Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 258 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fungování dobrovolnictví v rámci rodiny
Radová, Markéta ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce zkoumá fungování dobrovolnictví v rámci rodiny. V teoretické části se zabývá definováním pojmů, které souvisí s vymezením pojmů dobrovolnictví, a rešerší zahraniční literatury, jež se věnuje zkoumání dobrovolnictví v rodině. V empirické části je provedeno kvalitativní šetření metodou zakotvené teorie. Pomocí hloubkových rozhovorů jsou dotazováni členové tří rodin, v nichž se věnuje dobrovolnictví více než jeden člen rodiny. Cílem této práce je přispět k poznání toho, jak funguje dobrovolnictví v rámci rodiny, konkrétně přenos dobrovolnictví v rodině. Na dobrovolnictví se nejčastěji pohlíží jako na individuální aktivitu a rozhodnutí jednotlivce. Tato práce poukazuje na podstatný rodinný rozměr dobrovolnictví, který většina studií opomíjí. Zkoumání přenosu dobrovolnictví v rodině z pohledu všech členů domácnosti přináší jedinečný pohled na to, jak každý člen rodiny dobrovolnictví vnímá, jakým způsobem a z jakých důvodů se zapojuje nebo naopak proč se nezapojuje.
Role médií v konzumní socializaci dětí
Jelínková, Klára ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spotřebitelské socializace. Ta probíhá prostřednictvím několika hlavních faktorů, jimiž jsou média, rodina, vrstevníci a škola. Cílem práce je prozkoumání role, kterou média hrají v procesu spotřebitelské socializace. Média jsou zkoumána v kontextu ostatních faktorů, které jsou od sebe navzájem neoddělitelné a nelze je tedy studovat zvlášť. Teoretická část práce se zabývá fenoménem spotřeby a spotřební společnosti, které jsou předpokladem spotřebitelské socializace. Dále představuje základní poznatky z oblasti socializace, médií jako socializačního faktoru a v neposlední řadě také dosavadní poznatky a výzkumy spojené se socializací spotřebitelskou. Prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s dětmi ve věku deseti až dvanácti let byla nasbírána data, jež byla následně interpretována tematickou analýzou. Z analýzy vyplývá, že děti ve své spotřebě a spotřebních přáních reflektují to, co se odehrává v médiích. Média sama jsou dětmi také konzumována, avšak v prostředí nových médií jde často o prosuming, tedy že děti jsou zároveň producenty i konzumenty mediálních obsahů. Média lze v procesu spotřebitelské socializace vnímat jako výrazného aktéra a zároveň jako pojítko, které interaguje s ostatními socializačními faktory a vstupuje do vztahů mezi nimi.
Město ve městě/ „Blok Trnitá“
Muzikářová, Veronika ; Czapek, Jakub (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního bytového domu v nové Jižní čtvrti města Brna v kontextu urbanistického vývoje této městské části na základě urbanistické a objemové studie Brno - nová Jižní čtvrť, vydané Kanceláří architekta města Brna. Brno, jakožto většina velkoměst, se potýká se suburbanizací, tudíž aktuálním tématem je řešit především zástavbu ve městě tak, aby lidé neměli potřebu odcházet za jeho hranice. Jádrem práce je návrh a výzkum pavlačového domu s umístěním pavlače na uliční fasádu. Nedílnou součástí jsou také analýzy, které byly vypracovány společně s kolegy jako předdiplomní projekt.
Eudaimonie: Šťastné město
Hermanová, Ada ; Holubová, Martina (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a naplněný život.
Europeizace vybraných nevládních organizací zabývajících se integrační politikou
Kučerová, Aneta ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje europeizaci vybraných českých nevládních organizací, které se ve své činnosti věnují integrační politice. Otázka nestátních subjektů a jejich europeizace si vyžaduje zvláštní pozornost. Nedílně se totiž týká účasti občanské společnosti v evropském prostoru, který organizacím nevládního sektoru nabízí nové příležitosti a zdroje, které je dále utváří. Práce zkoumá europeizaci ve třech druzích spolupráce - ve finančních zdrojích, zapojení organizací do evropských sítí a v expertních zdrojích. Jádrem tohoto výzkumu byla otázka, do jaké míry lze hovořit o europeizaci finančních zdrojů a/nebo o internacionalizaci expertizy u zkoumaných aktérů. Ukázalo se, že v obou těchto rovinách Evropská unie figuruje jako významný zdroj financí i jako politická aréna, kde může docházet k navazování nových vazeb mezi podobně smýšlejícími subjekty. Ovšem na rozdíl od finanční spolupráce, se spolupráce ve sdílení expertizy neprokázala u všech zkoumaných organizací. Internacionalizace expertizy, a tedy s tím spojené sdílení informací a know-how mezi českými a evropskými organizacemi, je rozšířenější u těch subjektů, které se ve své agendě věnují evropským záležitostem a jsou aktivními členy evropské sítě. Organizace, které se integrační politice věnují čistě na lokální přímé úrovni,...
