Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
16:22

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Návrh rozvoje manažera
Prášek, Ondřej ; Remiš, Ivo (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se zabývá problematikou manažera a jeho rozvoje. Řeší a snaží se odpovědět na otázky, jak nejlépe by se manažer měl rozvíjet a co by pro svůj rozvoj měl dělat. Výstupem mé práce je vlastní návrh a doporučení pro mladého ambiciózního manažera. Toto mé doporučení je vytvořeno na základě kombinace kvalitativního i kvantitativního zkoumání.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Zhodnocení finanční situace podniku
Kalus, Jiří ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku Smrček Z-CON, s.r.o. v letech 2013-2015 s využitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. Po vyhodnocení výsledků finanční analýzy navrhuje změny vedoucí k celkovému zlepšení situace společnosti.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce
Klein, František ; Dittrichová, Milada (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro zlepšení nynější situace ve firmě.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Srovnávací analýza výskytu "se" u sloves typu morir(se)
SRBA, Jaroslav
Tato bakalářské práce se zabývá výskytem exponentu "se" u sloves typu morir(se) apod. Cílem teoretické části je představit některé teorie španělských autorů, podle kterých je přítomnost tohoto elementu zdůvodněna. První část je vypracována na základě odborné literatury českých a španělských lingvistů. V praktické části následuje analýza vzorků publikačních textů, na kterých jsou předešlé hypotézy dokazovány. Ukázky textů jsou čerpány z CREA, korpusu Španělské královské akademie.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Role matky očima prvorodiček
VOSÁTKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá problematikou role matky očima prvorodiček. Práce si klade za cíl zjistit, jak je role matky vnímána samotnými prvorodičkami, co je součástí této role a co naopak její součástí už není. Současně se práce zaměřuje na otce a jejich povinnosti ve vztahu k dítěti a odlišnost původních představ od reality matek prvorodiček. K dosažení cíle práce bylo využito kvalitativního výzkumu ve formě osobních rozhovorů a následné vytyčení kategorií, jejich vlastní interpretace a definice pojmů z pohledu respondentek. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Zatímco teoretická část poskytuje literární rešerši tuzemské i zahraniční literatury, v praktické části práce bylo zjištěno, že do role matky patří kromě péče o dítě, také péče o domácnost. Za pomoci výzkumu se zjistilo, že u oslovených respondentek dělba práce mezi rodiči dítěte příliš mnoho nefunguje a současně bylo zjištěno, že role otců je v rodině zejména okrajová. Současně bylo zjištěno, že prvotní představy žen se od reálného života s dítětem značně liší, častokrát v negativním pojetí. Práce tak dosáhla velice zajímavých, avšak autorkou očekávaných výsledků. Na základě učiněných zjištění byly položeny hypotézy pro další odborné a vědecké práce.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Prevence syndromu vyhoření u poradců rané péče
VÁGNEROVÁ, Miluše
Bakalářská práce se zabývá otázkou prevence syndromu vyhoření, jaké jsou možnosti a metody, které mohou být využity v rámci osobnostní a v rámci organizace. Možnosti a metody prevence syndromu vyhoření byly zjišťovány u poradců rané péče ve středisku Raná péče Kuk, z.ú. nacházející se v Plzni. Tato bakalářská práce je koncipována do dvou částí. Teoretické a praktické části. Cílem práce bylo zjistit, jaké oblasti prevence syndromu vyhoření jsou pro poradce rané péče daného střediska prioritní. Teoretická část popisuje problematiku syndromu vyhoření. Vymezuje a definuje pojem syndromu vyhoření, ohrožené skupiny osob, dále se zabývá rizikovými faktory, které přispívají vzniku syndromu vyhoření a popisuje nejčastější projevy, příznaky a fáze, které jsou pro syndrom vyhoření typické. Následně se v teoretické části nachází kapitola prevence syndromu vyhoření, která je rozdělena na oblast prevence na úrovni osobnostní a prevence na úrovni organizace. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na ranou péči, vysvětlení pojmu, vymezení práv a povinností poradců rané péče a je zde zmapován současný stav rané péče v ČR. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu. Při výzkumu byla použita metoda dotazování a technika rozhovoru dle návodu. Výzkumu se zúčastnili 3 informanti, kteří byli vybráni dle metody kvótového záměrného výběru. Získaná data z rozhovorů byla vyhodnocena metodou vytváření trsů. Z výzkumu vyplynulo, že poradci rané péče daného střediska znají problematiku syndrom vyhoření a jeho prevence. Možnosti prevence na úrovni osobnostní využívají individuálně. Na organizační úrovni využívají možnosti prevence hlavně v podobě supervize, intervize a následného vzdělávání. Z výzkumu dále vyplynulo, že poradci rané péče daného střediska vnímají jaké klíčovou součást prevence syndromu vyhoření dobré vztahy na pracovišti a vzájemnou podporu a respekt.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Dopad nového občanského zákoníku na činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji
ŠVECOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce je zpracována na téma Dopad nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., na činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji. V teoretické části se především zabývám vymezením nestátní neziskové organizace, což je pro tento účel nezbytné, dále popisuji základní pojmy vztahující se k nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež. Jsou zde i uvedeny poskytované služby dle platné legislativy a jejich cílová skupina. Věnuji se rovněž problematice transformace občanských sdružení na vybranou právní formu, kterou si zvolila. Praktická část obsahuje vymezené cíle a výzkumné otázky. Ve výzkumné části bakalářské práce jsem využila kvalitativní výzkum, metodu dotazování a techniku polostrukturovaného rozhovoru. Prvním cílem bylo zjistit, jak se NZDM vyrovnala s povinnostmi vyplývajícími z nového občanského zákoníku. Dále jsem se zabývala tím, jaké právní formy jsou nyní nejčastěji NZDM využívány. Zařízení si mohla vybrat právní formu spolku, ústavu nebo obecně prospěšné společnosti. Cílovou skupinou pro výzkum byla NZDM v Jihočeském kraji, kterých se dopad NOZ týkal, protože ne všechna zařízení musela svou právní formu měnit. Tato změna se netýkala církve a náboženských společenství, které se řídí zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Tato právní forma je v NZDM nejvíce využívaná a tvoří více jak polovinu NZDM v Jihočeském kraji, kterých zde působí celkem 19. Oslovila jsem ale pouze ta zařízení, která prošla transformací právní formy, tj. byla občanským sdružením. Nakonec se výzkumu zúčastnila jen tři zařízení a vyplynulo z něj, že zařízení byla spíše "donucena" novým občanským zákoníkem ke změně právní formy a ke splnění podmínek z něho vyplývajících. Zařízení, se kterými jsem vedla rozhovor, se s "transformací" vypořádala, ale potřebovala odbornou pomoc.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Realizování jógy u dětí s mentálním postižením v kontextu koordinované rehabilitace
LÁSKA, Marie
Bakalářské práce se zabývá možností využití jógy u dětí s mentálním postižením v kontextu rehabilitace. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se věnuji obecně mentálnímu postižení, jeho kvalifikaci a vzniku. Druhá kapitola definuje koordinovanou rehabilitaci, její význam a použití. Třetí kapitola popisuje pojem jóga, její principy a historii. Zmínka je tu i o využití jógy v kontextu koordinované rehabilitace a její účinky na lidský organismus. Jsou zde přiblíženy jógové techniky a jejich využití. Výzkumná část byla zpracována formou kvalitativním výzkumu. Použitými technikami bylo zúčastněné pozorování, které bylo realizováno autorkou bakalářské práce u 3 dětí s mentálním postižením. Výzkum byl prováděn v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nováček od září 2015 do května 2017. Dále případové studie, na jejichž základě byl získáván u jednotlivých zkoumaných případů hloubkový popis a byl sledován jejich vývoj s příslušnými procesy. Další technikou byla technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl proveden s vrchní sestrou a fyzioterapeutkou zdravotního oddělení. Data získaná z polostrukturovaných rozhovorů pracovníků zdravotního oddělení, byla vyhodnocena metodou otevřeného kódování. Výsledkem výzkumu je detailně zpracovaná metodika jógového sezení, kterou lze využít pro všechny stupně mentálního postižení a může sloužit jako návod, jak jógu praktikovat v pobytových Sociálních službách. Podle mých zkušeností a za předpokladu pravidelného cvičení, jóga pozitivně ovlivňuje fyzický i psychický stav dítěte. Na základě provedených rozhovorů s pracovnicemi zdravotního oddělení, kde byl výzkum prováděn, vyplývá, že jóga má důležité místo v rehabilitačním programu.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Etická dilemata matek pečujících o dítě se zdravotním postižením
BOUZEK MATTASOVÁ, Jindřiška
Bakalářská práce je zaměřena na etická dilemata matek pečujících o dítě se zdravotním postižením. Zdraví dítěte je pro většinu matek jednou z největších priorit a jeho trvalé poškození naopak jedním z nejhorších životních traumat, která mohou matku potkat. Je to situace, s níž se nelze tak snadno vyrovnat a její zvládání s sebou nese mnoho dalších stresů, které definitivně změní celý život takové ženy. Každá matka ji bude prožívat jiným způsobem a také se s ní bude jinak vyrovnávat. Cílem teoretické části práce bylo vymezit pojmy etika, zdravotní postižení, nastínit problematiku rodinného prostředí dítěte se zdravotním postižením, zejména matek pečujících o dítě se zdravotním postižením a seznámit s platnou legislativou a etickými kodexy, které se dotýkají zejména rodičů a jejich péče o děti se zdravotním postižením. Cílem praktické části bylo zmapovat etická dilemata matek v průběhu jejich života s dítětem se zdravotním postižením. Matky, které jsem oslovila, byly ve středním věku. Předpokládala jsem, že čtyřicetiletý člověk už se zamýšlí nad svou prožitou minulostí a má určité představy o budoucnosti. Pro naplnění cíle jsem si vybrala kvalitativní výzkum za pomoci semistrukturovaného rozhovoru s vybranými maminkami pečujícími o dítě se zdravotním postižením. Výzkumný soubor tvořilo sedm vybraných maminek pečujících o dítě se zdravotním postižením. S těmito maminkami jsem provedla rozhovory, které jsem pak vyhodnotila metodou otevřeného kódování a výsledky jsem zpracovala technikou "vyložení karet" a myšlenkových map, které dokreslují situaci maminek. Výzkumem byla rozkryta etická dilemata, která matky řešily a zároveň byly zjištěny i faktory, které ovlivnily jejich řešení. Zjištěné informace nejsou důležité jen pro samotné poznání, ale i pro vytvoření fungující sítě zdravotních a sociálních služeb, které by mohly pomoci nastávajícím matkám, které se ocitnou v podobné situaci.

Úplný záznam