Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Methodology for the library collection protection in the pandemic period
Neoralová, Jitka ; Vávrová, Petra ; Zembjaková, Rebeka ; Šipošová, Nikola
Metodika prezentuje ochranný režim veřejných knihoven v pandemickém období s cílem ochrany zdraví veřejnosti, zabránění šíření přenosných respiračních chorob s přihlédnutím k ochraně knihovních fondů. Vzhledem ke komplikované logistice knihovních fondů, která je potřebná pro zpřístupnění a ochranu tisíců, někdy až milionů knihovních dokumentů, se tato metodika zaměřuje na omezení rizika přenosu chorob na vysokodotykovém, běžně cirkulujícím materiálu, jako jsou obaly knih, ale také na ochranu pracovníků, kteří s knihovními dokumenty manipulují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spolupráce veřejné knihovny a mateřské školy: Vícepřípadová studie
Hajduchová, Hana ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce s cílem popsat reálný stav a možnosti spolupráce veřejné knihovny a mateřské školy v podpoře čtenářství dětí předškolního věku se zabývá rozvojem čtenářství dětí předškolního věku, popisuje mateřské školy v podpoře čtenářství a stav veřejných knihoven ve vztahu k dítěti předškolního věku. S ohledem na zvolené téma a cíl práce jsem využila kvalitativní výzkum, konkrétně desing případové studie, který popisuje spolupráci tří mateřských škol s veřejnou knihovnou. Jako metoda sběru dat byl využit polostrukturovaný hloubkový rozhovor a obsahová analýza čtenářských prostředí v mateřských školách a knihovně. Z výsledků výzkumu je patrné, že mateřské školy navozují spolupráci s veřejnými knihovnami především proto, aby se děti seznámily s prostředím knihovny, což je pro knihovny výhodné ke zvyšování počtů svých čtenářů.
Design služeb ve veřejných knihovnách
Šnýdl, Jakub ; Dombrovská, Michaela (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o designu služeb ve veřejných knihovnách. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou popsány služby ve veřejných knihovnách, jsou představeny základy a principy designu služeb. Dále následuje přehled nástrojů a metod designu služeb vhodných k využití v knihovnách. V praktické části jsou analyzovány služby Knihovny Matěje Josefa Sychry z hlediska uživatele pomocí nástrojů a metod designu služeb a jsou navržena možná vylepšení těchto služeb.
Cílové skupiny a jejich vymezení na příkladu Městské knihovny Nymburk
Latislavová, Barbora ; Kolínová, Pavlína (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá segmentací uživatelů veřejných knihoven v kontextu marketingové komunikace mezi knihovnou a uživatelem. Práce mapuje marketingovou teorii segmentace trhu, kterou přenáší do prostředí veřejných knihoven a popisuje několik významných segmentů. Praktickou část práce tvoří případová studie na příkladu Městské knihovny Nymburk, která popisuje vybrané cílové skupiny této knihovny a způsob práce s nimi. Popsány jsou marketingové aktivity knihovny a jejich vyhodnocení vzhledem k cílovým skupinám. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vzděláváním k integraci - specifika role veřejných knihoven
Trnková, Zuzana ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Froněk, Jan (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat vztah mezi integrací a vzděláváním z pohledu migrujícího jedince, který se ocitá v nové kultuře. V první části skrze popis zkušenostního učení se, které představuje prostředek k pochopení kulturních specifik v nové společnosti, představím téma cílené edukace migrantských minorit. Vymezením potřeb, které jsou identifikovány jako klíčové v procesu adaptace, se zaměřím na takovou podobu vzdělávání, která aktivně podporuje začlenění jedince do společnosti, a tím usnadňuje adaptační proces. Mým cílem je představit, nakolik kulturní učení otevírá možnosti ovlivnění integračního procesu edukačním působením. Druhá část práce je pak věnována evropského projektu Knihovny pro všechny, který si kladl za cíl podpořit proměnu knihoven v multikulturní instituce. Představím jeho vizi, strategii implementace a následně evaluaci aktivit v českém prostředí. Mým záměrem je nastínit aktuální trend v práci s migranty a proměnu knihovních služeb v návaznosti na kulturní rozmanitost společnosti.
Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené
Hrychová, Tereza ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou služeb pro zrakově postižené uživatele ve veřejných knihovnách. Nejprve poskytuje teoretické uvedení do tématu včetně nastínění tematických projektů, neziskových organizací a legislativy. Poté se práce zaměřuje na samotné poskytování služeb pro zrakově postižené ve veřejných knihovnách, přičemž jsou zmíněny konkrétní aktivity knihoven jak z ČR, tak ze zahraničí. Praktická část práce je složena z analýzy čtyř vybraných knihoven v ČR a kvalitativního výzkumu. V závěru práce jsou zjištěné poznatky shrnuty do několika doporučení, která mohou knihovnám pomoci úspěšně nabízet služby pro zrakově postižené uživatele.
