Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 363 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Mimosoudní řešení občanskoprávních sporů mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem
Syrová, Adéla ; Holčapek, Tomáš (vedoucí práce) ; Svatoš, Martin (oponent)
Mimosoudní řešení občanskoprávních sporů mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá využitím metod mimosoudního řešení ve sporech mezi poskytovateli zdravotních služeb a pacienty v České republice a částečně i v zahraničí. Úvodní kapitola popisuje hmotněprávními aspekty mimosoudního řešení v občanskoprávních sporech v rámci zdravotnictví. První podkapitola poskytuje stručný přehled občanskoprávní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb. Druhá podkapitola se zabývá vztahem lékaře a pacienta a zmiňuje některé jeho problematické aspekty, které mohou vést ke konfliktům. Ve třetí kapitole je čtenáři představen pojem mimosoudní řešení. Vyjma definice pojmu ADR jsou v kapitole pomocí grafů porovnávány praktické dopady mediace a soudního řízení, čímž je zdůrazněn potenciál ADR. V následující podkapitole jsou nastíněny charakteristiky ADR. Ačkoli stížnost není sama o sobě považována za metodu ADR, hraje ve zdravotnictví zásadní roli a funguje jako předstupeň procesu ADR. Následující kapitola se proto zabývá mechanismem stížností a osobami odpovědnými za jejich vyřizování, tedy nemocničních ombudsmanů, právníků a veřejného ochránce práv. Následující podkapitoly pak vyjmenovávají různé metody ADR použitelné ve zdravotnictví, konkrétně vyjednávání, mediaci,...
Technicko – ekonomické vyhodnocení funkce spalovny infekčního odpadu
Uiberlay, Michal
Diplomová práce seznámí obecně s historickým vývojem vzniku a způsobu likvidace odpadů a podrobněji s problematikou nebezpečných odpadů ve zdravotnických zařízeních. Dále s platnou legislativou, která se vztahuje na likvidaci odpadů a také s technickými požadavky pro spalovny zdravotnických odpadů. Vyhodnotí možnost opravy nebo celkové rekonstrukce a další využití v současné době již nevyužívané spalovny odpadů v nemocnici oblastního charakteru. Dále provedeme popis současného technického stavu spalovny, návrhu na případné řešení formou celkové rekonstrukce a ekonomické posouzení provozu spalovny. Výsledky porovnáme s možnostmi likvidace předáním jiné specializované firmě nebo dekontaminací nebezpečného odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení. Navržená možná řešení likvidace odpadů porovnáme.
Role sociálního pracovníka v psychiatrické nemocnici - výzvy a limity práce
Koutná, Jolana ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Lejsal, Matěj (oponent)
Diplomová práce "Role sociálního pracovníka v psychiatrické nemocnici - výzvy a limity práce" se zabývá profesí sociálního pracovníka v psychiatrické nemocnici. Diplomová práce se standardně skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část je zaměřena na duševní onemocnění, charakteristiku závažných duševních onemocnění, profesi sociálního pracovníka pracujícího v psychiatrické nemocnici, multidisciplinární spolupráci, specifika práce s duševně nemocnými, reformu psychiatrické péče a organizaci lůžkové psychiatrické péče v České republice. V empirické části je popsána metodologie kvalitativního výzkumného šetření a interpretována data, která jsou výsledkem polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky a jejich klienty. V závěru diplomové práce je zodpovězena hlavní výzkumná otázka, součástí jsou doporučení pro praxi a návrhy dalších výzkumů. Klíčová slova Sociální pracovník, sociální práce, zdravotnictví, psychiatrická péče, duševní onemocnění, reforma psychiatrické péče, role sociálního pracovníka, multidisciplinární tým
Podmínky přijetí pozice putovní sestry v nemocničním zařízení
Čiperová, Veronika ; Drábková, Hana (vedoucí práce) ; Lejsal, Matěj (oponent)
v ČJ: Diplomová práce se zabývá novou možností role sestry v nemocničním zařízení. Putovní sestra je zdravotnický pracovník, který pracuje v místě aktuální potřeby. Jedná se pouze o pozici sestry v rámci zdravotnických zařízení. Cílem diplomové práce bylo stanovit, jaké podmínky by měla putovní sestra splňovat, aby byla přijata v nemocničním zařízení. Pro výzkumnou část práce byla využita metoda dotazování za pomoci polostrukturovaného rozhovoru. Z výsledků výzkumu vyplývá, že putovní sestra by měla pro kladné přijetí splňovat podmínky pro vzdělání sester v České republice stanovené právním řádem. Spolu s tím se vážou i dostatečné znalosti z praxe a orientace v oblasti ošetřovatelské péče. Mezi požadované charakterní rysy putovní sestry patří zejména komunikace, flexibilita, týmovost a empatie. Z výsledků také vyplynulo, že pro fungování putovní sestry je nutné vytvořit podmínky a stanovit hranice, za jakých bude ve zdravotnickém zařízení putovní sestra pracovat. Informace byly čerpány z databází: EBSCO, PubMed a MEDLINE. Dále v anglických i českých periodikách spolu se zdroji z internetových webů.
