Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávání seniorů jako symbol aktivního stárnutí
Försterová, Anna ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vronský, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na postoje seniorů k aktivnímu stárnutí v regionu Kolínska a zkoumá jejich názory na tuto problematiku v kontextu vzdělávání a volnočasových aktivit. Teoretická část práce se zabývá pojmy stáří a stárnutí s důrazem na koncept aktivního stárnutí a popisuje jeho vliv na život seniorů. Dále upozorňuje na význam celoživotního vzdělávání a edukace starších jedinců. Empirická část využívá kvalitativní výzkum, konkrétně polostrukturované rozhovory s celkem osmi participanty. Cílem práce bylo jistit, jak si lidé ve stáří představují aktivní stárnutí a jak se sami do tohoto procesu zapojují. Bylo zjištěno, že pro tyto osoby je aktivní a zdravé stárnutí spojeno zejména s potřebou udržování fyzické i mentální činnosti. Dále byla analyzována motivace účastníků výzkumu k podílení se na aktivitách spojených s aktivním stárnutím. Ta souvisí s jejich zájmem o nové informace a potřebou sociální interakce. Jako nejvýznamnější bariéry pro účast seniorů v organizovaných programech byly identifikovány dostupnost místa konání a zdravotní stav starších jedinců. Rozhovory dále vedly k posouzení významu vzdělávacích a volnočasových aktivit u osob ve vyšším věku. Tyto činnosti mají pozitivní vliv na život seniorů, neboť podporují udržení sociálních vztahů a rozvoj kognitivních funkcí. Na základě...
Aplikace pro komunikaci mezi dobrovolníky a seniory
Pomkla, František ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Aplikace Moudrá Síť poskytuje platformu umožňující komunikaci mezi seniory a digitálními asistenty za účelem vyřešit problémy seniorů s digitálními technologiemi. Hlavním cílem projektu je edukace seniorů a zvýšení jejich digitální gramotnosti. Tato práce se zaměřuje také na technologie pro tvorbu webových aplikací, využití CRM systémů pro tvorbu databází, webhostingem Vercel a webovou přístupností. Dále jsou představeny základní principy a technologie pro tvorbu chatbotů. Výsledkem práce je funkční webová aplikace, která již byla seniory otestována, a také porovnání dvou řešení chatbotů založených na modelu GPT a platformě Dialogflow využívající vlastní bázi znalostí.
Aplikace pro komunikaci mezi dobrovolníky a seniory
Pomkla, František ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Aplikace Moudrá Síť poskytuje platformu umožňující komunikaci mezi seniory a digitálními asistenty za účelem vyřešit problémy seniorů s digitálními technologiemi. Hlavním cílem projektu je edukace seniorů a zvýšení jejich digitální gramotnosti. Tato práce se zaměřuje také na technologie pro tvorbu webových aplikací, využití CRM systémů pro tvorbu databází, webhostingem Vercel a webovou přístupností. Dále jsou představeny základní principy a technologie pro tvorbu chatbotů. Výsledkem práce je funkční webová aplikace, která již byla seniory otestována, a také porovnání dvou řešení chatbotů založených na modelu GPT a platformě Dialogflow využívající vlastní bázi znalostí.
Vývoj sociální péče a formy vzdělávaní seniorů v ČR
Foltýn, Jan
Předložená práce se věnuje problematice života seniorů v České republice. Se stářím je spojena celá řada změn, které mají vliv na kvalitu života jedince. Jedná se o fyzické, psychologické a sociální změny, které se projevují ve všech oblastech života jedince. Nejspíše největší změnou je pro seniora odchod do důchodu, který je mimo jiné doprovázen hledáním nové životní náplně. V tomto ohledu může pomoci možnost dále studovat. Senioři mohou využít celé řady forem dalšího vzdělávání. Nejčastěji však vyhledávají vzdělávací aktivity realizované v rámci univerzit třetího věku. V rámci předložené práce tedy bude zjišťován vztah mezi kvalitou života seniorů a vzděláváním v rámci U3V. Za tímto účelem byla analyzována data Českého statistického úřadu týkající se života seniorů a realizováno dotazníkové šetření mezi seniory. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší vnímání kvality života seniorů navštěvujících univerzity třetího věku a seniorů, kteří na univerzitách třetího věku nestudují.
Jaká je motivace seniorů ke studiu univerzit třetího věku?
BLAŽKOVÁ, Adéla
Předložená práce je zaměřena na motivaci ke studiu U3V. Hlavním cílem práce je pomocí výzkumu uvést nejčastější druhy motivace seniorů ke studiu U3V a dát je do souvislostí s aspekty, které tuto motivaci mohou ovlivňovat. Tato práce je zaměřena na motivaci jako takovou a věnuje se již stávající teorii motivace a snaží se ji využít pro poznání motivace ke studiu U3V. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
"Změnu myšlení nelze nařídit": systém neformálního vzdělávání seniorů v ČR z pohledu veřejné politiky
Bílková, Kateřina ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje systému neformálního vzdělávání seniorů v ČR z pohledu veřejné politiky. Hlavním výzkumným cílem je zmapovat aktuální stav, hlavní problémy a klíčová témata v oblasti neformálního vzdělávání seniorů v České republice. Systém neformálního vzdělávání seniorů představuje velmi rozvětvenou strukturu institucí, jež vzdělávací programy a aktivity nabízejí. Jak cílová skupina seniorů, tak škála nabízených programů, se vyznačují velkou diverzitou, což na jedné straně nabízí účastníkům i poskytovatelům velkou flexibilitu a autonomii v participaci, ale na straně druhé to také představuje výzvu pro veřejnou politiku, jak tento fenomén komplexně a inkluzivně uchopit. Neformální seniorské vzdělávání v ČR není definováno v legislativě, a gesce této agendy se tak štěpí mezi tři různé resorty: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury. Vzhledem ke zmiňované diverzitě bylo pro analýzu systému využito kvalitativní šetření skrze expertní rozhovory a sekundární analýzu veřejněpolitických dokumentů. Vzorek expertů je sestaven tak, aby výstupy zachycovaly zkušenosti všech typů institucí, jež neformální seniorské vzdělávání v nějaké formě poskytují. Zahrnuje ale také experty, kteří se tématu věnují na teoretické a systémové...
