Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam skupinové práce při léčbě závislostí a její rizika
JONÁŠOVÁ, Andrea
Cílem bakalářské práce je popsat a vyhodnotit význam skupinové práce při léčbě závislosti v procesu uzdravování a sociálního fungování jedince a identifikovat její rizika. Teoretická část popisuje možné příčiny a osobnostní předpoklady pro vznik závislosti, zaměřuje se na důležitost vlivu rodiny a výchovy, spoluzávislost, psychoterapeutické přístupy a modely rodinných systémů. Charakterizuje skupinovou práci, její techniky a metody a vymezuje problematiku, která může účastníky provázet. V praktické části jsou zpracované údaje získané z dotazníků respondentů terapeutických komunit a doléčovacího centra, kteří označovali jednotlivé skupinové práce dle jejich přínosu a obliby v právě probíhající léčbě. Cílem výzkumu je vyhodnotit význam skupinové léčby u závislých osob, zmapovat důležitost jednotlivých skupinových prací při řešení konkrétních sociálních problémů a osvojování dovedností a shrnout, jaké terapeutické přístupy klienti během léčby očekávají, zda sami vědomě aktivně přistupují k léčbě, které faktory působí jako uzdravující a jaká rizika mohou léčbu provázet.
Využití WebQuests ve výuce anglického jazyka
IVAN, Jan
Bakalářská práce se zabývá WebQuesty a jejich využitím ve výuce anglického jazyka. Teoretická část práce definuje pojem WebQuest, popisuje jejich vznik, kritéria pro tvorbu, jejich doporučenou strukturu a také druhy WebQuestů. Konkrétněji také popisuje, jak WebQuesty napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti v oblastech komunikace, čtení, psaní a poslechu. Praktická část této bakalářské práce obsahuje čtyři vytvořené WebQuesty vhodné pro žáky 8. a 9. tříd základních škol ve výuce anglického jazyka. WebQuesty jsou zpracovány ve vhodné formě pro výuku, jelikož obsahují instrukce pro žáky i základní pokyny pro učitele společně s vytvořenými kritérii hodnocení. WebQuesty jsou vytvořené ve čtyřech různých softwarových aplikacích a všechny jsou v anglickém jazyce. Témata vytvořených WebQuestů vycházejí z běžných životních situací, se kterými se žáci mohou setkat, což zvyšuje jejich motivaci k učení. Důležitým prvkem těchto WebQuestů je mezipředmětové propojení a rozvoj jazykových a jiných dovedností, které lze využít v reálném životě.
Návrh projektové výuky v prostředí školní zahrady k tématu klimatizační role vegetace v krajině
ŽEJDL, Matěj
V rámci práce byla navržena projektová výuka na téma úloha vegetace v koloběhu vody v krajině, jež byla vyzkoušena v praxi. Součástí výuky je měření teploty vzduchu a relativní vzdušné vlhkosti na různých stanovištích, díky čemuž mohou žáci vidět rozdíl mezi stanovišti a v úlohách projektové výuky se zamyslet nad tím, jakou roli v těchto rozdílech hraje vegetace a jakým způsobem rostliny hospodaří s vodou. Práce se věnuje výzkumu meteorologických a biologických podmínek vhodných pro uskutečnění výukového programu. Stručně také shrnuje postoj respondentů k hodinám přírodopisu a jejich znalosti týkajících se tématu v uskutečněné výuce zjištěné pomocí dotazníkového šetření.
Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie
Janovska, Kateřina ; Rajsiglová, Ina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce "Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie" pojednává o podstatě aktivizace žáků a významu skupinové práce s prvky kooperace. Práce obsahuje vymezení aktivizace, aktivního učení, kooperace skupiny a práci v ní. Udává příklady modelů a metod podporující aktivizaci žáků, které jsou navíc i vhodné pro skupinové práce v hodinách biologie. Mimo jiné, poukazuje na využití těchto modelů a metod, jakožto podporu ve školách v post-covidovém období. Klíčová slova Aktivizace žáků, aktivní učení, aktivizační metody, konstruktivismus, modely výuky, skupinová práce
Rozvoj žákovské kompetence ke spolupráci
Lukešová, Gabriela ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat a objasnit jednotlivé faktory, které působí na utváření a rozvoj žákovské kompetence ke spolupráci a to průřezově ve všech ročnících na prvním stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje jednotlivé faktory ovlivňující žákovskou kompetenci ke spolupráci vyskytující se na straně žáka a na straně učitele. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu, který objasňuje, jak učitel buduje a rozvíjí žákovskou kompetenci ke spolupráci v jednotlivých ročnících primárního vzdělávání, jak styl vedení výuky učitelem podporuje rozvoj této kompetence a jak žákovskou kompetenci ke spolupráci ovlivňují vývojové předpoklady žáků. Tato práce přispívá k vytvoření ucelených poznatků o rozvoji a budování žákovské kompetence ke spolupráci podložených reálnými příklady z pedagogické praxe. Klíčové pojmy- žákovská kompetence ke spolupráci, vývojové předpoklady ke spolupráci, vyučovací styl, kooperativní výukové strategie, skupinová práce
Využití psychoterapeutických technik při změně postojů a vztahu pracovníků denního stacionáře ke klientům s těžkým kombinovaným postižením
Trojánková, Jana ; Valešová Malecová, Barbara (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá subjektivně vnímaným problematickým vztahem pracovníka denního stacionáře (pracovníka v sociálních službách i pedagoga) ke klientovi/žákovi s těžkým kombinovaným postižením. Zkoumání tohoto vztahu a vybrané problematické situace probíhalo v krátkodobé skupinové práci s využitím psychoterapeutických technik. Pomocí skupinové práce byla podpořena změna ve vztahu pracovníka denního stacionáře ke klientovi. Výzkum byl realizován s malou skupinou probandů z Integračního centra Zahrada a Základní školy Zahrádka v Praze 3. V diplomové práci jsou použity tyto odborné metody: analýza odborné literatury, skupinová práce s prvky psychoterapie s malou skupinou probandů, dotazníkové šetření, analýza záznamů průběhu problematických situací, analýza dat případových studií. Výsledkem práce je zjištění, že skupinová sezení s prvky psychoterapeutické práce byla podpůrným činitelem, který ovlivnil vnímání problematického vztahu jednotlivých probandů ke klientům. Změna tohoto vztahu byla zaznamenána v individuálních plánech sociálních služeb či individuálních výchovně-vzdělávacích plánech jednotlivých klientů. Nepodařilo se prokázat, že účelové využití psychoterapeutických technik bylo určujícím faktorem subjektivního vnímání změn u jednotlivých probandů. Nicméně můžeme se domnívat, že k ní mohlo...
Kooperativní formy výuky a jejich využití na druhém stupni základní školy
Mitbauerová, Naděžda ; Kasíková, Hana (vedoucí práce) ; Pelikán, Jiří (oponent)
Na prvních stranách jsem se pokusila teoreticky zpracovat problematiku kooperace a jejího využití z několika různých hledisek. Hlavním cílem této práce bylo zjistit pohled pedagogů a žáků na kooperativní metody. Zda stejně tak, jak se píše v mnoha publikacích o kooperativním učení, považují kooperativní metody za vhodné, prospěšné a zábavné. Neopomenula jsem vymezení stěžejních pojmů. Kooperací jako takovou se ve společnosti zabývá nespočet vědních odvětví jako například sociologie, politologie, psychologie, ale i ekonomie, ekologie a v neposlední řadě didaktika a pedagogika jako taková. Základem pro můj výzkum bylo znát co nejvíce teoretických pohledů na kooperativní formy výuky. Aby zmapování dostupných poznatků o kooperativním učení a vyučování mělo nějaký smysl, součástí práce je i empirická část, která popisuje výzkumné šetření zaměřené na kooperativní formy výuky a jejich využití na druhém stupni základní školy a to od teoretické přípravy výzkumu, až po vlastní provedení výzkumu a vyhodnocení sebraných dat. Stěžejním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký názor mají na kooperativní formy výuky žáci a pedagogové a také, jakou ze zvolených kooperativních metod považují za nejvhodnější. V závěru práce jsem se pokusila vytvořit přehled mnou získaných dat a jejich vyhodnocení. Klíčová slova: kooperace,...
