce bude zmapovat vývoj retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století. Shrne poznatky o vybraných bibliografiích, zejména Koniášově Klíči a Jungmannově Historii literatury české. Bude se věnovat obsahové a formální stránce bibliografie. V práci také rozeberu přístup k zahraničním bibliografiím.

Detailed record
2019-03-14
16:02
Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Piálková, Nikola ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá specifickou částí Českého národního korpusu. Konkrétně se jedná o data žákovského korpusu CzeSL-SGT, jež byla získána od studentů češtiny, jejichž prvním jazykem je čínština. V první kapitole je tato část uvedena kontextem akvizičního korpusu CzeSL, do nějž je začleněna. Druhá, hlavní, kapitola nahlíží korpus prostřednictvím metadat, jež jsou součástí každého studentského textu. Poslední část je zaměřena na výběr chyb, které jsou typické pro rodilé mluvčí analytického jazyka během nabývání jazyka syntetického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2019-03-14
16:02
Image of a Family in Selected Works of Italian Verismo
Šalagovič, Filip ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Bakalárska práca porovnáva tri romány troch veristických autorov a modelov rodín, ktoré zobrazili vo svojich dielach. Práca sa zaoberá verizmom ako literárnym smerom, jednotlivými autormi, sociálnym, kultúrnym a psychologickým opisom postáv, a zaradením diela a jeho postáv do kontextu doby. V úvodnej kapitole práce je definovaný verizmus. Nasledujúce kapitoly sú venované jednotlivým dielam, kde popisujeme dielo, opisujeme jednu nami vybranú postavu, interakciu postavy s ostatnými postavami a popis rodiny z ekonomického a sociálneho aspektu. Každá kapitola sa venuje jednému dielu. V závere sú prezentované výsledky analýz jednotlivých diel a rodín a porovnávané hlavné postavy a rodiny. Kľúčové slová Taliansko - Sicília - Rím - 19. storočie - verizmus - rodina

Detailed record
2019-03-14
16:02
Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně
Míková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na možnost využít potenciálu pravidelných dárců krevní plazmy k zařazení do registrů dárců kostní dřeně. Vychází se z předpokladů, že se jedná o téměř identickou populaci a kritéria pro darování krevní plazmy jsou podobná kritériím pro darování kostní dřeně, dárci krevní plazmy jsou pravidelně testováni na krví přenosná infekční onemocnění, mají zkušenosti s intravenózními odběry a z velké části splňují i věkový limit pro vstup do registru dárců kostní dřeně. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevní plazmy a kostní dřeně a současné poznatky k problematice dárcovství krevní plazmy a kostní dřeně. Dále popisuje typy a indikace transplantací kostní dřeně, registry dárců krevní plazmy a kostní dřeně, motivaci k dárcovství, úlevy a kompenzace pro dárce. Podklady pro zhotovení práce jsem čerpala zejména na základě zpracování rešerše z BČM (Bibliographia medica čechoslovaca) v Národní lékařské knihovně, z osobního zdroje odborné literatury, odborných konzultací, vlastních zkušeností a jiných bakalářských prací. Metodika: Práce byla vypracována na základě kvantitativního výzkumného šetření prostřednictvím anonymního nestandardizovaného dotazníku. Cílovou skupinou byli dárci krevní plazmy ve věku 18 - 35 let. Cíl práce: Hlavním cílem bylo jednak zjištění zájmu dárců...

Detailed record
2019-03-14
16:02

Detailed record
2019-03-14
16:02

Detailed record
2019-03-14
16:02
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1

Detailed record
2019-03-14
16:02
Echo state networks and their application in time series prediction
Savčinský, Richard ; Mráz, František (vedoucí práce) ; Matzner, Filip (oponent)
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) sú zvláštnym typom RNN, ktoré sa naopak dajú učiť relatívne jednoducho. Majú rezervoár neurónov, ktorých stav odráža históriu všetkých signálov v sieti, a preto je tento typ sietí vhodný na simuláciu a predikciu časových postupností. Dosia- hnutie maximálneho výkonu ESN vyžaduje veľmi precízne nastavenie a experi- mentovanie. Preto sme v tejto práci vytvorili nástroj pre konštruovanie a testova- nie takýchto sietí. Pre účely vyskúšania vytvoreného nástroja sme implementovali úlohu predpovedania vývoja časových radov. Konkrétne sme sa zamerali na pred- povedanie vývoja cien akcií, čo predstavuje veľmi neistú a pre presnú predpoveď veľmi náročnú oblasť. Výsledky našich experimentov sme porovnali s výsledkami iných nástrojov, a zistili sme, že náš nástroj dáva porovnateľné výsledky. 1

Detailed record