Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 407 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Včelařství a jeho využití na základní škole
Voska, Karel ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Tato práce se věnuje včelařství a možnostem jeho využití na základní škole. První část je zaměřena na celou nadčeleď Apidae se zaměřením na včelu medonosnou. Zmíněny jsou ale i další zástupci napříč různými sociálními modely, od včel samotářek, přes včely žijícími v různých úrovních komunitního života, až po velká včelí společenství. Ve druhé části práce je přiblížen vývoj včelařství, nejprve na obecné rovině a poté na území našeho státu. Od samotného vzniku vztahu člověka a včel, přes první průkopníky opravdového včelařství ve Středomoří, Egypťany, Řeky a Římany, až po vývoj včelařství na našem území od středověku až do 20. století. Třetí a poslední část diplomové práce se pak věnuje využití včelařství na základní škole. V této didaktické části jsou nejprve popsány různé možnosti, jak včely ve výuce využít v nejrůznějších předmětech na základní škole. Součástí textu jsou návrhy témat a náplně hodin, možné využití mezipředmětových vztahů a tandemové výuky a také návrhy pracovních listů. Druhá část didaktické práce se pak věnuje včelařskému kroužku při základní škole. Hlavně pak pravidlům i tipům pro jeho správné fungování. Součástí práce je také několik badatelských otázek, zaměřujících se na to, zda a jak může být využití včel ve výuce prospěšné pro žáky. Odpovědi na otázky byly zpracovány pomocí...
První Přemyslovci v didaktických aplikacích
Hošek, Tomáš ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
(čeština) Tématem této práce je přiblížení doby a života prvních Přemyslovců a vytvoření didaktického materiálu využitelného do výuky. Didaktický materiál je navržený, vytvořený a věnovaný učitelům vlastivědy a dějepisu a všem žákům. Práce je rozdělena do dvou částí. První část nazvaná První Přemyslovci a jejich doba, je teoretická a pojednává o prvních Přemyslovcích a jejich době. Jsou zde podrobně popsáni první panovníci přemyslovského rodu a jejich blízcí. Je zde popsána doba, ve které žili a vládli a také různé aspekty běžného života tehdejší doby. Druhá, praktická část, nazvaná Dějepis hrou, je věnována didaktice a praktickým aktivitám, které budou využitelné ve výuce 4. a 7. ročníku základní školy. Součástí bádání a vymýšlení didaktických aplikací bylo kromě studia odborné literatury i porovnání učebnicových textů, absolvování náslechových hodin, konzultace s kolegy a vykonávání pedagogické praxe. Součástí tohoto procesu byla tvorba autorských výukových karet a také her a jejich praktické testování během autorovy pedagogické praxe. Součástí této diplomové práce je představení dvou základních her (2 varianty první hry a jedna varianta druhé hry) a další příklady aktivit využitelných ve výuce dějepisu či vlastivědy. Také je zde podrobně popsaná a navržená tematická exkurze na území...
Problematika čištění průmyslových odpadních vod a využití tematiky ve výuce přírodopisu
Rychtecká, Karolína ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Tématem diplomové práce je problematika čištění průmyslových vod a využití této tematiky ve výuce přírodopisu na základních školách. Cílem práce je seznámit čtenáře hlouběji průmyslovými odpadními vodami, zjistit, jak danou problematiku vnímá běžná populace konkrétně navrhnout a ověřit v praxi, jak by se tematika dala zapojit do výuky přírodopisu. teoretické a praktické části. Teoretická část práce se věnuje definici průmyslových odpadních vod a jejich složení. Charakterizuje vybrané průmyslové odpadní vody a čistírenské procesy, které se k odstraňování polutantů v průmyslových odp vodách využívají. Okrajově se také dotýká tématu hospodaření s průmyslu. Kapitoly teoretické části také shrnují vliv znečištění odpadních vod ve vztahu k člověku a životnímu prostředí. Dále je součástí práce také část věnovaná l ě čištěním průmyslových odpadních vod. Závěr teoretické části se věnuje výukovým metodám pro zapojení problematiky průmyslových odpadních vod do výuky školách Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu ke zjištění vnímání problematiky čištění odpadních populaci a konkrétním návrhům tematiky do přírodopisu. Do výuky byla navržená do čistírny odpadních vod na dané téma. Závěr práce se věnuje ověření didaktické hry ve výuce přírodopisu na základních školách KLÍČOVÁ SLOVA Odpadní voda, průmyslová odpadní...
