Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2020-04-01
19:10
Řady
Klosse, Patricie ; Staněk, Jakub (vedoucí práce) ; Rmoutil, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá součty řad. V první části se nachází historický úvod a poté je uvedena základní teorie řad. Následně je představena Cesarova sumační metoda. V práci jsou také uvedeny ukázky součtů konkrétních řad. Bakalářská práce se zabývá součty řad. V první části se nachází historický úvod a poté je uvedena základní teorie řad. Následně je představena Cesarova sumační metoda. V práci jsou také uvedeny ukázky součtů konkrétních řad. 1

Úplný záznam
2020-04-01
19:10
Sedlecko v 10. - 13. století a německý vliv v regionu
Bělohlávek, Miloš ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zvláštním postavením Sedlecka (později Loketska) jako specifického regionu na pomezí českých a německých zemí v době od konce 10. století, kdy je oblast poprvé výslovně zmíněna v souvislosti se vznikem pražského biskupství, až do počátku 14. století, kdy se i sousední Chebsko stalo trvalou součástí českých zemí. Velký důraz je v práci kladen na období, kdy byla tato oblast vyjmuta z pravomoci českého knížete a přičleněna ke štaufské říši. Zvláště se věnuje nadefinování a vymezení regionu v tomto období, se zřetelem na německou kolonizaci a silný vliv německých klášterních újezdů a drobné říšské ministeriality. Střetávání slovanského obyvatelstva a germánských kolonialistů výrazně určilo další vývoj oblasti a její charakter, proto práce sleduje i postupnou kulturní a jazykovou asimilaci slovanského obyvatelstva. Klíčová slova Loketsko - Sedlecko - Chebsko - kolonizace - Štaufové - asimilace

Úplný záznam
2020-04-01
19:10
Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků
Štyksová, Gabriela ; Kácovský, Petr (vedoucí práce) ; Dvořáková, Irena (oponent)
Název práce: Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků Autor: Gabriela Štyksová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit několik pracovních listů do výuky optiky využitelných především na základní škole, které by zahrnovaly různé optické experimenty a úlohy. V rámci práce vznikly pracovní listy pro žáky i pro učitele. Práce tedy obsahuje celkem 12 pracovních listů na šest témat: přímočaré šíření světla, zobrazení rovinným zrcadlem, barvy předmětů, skládání barev, lom a rozptyl světla, u nichž se předpokládá skupinová práce žáků. Všechny pracovní listy byly zkontrolovány zkušenými učiteli z praxe a většina z nich také vyzkoušena v reálné výuce, aby učitelské verze pracovních listů mohly být doplněny o metodické i technické poznámky a usnadnily tak budoucím uživatelům jejich přípravu i využití. Součástí práce je také přehled vybraných materiálů, které obsahují experimenty z optiky, a kapitola věnovaná dvěma způsobům využití mobilních telefonů v optice. Klíčová slova: experimenty z optiky, pracovní listy, skupinová práce žáků

Úplný záznam
2020-04-01
19:09
Zrcadlení v lineární perspektivě.
Marková, Kateřina ; Hromadová, Jana (vedoucí práce) ; Šarounová, Alena (oponent)
Název práce: Zrcadlení v lineární perspektivě Autor: Kateřina Marková Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Text je určen zejména učitelům, žákům a studentům středních a vyso- kých škol se zájmem o deskriptivní geometrii. Práce, jejímž tématem je zrcadlení v lineární perspektivě, předpokládá znalost základů lineární perspektivy. Obsa- huje stručný úvod do lineární perspektivy, zavedení základních pojmů, vysvětlení principu zrcadlení a objasnění konstrukcí potřebných při řešení úloh. Hlavní částí této práce je sbírka řešených úloh zrcadlení v lineární perspektivě pro všechny základní polohy zrcadla. Příklady jsou doplněny krokovaným řešením v softwaru GeoGebra a formátu PDF. Součástí práce jsou rovněž fotografie, na kterých lze pozorovat různé polohy zrcadla v reálných situacích. Klíčová slova: Lineární perspektiva, zrcadlení, svislé, vodorovné, šikmé zrcadlo

Úplný záznam
2020-03-19
09:45
MetaRMS - information systems building platform
Nekvindová, Hana ; Ježek, Pavel (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Data jsou základním prvkem současného světa. Problém ukládání dat se týká každého, ať už je to velká společnost s informacemi o svých klientech, nebo jednotlivec, který si chce uložit jen nákupní seznam. Možnosti jsou různé, od jednoduchých Excelových tabulek po drahá řešením na míru. Pro vyřešení všech těchto případů je potřeba obecné softwarové řešení. Požadavky na strukturu dat se však liší pro každý z případů použití. Tato práce si klade za cíl vyřešit tento problém vytvořením softwaru pro generování aplikací. Pokud takovému softwaru dáme popis struktury aplikace, tuto aplikaci nám vytvoří. Aby to bylo možné, definujeme formát popisu datové struktury a analyzujeme různé přístupy k implementaci tohoto softwaru. Naše řešení obsahuje serverovou aplikaci v ASP.NET Core a ukázkového webového klienta, kteří spolu komunikují přes veřejné rozhraní JSON API. Server přijme popis a odpovídajícím způsobem vytvoří aplikaci. Řešení také obsahuje knihovnu, kterou používá ukázkový webový klient a je znovu použitelná dalšími klienty.

