National Repository of Grey Literature 87 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Information education at secondary schools: research at Business Academy in Tábor and implementation of the results into practice
Pfeiferová, Martina ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Cílem rigorózní práce je zmapování současného stavu informační gramotnosti na středních školách na základě konkrétního průzkumu na Obchodní akademii v Táboře. Úkolem je analyzovat proces efektivní práce s informacemi v souladu s osnovami obchodní akademie a podat výčet informačních dovedností žáků střední školy. Úvodní kapitola by měla podat přehled o základních pojmech týkajících se informační výchovy a vzdělávání. V dalších kapitolách jsou ilustrovány informační dovednosti žáků střední školy na základě dotazníkového šetření, možnosti zapojení informační výchovy do jednotlivých předmětů, spolupráce školy a knihovny, přínos informační výchovy pro žáky střední školy atd. Práce vychází z praktické zkušenosti s výukou informační výchovy na Obchodní akademii v Táboře. Věnuje se také teoretickým aspektům informační výchovy se zřetelem na prostředí středních škol. Rigorózní práce je určena zájemcům o problematiku informační výchovy a zároveň nepatrným pokusem o návrh úpravy vzdělávacího systému v České republice.
History and the present situation of the municipal library of Slaný
Guba, Petr ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Cílem bakalářské práce je deskripce a posouzení historického vývoje a současnosti Městské knihovny ve Slaném. V práci je nejdříve stručně popsána historie města Slaný, podrobněji potom kulturní historie tohoto města a historie Městské knihovny ve Slaném, a to i se zřetelem na historii čítárny, která po značnou část kulturní historie Slaného působila mimo rámec Městské knihovny. Velká pozornost je v práci věnována významným kulturním osobnostem, které působily ve Slaném a ovlivnily jeho kulturní život a v části věnované historii knihovny i osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely na založení a dalším rozvoji knihovny. Těžiště práce však spočívá v popisu a rozboru současnosti knihovny. V práci jsou popsány základní dokumenty důležité pro zřízení Knihovny V.Štecha a její provoz a dále potom charakteristika a základní parametry v její činnosti, a to především se zřetelem k dlouhodobějším i krátkodobým tendencím, které se v práci knihovny projevují. Podrobně je rozebráno především poskytování služeb, a to jak v oddělení pro dospělé, studovně i v oddělení pro děti. V této souvislosti je věnována pozornost i doprovodným propagačním, vzdělávacím a kulturním akcím knihovny. Pozornost je věnována rovněž organizaci knihovny, jejímu personálnímu zabezpečení, úloze poboček, technickému a ekonomickému zabezpečení...
The history of the F. Bartos library in Zlin: from foundation of reader's club in Zlin to 2006
Salátová, Renáta ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Večeřová, Petra (referee)
Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně uspokojuje informačních potřeby všech svých uživatelů díky kvalitním profesionálním službám na bázi informačních technologií. Magisterská práce popisuje historii této knihovny, která měla rozhodující význam v oblasti kulturně výchovné a vzdělávací ve Zlínském kraji. Soustřeďuje se na vznik a vývoj této knihovny, na její postupnou automatizaci, která se stala nedílnou součástí všech oblastí knihovny. Tato práce popisuje fond knihovny, jsou zde uvedeny roční přírůstky i celkový stav fondu. Magisterská práce popisuje také regionální funkce knihovny a podrobuje analýze služby, které knihovna nabízí a tím přispívá k vyšší vzdělanosti obyvatel Zlínského kraje. Závěr práce je věnován samotné krajské knihovně. Je zde popsána novodobá historie této knihovny až do současnosti. Cílem práce je popsat jak historii, tak současný stav knihovny a vyvodit z něho závěry, které by vedly k zefektivnění činnosti této instituce.
Actual state of school libraries in the chosen districts of Prague
Klimentová, Eliška ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Tématem bakalářské práce je průzkum a zmapování situace školních knihoven na základních a středních školách, které jsou oficiálně zaregistrovány v Rejstříku škol v Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV, http:// www.uiv.cz ). Práce charakterizuje školní knihovny základních a středních škol obvodů Praha 6 - 10 v šesti základních oblastech, kterými jsou stručné informace o knihovně a o škole se školní knihovnou, umístění školní knihovny, o vybavení školní knihovny (knihovní fond, technické vybavení), otevírací době, personálním zajištění a o propagaci školní knihovny. Práce je zpracována na základě vlastního průzkumu realizovaném pomocí sociologických metod, jako je dotazník a rozhovor. Celý průzkum je nakonec srovnán také s některými statistickými údaji výkazu o školní knihovně zjištěnými Ústavem pro informace ve vzdělávání. [Autorský abstrakt].
