Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 581 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana zdraví a bezpečí na vybrané střední odborné škole
Freslová, Veronika ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Kočí, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany zdraví a bezpečí v prostředí vybrané střední odborné školy a s tím spojených zdravotních rizik a možností vzniku úrazů. Cílem práce bude na základě dotazníkového šetření identifikovat slabiny v oblasti ochrany zdraví a bezpečí na vybrané střední škole a na základě výsledků navrhnout způsoby a možnosti zvýšení povědomí o ochraně zdraví a bezpečí, jakožto základní podmínky dodržování pravidel ochrany zdraví a bezpečí na škole samotnými žáky. Výstupem práce tak bude nejen poznání reálné situace praktikování ochrany zdraví a bezpečí na vybrané střední škole, ale také i navržení toho, jak žáky lépe informovat a také zapojit do procesu, jak sami mohou dbát na vlastní ochranu zdraví a bezpečí v prostředí školy. Součástí výstupu práce bude rovněž doporučení pracovníkům školy směrem k dostatečnosti používaných způsobů edukace žáků v oblasti ochrany zdraví a bezpečí na škole. Teoretický základ této diplomové práce vychází z dostupné odborné literatury věnující se tomuto tématu, zároveň se opírá o empirické zkušenosti nabyté z praxe. V diplomové práci bude použito empirického výzkumu, formou dotazníkového šetření, kterého se účastnili dobrovolníci z řad žáků Střední odborné školy stravování v Říčanech. Shrnutím výsledků z empirického výzkumu lze říci, že...
Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě
Tvrdá, Aneta
Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, specifika ženské věznice, bezpečnost ve věznici i v jejím okolí a regionální analýza obce Světlá nad Sázavou. Další část práce se věnuje zejména výsledkům dotazníkového šetření, které proběhlo s obyvateli obce a rozhovorům s relevantními aktéry obce. Na základě výsledků z dotazníků a rozhovorů je vyhodnoceno, že věznice má na život obyvatel ve městě neutrální až mírně pozitivní vliv.
Principy zavěšení závěsného úložného nábytku
Hubaczová, Veronika
Tématem diplomové práce je průzkum a posouzení principů zavěšení bytového nábytku, kdy jsou tři vybraná kování následně podrobena zkoušce zatížením na připravených testovacích vzorcích. Dále se tato práce věnuje i definování případných kritických míst pro jeho bezpečné užívání. Teoretická část je zaměřena na definici závěsného nábytku a jeho využití. Dalším řešeným bodem je skladba stěn, na které je závěsný nábytek kotven, a její vliv na samotnou bezpečnost zavěšených nábytkových prvků. Je zde také rozebráno hned několik druhů závěsného kování a způsobů zavěšení, ze kterých jsou tři následně vybrány k testování – rektifikační kování BLUM, Hettich SAH 14, CAMAR 807. Praktická část práce se věnuje samotné výrobě testovacích vzorků, jejich upevňování ke zkušebním stěnám a rozebrání všech výsledků pozorování a jejich využití v praxi
Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu
Peter, Jiří
Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat skupiny používaných obalových materiálů a podložit je aktuálními legislativními požadavky. Zvýšené pozornosti se dostává aktivním, inteligentním a jedlým obalům. Rešerše je uzavřena informacemi o bezpečnosti obalů a vlivu do potravin migrujících látek na zdraví spotřebitele. Během posledních let dostaly svá omezení látky bisfenol A, melamin, formaldehyd nebo ftaláty. Bezpečnost obalů je v tomto směru omezena množstvím toxikologických dat a migračních studií. Jedlé obaly nabízejí řešení zejména v prodloužení údržnosti potravin, slibných výsledků dosahuje oddalování mikrobiální zkázy a zachování senzorických vlastností po delší dobu. Praktické aplikace zatím brzdí chybějící evropská legislativa.