Genderové vztahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených třídních kolektivech na 1. stupni ZŠ
Jindrová, Zdeňka ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Zemanová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra psychologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Genderové vztahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených třídních kolektivech na 1.stupni ZŠ Gender relations between boys and girls in mixed class groups in the first grade at elementary school Zdeňka Jindrová Vedoucí práce: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy M7503 Studijní obor: 7503T047 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ (OKM1STV06) Rok odevzdání: 2020 ABSTRAKT Moje diplomová práce se zabývá vztahy chlapců a dívek ve dvou smíšených třídních kolektivech státní základní školy ve městě "n" a dvou smíšených třídních kolektivech soukromé základní školy ve městě "b". Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části popisuji základní definice, týkající se klíčových slov této práce. Věnuji se zejména přístupu jednotlivých žáků a žákyň k otázkám genderu a genderovým vztahům mezi žáky a žákyněmi. Zajímá mne, jak kvalitní jsou vtahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených kolektivech. Při své práci vycházím z odborné literatury, dostupných internetových zdrojů a ze zadaných dotazníků vztahů ve školní třídě. V empirické části práce vysvětluji metody a fáze svého výzkumu. Dotazníky slouží také jako rozhodující signifikant, existuje-li rozdíl mezi vztahy žáků ve státní základní škole a v...
Hodnocení výsledků učení ve společném vzdělávání na 1. stupni ZŠ
Mužíková, Tereza ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výsledků učení ve společném vzdělávání na 1. stupni základní školy. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice hodnocení žáků ve společném vzdělávání. Tento teoretický základ je dále uplatněn v části praktické. V praktické části byla nejdříve představena sada výzkumných otázek, které byly následně podrobeny kvalitativnímu výzkumu. K zodpovězení otázek byl použit akční výzkum doplněný rozhovorem a dotazníky předložené učitelům a rodičům. Vzory dotazníků jsou součástí příloh. V závěru práce byly výzkumné otázky zodpovězeny. KLÍČOVÁ SLOVA hodnocení, formativní hodnocení, společné vzdělávání, inkluze, sociální vývoj, socializace, mladší školní věk
Vzdělávání žáka s Duchennovou muskulární dystrofií na vybrané ZŠ
Vopatová, Jana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Autorka se v diplomové práci věnuje problematice vzdělávání žáka s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD). V úvodu vysvětluje svůj výběr tématu. V teoretické části na základě studia odborné lékařské, pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické literatury představí onemocnění Duchennova muskulární dystrofie, jeho průběh, projevy, možnosti léčby a podpory. Dále popíše specifika onemocnění vzhledem ke vzdělávání žáků s Duchennovou muskulární dystrofií a uvede možnosti vzdělávání žáků s tímto onemocněním v ČR. V praktické části prezentuje autorka kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím analýzy případové studii konkrétního žáka s DMD, z jeho pasivního i zúčastněného pozorování ve výuce, z polostrukturovaných rozhovorů s matkou žáka, jeho učiteli, asistentkou pedagoga, s vybraným žákem s DMD a jeho spolužáky, dále z analýzy školních dokumentů, ze zpráv z SPC a lékařských zpráv. Ze získaných dat autorka vyhodnotí možnosti vzdělávání žáků s Duchennovou muskulární dystrofií. Na problematiku se zaměří z pohledu samotného žáka, spolužáků, učitelů, asistentů pedagoga a rodičů. Na základě svého šetření autorka diplomové práce objevila specifika, která pozitivně ovlivňují socializaci žáků s DMD a jsou nezbytná pro zdárný výchovně vzdělávací proces u těchto žáků. Autorka z vyhodnocených dat...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 258 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.