Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 699 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevence a zvládání pracovních konfliktů
Doležalová, Andrea ; Nováková, Věra (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje problémy, které vznikají na pracovišti, v pracovním kolektivu. Analyzuje tedy pracovní konflikty. Obsahuje návrh takové prevence a zvládání konfliktů, který při respektování povede k lepší komunikaci a ke snižování konfliktů v podniku.
Komunikační platforma pro iniciaci studentské spolupráce
Klímová, Nela ; Ornstein, Filip (oponent) ; Kögler, Žaneta (vedoucí práce)
V první části mé práce jsem provedla rešerši stávajících komunikačních kanálů na VUT. V druhé části jsem na základě těchto informací vytvořila funkční schéma a vizuální podobu webu umožňující utváření mezioborových týmů.
Elementární architektura / Elementy výuky architektury
Juřicová, Magdaléna ; Veselá, Markéta (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší propojení fakulty architektury a fakulty výtvarných umění v nově navrženém objektu. Obě fakulty definuje především praktická tvorba a tomu odpovídající elementární výukové prostory – ateliéry. Z těchto základních elementů doslova vyrůstá konečná podoba školy. Samotný proces návrhu je provázen neustálými změnami a hledáním přiměřeného prostorového vyjádření pro jednotlivé funkce školy. Konečné řešení je výsledkem postupné racionalizace, nacházení jistot a záchytných bodů v návrhu. Z množství variant a úvah o prostoru se tak nakonec vykrystalizuje to nejnutnější, nejelementárnější.
Mikroblog pro týmy
Krutiš, Tomáš ; Šolony, Marek (oponent) ; Kajan, Rudolf (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření mikroblogovací služby pro týmy. Práce popisuje průzkum a analýzu současných mikroblogovacích služeb a nalezení jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navržena nová služba, která se soustředí na komunikaci mezi členy týmu. Dále je rozebrána implementace navržené služby a na závěr jsou shrnuta budoucí rozšíření pro vylepšení služby.
NEWkus - Sára a Bára
Wollasch, Sara ; Olivová, Kateřina (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce prezentuje sérií akcí uměleckého dua NEWkus. Umělecké duo NEWkus pojednává o transformaci vztahů a celkové definici konceptu těla NEWkusu. Vyrovnává se s izolací způsobenou korovavirovou pandemií i s apatií zapříčiněnou jednotvárným stylem života v uzavřeném prostoru se stále stejným člověkem a nemožností se setkat v rámci dua NEWkus. Díky sérii akcí v domácím prostředí si skupina uvědomuje vlastní existenci v daleko širším rozsahu, zjišťuje, že není pouze dvoučlennou, že její struktura je obsáhlejší. Série realizovaných akcí je postavena na hranicích sociálního, uměleckého experimentu a intimního realismu. Celá zkušenost se promítá v jediném prostoru, v rámci festivalu Dny NEWkusu. Prostor je definován objektem inspirovaným paravánem, jehož vnitřní prostředí je uzpůsobeno obrazu i potřebám obou autorek. Divákovi je tak umožněno setkání s příběhem, který bude během festivalu představen z mnoha úhlů pohledu a poskytne tak možnost prolnout se s tělem NEWkusu v reálném čase a prostoru.
Návrh systému spolupráce studentů s firmami
Večeřová, Veronika ; Vaňková,, Lucie (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na možnosti spolupráce studentů s podniky. V rámci diplomové práce byla analyzována současná spolupráce z pohledu Vysokého učení technického v Brně, především Fakulty podnikatelské. Součástí analýzy byly také dva výzkumy zaměřené na názor obou zainteresovaných stran. Výsledkem je návrh systému spolupráce, který zohledňuje výsledky výzkumu a nabízí možnost účelného propojení studentů s praxí.
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E
Janák, Lukáš ; Svatošová, Ivana (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem nové radnice na Nových Sadech v městské části Brno-střed. Nahrazuje tím současnou radnici, která je pro Brno nevyhovující. Hlavním úkolem je území revitalizovat a vnést do něj nové funkce. Na základě urbanistických analýz je do území zasazeno i bydlení. Důležitou součástí návrhu je oslunění, ze kterého vychází tvar budovy. Ovšem na vrcholu špice, kde se hmoty setkávají, by oslunění nebylo možné. Proto je tento prostor ponechán volný, radnice se tím dělí na dvě části, z nichž jedna je vysunuta do nárožní části špice. Druhá naopak ustupuje, tím pouští mezi budovy ještě více světla a zároveň dává vzniknout i předprostoru, který má pro radnici velký význam. Radnice tak vystupuje do popředí jako samostatný dominantní nárožní objekt, který má na rozdíl od bydlení reprezentativní charakter. Při pohledu z náměstí vyšší část hmoty vzbuzuje dojem vysoké štíhlé radniční věže zapuštěné do robustní široké hmoty. Stavba tak působí kompozičně vyváženě.
Vliv kontroly na evaluaci a motivaci zaměstnanců
Voňavka, Adam ; Slavíček, Vojtěch (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na motivaci a evaluaci zaměstnanců v gastro podniku, analýzu těchto činností a jejich vliv na nežádoucí chování personálu k podnikovým financím a majetku obecně. V první části budou popsána teoretická východiska problematiky, základní pojmy a jejich souvislosti. Poté bude celý problém důkladněji rozebrán a budou uvedeny praktické příklady problémů a jejich dosavadní řešení. Po tomto komplexním uvedení do problematiky budou navržena taková opatření, která by měla mít maximální možný efekt prostřednictvím teoretických poznatků, logických úvah a nakonec i praktických zkušeností.
Student - pedagog výměna
Shulha, Andrei ; Ter-Oganian, Avdey (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
1. V rámci plnění své praktické části diplomové práce jsem se obrátil na jednoho z pedagogů naší školy abychom se dohodli, že praktickou práci udělá on. 2. Pedagog má úplnou volnost ve výběru média, tématu, rozsahu i zpracování. 3. Podmínkou je kvalita práce a její rozumné vysvětlení. 4. Až do posledního momentu o průběhu a výsledku jeho práce nebudu nic vědět. 5. V momentu začátku diskuse začiná probíhat moje diplomová práce. 6. Vysvětlení výsledné práce pedagoga pro členy komise a studenta/autora. 6. Můj význam a bádáni v tomto zadáni. 7.Hledáni nových momentů v recyklaci umělckých tradic.
Spolupráce veřejné a soukromé sféry ve stavební oblasti
Dorušák, Petr ; Táborský, Jan (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem. Rozvádí druhy spolupráce a důvody proč je nebo není těchto druhů spolupráce využíváno. V úvodní části jsem se snažil vysvětlit základní pojmy, které budu v práci používat. V teoretické části jsem čerpal hlavně z knih. Druhou částí byla praktická část, kde jsem vyhodnotil odpovědi respondentů, které jsem získal z rozeslaného dotazníku. V praktické části jsem obohatil o mé názory a zkušenosti. Závěrečnou části jsem navázal na praktickou, kde jsem zhodnotil současnou spolupráci mezi těmito sektory a doplnil ji o doporučení, která by mohla vést ke zlepšení této problematiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 699 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.