Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politika celoživotního učení: komplementarita a kompatibilita postupu ČR vůči EU
Svobodová, Aneta ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Ve své bakalářské práci se zabývám definováním souvislostí mezi vznikajícím konceptem vzdělávání dospělých na úrovni EU a následným projevem podpory v národním vzdělávacím programu ČR, reakcí na jednotlivé dokumenty a uvedením v praxi v národním měřítku. Za stěžejní bod považuji koncepci Lisabonského procesu a jeho naplňování na evropské úrovni. Prioritou bakalářské práce bude zhodnocení postupu České republiky v souladu se vzdělávací politikou Evropské Unie, vzájemná kompatibilita a komplementarita obou konceptů vzdělávání.
Generace X a její mediální gramotnost
Elznicová, Veronika ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úrovní mediální gramotnosti generace X. Mediální gramotnost jejích příslušníků sleduje prostřednictvím příbuzných témat, jako jsou mediální návyky generace X, důvěra v média nebo možnosti mediálního vzdělávání. Teoretická část uvádí do tématu mediální gramotnosti a historický vývoj mediálního vzdělávání, vysvětluje jejich význam pro jedince i společnost, představuje současnou nabídku mediálního vzdělávání v rámci celoživotního učení a nejnovější uskutečněné výzkumy v této oblasti. Praktická část je věnována kvalitativní analýze deseti hloubkových rozhovorů. Zkušenosti a postoje zástupců generace X jsou v ní sledovány ze dvou pohledů, první přístup se zaměřuje na každého respondenta zvlášť tak, aby zprostředkoval respondentovy odpovědi jako jedinečnou kombinaci jedinečných zkušeností, návyků a názorů. Další část analýzy poskytuje srovnání odpovědí respondentů a formuluje dílčí témata vhodná pro další výzkum v oblasti mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání generace X. Těmi hlavními jsou např. role názorových vůdců v rozhodování, informační přetížení nebo sebereflexe v oblasti mediální výchovy.
Motivace a bariéry dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole.
Bakalíková, Gabriela ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a bariérami dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce řeší problematiku motivace a bariér u vybraných ekonomicky aktivních studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce- motivace, motivace k učení, celoživotní učení, vzdělávání dospělých, vzdělávání na vysokých školách, bariéry ve vzdělávání a další. Cílem práce je zjistit a popsat co motivovalo a nadále motivuje vybrané ekonomicky aktivní dospělé jedince ke vzdělávání na vysoké škole, identifikovat bariéry, které v tomto vzdělávání pociťují a zjistit, jak se s těmito bariérami vypořádávají. Práce zjišťuje, analyzuje a popisuje motivaci a překážky vybraných dospělých studentů ve vzdělávání na vybrané vysoké škole. V rámci empirické části práce jsou, na základě cíle práce, stanoveny výzkumné otázky, na které se následně pomocí šetření hledají odpovědi. Empirická část obsahuje popis metodiky, interpretaci získaných dat, shrnutí výsledků a výstupy šetření. Celý výzkum se opírá o kvalitativní metodologii, konkrétně o výzkumný design zakotvené teorie. Data jsou v rámci výzkumu získávána prostřednictvím kvalitativní metody sběru dat- pomocí polostrukturovaných rozhovorů s...
