Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Města, výstavy a výstaviště: vliv výstavnictví na města
Štěpánková, Lenka
Pořádání všeobecných i specializovaných výstav se ke konci devatenáctého století stalo neodmyslitelnou součástí hospodářského a společenského života v řadě menších českých a moravských měst. Po dočasných areálech následovala první stálá výstaviště, a později v meziválečném období se výstavní areály staly běžnou součástí městské vybavenosti. Změna režimu po druhé světové válce československé výstavnictví zásadně poznamenala, což mělo druhotně dopad také na podobu sítě regionálních výstavišť v republice. Další zásadní proměna oboru výstavnictví souvisela v devadesátých letech s rozpadem socialistického bloku, globalizací ekonomiky a nástupem nových komunikačních technologií. V této době docházelo někde k neřízeným a živelným transformacím území a nevratnému ničení nerozpoznaných kulturních hodnot. Budoucí výzkum výstavních areálů by se v oblasti urbanismu měl soustředit na komplexní zmapování prostorového vývoje výstavišť v jednotlivých městech a na způsob jejich ukotvení v územně plánovací dokumentaci. Závěry tohoto výzkumu by pak posloužily jako vodítko pro péči o historické výstavní areály a případně jako podklad pro návrh jejich ochrany. Vzhledem k mezioborovému charakteru výstavnictví by související výzkum měl probíhat také v souvisejících oborech jako hospodářské dějiny, dějiny umění, teorie architektury nebo event management a cestovní ruch.
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2020: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2021: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vzorový výstavní koncept pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy
Belasová, Kristýna ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce zpracovává téma Slovanské epopeje Alfonse Muchy z výstavního hlediska s cílem najít a popsat nejvhodnější koncept pro tento rozsáhlý epický cyklus. Práce navazuje na celou řadu architektonických projektů, které se opakovaně snažily nalézt ideální model pro výstavní pavilon Slovanské epopeje. Systematicky zpracovává bohatou historii výstavních projektů ve snaze identifikovat pozitivní a negativní aspekty jednotlivých expozic. Práce se věnuje problematice vystavování velkoformátových děl a otázkám prezentace obrazů národní historie. Jasně definuje cílovou skupinu očekávaných návštěvníků a zkoumá, jakým způsobem by měla instalace být pro tyto návštěvníky zpřístupněna. V neposlední řadě představuje Slovanskou epopej jako unikátní dílo české historie. Cílem diplomové práce je navrhnout univerzálně aplikovatelný výstavní koncept přístupný pro širokou škálu návštěvníků, který může v budoucnu sloužit jako vzor při plánování expozic Slovanské epopeje.
Prezentace vybraných kolekcí renesančního a barokního malířství stálých sbírek v Čechách a na Moravě
Frdlíková, Markéta ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá prezentací děl renesančního a barokního malířství v nejvýznamnějších českých a moravských galeriích. Konkrétně je zaměřená na trvalé expozice Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Arcidiecézního muzea v Olomouci a Kroměříži a obrazárnu Strahovského kláštera v Praze a jejich popis, hodnocení a vzájemné srovnání. Dále je tématem práce tvorba stálých expozic a funkce muzea umění od poloviny 20. století. Na závěr jsou provedení českých sbírek představena ve srovnání se zahraničními prezentacemi renesančního a barokního umění v The National Gallery v Londýně a Galleria Degli Uffizi ve Florencii.
Kultura České republiky v číslech 2019: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Slovanská epopej jako architektonický úkol
Hromádková, Barbora ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Vajčner, Jiří (oponent)
Diplomantka zpracuje studii na téma umístění Slovanské epopeje jako architektonického problému v širších souvislostech. Nejprve stručně objasní úlohu velkých malířských historických cyklů při utváření národní identity a shrne pokusy, učiněné v českém prostředí před Muchou. V samostatné kapitole exponuje Slovanskou epopej. Podrobně pak rekonstruuje peripetie hledání vhodného místa od prvotní Muchovy intence po současnost, především ukáže, jaké nároky klade na budovu, v níž by měla být umístěna. Samostatně zpracuje dosavadní projekty na stavbu nového pavilonu a úpravu stávajících objektů. Analytické poznatky shrne v závěrečné kapitole v návrh kritérií optimálního architektonického řešení v komplexnosti, která zahrne i problematiku výstavnickou a marketingovou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.