Bachelor's theses

Latest additions:
2017-04-28
14:22
Realizace převodníku ze sítě RF na Ethernet
Zemčík, Michal ; Levek, Vladimír (oponent) ; Čožík, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá realizáciou schematického návrhu zapojenia, doskou plošných spojov a testovaním prevodníku zo siete Ethernet na sieť RF. V práci je stručne popísané využite prevodníku. Ďalej sa práca zaoberá popisom hlavných komponentov a rozhraniami ktoré využívajú. Praktickou časťou práce sú pajení, oživovanie dosky a jej testovanie.

Detailed record
2017-04-28
14:22
Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express
Dujiček, Ondřej ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Pristach, Marián (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá parametry ovlivňujícími propustnost PCI Express sběrnice a jejím výsledkem je návrh a implementace jednotky pro měření parametrů komunikace přes PCI Express sběrnici. Jednotka je implementovaná v jazyce VHDL a zaměřuje se na generování provozu až o rychlosti 100 Gb/s a jeho měření. Implementovaná jednotka je schopná pracovat při frekvenci 200 MHz v čipu FPGA Virtex 7 umístěném na akcelerační kartě COMBO-100G. Implementovaná jednotka je řízena ze software přes rozhraní MI32 a je schopna měřit množství přenesených paketů, množství přenesených dat přijatých a odeslaných. Tyto informace dále exportovat do software pomocí rozhraní MI32

Detailed record
2017-04-28
14:22
Vedení účetnictví v příspěvkové organizaci
NOVÁKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce na téma Vedení účetnictví v příspěvkové organizaci se zabývá problematikou jednotlivých skupin účetnictví příspěvkových organizací. Příspěvková organizace je zakládána zřizovatelem za účelem poskytnutí statků v takových oblastech, které nejsou pro podnikatelský sektor příliš atraktivní, neboť v těchto oblastech nedochází k ziskům, nebo jen minimálním z vedlejší činnosti. Mezi hlavní oblasti patří školství, zdravotnictví, zájmové svazy a další obecně prospěšná sdružení. První část je věnována teorii příspěvkových organizací a jejich účetnictví a financování. Teoretická část se věnuje nákladům, výnosům, dlouhodobým a krátkodobým aktivům, účetním výkazům, dotacím a transferům. Praktická část bakalářské práce zobrazuje zpracování a popis dlouhodobého a krátkodobého majetku, zúčtovacích vztahů, fondů, nákladů a výnosů ze závěrkových výkazů pro rok 2015. Dále jsou v praktické části uvedeny příklady využití účetnictví ke zkvalitnění řízení.

Detailed record
2017-04-25
14:01
Příprava prekurzorů ferrocenofanových ligandů
Škoch, Karel ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Veselý, Jan (oponent)
Název práce: Příprava prekurzorů ferrocenofanových ligandů Autor: Karel Škoch Katedra: Katedra anorganické chemie (PřF UK) Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. V předložené práci jsou porovnány dvě známé metody pro přípravu [3]ferrocenofan-1-onu. Jenokroková Friedelova-Craftsova reakce ferrocenu s akryloylchloridem katalyzovaná chloridem hlinitým neposkytovala dostatečný výtěžek produktu (30 %) a připravený produkt obsahoval obtížně oddělitelné nečistoty. Proto byla pro přípravu většího množství [3]ferrocenofan-1-onu optimalizována tříkroková syntéza vycházející z ferrocenkarbaldehydu. Nejprve byla kondenzační reakcí ferrocenkarbaldehydu s kyselinou malonovou připravena kyselina β-ferrocenylakrylová. Následná redukce vodíkem poskytla kyselinu β- ferrocenylpropionovou, jejíž heteroannulární cyklizace v přítomnosti anhydridu kyseliny trifluoroctové poskytula [3]ferrocenofan-1-on. Tento postup poskytuje nejen vyšší výtěžek [3]ferrocenofanonu (až 70 %), ale i velmi čistý produkt. Struktura připravených látek byla potvrzena měřením 1 H NMR, 13 C NMR a IR spekter.

Detailed record
2017-04-25
14:01

Detailed record
2017-04-25
14:01
The wave of nationalization and privatization during the presidency of F. Mitterrand
Eliášová, Katarína ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Bakalárska práca "Vlna znárodnenia a privatizácie za vlády F. Mitterranda" sa zaoberá dvoma základnými vzájomne protikladnými ekonomickými procesmi, ktoré prebehli vo Francúzsku v tesnej časovej následnosti za vlády F. Mitterranda. Takmer v celej svojej dĺžke pokrýva práca predovšetkým jeho prvé volebné obdobie, počas ktorého došlo k realizácii oboch programov i komplexných zmien, ktoré ich sprevádzali. Na podklade hospodársko-ekonomického kontextu doby vo Francúzsku a politického rozloženia síl tesne po nástupe F. Mitterranda k moci a v jeho nasledujúcich rokov predkladá argumenty a dôvody, ktoré stáli za koncepciou týchto dvoch programov. Operuje vždy s ich teoretickou rovinou, priebehom a dôsledkami, hľadá ich opodstatnenosť či nesprávnosť z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska. Vysvetľuje ich priebeh vo väčších detailoch a dopady ako na francúzsku spoločnosť tak i verejný sektor. Snaží sa ukázať, aká významná rola bola tradične pripisovaná štátnemu vlastníctvu a do akej miery ho zasiahli vládne programy v priebehu 80-tych rokov. Práca sa zamýšla nad tým, na koľko je správne asociovať znárodnenia a štátny intervencionizmus s ľavicovou vládou na jednej strane, a privatizácie a dereguláciu s pravicou na strane druhej. Tak ako sa snaží tieto programy stavať do kontrastu z dôvodu opačného cieľa, ku ktorému...

Detailed record
2017-04-25
14:01
Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany François Hollanda
Selingerová, Magdaléna ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
Bakalářská práce Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany Françoise Hollanda je analýzou volební kampaně vítězného kandidáta a současného francouzského prezidenta. Cílem práce je podat komplexní obraz o vedení prezidentské volební kampaně ve Francii na příkladu kandidáta Socialistické strany a vysvětlit, proč byla jeho strategie úspěšná. Práce se zabývá kontextuálním rozborem francouzského prostředí a jeho vlivem na volební proces. Zkoumá, jakým způsobem se do prezidentských voleb promítá regulace politické komunikace, konzumace politických aktualit v médiích nebo typologie voličů. Popisuje výchozí situaci před volbami, porovnává ji s předchozím volebním rokem 2007 a charakterizuje kandidáty jednotlivých politických stran. Jádro práce je soustředěno okolo osobnosti Françoise Hollanda, jeho profilu, image a zacílení na jednotlivé voličské segmenty. Dotýká se také okolností vstupu do kampaně a významu socialistických primárek pro oficiální kampaň. Samotný rozbor kampaně zahrnuje výběr komunikačních kanálů, popisuje časový horizont kampaně a charakterizuje jednotlivé nástroje marketingové komunikace, které zvolil organizační tým. Věnuje se podrobněji analýze volebního programu, designu kampaně, kontaktním prostředkům, mobilizaci lokálních aktivistů, public relations,...

Detailed record
2017-04-25
13:57

Detailed record
2017-04-25
13:57

Detailed record
2017-04-25
13:57

Detailed record