Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni vybrané základní školy
Menclová, Kateřina ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Diplomová práce na téma Aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni vybrané základní školy se zabývá aktivizačními vyučovacími metodami a jejich využíváním ve výuce výchovy ke zdraví na vybrané základní škole. Teoretická část se věnuje základní terminologii a jsou v ní blíže popsány jednotlivé metody, způsob jejich třídění a je zde také popsán samotný obor výchova ke zdraví. Praktickou část tvoří vlastní kvantitativní výzkum. Jako výzkumný nástroj bylo zvoleno dotazníkové šetření na 2. stupni Základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem, a to konkrétně v 8. a 9. ročnících. Cílem výzkumu bylo zmapovat míru používání aktivizačních metod ve výuce výchovy ke zdraví na dané škole. Dílčími cíli bylo zjistit, jaké jsou nejpoužívanější aktivizační metody ve VkZ na dané škole, rozdíl v subjektivním vnímání aktivizace mezi žáky a učitelem daného předmětu, porovnat zastoupení aktivizačních metod mezi jednotlivými vyučujícími a zjistit míru využívání ICT technologií jako aktivizačního prvku. Výsledky výzkumu ukázaly, že používání aktivizačních metod ve výchově ke zdraví na dané škole je poměrně na dobré úrovni, zejména co se týče ICT technologií. Nejpoužívanějšími metodami jsou skupinové práce a diskuse. Nejméně používané jsou naopak hry a z tohoto důvodu je v práci obsažen i výstup pro...
Organizační formy vyučování ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol
DOUDOVÁ, Andrea
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha poukázat na využívání různých organizačních forem výuky v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol Diplomová práce je složena ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola představuje obecný výčet organizačních forem, druhá kapitola tento výčet rozšiřuje. Ve třetí kapitole představuji alternativní členění organizačních forem vyučování podle Červenkové a Maňáka. U těchto dvou autorů také upozorňuji na záměnu dvou termínů, a to organizační formy výuky za metody výuky a naopak. Ve čtvrté kapitole zmiňuji aktuální tematiku informačních technologií ve vzdělávání a organizační formy s touto výukou spojené. V závěru teoretické části uvádím předvýzkum problematiky organizačních forem a cituji některé již dříve provedené výzkumy. Na tuto kapitolu plynule navazuje praktická část, která se skládá primárně z kvantitativního výzkumu vedeného prostřednictvím dotazníku. Nejdříve jsou formulována východiska výzkumu a dále jsou představeny výsledky výzkumu a závěrečné vyhodnocení informací o zastoupení organizačních forem ve výuce a preferenci jejich užívání jednotlivými vyučujícími. Na základě dat získaných prostřednictvím výzkumu z praktické části práce porovnává využívání organizačních forem ve výuce v běžném režimu a v režimu on-line vyučování.
Učební styly budoucích učitelů biologie a přírodovědců
MALEČKOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá tématem učebních stylů. V literárním přehledu je popsáno vyučování a jeho koncepce, pojetí vyučovacích metod a charakteristika vyučovacích metod využívaných v přírodopisu a biologii. Dále literární přehled vysvětluje proces učení, přístupy, strategie a taktiky učení. V další části se literární přehled zabývá styly učení a jejich klasifikací podle známých autorů. Poslední úsek teoretické části práce se věnuje diagnostice učebních stylů a metodám, které se k diagnostice učebních stylů používají. Výsledky shrnují zjištění výzkumné studie zaměřené na styly učení studentů vysoké školy. Výzkumná datová sada celkem obsahuje 187 případů, které reflektují rozdíly v preferenci učebních stylů u přírodovědců a budoucích učitelů biologie a souvislost určitého učebního stylu s oblíbenou vyučovací metodou, s níž se setkávali na základní či střední škole. Dále byly zjišťovány rozdíly v preferencích vyučovacích metod a důvody, které vedly respondenty ke studiu přírodovědných oborů.
Počítač doma a ve škole s ohledem na rizika ohrožující osobnostní rozvoj dítěte
Knapová, Jana ; Krykorková, Hana (vedoucí práce) ; Horník, Vlastimil (oponent)
Bakalářská práce s názvem: "Počítač doma a ve škole, s ohledem na rizika ohrožující osobnostní rozvoj dítěte", pojednává o možnostech využití počítače ve škole, hlavně pak při výuce, a doma ve volném čase dítěte. Práce zdůrazňuje i rizika vyplývající z nesprávného užití informačních a komunikačních technologií ( hlavně počítače a internetu) a nabízí řešení k minimalizaci těchto rizik. Cílem je i seznámit čtenáře s nově vznikajícími fenomény v důsledku užívaní počítače jako jsou dnes již rozsáhlé sociální sítě, kyberšikana a "závislost" vznikající na internetu či počítačových hrách.
Ptáci ve vyučování na středních školách s novými poznatky v oboru
Weiser, Jiří ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Kopřivová, Kateřina (oponent)
Souhrn V úvodu teoretické části diplomové práce je přehledně shrnuto systémové zařazení ptáků. Další části jsou zaměřeny nejen na obecná a běžně užívaná témata ve školních učebnicích, populárně-naučných publikacích i v médiích, ale také na zdůraznění zvláštních znaků, charakteristických pouze pro ptáky. Těmito tématy jsou historické a evoluční otázky, morfologie pokryvu, působení jednotlivých smyslů, tělěsná stavba a funkce orgánů. Podrobněji je rozebrána problematika tělesné stavby ptáků a kosterního systému. V závěrečných částech jsou zmíněny zvláštnosti v chování a doruzumívání ptáků a také jejich životní zvyklosti. V praktické části je uvedena SWOT analýza dostupných učebnic pro čtyřletá gymnázia s ohledem na kapitoly a informace týkající se živočišné třídy ptáků. Údaje uvedené v analyzovaných učebnicích lze považovat pouze za základní s potřebou rozšíření a doplnění učitelem. Přílohou práce jsou dvě prezentace v Powerpointu, obsahující jak základní informace, tak i zvláštní znaky charakteristické pouze pro ptáky. K prezentacím jsou vytvořeny pracovní listy. Pro sledované třídy bylo vypracováno laboratorní cvičení v podobě praktického zkoumání vybraných tématických bloků, probraných teoretickým výkladem. Znalosti studentů výše uvedených tříd byly ověřeny dotazníkovým šetřením. Byla potvrzena průměrná...
