Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2017-08-02
15:25
Redesign configuration management procesu ve vybrané organizaci
Šavel, Jan ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Cílem této práce je provedení analýzy Configuration management procesu ve zkoumané organizaci prostřednictvím rámce nejlepších praktik knihovny ITIL a navržení přepracování dle získaných poznatkům. Analýza pokrývá nejen Configuration management proces, ale částečně i Change management, který je s Configuration management procesem ve zkoumané organizaci pevně svázán. V teoretické části se nejprve zabývám popisem procesu v obecné rovině, způsobem jeho modelování a nástroji, které lze k modelování využít. Dále popisuji rámec nejlepších praktik knihovny ITIL verze 3 a využití CMS (Configuration Management System) jako federalizovaného systému pro Configuration management. V praktické části se věnuji analýze stávajícího stavu Configuration management procesu ve zkoumané organizaci a uvádím výhody a nevýhody, z nichž pak navrhuji doporučení, jak proces pro tuto organizaci optimalizovat. Závěr práce potom obsahuje srovnání původní a přepracované verze procesu a uvedení výhod, které dle mých závěrů z této změny vyplývají.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
The e-Government in the Slovakia at the beginning of the 21-th century
Kozoň, Martin ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Bakalářská práce e-Government na Slovensku na začátku 21. století se zabývá historií e-Governmentu a jeho postupným rozvojem v Slovenské republice. Popisuje aktuální stav a naplánované aktivity na nejbližší období. Hodnotí také e-Government v Estonsku a Velké Británii, jakožto vyspělých zemí této oblasti, a detailněji se zabývá funkčností e-Governmentu v České republice. Praktická část je zaměřena na testování funkčnosti e-Governmentu testem, kdy autor práce podává daňové přiznání online a detailně popisuje jednotlivé kroky, které musel vykonat.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Nákupní chování zákazníků spotřebního družstva COOP Hlinsko
Obolecká, Anna ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Khelerová, Vladimíra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nákupním chováním spotřebitelů prodejny COOP Diskont Hlinsko a je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, následující dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu chování spotřebitele, popisuje jednotlivé přístupy k chování spotřebitele či kupní rozhodovací proces a jeho jednotlivé části. Další část této kapitoly je věnovaná marketingovému výzkumu a metodám tohoto výzkumu. Druhá kapitola se soustředí na samotný řetězec COOP, COOP družstvo Hlinsko, privátní značky pro ně typické, doplňkové služby nabízené na prodejně a následně na charakteristiku zkoumané prodejny COOP Diskont. Praktická část práce již hodnotí a interpretuje výsledky dotazníkového šetření prováděného na prodejně COOP Diskont na v Hlinsku. V této kapitole jsou hodnoceny jak charakteristické znaky spotřebitele vybrané prodejny, tak i další klíčové aspekty pro prodávajícího, jako jsou například důvody nákupu, utracená částka, účast ve věrnostních programech či to, jak zákazníci hodnotí služby nabízené na prodejně.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Finanční benchmarking
Pechková, Barbora ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Janov, Jozef (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit výkonnost podniku SPORTISIMO s. r. o. v období od roku 2010 až 2015. K zhodnocení bude použita metoda benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Hodnoty sledovaného podniku budou postupně porovnány v první části s odvětvím CZ NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel a nejlepšími podniky tvořícími hodnotu v tomto odvětví. V druhé části pak bude sledovaný podnik porovnáván s přímou konkurencí, konkrétně s firmami A3 SPORT, HUDYsport a Intersport. Při interpretaci výsledků výstupů z benchmarkingového systému bude také využita strukturální a trendová analýza. V závěru bude shrnuto posouzení dosavadního počínání podniku, zhodnocení jeho pozice mezi konkurencí a doporučení pro budoucí vývoj.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Analýza hypotečního trhu České republiky ve srovnání s Německem
Sudová, Kateřina ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním hypotečního trhu České republiky a Německa v kontextu jeho vývoje a současných trendů. První část práce popisuje obecně hypoteční úvěr, dále definuje, jak hypoteční trh funguje a vymezuje základní termíny. Druhá část se zaměřuje na vývoj hypotečních trhů v obou zemích v průběhu posledních 20 let, ale také srovnává jejich nemovitostní trhy. Poslední část práce se věnuje aktuálním trendům, ale také změnám a predikci možného budoucího vývoje.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku
