Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prostředky rozšířené reality - rešeršní studie
Trentin, Tomáš ; Andrš, Ondřej (oponent) ; Kovář, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit rešerši dostupných informací o nejrozšířenějších prostředcích pro virtuální a rozšířenou realitu. V první části práce je vymezen rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou, další dvě kapitoly popisují jednotlivé chytré brýle a headsety, a cílem poslední částí této práce je seznámení se základními softwarovými prostředky pro tvorbu VR/AR aplikací a her.
Rekonstrukce č.5
Nováček, Daniel ; Buraj, Ivan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Hodnoty kategorie reálného se neztrácejí při aplikaci měření. Problémem není přítomnost měření, ale jeho nedostatečná kvantita a podrobnost. Metodika analýzy systémů, podsystémů a funkcí prvků v nich a jejich reprodukce v rámci determinované reality.
Výkon realitní činnosti
Plech, Martin ; Puchýř, Bohumil (oponent) ; Telec, Ivo (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problémem silných a slabých stránek realitního trhnu na území České republiky. Vymezuje základní pojmy a definice spojené s realitní činností. Analyzuje chyby realitních společností. Poskytuje prady pro předcházení chyb. Zveřejňuje statistické informace o realitním trhu. Získané data jsou statisticky vyhodnoceny a zpracovány do grafické podoby. Tyto získané údaje jsou určené pro praktické využití.
Analýza tržních cen nemovitostí určených k bydlení v dané lokalitě
Petríková, Daša ; Špiroch, Michal (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí a způsob jejich financování. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek a zabývá se možnostmi financování nemovitostí. Praktická část je shrnuta do tří částí. V první části je provedena analýza realitního trhu v Ostravě, dále pak analýza bytů ve vybraných městských částech podle zvolených kritérií vztažených na průměrnou cenu a v poslední části na modelovém příkladu navrhuje způsob financování nemovitosti.
Marketing in the Real Estate Business
Novák, Matúš ; Čaniga, Igor (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis deals with developing a marketing strategy for a regional real estate agency that will establish the agency on the market and differentiate it from its competitors. The author analysis the regional real estate market, the competitive environment and applicable marketing strategies and applies the findings on his own company.
Skutky
Kopčil, Tomáš ; Palla, Marian (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Za skutek považuji určitou událost ve vnějším světě záležející na jednání člověka, která může mít znaky jednoho či více uměleckých činů anebo nemusí vykazovat znaky žádného uměleckého činu. Tato událost je pak jako skutek vymezena v příslušném aktu. Umělecký čin ve vztahu ke skutku představuje jistou konstrukci. Podstatu skutku tak představuje jednání umělce a následek tímto jednáním způsobený, který je relevantní z hlediska dějin výtvarné kultury. Jednání je projev vůle umělce ve vnějším světě, spočívající v konání nebo opomenutí, nekonání.
Návrh organizační struktury realitní společnosti
Gilar, Petr ; Kledus, Robert (oponent) ; Pavlíková, Andrea (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední řadě službami, které by profesionální společnost měla splňovat z pohledu klienta. Práce je členěna do teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z obchodního zákoníku, kde jsou zakotveny pravidla týkající se obchodních společností, také však z učebnic managementu, které popisují různé možnosti organizačních struktur, které postupem vývoje organizování lidské činnosti vznikly. V praktické části se krátce zmiňuji o důležitosti organizačního uspořádání dané společnosti v reakci na změnu vývoje na realitním trhu a zabývám se možnostmi realitních společností sdružovat se v jedné či více oborových organizacích. Popisuji výhody, nevýhody a specifika takovéhoto jednání. Stěžejní částí práce je 5. kapitola, jež je věnována návrhu řešení organizační struktury realitní společnosti, volbě právní formy realitní společnosti a službám, které by měla takováto společnost poskytovat.
Uplatnění marketingu v sektoru služeb
Ondráková, Eliška ; Maštera, František (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhů na zlepšení nástrojů marketingové komunikace. V teoretické části práce jsou vymezeny teoretické poznatky na základě rešerší odborné literatury. Praktická část práce se zaměřuje na zpracování analýzy marketingové strategie 7P, komparaci s konkurencí a SWOT analýzy. Návrhová část představuje návrhy pro firmu Re/max Reality Plus+.
Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení nabídek
Galina, Michal ; Doskočil, Radek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje proces výběru a vyhodnocení nabídek na trhu realit. Cílem práce je výběr vhodného bytu pro klienty realitní společnosti M&M reality holding a.s. na základě stanovených kritérií a jejich vah za použití fuzzy logiky. Úkolem je tak navrhnout funkční, srozumitelný a přehledný model pro vyhodnocení nabídek realit s využitím fuzzy množin.
Světlo (Kouzlo světla)
Horák, Ondřej ; Hayek, Pavel (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá v jedné rovině otázkou práce a pracnosti v umění a v druhé rovině vnímáním skutečnosti a její iluze. Zde stručně vysvětluji funkce zrakového systému vedoucí k tvorbě obrazu, vnímání světelných jevů a k tvorbě zrakových klamů (tj. jevů, kdy se náš vjem zcela neshoduje s realitou), které sloužily jako podklad pro řešení formální stránky díla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.