Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2017-04-25
14:01
Příprava prekurzorů ferrocenofanových ligandů
Škoch, Karel ; Veselý, Jan (oponent) ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce)
Název práce: Příprava prekurzorů ferrocenofanových ligandů Autor: Karel Škoch Katedra: Katedra anorganické chemie (PřF UK) Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. V předložené práci jsou porovnány dvě známé metody pro přípravu [3]ferrocenofan-1-onu. Jenokroková Friedelova-Craftsova reakce ferrocenu s akryloylchloridem katalyzovaná chloridem hlinitým neposkytovala dostatečný výtěžek produktu (30 %) a připravený produkt obsahoval obtížně oddělitelné nečistoty. Proto byla pro přípravu většího množství [3]ferrocenofan-1-onu optimalizována tříkroková syntéza vycházející z ferrocenkarbaldehydu. Nejprve byla kondenzační reakcí ferrocenkarbaldehydu s kyselinou malonovou připravena kyselina β-ferrocenylakrylová. Následná redukce vodíkem poskytla kyselinu β- ferrocenylpropionovou, jejíž heteroannulární cyklizace v přítomnosti anhydridu kyseliny trifluoroctové poskytula [3]ferrocenofan-1-on. Tento postup poskytuje nejen vyšší výtěžek [3]ferrocenofanonu (až 70 %), ale i velmi čistý produkt. Struktura připravených látek byla potvrzena měřením 1 H NMR, 13 C NMR a IR spekter.

Úplný záznam
2017-04-25
14:01

Úplný záznam
2017-04-25
14:01
The wave of nationalization and privatization during the presidency of F. Mitterrand
Eliášová, Katarína ; Emler, David (oponent) ; Perottino, Michel (vedoucí práce)
Bakalárska práca "Vlna znárodnenia a privatizácie za vlády F. Mitterranda" sa zaoberá dvoma základnými vzájomne protikladnými ekonomickými procesmi, ktoré prebehli vo Francúzsku v tesnej časovej následnosti za vlády F. Mitterranda. Takmer v celej svojej dĺžke pokrýva práca predovšetkým jeho prvé volebné obdobie, počas ktorého došlo k realizácii oboch programov i komplexných zmien, ktoré ich sprevádzali. Na podklade hospodársko-ekonomického kontextu doby vo Francúzsku a politického rozloženia síl tesne po nástupe F. Mitterranda k moci a v jeho nasledujúcich rokov predkladá argumenty a dôvody, ktoré stáli za koncepciou týchto dvoch programov. Operuje vždy s ich teoretickou rovinou, priebehom a dôsledkami, hľadá ich opodstatnenosť či nesprávnosť z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska. Vysvetľuje ich priebeh vo väčších detailoch a dopady ako na francúzsku spoločnosť tak i verejný sektor. Snaží sa ukázať, aká významná rola bola tradične pripisovaná štátnemu vlastníctvu a do akej miery ho zasiahli vládne programy v priebehu 80-tych rokov. Práca sa zamýšla nad tým, na koľko je správne asociovať znárodnenia a štátny intervencionizmus s ľavicovou vládou na jednej strane, a privatizácie a dereguláciu s pravicou na strane druhej. Tak ako sa snaží tieto programy stavať do kontrastu z dôvodu opačného cieľa, ku ktorému...

Úplný záznam
2017-04-25
14:01
Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany François Hollanda
Selingerová, Magdaléna ; Shavit, Anna (oponent) ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany Françoise Hollanda je analýzou volební kampaně vítězného kandidáta a současného francouzského prezidenta. Cílem práce je podat komplexní obraz o vedení prezidentské volební kampaně ve Francii na příkladu kandidáta Socialistické strany a vysvětlit, proč byla jeho strategie úspěšná. Práce se zabývá kontextuálním rozborem francouzského prostředí a jeho vlivem na volební proces. Zkoumá, jakým způsobem se do prezidentských voleb promítá regulace politické komunikace, konzumace politických aktualit v médiích nebo typologie voličů. Popisuje výchozí situaci před volbami, porovnává ji s předchozím volebním rokem 2007 a charakterizuje kandidáty jednotlivých politických stran. Jádro práce je soustředěno okolo osobnosti Françoise Hollanda, jeho profilu, image a zacílení na jednotlivé voličské segmenty. Dotýká se také okolností vstupu do kampaně a významu socialistických primárek pro oficiální kampaň. Samotný rozbor kampaně zahrnuje výběr komunikačních kanálů, popisuje časový horizont kampaně a charakterizuje jednotlivé nástroje marketingové komunikace, které zvolil organizační tým. Věnuje se podrobněji analýze volebního programu, designu kampaně, kontaktním prostředkům, mobilizaci lokálních aktivistů, public relations,...

Úplný záznam
2017-04-25
13:57

Úplný záznam
2017-04-25
13:57

Úplný záznam
2017-04-25
13:57

Úplný záznam
2017-04-25
13:57

Úplný záznam
2017-04-25
13:57
Potřeby žen - obětí domácího násilí a PBSP terapie
Jamrichová, Hana ; Vodáčková, Daniela (oponent) ; Havránková, Olga (vedoucí práce)
Bakalářská práce Potřeby žen - obětí domácího násilí a PBSP terapie se zabývá problémem domácího násilí, a jeho nejčastějším objektem - ženami. Ve své práci se zaměřím na potřeby těchto žen a jejich souvislost se základními vývojovými potřebami podle PBSP terapie (potřebou místa, péče, podpory, bezpečí, a limitu). V druhé části práce popisuji metody práce s týranými a zneužívanými ženami podle PBSP terapie. Součástí práce jsou také kasuistiky obětí domácího násilí.

Úplný záznam
2017-04-25
13:57
Vliv rozvodu na dítě a práce s rodinným systémem
Žílová, Tereza ; Bubleová, Pavla (oponent) ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Vliv rozvodu na dítě a práce s rodinným systémem" se zaměřuje na děti v rozvodové situaci. Zabývá se dětským pohledem na rozvod rodičů, dětskými emocemi, chováním a jejich vnímáním této nelehké situace. Dále se práce věnuje možným druhům pomoci dětem v rozvodovém období, ať už se jedná o pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nebo o individuálnější formy pomoci. Hlavní součástí bakalářské práce jsou informace, které jsem získala kvalitativním výzkumem, polostandardizovanými rozhovory s učiteli pěti základních pražských škol o jejich vnímaní a přístupu k dětem z rozvádějících se rodin.

Úplný záznam