Úplný záznam
2020-03-19
09:44
Výuka prostorové geometrie na SŠ
Smetana, Adam ; Surynková, Petra (vedoucí práce) ; Šarounová, Alena (oponent)
1 Název práce: Výuka prostorové geometrie na SŠ Autor: Adam Smetana Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D Abstrakt: Tématem této práce je výuka prostorové geometrie na středních školách. Na názorných ilustracích jsou znázorněny základní pojmy prostorové geometrie, rozebírány jsou i modelové situace. Práci tvoří soubor vyřešených a rozebraných demonstrativních příkladů, se kterými se učitel na střední škole může potkat. Všechny řešené příklady jsou podloženy 2D i 3D applety v software GeoGebra pro lepší představivost. Klíčová slova: výuka, prostorová geometrie, řezy, GeoGebra

Úplný záznam
2020-03-19
09:44
Viskoelastická deformace ledových těles ve sluneční soustavě
Kihoulou, Martin ; Kalousová, Klára (vedoucí práce) ; Běhounková, Marie (oponent)
V této práci studujeme dvě tělesa sluneční soustavy - Saturnův měsíc Titan a trpasličí planetu Pluto. Titan vykazuje polární zploštění, které lze vysvětlit vsakováním ethanových srážek a následnou methan-ethanovou substitucí pod povrchem. Ledovou slupku uvažujeme jako kontinuum s viskoelastickou (maxwellovskou) reologií a deformaci řešíme spektrální metodou. Dostáváme výsledky shodné s literaturou. V případě Pluta poloha kráteru Sputnik Planitia blízko slapové osy naznačuje přítomnost podpovrchového oceánu. Tuto polohu lze vysvětlit reorientací tělesa, pokud se kráter chová jako kladná gravitační anomálie. V tom případě musí být kráter kompenzován a spodní kráter vyplněn materiálem s hustotou větší než led, např. vodou. Problém řešíme nejprve spektrální metodou, která podává výsledky v souladu s hypotézou. Poté provádíme výpočet viskózní deformace v oblasti s volnou hranicí metodou konečných elementů. Výsledky těchto simulací naznačují, že relaxace spodního kráteru probíhá rychleji, než by bylo k reorientaci potřeba. 1

Úplný záznam
2020-03-19
09:44
Comparison of approaches to text classification
Knížek, Jan ; Hana, Jiří (vedoucí práce) ; Vidová Hladká, Barbora (oponent)
The focus of this thesis is short text classification. Short text is the prevailing form of text on e-commerce and review platforms, such as Yelp, Tripadvisor or Heureka. As the popularity of the online communication is increasing, it is becoming infeasible for users to filter information manually. It is therefore becoming more and more important to recog- nise the relevant information in text. Classification of reviews is especially challenging, because they have limited structure, use informal language, contain a high number of errors and rely heavily on context and common knowledge. One of the possible appli- cations of machine learning is to automatically filter data and show users only relevant pieces of information. We work with restaurant reviews from Yelp and aim to predict their usefulness. Most restaurants have relatively many reviews, yet only few are truly useful. Our objective is to compare machine learning methods for predicting usefulness. 1

Úplný záznam
2020-03-19
09:44
Práce asistenta podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách.
Mezenský, Štěpán ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá prací asistentů pracujících s dětmi ze sociálně slabých rodin při individuálních schůzkách. Mapuje její podobu a zkoumá, jakým způsobem na svoji bývalou práci asistenta nahlížejí samotní asistenti. Popis práce asistenta se vztahuje k existující teorii liniových pracovníků, jejíž hlavní koncepty jsou popsané v teoretické části bakalářské práce. Ve své teoretické části práce dále seznamuje s teorií motivace, která hraje významnou roli při setrvávání asistentů na svojí pozici. Analyzováním polostrukturovaných rozhovorů provedených s bývalými asistenty je zjištěna podoba konceptů teorie liniových pracovníků v prostředí práce asistentů dětí ze sociálně slabých rodin. Hlavními zjištěními jsou, že asistenti pracují samostatně, práci vykonávají, dokud pociťují motivaci, a poté prostředí opouští. Systém podpor a překážky v práci asistentů závisí převážně na lidském faktoru. Dále bylo zjištěno, že toto odvětví dobrovolnictví dosáhlo manažerské úrovně.

Úplný záznam
2020-03-19
09:44
Modelování molekulární podobnosti pomocí fragmentů
Lamprecht, Matyáš ; Škoda, Petr (vedoucí práce) ; Mráz, František (oponent)
Nedílnou součástí vývoje léčiv je tzv. virtuální screening, jehož cílem je počítačová identifikace biologicky aktivních molekul. Jednou z variant virtuálního screeningu je li- gandový virtuální screening, jenž je založen na využití známých biologicky aktivních molekul a podobnostního vyhledávání. Molekulu lze reprezentovat jako graf, molekulární podobnost lze pak modelovat na základě stejných fragmentů (podgrafů) mezi dvěma mole- kulami. Běžnou praxí je fragmenty hashovat do omezeného číselného intervalu a používat tato hashovaná čísla pro výpočet molekulární podobnosti. Při tomto hashování ovšem může dojít ke kolizím. Obecně jsou kolize považovány za nežádoucí, neb dochází ke ztrátě informace o molekule. Našim cílem bylo vyzkoušet, zda-li mohou kolize fragmentů vést k lepším výsledkům. Za tímto účelem jsme navrhli několik podobnostních modelů postave- ných na fragmentech. Pro účely vyhodnocení jsme implementovali testovací prostředí, jenž umožňuje snadné testování a vyhodnocení různých modelů. Z provedených experimentů plyne, že vybrané kolize vedou k lepším výsledkům, než jsou výsledky běžně používaných metod. Dokonce existují kolize, které v určitém modelu dosahují AUC přesahující 0.99. 1

Úplný záznam