Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 465 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU
Marciniková, Eliška ; Kunertová, Tereza (oponent)
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU - Abstrakt Práce se zabývá úpravou ochrany spotřebitele na úrovni evropského práva a jejím vývojem. Těžištěm práce je identifikace oblastí, jichž se právo ochrany spotřebitele dotýká. Dalším z cílů je snaha pojmenovat povahu a postavení souboru pravidel na ochranu spotřebitelů v systému práva. Navazujícím cílem pak je snaha o pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU. Posledním a nejobecnějším cílem práce je pokusit se identifikovat jak případné mezery v ochraně spotřebitelů, tak i případné problémy, které mohou vznikat přebujelou regulací ve prospěch spotřebitelů. Podnětem k sepsání této práce bylo několik výchozích myšlenek (tezí, hypotéz), k jejichž potvrzení nebo vyvrácení práce rovněž směřuje (vedle naplnění primárních cílů). První z nich je problém neexistence univerzální definice spotřebitele v evropském právu a idea, že tato skutečnost v praxi nečiní větší problémy. Druhou výchozí tezí je předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, na niž navazuje teze třetí, podle které i přes velký objem právních norem nemají spotřebitelé specifické procesní postavení v rámci soudního řízení, což vede k faktickému oslabení jejich ochrany. Poslední teze pak stojí na názoru, že další budoucnost a směřování...
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU
Marciniková, Eliška ; Kunertová, Tereza (oponent)
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU - Abstrakt Práce se zabývá úpravou ochrany spotřebitele na úrovni evropského práva a jejím vývojem. Těžištěm práce je identifikace oblastí, jichž se právo ochrany spotřebitele dotýká. Dalším z cílů je snaha pojmenovat povahu a postavení souboru pravidel na ochranu spotřebitelů v systému práva. Navazujícím cílem pak je snaha o pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU. Posledním a nejobecnějším cílem práce je pokusit se identifikovat jak případné mezery v ochraně spotřebitelů, tak i případné problémy, které mohou vznikat přebujelou regulací ve prospěch spotřebitelů. Podnětem k sepsání této práce bylo několik výchozích myšlenek (tezí, hypotéz), k jejichž potvrzení nebo vyvrácení práce rovněž směřuje (vedle naplnění primárních cílů). První z nich je problém neexistence univerzální definice spotřebitele v evropském právu a idea, že tato skutečnost v praxi nečiní větší problémy. Druhou výchozí tezí je předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, na niž navazuje teze třetí, podle které i přes velký objem právních norem nemají spotřebitelé specifické procesní postavení v rámci soudního řízení, což vede k faktickému oslabení jejich ochrany. Poslední teze pak stojí na názoru, že další budoucnost a směřování...
Možná opatření pro řešení mimořádných událostí v rozsáhlém průmyslovém areálu
Cihelník, Stanislav ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Titul a jméno autora: Mgr. Stanislav Cihelník Instituce: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra technických a úpolových sportů José Martího 31, Praha - Veleslavín, 162 52 Obor: Ochrana obyvatelstva Program: Rigorózní řízení Název práce: MOŽNÁ OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V ROZSÁHLÉM PRŮMYSLOVÉM AREÁLU Vedoucí práce: Ing. et Mgr. Miloš Fiala PhD. Rok obhajoby: 2020 Počet stran: 120 (vč. příloh); 91 (bez příloh) Počet příloh: 3 Klíčová slova: bezpečnost, Hasičský záchranný sbor podniku, mimořádná událost, ochrana obyvatelstva, požárně bezpečnostní systém, prevence, průmyslový areál Rigorózní práce se v teoretické části zaměřuje na integrovaný záchranný systém, jeho složky a úkoly, na ochranu obyvatelstva a mimořádné události. V praktické části se pak práce věnuje průmyslovému areálu a popisu jeho zabezpečení, a to v oblasti personální i technické, kdy jsou využity požárně bezpečnostní systémy k minimalizaci rizik. V poslední části práce je návrh dalších možných zabezpečení průmyslového areálu, které jsou ale v současné době nemožné buď po softwarové, hardwarové nebo legislativní stránce.
Děti a internet - bezpečnost a vliv virtuálního světa
Uhlíř, Lukáš ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Jansa, Petra (oponent)
Bakalářská práce "Dětia internet - bezpečnosta vliv virtuálního světa"se zaměřuje na vztah menších dětí,přesnějižáku prvního stupně základníškoly,s internetem a také na názorya výchovné postupy jejich rodičů. Práce zkoumá vliv virtuálního světa na jejich psychické i fyzické zdraví, tj. dopad na hmotnost, zrak a držení těla. U psychických vlivů se orientuje na depresi, agresi a nedostatek spánku. Cílem práce je přiblížit chování dětí na internetu a poukázat na možné hrozby, které tento virtuální prostor skýtá. Práce čtenáře provede hrozbami, na které děti mohou narazit od setkávání se s cizími lidmi, přes kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, únik soukromých informací až po jakékoliv formy zneužití. V praktické části je cílem zjistit jak děti a rodiče přistupujík digitálním technologiím,zdalije rodiče vnímajíjako nutné zlo,čijako pozitivní zdroj pro vývoj svých dětí. Dále práce poukazuje na dostatečný, či nedostatečný přehled rodičů o tom, co jejich děti na internetu dělají. Zdali rodiče své děti kontrolují, případně je doprovází na jejich cestě poznáním, či naopak nechávají děti internetu na pospas. Práce odhaluje průměrný denní čas strávený u internetu dětmi, který však často bývá regulovaný rodiči. Následně se zabývá otázkou vnímání internetu dětmi jako nenahraditelné aktivity a tím, jak děti...
