Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kultura České republiky v číslech 2020: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2021: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingový mix vybraného nakladatelství na německém trhu
Čičatková, Denisa ; Růžička, Oldřich (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodního marketingového mixu vybraného nakladatelství z České republiky vstupujícího na německý trh. Práce je členěna na tři hlavní části. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy související s problematikou této diplomové práce. Analytická část práce obsahuje analýzu současného stavu vybraného nakladatelství a německého trhu s využitím několika analýz. Analytická část práce je dále rozšířena o kvantitativní průzkum prodejních cen na německém online trhu a dotazníkové šetření. Návrhová část práce se věnuje návrhům a doporučením v oblasti celého marketingového mixu (4P), který vybrané nakladatelství použije pro vstup na německý trh.
Podoby současné české ilustrace pro nejmladší čtenáře
Kočová, Kamila ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Kočová, K.: Podoby současné české ilustrace pro nejmladší čtenáře. /Diplomová práce/ Praha 2011 - Universita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 86 stran. Práce se zabývá současnými tendencemi v ilustrační tvorbě pro nejmladší čtenáře. Porovnává tvorbu současných českých výtvarníků, tvořících ilustrace pro nejmladší děti s podobou kýče v nynější ilustrační tvorbě. Analyzuje kýč jako fenomén a poukazuje na konkrétní příklady, kde se vyskytuje v knihách nebo časopisech pro děti. V didaktické části se zaměřuje na práci s ilustrací v první třídě na základní škole, zkoumá reakce dětí na tvorbu dnešních ilustrátorů a názory učitelů na tuto tvorbu. Klíčová slova: dětská kniha, současná ilustrace, kýč, porovnání, nakladatelství, autoři ilustrací
Ilustrace v české knize pro děti. Obraz zvířete
Nachlingerová, Jana ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Nachlingerová, J.: Ilustrace v české knize pro děti. Obraz zvířete /Diplomová práce/ Praha 2010 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, počet stran 65 Hlavním tématem této diplomové práce jsou ilustrace v české knize pro děti se zaměřením na obraz zvířete v ilustracích, ale i v literárních textech. Práce nachází různé způsoby zobrazení zvířat v rámci obecných ilustrátorských přístupů, zastavuje se u vybraných zásadních představitelů české ilustrace. Pohlíží na současnou produkci knih pro děti v jejích pozitivních i negativních aspektech, sleduje jak snahy v péči o krásnou knihu, tak i nehodnotnou produkci spojenou s nezodpovědností vůči dětskému čtenáři. Na pozadí pozoruhodných knih o zvířatech mapuje současné ilustrátory usilující o výtvarně náročnou ilustraci. Klíčová slova: ilustrace, zvíře, role zvířete v dětské knize, antropomorfizace, ilustrátorský přístup, zásadní představitelé české ilustrace, kniha, současná produkce knih pro děti, krásná kniha, kýč, nakladatelství, současní ilustrátoři
Michael Kácha a česká literatura
Machková, Barbora ; Merhaut, Luboš (vedoucí práce) ; Vojtěch, Daniel (oponent)
Diplomová práce představuje osobnost Michaela Káchy, anarchistického redaktora a nakladatele. Životopisný nástin zachycuje nejen jeho redakční a publicistickou činnost (např. v časopisech Práce, Zádruha, Mladý průkopník, Klíčení) a nakladatelské aktivity (Družstvo Kniha, Kacha Verlag), ale věnuje se také jeho působení v dělnických a později anarchistických, resp. anarchokomunistických organizacích, které je s jeho literární činností neodmyslitelně spjato. Součástí práce je bibliografický soupis textů Michaela Káchy a seznam knih vydaných za jeho účasti.
Dětská kniha a mediální konvergence
Parkanová, Šárka ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje dětské literatuře a cross-mediálnímu ztvárňování příběhů a postav určených dětem. Na problematiku je nahlíženo v kontextu České republiky a německojazyčné části Švýcarska. Cílem práce je pochopit vztah mezi dětskou literaturou a cross-platformním zpracováním dětských námětů z pohledu a zkušenosti knižních nakladatelů, odborníků na dětská média či média v životě dětí a samotných dětí. V rámci mezinárodního sociálního výzkumu byla zvolena metoda hloubkových rozhovorů v případě dospělých participantů a metoda ohniskových skupin v případě dětských participantů. Podle výsledků výzkumu není prozatím tržní prostředí ani postoj společnosti v České republice ani Švýcarsku ideální k tomu, aby vznikaly dětské cross- mediální obsahy, avšak situace se pozvolna proměňuje, a tak je možné, že v budoucnu podíl cross- platformně zpracovaných příběhů vytvořených lokálními tvůrci vzroste.
Nakladatelství Albatros jako součást moderní mediální společnosti a podpora dětského čtenářství
Parkanová, Šárka ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Batistová, Anna (oponent)
V této bakalářské práci se pokouším nastínit fungování a produkci nakladatelství Albatros po roce 2002, od roku 2009 pak jako součásti moderní mediální společnosti Albatros Media a. s. V rámci představení společnosti se věnuji také jejím ostatním subjektům. Tvorbu edičního profilu nelze oddělit od popisu současného stavu knižního trhu a s ním spjatých podmínek pro vydávání, v tomto případě dětských, knih. Součástí práce je představení konkurence v oblasti vydávání dětské literatury, přiblížení způsobů podpory dětského čtenářství a zhodnocení úspěšnosti titulů vydaných nakladatelstvím Albatros ve zkoumaném období. Cílem mé práce je především popis vývoje nakladatelství Albatros po roce 2002 a jeho současné podoby a v neposlední řadě nastínění podmínek, v jakých produkce nakladatelství vzniká.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.