Komparace online interaktivních aplikací a jejich využití ve vzdělávání
Šašek, Martin ; Leipert, Jiří (vedoucí práce) ; Lapeš, Jakub (oponent)
Smyslem této práce je vybrat pro výuku uživatelsky přívětivou interaktivní aplikaci a představit ji formou návodného výukového videa včetně návodu v textové podobě pro její využití v pedagogické praxi. Výběr nejvhodnější interaktivní aplikace byl proveden komparací na základě sestavené pětiprvkové metodické škály hodnocení, která vyplynula z rešerší literatury a internetových zdrojů a ze získaných zkušeností z vlastní učitelské praxe. Byla hodnocena míra interaktivity, přístupnost aplikace, dostupnost licence, jazyková vybavenost a uživatelská zkušenost s jednotlivými aplikacemi. Komparace byla poté vyhodnocena a vybraná aplikace Nearpod byla charakterizována, byly popsány její vlastnosti a možnosti z pohledu učitele a studenta. Byl vytvořen návod k jejímu využití formou souboru návodných výukových videí, která byla zveřejněna na webu https://sites.google.com/view/vyucovat-interaktivne. Tato videa představují prostředí interaktivní aplikace Nearpod, ukazují základní způsob práce s aplikací, přípravu vyučovacího materiálu a zaměřují se na praktická doporučení pro užívání nástroje v denní pedagogické praxi. KLÍČOVÁ SLOVA výuka, učení, interaktivita, základní škola, Nearpod
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Kuběja, Josef
Tématem bakalářské práce je analýza výukových metod v odborném vzdělávání oboru Truhlář. Cílem práce je zjistit, zda se nedá něco změnit nebo upravit u výu-kových metod v tomto oboru, aby absolventi získali dostačující znalosti pro samo-statné vykonávání práce. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části jsou rozebírány klíčové kompetence, technické a praktické do-vednosti a didaktické metody. Dále jsou představeny dva pedagogické přístupy k výuce – transmisivní a konstruktivistický, a pedagogický přístup Badatelská orien-tovaná výuka. V poslední kapitole jsou prezentovány výukové metody v odbor-ném výcviku a způsoby jejich použití ve výuce. V praktické části jsou uvedeny výukové metody zasezeny do jednoho výukového dne se stejným tématem a roze-psané, jak by tento den vypadal.
Analýza učebnice pro předmět Bankovnictví
Brhlová, Martina
Bakalářská práce obsahuje výzkum a zhodnocení učebnice Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, která se používá při výuce v předmětu bankovnictví.
Výuka použití zbraně v základní odborné přípravě Policie ČR
Obermayer, Jan ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Brych, Jan (oponent)
Název práce: Výuka použití zbraně v základní odborné přípravě Policie ČR Cíl práce: Cílem této práce je popsání systému výcviku základních manipulačních činností se zbraní a vybraných střeleckých technik vyučovaných během střelecké přípravy v rámci kurzu základní odborné přípravy Policie České republiky. Metody: Základními metodami užitými v této práci je metoda sběru dat, která je uplatněna nejen při studiu literatury, ale i v následné selekci vlastních odborných zkušeností a vědomostí. Další metodou je metoda analýzy, která je využita v případech expertního posuzování, verifikace, kvantitativní, věcné, ale i interpretativní a komparativní analýze. Za účelem popsání základních metodicko-taktických postupů a také vytvoření souboru průpravných cvičeních je užita další základní vědecká metoda, syntéza poznatků. Výsledky: Výsledkem práce je vytvoření komplexního náhledu na problematiku výuky použití zbraně v základní odborné přípravy Policie ČR dle současné metodiky, úkolů a cílů kladených na tento vzdělávací kurz. I přesto, že osnovy a náplň služební střelecké přípravy jsou po dobu několika let stále stejné, lze zde spatřovat jisté zlepšení a snaha o přiblížení výuky reálným situacím a zákrokům. Jako velmi přínosné vidím zpracování metodických příruček a odborných publikací nejen z policejní, ale i...
Aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni vybrané základní školy
Menclová, Kateřina ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Diplomová práce na téma Aktivizační metody ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni vybrané základní školy se zabývá aktivizačními vyučovacími metodami a jejich využíváním ve výuce výchovy ke zdraví na vybrané základní škole. Teoretická část se věnuje základní terminologii a jsou v ní blíže popsány jednotlivé metody, způsob jejich třídění a je zde také popsán samotný obor výchova ke zdraví. Praktickou část tvoří vlastní kvantitativní výzkum. Jako výzkumný nástroj bylo zvoleno dotazníkové šetření na 2. stupni Základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem, a to konkrétně v 8. a 9. ročnících. Cílem výzkumu bylo zmapovat míru používání aktivizačních metod ve výuce výchovy ke zdraví na dané škole. Dílčími cíli bylo zjistit, jaké jsou nejpoužívanější aktivizační metody ve VkZ na dané škole, rozdíl v subjektivním vnímání aktivizace mezi žáky a učitelem daného předmětu, porovnat zastoupení aktivizačních metod mezi jednotlivými vyučujícími a zjistit míru využívání ICT technologií jako aktivizačního prvku. Výsledky výzkumu ukázaly, že používání aktivizačních metod ve výchově ke zdraví na dané škole je poměrně na dobré úrovni, zejména co se týče ICT technologií. Nejpoužívanějšími metodami jsou skupinové práce a diskuse. Nejméně používané jsou naopak hry a z tohoto důvodu je v práci obsažen i výstup pro...
Volejbal ve výuce tělesné výchovy na základní škole
Králová, Hana ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Na začátku svého výzkumu provedu šetření, na jehož základě zjistím, jak žákyně 9. třídy ovládají hru volejbalu, jestli ho už hrály či nikoliv, popřípadě jak často ho hrály a jak jim jdou jednotlivé volejbalové dovednosti. Do počátečního šetření spadá dotazník pro žákyně vybraných dvou tříd a jejich testování ve volejbalových dovednostech. Na základě zjištěných informací připravím výukové hodiny. Pro žákyně jedné třídy budu mít připravenou jednu metodu výuky volejbalu-výuka herních činností jednotlivce. Budu je učit všechny volejbalové dovednosti, budu s nimi trénovat a vše procvičovat. Např. odbití obouruč vrchem (prsty), odbití obouruč spodem (bagr), podání a útočný úder. A druhé třídě připravím jinou metodu výuky volejbalu-výuka volné hry. Budu s nimi hrát minivolejbal. Od nejjednoduššího žlutého minivolejbalu po nejtěžší modrý minivolejbal. Ve žlutém minivolejbalu si jen hráči družstev hází míč. V oranžovém minivolejbalu se chytá míč a poté se nahrává spoluhráči odbitím obouruč vrchem (prsty) po vlastním nadhozu. V červeném minivoljbalu je možné provést meziodbití obouruč vrchem (prsty) nad sebe. V zeleném minivolejbalu se přidává i bagr. A v posledním modrém minivolejbalu se používají všechny herní činnosti. A takto stupňovitě s nimi budu hrát. Obě tyto metody budu aplikovat po dobu jednoho...
Náhled pedagogů základní školy na inkluzivní vzdělávání
Dusilová, Kateřina ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Vítková Rulíková, Klára (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na inkluzivní vzdělávání a jeho blízké aspekty, konkrétně na náhled pedagogů základní školy na toto vzdělávání. Samotný text je rozdělen do několika kapitol. Ty vysvětlují teoretický rámec inkluze ve speciální pedagogice a témata s ní spojená, například posun v nazírání na člověka s postižením v jednotlivých obdobích, základní možné přístupy ke vzdělávání dětí, tedy pojmy exkluze, segregace, integrace, a nakonec samotná inkluze. Vysvětlují jejich definice nebo také principy. Obsahem je také školské legislativa v České republice. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na výše uvedená témata a dále se krátce věnuje i pojmům, které se týkají vzdělávání a speciální pedagogiky obecně, jako například škola jako sociální instituce a jednotlivé sociální a profesní role v ní, pojem socializace nebo mezinárodní trendy ve speciální pedagogice. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, tedy strukturované rozhovory s konkrétními pedagogickými pracovníky a výstupy z těchto rozhovorů. Zabývá se zkušenostmi daných zaměstnanců základní školy, tzn. vedoucích pracovníků, učitelů, třídních učitelů, asistentů pedagoga nebo také školního speciálního pedagoga. Reflektuje jejich náhled na speciální vzdělávání a vše s ním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 407 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.