Úroveň digitálních kompetencí z oblasti bezpečnosti u studentů středních škol
Bárta, Pavel ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Rambousek, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá a mapuje vývoj úrovně digitálních kompetencí z oblasti bezpečnosti v průběhu studia u žáků čtyřletých studijních oborů a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří své středoškolské studium zakončují maturitní zkouškou. V úvodní části práce probíhá vymezení odpovídajících kompetencí a definice pojmů, které s danou problematikou přímo souvisí, hlavně pak: gramotnost (digitální, informační), kompetence (digitální) aj., ze kterých jsou poté specifikovány ty, které přímo spadají do oblasti bezpečnosti. Následuje analýza a mapování výzkumů národních i mezinárodních, které zkoumají úroveň a rozvoj digitálních kompetencí žáků. Výzkumná část této práce zahrnuje koncept, realizaci a vyhodnocení dat výzkumného šetření, jehož cílem je zjištění úrovně daných kompetencí žáků a vlivu vzdělávání na jejich úroveň a rozvoj. Na základě výsledků výzkumného šetření jsou identifikovány faktory, které mají přímý vliv na rozvoj těchto kompetencí u žáků zkoumaných středních škol. Z důvodu rozšíření možnosti uplatnitelnosti výsledků, jsou sesbírána data na školách, které poskytují studijní obory s diametrálně odlišným zaměřením. Výstupní data výzkumného šetření zahrnují výsledky dotazníkového šetření, rozhovory se zástupci vedení zahrnutých škol a výstupy nástroje pro zjištění stavu...
Dopravní řešení brněnského výstaviště v návaznosti na VMO
Josiek, David ; Holcner, Petr (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je navrhnutí variantního řešení návaznosti velkého městského okruhu na oblast brněnského výstaviště se zajištěním bezpečnosti provozu při zachování dopravní obslužnosti oblasti.
Příprava realizace rozhledny Kelčský Javorník, Rajnochovice
Vokurek, Kamil ; Rotrekl, Ivo (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřila na přípravu realizace rozhledny Kelčský Javorník v Rajnochovicích. Vyhlídková věž bude plnit funkci občanské vybavenosti a bude podporovat sportovní vyžití v regionu. Záměrem projektu je obohatit seznam zajímavostí dané lokality a podpořit tak cestovní i turistický ruch v okolí obce Rajnochovice. Při vypracování diplomové práce se projekt řešil komplexně, zaměřil se však na zakládací práce spojené s budováním podzemní částí rozhledny a následně pak montážní práce, které se zabývají sestavením ocelových a dřevěných konstrukčních prvků části nadzemní. Plánování výstavby se posuzovalo z hlediska časového, finančního a také z pohledu využití materiálových zdrojů. Kvalitu výstavby zajistí vytvořené kontrolní a zkušební plány. Pro zvýšení celkové životnosti konstrukcí byl navržen harmonogram plánované údržby. Zároveň bylo navrženo variantní řešení přívodu elektrické energie, které zkrátí dobu výstavby, sníží celkové náklady na výstavbu i na celkovou údržbu stavby po dobu její životnosti.
Aplikace technik k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti soustav kosmických prostředků
Horčička, Marek ; Koštial, Rostislav (oponent) ; Weisman, Andrej (vedoucí práce)
Práce řeší postupy zajištění bezpečnosti a spolehlivosti u kosmických prostředků. Popisuje metody a aplikuje je na příkladu malého komerčního satelitu.
Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u svislého soustružnického centra BASICTURN
Cunda, Ondřej ; Blecha, Radim (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti činností obsluhy u svislého soustružnického centra BASICTURN. První část je zaměřena na požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady v relevantních oblastech a systémový rozbor problematiky. Ve druhé části je provedena analýza rizik vztažená k činnostem obsluhy na provozovaném stroji.
Štípací stroje na dřevo - hledisko bezpečnosti
Láznička, David ; Zeizinger, Lukáš (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Mezi hlavní cíle této bakalářské práce patří vypracovat kritickou rešerši štípacích strojů. Dále se v práci zaměřuji na výrobce a jejich nabízené štípače, u kterých následně posuzuji jejich technické parametry, vhodnost použití a bezpečnostní prvky chránící obsluhu. V závěru práce jsou uvedeny bezpečnostní požadavky stanovené normou ČSN EN 609-1. Součástí práce je také 3D model štípacího stroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 465 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.