Library as an educational centre of region
Rösslerová, Ivana ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Diplomová práce se zabývá veřejnými knihovnami a jejich vzdělávací rolí v informační společnosti. Primárním cílem práce je analyzovat vzdělávací funkci veřejných knihoven a nastínit perspektivy jejich rozvoje v oblasti celoživotního vzdělávání. Dalším cílem práce je prezentovat konkrétní vzdělávací program Univerzity volného času, který autorka organizačně zabezpečuje v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě, a uveřejnit praktické zkušenosti získané při realizaci projektu. Diplomová práce je rozložena do pěti kapitol. Úvodní kapitola pojednává obecně o veřejných knihovnách jako o moderních informačních, vzdělávacích a kulturních centrech regionů. Druhá kapitola objasňuje podstatu celoživotního vzdělávání a zdůvodňuje jeho potřebnost pro rozvoj informační společnosti i každého jedince. Vzdělávací rolí veřejných knihoven a jejich příležitostmi v oblasti vzdělávání dospělých se zabývá třetí kapitola. Na předchozí teoretické pasáže navazuje prakticky zaměřená kapitola s popisem vzdělávacího projektu Univerzity volného času. Závěrečná kapitola předkládá obecné závěry, koncepční a metodická doporučení vycházející z vlastních zkušeností autorky.
Education by reading and education towards reading
Sýkorová, Ivana ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Landová, Hana (referee)
Tématem práce je výchova dětí, mládeže, dospělých a starých lidí k četbě, a také snaha o výchovu těchto skupin pomocí četby. Cílem diplomové práce je zjištění stavu a způsobů čtenářské výchovy v České republice. Jednotlivé způsoby výchovy se od sebe liší v závislosti na věku jedinců, na způsobu výchovy v rodině a ve škole. Dalším faktorem ovlivňujícím čtenářskou výchovu je způsob chování v dospělosti a schopnost začlenění se do sociálních skupin. Praktickou částí diplomové práce jsou dotazníky vytvořené pro žáky 1. - 5. tříd základních škol. K vyhodnocení nejsou použity grafy, vzhledem k tomu, že bylo částečně použito i otevřených otázek, a proto i statistiky jsou zpracovány pouze částečně.
The origin and the development of selected specialized and scientific libraries on the territory of the Czech state until 1918
Šrámek, Jan ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Tématem práce je shrnutí dějin vybraných odborných a vědeckých knihoven na území českého státu do roku 1918. Práce se zaměřuje na tyto knihovny: knihovnu Národního muzea, Státní technickou knihovnu v Praze, Státní vědeckou knihovnu v Olomouci, Státní vědeckou knihovnu v Brně (dnešní Moravská zemská knihovna); knihovnu Akademie věd a Veřejnou a univerzitní knihovnu v Praze. Cílem práce je deskriptivní metodou shrnout poznatky o vzniku a vývoji daných knihoven, práce se dále věnuje podmínkám, za kterých knihovny vznikaly, shrnuje poznatky o vývoji jejich fondu a o významných osobnostech, které jsou s danými knihovnami spjaty. V závěru kapitol je nastíněn vývoj jednotlivých knihoven po roce 1918.
The structure of the Municipal Library in Děčín and its services for users
Bednářová, Vendula ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Černá, Milena (referee)
(anglicky) The main purpose of this bachelor thesis is to describe the establishing of the Děčín library as well as its organizational structure and services. The first chapter is about the history of the town and its cultural background. The second chapter is about historical development and the current state of library - its organizational structure, equipment and financing is described at the third chapter. All library departments, library services and library collection are described in the fourth part. The last chapter is about library's educational center and the construction of the new library building.
Reading and reading skills
Marelová, Jitka ; Papík, Richard (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Práce je věnována některým aspektům čtení z psychologického a pedagogického hlediska. Zabývá se počátky čtení - podmínkami osvojení si této dovednosti, metodami výuky čtení; popisuje průběh vývoje čtenářských dovedností hlavně s ohledem na rozvoj čtenářství. Dále se věnuje rozvoji funkční gramotnosti, konkrétně práci s textem, porozumění textu a metakognitivním postupům při práci s textem. Obsah bakalářské práce chce reagovat na potřeby knihovníků, kteří jsou v každodenním kontaktu se čtenáři.
Czechoslovak librarianship education in 1918-1945
Poschová, Jana ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Tématem bakalárské práce je vývoj knihovnického školství v Ceskoslovensku v letech 1918-1945. V úvodní cásti je nastínen vývoj školství pred rokem 1918 u nás i ve svete, nebot situace v odborném školství na nej úzce navazovala. Následuje strucný výcet a popis všech typu knihovnického vzdelání- knihovnické kurzy, knihovnické školy a kurzy na vysoké škole. Zmíneni jsou také dve osobnosti ceského knihovnictví, které se zabývali knihovnickým školstvím- Ladislav Jan Živný a Zdenek Václav Tobolka. Poslední kapitola je venována situaci po roce 1945, která byla silne ovlivnena vývojem pred II.svetovou válkou.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.