Možnosti edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních
Pokorná, Daniela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností a dostupností edukace a aktivizace seniorů v sociálních službách vybraných sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Práce sleduje nabídku edukačních a aktivizačních programů pro seniory v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín a Kyjov, jejich provádění a pozitivní či případně negativní vliv na seniory. V teoretické části se věnuji tématu stáří, velmi aktuálnímu tématu stárnutí obyvatel, vymezení podstatných edukačních a aktivizačních programů a jejich důležitosti a přínosu, kvalitě nabízených programů a vzdělávání a aktivizaci seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny. Zmíním účastníky programů, nutnost odbornosti v oboru a krátké rozdělení programů. V praktické části se zaměřím na nabídku aktivizačních aktivit a edukaci seniorů v konkrétních zařízeních v Jihomoravském kraji. Dále se zaměřím na fakt, zda klienti nabízené programy přijímají, a jestli je pro ně nabídka nabízených aktivit dostatečně pestrá a zkvalitňuje život jednotlivce, tedy jestli má dobrý vliv na biologickou, psychickou a sociální stránku klienta, a hlavně na to, zda splňuje jejich požadavky. Polostrukturované rozhovory proběhnou s klienty i s pracovníky sociálního zařízení pro maximalizaci objektivity a získání pohledu strany, která aktivizaci a edukaci provádí,...
Důvody seniorů k účasti na zájmovém vzdělávání (Analýza motivace seniorů v rámci městské části Praha 12)
Havlenová, Veronika ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast vzdělávání seniorů, především pak na motivaci starších osob k účasti na vzdělávacích aktivitách. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se snaží o přehledné shrnutí základních poznatků o problematice s využitím odborné literatury domácích i zahraničních autorů. Druhá, prakticky zaměřená část, obsahuje popis vlastního empirického šetření. Cílem šetření je postihnout hlavní důvody seniorů k účasti na organizovaném zájmovém vzdělávání, dílčím cílem je pak odhalení nejčastějších bariér, překážek této účasti. Šetření bylo realizováno kvantitativní metodou dotazování a sebraná data byla dále vyhodnocena a okomentována. Klíčová slova: Stáří, stárnutí, senior, vzdělávání seniorů, motivace ke vzdělávání
Edukace jako nástroj zvyšování kvality života seniorů
Kortanová, Hana ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním seniorů, zejména pak vlivem edukace na kvalitu jejich života. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část práce shrnuje poznatky tří tematických celků (stáří a stárnutí, kvalita života a význam edukace pro kvalitu života v seniorském věku) na základě domácí i zahraniční literatury. S pomocí příslušných pramenů zkoumá práce podrobněji stáří a stárnutí, demografický pohled společnosti na stárnutí, roli mezinárodních organizací při řešení problematiky stárnutí, pojem kvalita života a jeho vymezení, dimenze, modely a měření. Dále práce vymezuje koncept aktivního stárnutí a zabývá se jeho determinanty, zabývá se významem edukace pro kvalitu života v seniorském věku, funkcemi vzdělávání seniorů, jejich specifiky a možnostmi vzdělávání seniorů v České republice. Druhá, empirická část práce, je zaměřena na vlastní kvantitativní šetření vztahu mezi spokojeností a vzděláváním v seniorském věku, na oblasti zájmu seniorů o vzdělávání a důvody neúčasti na vzdělávacích aktivitách v seniorském věku. Sebraná data jsou nadále vyhodnocena a okomentována. Klíčová slova: vzdělávání seniorů, kvalita života, životní spokojenost, senioři.
Poznávací zájezd pro seniory jako specifická forma edukace
Marková, Zuzana ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována problematice poznávacích zájezdů pro seniory jako specifické formě edukace. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole je téma zasazeno do kontextu demografického stárnutí populace a tzv. stříbrné ekonomiky. Následující dvě kapitoly jsou pak zaměřeny na specifika seniorského věku, která jsou zásadní vzhledem k účasti na poznávacím zájezdu pro seniory, a rovněž vzdělávací aspekt, v rámci něhož je poznávací zájezd zařazen do forem vzdělávání dospělých. Další část představuje specifika poznávacího zájezdu pro seniory v kontextu seniorského cestovního ruchu. Na tu navazuje analýza podoby a specifik poznávacích zájezdů pro seniory pořádaných cestovními kancelářemi v České republice, která zjišťuje, zda jsou pořádány s ohledem na specifika seniorského věku. Klíčová slova: senior, poznávací zájezd, poznávací zájezd pro seniory, zájmové vzdělávání dospělých, seniorský cestovní ruch, vzdělávání seniorů

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.