Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz a schéma ve výuce vybraných kapitol cytologie
Štindl, Přemysl
Diplomová práce se zabývá obrazovými didaktickými prostředky ve výuce vybraných kapitol cytologie. Vědecká ilustrace, tedy obraz a schéma, v biologii plní dvojí funkci: vědeckou a estetickou. Tyto dvě oblasti se vzájemně nevylučují, naopak jejich propojením a uplatňováním mezioborových vztahů biologie a výtvarného umění, je možné výuku biologie i výtvarné výchovy zpestřit a zkvalitnit.
Podpora výuky českého jazyka prostřednictvím hudebních činností v 1. - 3. třídě
Marečková, Věra ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Dunovská, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje využití hudebních činností, které napomáhají rozvoji řeči a podpoře výuky českého jazyka v hodinách hudební výchovy v 1. - 3. třídě. Teoreticky, především z pohledu vývojové psychologie, vymezuje důležité pojmy a termíny, které se vztahují k výuce. Prakticky představuje mezipředmětové vztahy českého jazyka a dalších vyučovacích předmětů, především hudební výchovy. Hlavním cílem této práce je nabídnout náměty (hudební činnosti), které mohou pomoci při procvičování a opakování učiva slovních druhů. Součástí diplomové práce je akční výzkum korelující s výzkumem, který použila M. Kmentová ve své disertační práci. Diplomová práce tak popisuje a výzkumem ověřuje písně, vokální hry a jiné hudební činnosti, které jsou založeny na mezipředmětových vztazích českého jazyka a hudební výchovy ve shodě s RVP ZV. Akční výzkum byl realizován ve 3. třídě ZŠ (následně u stejných žáků ve 4. třídě). Diplomová práce se podílí na přípravě experimentální metodiky pro pilotní použití v širším terénním výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA: vývoj, kognitivní procesy, hudební činnosti, slovní druhy, vyučování, slovní zásoba, hodnocení
Comparison of language teaching methods
KUČEROVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se zabývá vyučovacími metodami a tím jako jsou aplikovány v praxi. Zaměřuje se především na jejich vývoj a popisuje techniky a principy, které jsou pro ně charakteristické. Praktická část vychází z poznatků získaných při pozorování hodin v jazykových školách a zkušenosti jedné účastnice, která absolvovala sugestopedický kurz. V každém kurzu jsou pozorovány stejné aspekty, které hrají důležitou roli, co se týče úspěšnosti přístupu ve vyučování. Tato práce si klade za cíl poukázat na silné a slabé stránky jednotlivých metod a porovnat výsledky z pozorovacích hodin.
Proměny komunikace mezi školou a rodinou vlivem online technologií
BREICHA, Emanuel
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním proměn komunikace mezi školou, žáky a potažmo rodinou, zapříčiněným vlivem online technologií, které jsou nedílnou součástí dnešní reality studia na všech stupních škol. Zaměřil jsem se především na pedagogy základních škol a realizoval vícečetnou případovou studii, jejímž základem byly polostrukturované hloubkové rozhovory vedené s vybranými pedagogy. V rámci případové studie jsem se zabýval problematikou toho, jaké online prostředky pro komunikaci mezi pedagogem, žákem a jeho rodinou jsou na různých základních školách využívány. Vyjma seznámení a popisu způsobů využití těchto ICT jsem se zaměřil i na klady a zápory, které s sebou tyto technologie z pohledu učitelů přinášejí, a jimi způsobené proměny komunikace. Zjistil jsem, jaké technologie učitelé používají, jaké změny jim to přineslo a jak vidí další vývoj tématu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu různých komunikačních prostředků, jak klasických, tak i online, mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Využití aktivizujících vyučovacích metod při výuce ekonomických předmětů na vybrané střední škole
LIŠKOVÁ, Vendula
Bakalářská práce "Využití aktivizujících vyučovacích metod při výuce ekonomických předmětu na vybrané střední škole" se zabývá analýzou vyučovacích metod používa-ných při výuce předmětu ekonomiky. Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu využití aktivizujících vyučovacích metod na zvolené střední škole a zhodnotit roli těchto metod ve výuce. Ke stanovení závěrů byl proveden výzkum kvalitativního charakteru formou případové studie. Teoretická část práce představuje literární rešerši základní terminologie řešené problematiky. V této části byly vysvětleny pojmy, jako např. výuka, vyučovací metody, organizační formy vyučování. Na teoretickou část navazuje empirická část, která zahrnuje realizaci případové studie. Provedená případová studie poskytla závěry, jež jsou blíže rozebrány v poslední kapitole bakalářské práce. Jsou zde uvedeny metody výuky, které byly při výuce aplikovány. Dále jsou zde popsána fakta zjištěná během provedeného rozhovoru a fakta vyplývající z dotazníkového šetření. Závěr uvádí shrnutí zjištěných výsledků.