Lidé o vlastnostech a rizicích jaderné energetiky – srpen/září 2023
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V období od konce července do poloviny poslední dekády září 2023 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky včetně jaderné. Do šetření byly zahrnuty dvě baterie otázek, jejichž prostřednictvím byly na jedenáctibodové škále zkoumány názory občanů na určité vlastnosti a rizika spojená s výrobou elektrické energie prostřednictvím jaderného štěpení.\n\nVětšina občanů se přiklání k názoru, že jaderná energetika umožňuje zajistit stabilní dodávky energie, umožňuje vyrábět energii za nízkou cenu, přispívá k opatřením proti změně klimatu a je šetrná k životnímu prostředí.\n\nV české veřejnosti převládá názor, že jaderná energetika je jedním z nejbezpečnějších způsobů výroby energie.\n\nK názoru, že jaderná energetika je přechodnou technologií výroby energie, která bude brzy překonána, se česká veřejnost staví spíše skepticky.\n\nJako největší riziko v souvislosti s jadernou energetikou česká veřejnost vidí případné zneužití nebo poškození jaderné elektrárny v důsledku teroristického útoku nebo války.
Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u běžné a pedagogické veřejnosti v České republice
Sekerášová, Iveta ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Nodžáková, Kateřina (oponent)
V České republice jsou občané povinni poskytnout první pomoc dle platných právních norem. Proto je výuka první pomoci začleněna i do vzdělávacích programů na různých úrovních školního vzdělání. Přestože se lidé učí, jak poskytovat první pomoc, ukazuje se, že v reálných situacích často není poskytnuta dostatečně. Existuje více faktorů, které mohou ovlivnit lidské reakce a snížit ochotu poskytnout první pomoc. Podle odborných studií jsou nejběžnějšími inhibujícími faktory přítomnost nebezpečí, strach z nákazy, panika a stres, nedostatečná znalost postupů první pomoci a obecné obavy. Avšak většina těchto informací byla získána prostřednictvím studií provedených mimo Českou republiku. Proto jsme provedli dvě dotazníkové studie zaměřené na českou populaci. Respondenty byli zástupci běžné (N=1594) a pedagogické (N=1876) veřejnosti. Cílem bylo zjistit, které faktory je nejvíce omezují při poskytování první pomoci. Výsledky ukázaly, že mezi nejdůležitější faktory patří bezpečnostní aspekty, emocionální vlivy (např. panika, úzkost, pocit znechucení či nevolnosti) a nedostatečná znalost první pomoci. Na základě výsledků byla navržena didaktická doporučení do pedagogické praxe, která mohou zvýšit kvalitu a efektivitu prováděných školení první pomoci. Klíčová slova první pomoc, výuka první pomoci, ochota...
Riziko při vysokohorské turistice na zajištěných cestách
Šupka, Matěj ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Riziko při vysokohorské turistice na zajištěných cestách Cíle: Cílem práce bylo na základě aktuální rešerše literatury posoudit rizikové faktory vysokohorské turistiky na zajištěných cestách. Metody: Práce je provedena rešeršním zpracováním. Primární zdroje představovaly články z databází Web of Science a EBSCO. Výsledky a závěry: Celková úrazovost na zajištěných cestách v Rakousku činila od roku 2008 do roku 2018 1684 případů. Bylo zjištěno, že v oblasti vybavení a bezpečnosti na zajištěných cestách došlo k velkému pokroku společně s technickými změnami ve vybavení. Současné vybavení představuje velmi průlomovou technologii, která výrazně snižuje výskyt vážných úrazů při provozování této činnosti. Nicméně mladší a lehčí lezci jsou stále vystaveni vyššímu riziku při pádu při použití pádových absorbérů. Klíčová slova: Via ferrata, vysokohorská turistika, klettersteig, vybavení, bezpečnost, treking
(Ne)bezpečné sociální sítě pohledem dětí
Šolcová, Tereza ; Háša, Marek (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje bezpečnosti dětí na sociálních sítích z perspektivy jejich vlastních zkušeností a vnímání. Pomocí interpretativní fenomenologické analýzy se snaží popsat žitou zkušenost participantů s důrazem na citlivost tématu. Výsledky výzkumu byly získány pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sedmi participanty ve věku 13 let ze Základní školy Lutín. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány a následně interpretovány podle jednotlivých postupů zvolené metody analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 581 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.