Průchová, Michaela ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Má práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii, přičemž největší důraz je kladen na Českou republiku. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit a navrhnout vhodná opatření, která by přispěla ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v České republice. Nejdůležitější metody využívané v mé práci jsou vědecký popis a indukce. Hojně jsem využívala také statistická data, která jsou vázána jak k českému, tak k evropskému trhu práce. Bakalářská práce je členěna do třech kapitol, přičemž první z nich je věnována úvodu do problematiky a specifikům rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností. Druhá kapitola se zabývá nezaměstnaností mladých lidí v Evropské unii, příčiny a dopady nezaměstnanosti a vývojem v členských státech. Poslední kapitola je primárně zaměřena na nezaměstnanost mladých lidí v České republice, její vývoj a opatření proti nezaměstnanosti. V závěru práce konstatuji, že opatření zaváděná jak Evropskou unií, tak Českou republikou mají na situaci mladých lidí na trhu práce v Česku kladný vliv. Nelze však s jistotou říci, která opatření jsou nejpřínosnější, neboť vždy záleží také na vnějších vlivech a celkovém stavu ekonomiky. Avšak celkově jsem vyhodnotila jako přínosná ta opatření, která přispívají k rozvoji osobnosti a dovedností a k využití potenciálu mladých lidí. Toho může být dosaženo především pomocí vzdělávacích kurzů, poradenství, či formou stáží a odborných praxí. Jako doporučení do budoucna uvádím prohlubování současných snah o podporu skupin lidí, které jsou na trhu práce znevýhodněny, přičemž se zaměřit především na vzdělávání, poskytování pracovních zkušeností a zvyšování kvalifikace.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Současný stav a výzvy německé ekonomiky
Ledinská, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Hlavním cílem této práce je poukázat na možné ekonomické výzvy pro německé hospodářství. Zhodnotit jednotlivé hospodářské ukazatele s ohledem na možný budoucí vývoj, dále poukázat na současnou politickou situaci ve světě a její vliv na hospodářskou situaci Německa. To vše s ohledem na dějinný vývoj německého hospodářství od druhé světové války.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Finanční benchmarking
Havelková, Tereza ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Malá, Alena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finančním benchmarkingem společnosti KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. Cílem této práce je zhodnocení finanční situace podniku, porovnání dosažených výsledků s odvětvím, s nejlepšími podniky v tomto odvětví a přímou konkurencí. Účelem je získání přehledu o finančním zdraví podniku a identifikace jeho silných a slabých stránek prostřednictvím Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu sloužící k finančnímu benchmarkingu, popisu metod a postupů finančního benchmarkingu. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na konkrétní podnik. Závěr této práce je věnován zhodnocení dosažených výsledků a stanovení doporučení pro strategické podnikové rozhodování.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Energy policy of EU - relations with Russia
Gerendová, Laura ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zásobami, které by dokázaly pokrýt stále narůstající spotřebu energií v Evropě, a tak je vysoce závislá na importech energetických surovin ze zahraničí. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko, které dováží především ropu a zemní plyn, ale vysoká energetická závislost EU na Rusku ohrožuje energetickou bezpečnost EU. Rusko je naopak silně závislé na evropských energetických trzích. Bakalářská práce si klade za cíl na základě analýzy vývoje situace v oblasti energetické politiky zhodnotit vztahy mezi EU a Ruskem, míru vzájemné závislosti EU a Ruska, dále nastínit možnosti diverzifikace obchodních vztahů a distribučních cest mezi těmito aktéry a z toho související dopady na ekonomiku. EU by měla pracovat na sjednocení vystupování jednotlivých států vůči Rusku, což by jí vylepšilo vyjednávací pozici.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Hodnocení a návrh finanční strategie společnosti KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Lišková, Šárka ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace a zdraví společnosti Koh-i-noor Ponas s.r.o. v letech 2011 až 2015. Tato společnost se zabývá výrobou plastových součástek pro automobilový, elektronický ale i zdravotnický průmysl. První část mé práce je věnována teoretickému hledisku. Zde jsou popsány různé postupy a metody, které se využívají k finanční analýze. Druhá část mé práce je zaměřena na samotnou aplikaci těchto metod na veřejně dostupných účetních výkazech s komentářem vývoje mezi roky a doplněním o informace z výročních zpráv. V rámci analýzy bude také provedeno srovnání Koh-i-noor Ponas s.r.o. s odvětvím. Třetí část této práce zhodnotí finanční strategii řízení společnosti a podá návrhy na její zlepšení.

Úplný záznam