Problematika vyučování katolického náboženství v 50. letech 20. století s přihlédnutím k situaci ve východních Čechách
WEISBAUER, Jan
Klíčová slova: komunismus, totalita, náboženství, víra, křesťanství, výuka, vyučování, učitelé, žáci, škola. Diplomová práce pojednává o boji komunismu proti šíření katolické víry a pronásledování učitelů, výuky náboženství a i kněží. V první části diplomové práce je vyjasnění postavení katolické církve ve státě, a proč začala být církev pronásledovaná. Druhá část popisuje spor o zavedení jednotné školy a reformaci školského systému. Třetí část práce nabízí důkazy o pronásledování církve a znemožňování výuky náboženství podle záznamů KSČ.
Didaktické zpracování tématu: Občanská a politická participace
Matějíček, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje pojetí tématu občanská a politická participace na základní a střední škole. V úvodní části práce jsou pojmy občanská a politická participace vymezeny, jsou zde také prezentována zjištění o občanských postojích mladých Čechů na základě mezinárodních srovnávacích šetření. Těžištěm práce je analýza zastoupení tématu participace na různých úrovních kurikula českého vzdělávacího systému a srovnání pojetí tématu v kurikulárních dokumentech vybraných států. Následně je analyzován přístup k tématu participace u autorů schválených českých učebnic. Z analýz vyplývá, že téma participace je v českém národním kurikulu nedostatečně zakotveno a tyto nedostatky se odráží v přístupu k tématu ve školních vzdělávacích programech i učebnicích. V návaznosti na tato zjištění je provedena didaktická analýza tématu participace. Práce ke stanovenému obsahu učiva nabízí teoretické minimum. V poslední části jsou prezentovány návrhy didaktických postupů ve výuce zaměřené na témata občanské a politické participace. Práce navíc učitelům doporučuje projekty neziskových organizací a další iniciativy, které se vybraným aspektům tématu participace věnují do hloubky.
Vliv moderních technologií na výuku zeměpisu
Firlová, Veronika ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Fikarová, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl na základě kvalitativního výzkumu zjistit, jak jsou tablety v hodinách zeměpisu využívány, jaké to přináší pozitivní a negativní stránky a zda má využívání tabletů ve výuce vliv na pojetí výuky zeměpisu. Hlavního cíle je dosaženo na základě kvalitativního rozhovoru s učiteli zeměpisu základních škol. Ke splnění hlavního cíle bylo potřeba nejprve splnit několik dílčích cílů. Jednak definovat pojem moderní technologie, poté popsat konkrétní technologii, kterou tato práce bude zkoumat ve vztahu ke změně vyučovacích hodin - tablet. Popisu kladů a záporů využití tabletů ve výuce bylo využito při sestavování dotazníku. Každý učitel ovlivňuje výuku svým pojetím, to souvisí s tvorbou hodiny, platí to také pro vyučovací hodiny s tablety. Nezbytným dílčím cílem je popsání kvalitativního výzkumu, poté mohl být vytvořen scénář rozhovoru a následně mohly být rozhovory provedeny a vyhodnoceny. Z informací zjištěných výzkumem vyplývá, že učitelé používají tablety v hodinách zeměpisu především dvěma způsoby. Prvním způsobem, který příliš neovlivňuje okolnosti výuky je využívání aplikací, které jsou využívány většinou k opakování. Druhý způsob využívání tabletů je založen na vyhledávání informací a následné práci s nimi. Tento způsob je většinou provázen výraznějšími...
Učební strategie nadaných žáků na prvním stupni ZŠ
Kotrčová, Alžběta ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Krčmářová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá učebními styly v návaznosti na učební strategie, a to zejména jejich užívání u nadaných žáků pátého ročníku základní školy. Teoretická část proto popisuje pojmy učební styl a učební strategie z pohledu několika autorů, ale zabývá se také charakteristickými znaky nadaného žáka mladšího školního věku. Teoretická část tak čtenáře dostatečně připraví na porozumění části empirické, která je pro diplomovou práci stěžejní. Předmětem zkoumání je skupina osmi nadaných žáků páté třídy základní školy, kteří navštěvují vzdělávací program pro mimořádně nadané žáky. Cílem empirické části je analyzovat vlastní preferenci učebních strategií u těchto osmi nadaných žáků a zmapovat tak jejich situaci. Díky výzkumným metodám, kterými jsou rozhovory, pozorování, techniky posilující učební strategie a dotazníkové šetření, se podařilo cíle kvalitativního výzkumu dosáhnout v plném rozsahu. Po čtyřtýdenní každodenní práci s nadanými žáky a jejich spolužáky se podařilo zjistit, že vlastní volbu učební strategie velmi ovlivňuje vnitřní motivace k učení, hloubkový učební styl, strategický učební styl a celkový přístup k učebnímu procesu. Nadaní žáci se ve většině případů učí kvůli vlastnímu zájmu, touze po vzdělání a zájmu o přijetí na všeobecné gymnázium. Preferují kognitivní učební strategie, učí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.