National Repository of Grey Literature 138 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Blended learning for teaching radiology subjects
PELIKÁN, Jiří
The objective of my bachelor's thesis on Blended learning for teaching Radiology subjects, was to create a clear list of basic skiagraphic projections in radiodiagnostics, written instructions added to them, photographic documentation for easier understanding of the projection and teaching program in the Moodle ZSF JU environment. In the theoretical part of the work I dealt with the origin of X-rays, its properties and possibilities of use. I also mentioned the risks of its use, the need for proper radiation protection, and I analyzed the parts of the X-ray machine and the systems used in skiagraphy. In the practical part I created a list of standardly used skiagraphic projections. Using professional scripts, instructions, standards and experience of radiological staff of the Kyjov Hospital, I subsequently created a text manual for them, supplemented by photographic documentation of individual projections on a model. Subsequently, I created a tutorial in the Moodle ZSF JU environment, supplemented by a database of exam questions.
Role of nanny in family and her status in contemporary society
Topinková, Michaela ; Pelikán, Jiří (advisor) ; Vítečková, Michaela (referee)
This work is theoretical-and-research in its essence, with the purpose of providing the reader with a complex view of the au-pair or nanny issues in the Czech Republic. It would like to call attention to the issues not dealt with in a complex, clear and complete manner in the Czech legislation and makes an attempt to present a solution by professionalizing this occupation. The first half of the theoretical part deals with the noninstitutional care for children in two forms - with the care for children provided by a babysitter or nanny in her own home and by an au-pair in the family of the child. It describes selected forms of these services in the EU countries (Germany, Austria, France, Great Britain) and then covers the conditions of providing the same services on the territory of the Czech Republic and deals with the work of the agencies providing and arranging the services of the babysitters, nannies and au-pairs. The second half of the theoretical part of the work explores the individual areas describing the needs, motivations and reasons of the families searching for and using the services of an au-pair/nanny. It also offers an insight into the relationships, roles and positions of the au-pairs or nannies in the families, describes the types of problem families into which the au-pairs or nannies come...
Competences and their development in the new scout educational program
Kuberová, Kateřina ; Pelikán, Jiří (advisor) ; Valenta, Josef (referee)
The thesis deals with the development of key competences through Scout training. It focuses on the transformation of educational program in the Junák - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The first part describes the history, the mission and ideals of Scouting. It deals with the development of Scouting in Czechoslovakia (or the Czech Republic) after 1990 and also explains how Junák is perceived by the public. It was found out by studies that were done in 2003. This thesis compares the historical and current educative documents that are used to support the development of children and young people's personalities. The thesis describes the initial impulses that led to the program's modification. Also the system of competences, which is essential for the new program, is developed in the thesis. The practical part contains instructions and suggestions for effective development of skills and deals with the further education for scout leaders. The work is accompanied by attachments that contain examples of previous and modern materials and a table summarizing the development of competences.
Development of learning autonomy as a personality quality (focused on language teaching)
Svárovský, Jan ; Krykorková, Hana (advisor) ; Pelikán, Jiří (referee)
Současná doba klade velké nároky na žáky, ale i na lidi, kteří už dávno opustili školní lavice. Neustálý rozvoj moderních technologií a z něj vyplývající nové možnosti pro jednotlivce, firmy a různé další instituce s sebou nese zvyšující se nároky na vědění, dovednosti-klíčové kompetence jako jsou například odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, řešení problémů a tvořivost, samostatnost a výkonnost, komunikace a spolupráce, zdůvodňování a hodnocení apod. Jen malá část obyvatel rozvinutých zemí si může dovolit neučit se novým věcem a využívat znalosti ze školy a následně jen z praxe. Požadavky školy, trhu práce, strach ze ztráty zaměstnání , ale i činnosti ve volném čase jsou silnými motivy pro další sebevzdělávání. Práce zaujímá v žebříčku hodnot vysokou příčku a má zásadní vliv na vnímání naší identity a společenského postavení. Mezinárodní organizace (OECD, UNESCO aj.) si tuto novou realitu uvědomily a změnily požadavek celoživotního vzdělávání na požadavek celoživotního učení (lifelong learning). V Helsinkách vychází od roku 1997 specializovaný časopis Lifelong Learning in Europe. Mluví se o učící se společnosti. Jedinec je nucen několikrát za život změnit svou kvalifikaci, jsme společnost, která se učí celý život.
The climate of school class
Baštářová, Anna ; Kasíková, Hana (advisor) ; Pelikán, Jiří (referee)
This bachelor's work deals with climate ofthe school and class. This work analyses term climate and climate of the school. The climate of school is described from different point of view. It is describing basic terms - environment, climate and social climate - as social psychological features. It shows main approaches to examination of the school class climate and it considers possibilities of diagnostics.
