Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Marketingový mix vybraného nakladatelství na německém trhu
Čičatková, Denisa ; Růžička, Oldřich (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodního marketingového mixu vybraného nakladatelství z České republiky vstupujícího na německý trh. Práce je členěna na tři hlavní části. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy související s problematikou této diplomové práce. Analytická část práce obsahuje analýzu současného stavu vybraného nakladatelství a německého trhu s využitím několika analýz. Analytická část práce je dále rozšířena o kvantitativní průzkum prodejních cen na německém online trhu a dotazníkové šetření. Návrhová část práce se věnuje návrhům a doporučením v oblasti celého marketingového mixu (4P), který vybrané nakladatelství použije pro vstup na německý trh.
Ink
Vomelová, Lenka ; Rydval, Michal (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
-ink- ink je malé nezávislé nakladatelství, které má v záměru vydávat studentskou (případně absolventskou) literaturu v úpravě mladých designérů a výtvarníků. Cílem nakladatelství je podpořit, realizovat a šířit projekty mladých, neetablovaných autorů a umělců a rozvíjet tak současnou mladou kulturní scénu. Dále pak podpořit komunitu umělců, která bude mít možnost setkávat se na akcích pořádaných nakladatelstvím - autorská čtení, křtest knih... Identita nakladatelství je ponechána otevřená, bude se utvářet postupně tím, co bude v nakladatelství vycházet. Značka je tedy často používaná jako podklad nebo razítko přes další materiály, dokumentární fotografie atd. K nakladatelství jsou zpracovány vizitky, záložky, razítko, balicí papíry, nálepky na balíčky a podoba plakátů k akcím nakladatelství. -Román Ďábel- Román Ďábel je první publikace vydaná nakladatelstvím ink. Autorem knihy je Jan Smutný, absolvent FaVU, grafickou úpravu a ilustrace ke knize jsem zpracovala já, jako součást své diplomové práce. Vizuální podoba knihy je inspirovaná gotickými knihami psanými texturou nebo bastardou a ilustrovanými dřevoryty. Cílem bylo vytvořit knihu zřetelně odkazující k této dobové vizualitě, ne ale knihu historizující. Proto jsou pro knihu vybrány nová, moderní písma Enigma a Lapture, která mají obě lomenou kresbu evokující gotická písma, a ilustrace jsou linkové, vektorové. Barevnost knihy je velmi strohá, kvůli tématu pracuji pouze s černou a podkladovou bílou barvou. Kniha byla vydána v nákladu 200 kusů. Distribuci organizujeme spolu s autorem sami pomocí spřátelených knihkupectví, osobního odběru v Brně a v Praze, možnosti poslání poštou.
Koláž žije!
Soudková, Kateřina ; Šachová, Kateřina (oponent) ; Kögler, Žaneta (vedoucí práce)
Výstup ateliérové části diplomové práce, re-design knihy Zůstaňte s námi (autor textu Marek Šindelka), navazuje na teoretickou část s názvem Koláž v současné české ilustraci a přináší praktické vyústění řešené problematiky. Prostřednictvím knižního re-designu beletristického díla současného českého autora řeší aktuální možnosti směřování kolážové techniky, její praktické uplatnění na poli grafického designu a usiluje o její znovu dosazení do kontextu moderní české knihy.
Návrh podnikatelského záměru
Stříž, Martin ; Brychta,, Karel (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být dosaženo, jsou navrženy cesty k tomuto cíli. Po výběru optimálních variant je následně zhodnocen finanční stav, náročnost a prezentován časový harmonogram jednotlivých investic. V závěru jsou identifikovány potenciální problémy, které mohou nastat po realizaci investic, a s tím i související úkoly, které je potřeba dále plnit (sledování vývoje, kontrola atd.).
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Další profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců call centra nakladatelství XY
Koubek, Daniel
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání a systémem podnikového vzdělávání. Práce je rozčleněna do dvou částí - teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s konceptem celoživotního učení s důrazem na terminologii související s dalším profesním vzděláváním, rozvojem pracovníků, řízením lidského kapitálu a kariéry. Jedna z kapitol se věnuje nastavení systému firemního vzdělávání a strategiím vzdělávání. V empirické části byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb a analýza systému firemního vzdělávání zaměstnanců call centra. Výzkumné šetření bylo realizováno v pražském nakladatelství XY. Na základě získaných dat byl navržen kompetenční model pracovníků call centra a následně implementován do strategie vzdělávání zaměstnanců. Z realizovaných šetření vyplývá, že nakladatelství XY využívá systematického modelu firemního vzdělávání - poskytuje a umožňuje zaměstnancům vzdělávání v různých oblastech s ohledem na konkrétní profesi a její kvalifikační a kompetenční požadavky. Firemní vzdělávání funguje jako jeden z klíčových nástrojů dalšího profesního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s cílem dosažení lepších prodejních výsledků, produktivity a efektivity práce. Jak se dále ukázalo, velký důraz je managementem společnosti kladen na...
Další profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců call centra nakladatelství XY
Koubek, Daniel ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání a systémem podnikového vzdělávání. Práce je rozčleněna do dvou částí - teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s konceptem celoživotního učení s důrazem na terminologii související s dalším profesním vzděláváním, rozvojem pracovníků, řízením lidského kapitálu a kariéry. Jedna z kapitol se věnuje nastavení systému firemního vzdělávání a strategiím vzdělávání. V empirické části byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb a analýza systému firemního vzdělávání zaměstnanců call centra. Výzkumné šetření bylo realizováno v pražském nakladatelství XY. Na základě získaných dat byl navržen kompetenční model pracovníků call centra a následně implementován do strategie vzdělávání zaměstnanců. Z realizovaných šetření vyplývá, že nakladatelství XY využívá systematického modelu firemního vzdělávání - poskytuje a umožňuje zaměstnancům vzdělávání v různých oblastech s ohledem na konkrétní profesi a její kvalifikační a kompetenční požadavky. Firemní vzdělávání funguje jako jeden z klíčových nástrojů dalšího profesního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s cílem dosažení lepších prodejních výsledků, produktivity a efektivity práce. Jak se dále ukázalo, velký důraz je managementem společnosti kladen na...
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2020: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.