Struktura Městské knihovny v Děčíně a její služby uživatelům
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je zaznamenat vývoj, strukturu a služby Městské knihovny v Děčíně. První část je věnována historii města a jeho kulturnímu zázemí. Ve druhé kapitole je zaznamenán historický vývoj knihovny. Dále se práce zabývá současným stavem knihovny. Popisuje její zázemí, vybavení, organizační strukturu či financování. Čtvrtá část nabízí detailní pohled na jednotlivá oddělení, organizaci knihovního fondu a konkrétní služby poskytované uživatelům. Poslední kapitola pojednává o vzdělávacím středisku, které knihovna zastřešuje a projektu nové budovy.
Podpora dětského čtenářství v České republice a německy mluvících zemích
Šilerová, Eva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dětského čtenářství a srovnává přístup k jeho podpoře v České republice a německy mluvících zemích. Úvodní část práce se věnuje dětskému čtenářství v současné době, faktorům, které jej ovlivňují a čtenářským zájmům dnešních dětí. Stručně hodnotí také současnou českou literaturu pro děti a její nakladatele. Následující dvě kapitoly popisují aktivity k podpoře dětského čtenářství, které vyvíjejí české knihovny i neknihovnické subjekty. Další oddíl představuje projekty k podpoře dětského čtenářství realizované v Rakousku a Německu, krátce seznamuje také s programy dalších německy mluvících zemí. Šestá kapitola stručně nastiňuje tematiku podpory dětského čtenářství v českých i zahraničních médiích. Práci doplňují dva praktické průzkumy. První porovnává aktivity vybraných českých a zahraničních knihoven a jejich příspěvek k podpoře dětského čtenářství. Druhý průzkum realizovaný mezi dětskými čtenáři Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze hodnotí spokojenost dětí s nabízenými tematickými besedami pro školní třídy. Závěr práce shrnuje získané poznatky a rekapituluje problematiku podpory dětského čtenářství.
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu
Stejskalová, Eva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Vášová, Lidmila (oponent)
Diplomová práce se věnuje podpoře dětského čtenářství. Práce je zaměřena na faktory a činitele ovlivňující výchovu ke čtenářství. První část řeší teoretické vymezení a význam čtení. Především jsou vysvětleny dva důležité pojmy, které se k tématu vztahují - čtení a čtenář. Dále se pokračuje důrazem na různé fáze čtenářského vzdělávání před a během školní docházky. Sledovány jsou především tři prostředí ovlivňující čtenářskou gramotnost. To znamená rodiny, školy a veřejné knihovny. Navíc jsou krátce v této práci také prezentovány národní projekty podporující čtení především v knihovnách. Druhá část je zaměřena na Městskou knihovnu v Praze, konkrétně na pobočku Smíchov a její aktivity. V této části jsou zmapovány různé programy pro děti. Zjišťují se opakující se činnosti pro rodiče s dětmi nebo pro samotné děti. Popsány jsou i akce pro kolektivy předškolních a školních dětí. Důležitá součást práce je zaměřena na výzkum spolupráce mezi Smíchovskou pobočkou a místními školami. Výsledky výzkumu spočívají v určení praktických zkušeností učitelů z těchto škol s aktivitami pobočky Smíchov a s jejich spoluprací s touto knihovnou.
Denní tisk ve veřejných knihovnách
Strnad, Jakub ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Machytka, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhají činnosti spojené s denním tiskem v pěti vybraných veřejných knihovnách. V úvodní kapitole je pomocí definic pojmů vymezena zkoumaná oblast, shrnuto předchozí zpracování tématu a představena metodologie výzkumu uskutečněného pomocí rozhovorů a dotazníku. V poslední části kapitoly jsou formulovány hypotézy. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány všechny české celostátní deníky a zdokumentovány jejich internetové aktivity. Pokud mají tituly elektronickou verzi, je v této části práce podrobena testu funkčnosti. Kapitoly 3 a 4 prezentují výsledky výzkumu provedeného na pěti veřejných knihovnách různých velikostí. Třetí kapitola představuje zkoumané knihovny a popisuje průběh nákupu deníků v těchto organizacích se zvláštním důrazem na proces rozhodování. Ve čtvrté kapitole jsou zkoumány preference čtenářů novin ve vybraných knihovnách a intenzita jejich zájmu v průběhu času. Tato část práce je také věnována rozboru zbylých knihovnických činností, jako je katalogizace a vyřazování deníků. Třetí a čtvrtá kapitola jsou ukončeny shrnutím zjištěných skutečností. V závěru jsou potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.