Motivace ke skautskému vzdělávání a jeho vliv na život dospělých vedoucích
Půtová, Veronika ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá skautským vzděláváním a jeho přínosem pro dospělé skautské vedoucí. V teoretické části jsou nejprve zmíněna teoretická východiska zaměřená na koncept celoživotního učení, zařazení skautského vzdělávání právě do tohoto konceptu a na motivaci ke vzdělávání dospělých. Dále je popsána charakteristika a vývoj světového a českého skautingu, na což navazují principy skautingu, věkové kategorie a skautská výchovná metoda, které přibližují způsob výchovné práce v rámci českého skautingu. Následně je v teoretické části zmíněna organizace Junák - český skaut a vzdělávání, které je v rámci této organizace realizováno a je zásadní pro výzkumnou část této diplomové práce. Hlavním cílem výzkumné části je identifikovat vliv vzdělávacích kurzů na život skautského vedoucího a popsat, jakým způsobem se pracuje se vzdělávacími kurzy v různých oddílech. Tohoto cíle je dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, v rámci kterého jsou realizovány polostrukturované rozhovory, které jsou zaměřeny na vliv skautských kurzů na skautský, osobní a profesní život dospělého vedoucího, dále na motivaci k absolvování skautských vzdělávacích kurzů a třetí oblastí zájmu je způsob práce se vzdělávacími kurzy v rámci oddílu a střediska. Také jsou zodpovězené doplňující otázky, které se týkají například vlivu...
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Využití metod výuky na středních odborných školách
Maršálková, Libuše
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití metod výuky na středních od-borných školách, práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem teoretické části je získání poznatků z odborné literatury se záměrem objas-nění výchovně vzdělávacího procesu. Dílčím cílem teoretické části je seznámení se s historickým vývojem pedagogiky a jejich pojmů. Jedná se zejména o přiblížení významu vzdělání, jednotlivých metod a forem výuky a informací v oblasti vzdělá-vání dospělých. Praktická část je zaměřena na aplikaci metod výuky na střední škole v rámci den-ního studia a na výukové metody v dálkovém studiu. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaké výukové metody jsou aplikovány při vzdělávání žáků na střed-ní škole a jaké výukové metody jsou využívány v dálkovém studiu. V rámci praktické části bylo realizováno průzkumné dotazníkové šetření na čtyřech středních školách v Brně prostřednictvím vyučujících na obou formách studia. Cílem praktické části bylo z rozboru dotazníkového šetření v obou uvede-ných skupinách zjistit, jaké metody vzdělávání jsou využívány nejčastěji.
Management vzdělávání pedagogických pracovníků
Nováková, Andrea ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce analyzuje současné problémy spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy. Teoretická část definuje základní pojmy, charakterizuje současný systém vzdělávání, nové trendy v dalším vzdělávání pedagogů a uvádí pohled na další vzdělávání v některých zemích EU. Praktická část vyhodnocuje výsledky výzkumného šetření, které zahrnuje analýzu a komparaci dat získaných ze strukturovaných rozhovorů, dotazníků a výročních zpráv škol. Problémy v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho kvalita, způsob realizace a faktory, které ho ovlivňují, jsou mimo jiné posuzovány s ohledem na konkrétní potřeby pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potížemi. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání, kvalita ve vzdělávání, lektor, management vzdělávání, pedagogický pracovník, vzdělávání, vzdělávání dospělých
Kulturní aspekty vzdělávání dospělých
Brücknerová, Lenka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Tato práce se zabývá přínosem kulturního vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání s důrazem na kulturní vzdělávání v prostředí muzeí a galerií, které tradičně přispívají k rozvoji kulturních kompetencí člověka. Práce dále popisuje základní oblasti muzejní činnosti, vývoj muzejní edukace a typické formy učení v muzeu. Přínos činnosti muzea spatřujeme nejen ve shromažďování dokladů naší kulturní či přírodní historie a následné péče o ně, ale také v možnosti se skrze tyto předměty vzdělávat. Základem pro takové poznání je možnost setkávání se s autentickými artefakty. Současně se práce zaměřuje na získání povědomí o edukačních aktivitách, které jsou nabízeny v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s akcentem na edukační programy věnované skupině dospělých návštěvníků muzea. Výzkumné šetření popsané v závěru práce probíhalo formou rozhovorů s několika odbornými pracovníky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a ukázalo, že tato významná kulturní instituce ve svých edukačních programech cílí mimo jiné právě na dospělého návštěvníka. Edukační programy zprostředkovávají hlubší porozumění prezentovaného tématu, prohlubují zájem a umocňují zážitek, čímž také přispívají k udržování kulturních kompetencí a kultivaci osobnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.