"Nás soudila nemoc/ kyslík, prosím: Reflexe povinné služby mladých doktorů a mediků během Covidu-19"
Zamrazilová, Karina ; Wohlmuth, Petr (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na reflexi povinné služby mladých doktorů a mediků v průběhu nejkrizovějšího covidového období, a to od března 2020 do března 2022. Do komparace byli zahrnuti narátoři, jež působí ve dvou evropských státech. Pojednáno bude dále o tom, jak se samotní narátoři vypořádali s novými podmínkami či příležitostmi, jež jim Covid-19 přinesl; jak moc se liší teorie od praxe a zda tato zkušenost ovlivnila preference či postoje k práci a taktéž k samotnému životu narátorů. Pro tento výzkum bude využita metoda orální historie. Klíčová slova Mladí lékaři, medici, povinná služba, zdravotnictví, Covid-19, orální historie.
Práva pacientů z pohledu pacientů
ZRNOVÁ, Ivana
Bakalářská práce je věnována právům pacienta v souvislosti s ošetřovatelstvím. Pacienti mají řadu práv, která se týkají poskytování zdravotní péče. Tato práva zahrnují právo na informace o svém zdravotním stavu a léčbě, právo na volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, právo na soukromí a ochranu osobních údajů, právo na respektování svých náboženských a kulturních zvyklostí, právo na soukromí během hospitalizace, právo na spravedlivé a rovné zacházení bez diskriminace a mnoho dalších. Tato práva jsou chráněna zákony i regulacemi v oblasti zdravotnictví, a pacienti mohou požádat o jejich dodržování, pokud jsou narušena. Je důležité, aby pacienti byli informováni o svých právech, a aby jim bylo umožněno je aktivně využívat, aby mohli získat kvalitní zdravotní péči a respektování svých práv. Cílem práce je zjistit informovanost pacientů o jejich právech a zjistit dodržování vybraných práv z pohledu pacienta. Cíle bylo dosaženo pomocí kvantitativního výzkumu, jehož součástí je dotazník vlastní tvorby. Výzkum byl prováděn v nemocnicích krajského typu u pacientů bez smyslových poruch. Výsledky výzkumu budou sloužit zejména managementu poskytování zdravotních služeb pro optimalizaci, pro zdravotní pracovníky a studenty zdravotnických oborů.
Virtual reality – technology of the future
Tran, Anh Trieu ; Šedrlová, Magdalena (oponent) ; Jašková, Jana (vedoucí práce)
With the increasing popularity of Virtual Reality, the technology is slowly moving towards the more consumer segment, making it more accessible to the public. This paper describes the current state of Virtual Reality, its components and equipment, and the application of the technology in various fields, such as education, healthcare, and the military. A brief history is included, and vice versa; the future development is discussed with possible risks involved. The practical part discusses the possible effects of Virtual Reality on the user from an immersivity and health condition standpoint.
Státní podpora v oblasti zdravotnictví
Červinka, Jaroslav ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
1 Státní podpora v oblasti zdravotnictví Abstrakt Zdravotní péče v moderních sociálních státech členských zemí Evropské unie vyžaduje financování z veřejných zdrojů. Současně však členské státy ve Smlouvě o fungování EU zakazují mnohé z forem státní podpory. Výklad primárního práva v rozhodovací praxi dlouhodobě potvrdil, že v oblasti zdravotnictví tím dochází ke střetu soutěžního prostředí s prvkem veřejného financování. Soudní dvůr a Evropská komise opakovaně nalezly cesty, jak se s takovým druhem konfliktu vypořádat. Tato práce analyzuje soudní judikaturu a praxi a soft law dokumenty Evropské komise, aby zjistila, jaká řešení jsou funkční pro oblast zdravotnictví a jaké otázky zůstávají otevřeny. K tomu se zabývá zejména výjimkou pro služby obecného hospodářského zájmu dle čl. 106 odst. 2 SFEU a výkladem pojmu podnik a pojmů zvýhodnění a narušení hospodářské soutěže obsažených v definici zakázané státní podpory. V prozkoumaných případech rozhodovací praxe odlišuje sociální fondy vedené principem solidarity od podniků, na něž dopadá regulace soutěžního práva EU. Znakem sociálního fondu je povinná část, zřízení zákonem, pod dohledem státu a poskytování sociálních dávek na základě principu solidarity. Výklad toho, v jaké míře musí být princip solidarity přítomen však není zcela ustálen, jak ukázal případ...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 363 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.