The adolescents and their specific instructional moral
Srbová, Štěpánka ; Pelikán, Jiří (advisor) ; Vališová, Alena (referee)
Diplomová práce je zaměřena na specifiku učební morálky žáků 9.ročníku ZŠ. Její podstatou je výzkum provedený mezi žáky 9.ročníků a jejich pedagogy. Provedené výzkumné šetření se zabývá kolísáním učební morálky v průběhu školního roku v souvislosti s přijetím ke studiu na střední školu. Výsledky tohoto výzkumu potvrzují vyslovenou hypotézu a na základě závěrů jsou navrhována možná řešení, jak zmenšit rizika spojená s poklesem učební morálky.
Musical abilities of childeren and young people as a pedagogical problem
Kysela, Jan ; Pelikán, Jiří (advisor) ; Kremličková, Marta (referee)
Diplomová práce Je pojata jako kombinace teoretické studie a teoretickovýzkumných bloků. První část diplomové práce je teoretické povahy a odpovídá na základní otázky týkající se hudebních schopností dětí s důrazem na problematiku jejich měření a hodnocení. Pro lepší orientaci v oblasti hudebního školství a hudební pedagogiky je do teoretické části zahrnuta i část mapující historii a současnost hudebního školství v České republice. Výzkumná část diplomové práce je rozdělena na tři empirické bloky, jejichž cílem je měření hudebních schopností dětí a mládeže, reflexe hudebního prostředí v rodinách a dále zjištění stavu úrovně výuky hudební výchovy v současné škole. Pro jednotlivé výzkumné bloky jsou použity rozdílné metodologické nástroje. Výsledky těchto šetření včetně užitých postupů jsou podrobně rozpracovány spolu s obsáhlým zhodnocením jednotlivých okruhů a jevů. Tyto poznatky mohou sloužit k optimalizaci hudebně-výchovných koncepcí a k zavádění nových metod v hudebním vzdělávání dětí a mládeže.
Quality of life in old age
Novotná, Tereza ; Koťa, Jaroslav (advisor) ; Pelikán, Jiří (referee)
Diploma thesis deals with old age, aging and quality of life in old age. Problems of old age and aging acquire an importace because of demographic development. With increasing number of people in higher age it comes a question of assuring the conditions for their satisfied and quality life. Employment in old age has in this respect its own nonsubstitutable role. From the investigation follows the results, that employment in old age supports a positive evaluation of life. Many respondents mention ability and interest to be employed also after their retirement. This agreed with contemporary trend of moving a retirement age into higher age.
Seniors as a specific group in the process of lifelong learning
Tučková, Karolína ; Pelikán, Jiří (advisor) ; Vališová, Alena (referee)
My thesis focuses on discussing and analyzing the problems of seniors' education, mostly from the theoretical point of view. The whole theme is divided into six chapters. The first part briefly describes the historical development of education of seniors. The second chapter is concentrated on the importance of seniors' education, both from the view of society (the emphasis is placed on population growth) and from the view of seniors. An important part of this chapter is also a motivation for late life learning. The third and the fourth parts are more focused on the process of education. In the third chapter I depict old age as a developmental stage and also the specificities of the elderly in the learning process, including a description of changes in cognitive functions that occur and have a considerable impact on the learning process. The fourth chapter is focused on gerontological didactics. The fifth chapter defines the concept of lifelong learning. The sixth summarizes the basic educational opportunities for senior citizens in the Czech Republic.
Teacher as an example in the process of education
Bělka, Miroslav ; Koťa, Jaroslav (advisor) ; Pelikán, Jiří (referee)
The thesis focuses at the meaning and significance of an example in the process of upbringing a child; the formation of personality is investigated mainly in the milieu of a small town. The introductory part presents a historical overview of knowledge concerning studying the teachers' example and its influence in the process of education. The following chapters deal with the theoretical analysis of the example, the principles and laws of immitating it, psychological interpretations, and comparison of it in the structure of other psychological mechanisms. The next chapters concern the analysis of basic causes and results of the influence of potential examples of human behaviour. The proces of the example's influence is conditioned by a multitude of external and internal factors; therefore the work includes the description of the phenomena connected with the ontogenesis of a pupil's personality and a brief description of specific characteristics of the milieu of a small town. The last part includes the theoretical analysis of the conditions and possibilities of a teacher's influence as an example; moreover, the possibility of the compesation of missing examples by the teacher's one is discussed. The parts of a pupil's personality which can be influenced are described as well as the substantial rules for using...

National Repository of Grey Literature : 138 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 PELIKÁN, Jiří
4 Pelikán, Jakub
1 Pelikán, Jan
3 Pelikán, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.