Problémové situace při výuce tělesné výchovy na 1. stupni základních škol
Cholevová, Tea ; Hrabinec, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na vznik problémových a kritických situací při výuce tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Za úkol má zjistit, jakým způsobem učitelé postupují při jejich řešení a vyvodit doporučení pro praxi. Obsahem teoretické části jsou vymezeny pojmy a teoretická východiska z oblasti kázně, bezpečnosti a tělesné výchovy dětí. Výzkum probíhal dotazníkovou formou, ve které mi 22 základních škol, zpětně zaslalo 72 vyplněných dotazníků. Následně jsem uskutečnila doplňující individuální rozhovor se dvěma učiteli ze Základní školy Kunratice. V praktické části analyzují výsledky dotazníkové šetření a rozhovory s učiteli. Z výsledků práce vyplývá, že problémové a kritické situace se na hodinách tělesné výchovy vyskytují. Klíčová slova Tělesná výchova, problémové situace, kritické situace, vyučování, 1. stupeň základních škol
Výuka deskriptivní geometrie v našich zemích
Moravcová, Vlasta ; Bečvář, Jindřich (vedoucí práce) ; Janyška, Josef (oponent) ; Lávička, Miroslav (oponent)
Práce dokumentuje historii vyučování deskriptivní geometrie v českých ze- mích od jeho počátků (tj. od třicátých let 19. století) do druhé světové války. Jádrem je podrobné zpracování vývoje výuky deskriptivní geometrie na reál- kách i dalších středních školách doplněné rozborem českých středoškolských učebnic a stručným srovnáním situace v našich zemích se zahraničím. Dále je charakterizována výuka deskriptivní geometrie na českých i německých vysokých školách v Praze, Brně a Příbrami včetně vysokoškolských učebnic. Připojen je nástin vývoje zobrazovacích metod a přínos českých geometrů k rozvoji deskriptivní geometrie. Práce je doplněna rozsáhlými faktografic- kými a obrazovými přílohami.
Výtvarná výchova pro žáky se zvláštními potřebami
Panušková, Simona ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Novotná, Magdalena (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení uplatnění vzdělávacích obsahů a cílů předmětu výtvarná výchova v zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejprve jsou charakterizovány rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací program. Následně je zde analyzován obsah školního vzdělávacího programu Základní školy a Praktické školy Svítání, o.p.s. Prostřednictvím akčního výzkumu jsou porovnány obsahy výše uvedených závazných dokumentů s realitou vyučování ve škole, která se zabývá edukací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Akční výzkum byl realizován pomocí videozáznamu, přepisu a analýzy zaznamenaných vyučovacích hodin, zhodnocením použitých forem a metod ve vyučovací praxi, návrhem a následnou realizací didaktického projektu výtvarné výchovy se žáky této školy. Z práce s rámcovým a školním vzdělávacím programem vyplynulo, že analýze podrobený školní vzdělávací program je příliš zaměřený pouze na výtvarné techniky a konkrétní témata, téměř nereflektuje obsah rámcového vzdělávacího programu a velice omezeně pracuje s učivem a očekávanými výstupy v něm uváděnými. Učitelé mají jen malý prostor pro motivaci zaměřenou na aktuální témata a výtvarnou tvorbu. Akční výzkum však ukázal, že tyto konkrétní nedostatky školního vzdělávacího programu si výtvarný pedagog uvědomuje a...
Učební strategie nadaných žáků na prvním stupni ZŠ
Kotrčová, Alžběta ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Krčmářová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá učebními styly v návaznosti na učební strategie, a to zejména jejich užívání u nadaných žáků pátého ročníku základní školy. Teoretická část proto popisuje pojmy učební styl a učební strategie z pohledu několika autorů, ale zabývá se také charakteristickými znaky nadaného žáka mladšího školního věku. Teoretická část tak čtenáře dostatečně připraví na porozumění části empirické, která je pro diplomovou práci stěžejní. Předmětem zkoumání je skupina osmi nadaných žáků páté třídy základní školy, kteří navštěvují vzdělávací program pro mimořádně nadané žáky. Cílem empirické části je analyzovat vlastní preferenci učebních strategií u těchto osmi nadaných žáků a zmapovat tak jejich situaci. Díky výzkumným metodám, kterými jsou rozhovory, pozorování, techniky posilující učební strategie a dotazníkové šetření, se podařilo cíle kvalitativního výzkumu dosáhnout v plném rozsahu. Po čtyřtýdenní každodenní práci s nadanými žáky a jejich spolužáky se podařilo zjistit, že vlastní volbu učební strategie velmi ovlivňuje vnitřní motivace k učení, hloubkový učební styl, strategický učební styl a celkový přístup k učebnímu procesu. Nadaní žáci se ve většině případů učí kvůli vlastnímu zájmu, touze po vzdělání a zájmu o přijetí na všeobecné gymnázium. Preferují kognitivní učební strategie, učí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.