Výtvarná výchova jako předmět spojující a rozvíjející
Filcíková, Veronika ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
V teoretické části se práce věnuje vývoji dětské kresby jako základnímu porozumění vývojových stádií dítěte z důvodu jasnějšího určení pracovního postupu při tvorbě výukového programu nebo projektu propojujícího výtvarnou výchovu s další předměty. Dále se zabývá zakotvením výtvarné výchovy v rámcovém vzdělávacím programu a průřezových tématech. K jednotlivým tématům jsou navrhována různá výtvarná cvičení. Didaktická část je věnována organizačním formám výuky a vymezení pojmu mezipředmětové vyučování. V praktické části jsou následně rozebírány dva autorské a jeden přejatý projekt, ve kterých je výtvarná výchova využita jako spojující prvek výuky. V projektu Kafkomix je výtvarná výchova propojena s českým jazykem, konkrétně s dílem Proměna Franze Kafky. V projektu Cesta ke svobodě jsou žáci seznámeni s historií komunismu u nás a s událostmi týkající se sametové revoluce pomocí obrazové dokumentace. Součástí tohoto projektu je i rozbor provedeného dotazníkového šetření zjišťující míru zapamatované látky u žáků. V projektu ZE MĚ MY je představeno, jak může fungovat projekt napříč školami. KLÍČOVÁ SLOVA Mezipředmětové vyučování, projektová výuka, propojení předmětů, školní projekt, skupinová práce
Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech
Fürstová, Tereza ; Kácovský, Petr (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Tato práce se zabývá čtyřmi úrovněmi badatelské výuky. V první kapitole je uvedena charakteristika badatelské výuky a stručná rešerše studií zabývajících se efektivitou badatelské výuky. V rámci této práce byly vytvořeny pracovní listy se zadáním experimentů s kyvadlem a hydrostatickým tlakem na čtyřech úrovních badatelské výuky. Byl také vytvořen dotazník, na jehož základě byli studenti rozděleni do čtyř skupin a dotazník, který zjišťuje, jestli studenti rozumí jevům, se kterými experimentovali. Hlavní část se zabývá činnostmi studentů při práci s vytvořenými pracovními listy. Studenti prvního ročníku SŠ experimentovali podle pracovních listů a byli u toho natáčeni na videokamery. Následně byly vytvořeny kódy popisující jednotlivé činnosti studentů, které jsme použili k videostudii práce těchto studentů. Získali jsme tak informace o činnostech studentů během experimentování na různých úrovních badatelské výuky.
Tandemová metoda při výuce češtiny jako cizího jazyka
Tůmová, Markéta ; Hrdlička, Milan (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá tandemovou metodou při výuce češtiny jako cizího jazyka. Jedná se o učení jazyků ve dvojici nebo v malé skupince studentů s různými mateřskými jazyky. Práce sestává z teoretické a empirické části. V teoretické části popisujeme společenská, didaktická a lingvodidaktická východiska metody a blíže metodu charakterizujeme. Shrnutí příkladů úspěšné aplikace metody v zahraničí a v České republice poukazuje na potenciální možnosti dalšího využití metody u nás. Pro účely výzkumu jsme organizovali výuku s tandemovou metodou, pro sběr dat bylo využito dotazníkové šetření. Na základě získaných dat nalézáme hlavní přínosy a limity metody. Pro zájemce z řad lektorů i studentů formulujeme lingvodidaktická doporučení pro aplikaci metody ve výuce a navrhujeme konkrétní oblasti využití metody v praxi. Klíčová slova Cizí jazyk čeština, výuková metoda, učení se v tandemu, skupinová práce, přeshraniční spolupráce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.