Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Autorská kniha jako zdroj muzejní edukace
Nyklasová, Anna ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití autorských knih v edukačním prostředí. Teoretická část se zabývá definicí muzejní pedagogiky. Věnuje se vztahu mezi galerií a školou a vyčleňuje principy galerijní a muzejní edukace. Dále popisuje pracovní náplň muzejního pedagoga. Důraz bude kladen také na problematiku pojetí autorské knihy. Teoretická část se dále zabývá tvorbou edukačních materiálů a jejich následnou analýzu vybraných kulturních institucí. Analýza je provedena u aktuálních učebnic a pracovních listů ze vzdělávacích obrů výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury. Současně vymezuje jejich aktuální pojetí. V praktické části se práce zabývá tvorbou autorské edukační knihy, která vychází z poznatků teoretické části. KLÍČOVÁ SLOVA Muzejní edukace, edukační kniha, edukační program, vzdělávací cíl, didaktická struktura obsahu, autorská kniha
Podmalba na skle
Štrbová, Annamarie ; Fremlová, Vendula (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce "Podmalba na skle" se zabývá specifickou výtvarnou technikou. Popisuje její historii, pracovní postup a vývoj od nejstarší historie až po nové umělecké přístupy v současnosti. Práce se dále okrajově věnuje muzeím s významnější sbírkou podmaleb. Dvě z nich blíže představuje a porovnává. Jedná se o Muzeum Jindřicha Jindřicha v Domažlicích a Muzeum Kvilda na Šumavě. Didaktická část tvoří návrh možné edukace žáků ZŠ/SŠ - workshop o podmalbách v Muzeu Jindřicha Jindřicha včetně návrhu pracovních listů s tématem podmaleb na skle. Zároveň popisuje a hodnotí proběhlý workshop. KLÍČOVÁ SLOVA podmalba, sklo, technika, muzeum, muzejní edukace
Edukační programy pro expozici Archevita ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy
Jindrová, Lucie ; Jareš, Jakub (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukaci v muzejním prostředí. Jejím cílem je vytvořit a vyzkoušet vlastní návrhy edukačních programů ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice muzejního prostředí a zkoumá komponenty muzejní edukace jako jsou výukové metody a organizační formy výuky. Dále se zabývá vybranými prvky edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví a popisuje edukaci ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Praktická část se zaměřuje na tvorbu dvou edukačních programů, které navazují na vymezené teoretické principy první části práce. Edukační programy jsou určeny žákům 6. třídy 2. stupně základních škol a realizují se v expozici Archevita - Stopami věků zaměřené na období pravěku. Práce popisuje tvorbu obou programů, vymezení cílové skupiny, popis jednotlivých aktivit, a rovněž zaznamenává a hodnotí jejich průběh. K hodnocení každého programu je použita zpětná vazba od žáků, jejich učitelů a edukátorky muzea Roztoky. Práce na závěr předkládá návrhy na zlepšení programů a jejích jednotlivých aktivit, které si muzeum v rámci své edukace ponechá. KLÍČOVÁ SLOVA muzejní edukace, dějepis, pravěk, Archevita, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Muzejní animace v programu stálé expozice Městského muzea v Týně nad Vltavou
MIKŠÍKOVÁ, Pavla
Práce se zabývá možnostmi využití galerijní a muzejní animace ve stálé expozici Městského muzea v Týně nad Vltavou. Teoretická část vymezuje základní pojmy animace, prožitek, zážitek, exponát, sbírkový předmět, muzeálie, muzeum, muzejní edukace, edukační cíle, obsah muzejní edukace, metody muzejní edukace, organizační formy muzejní edukace, plánování, příprava edukačního programu, galerijní animace, cíle galerijní animace, metodická struktura galerijní animace, typologické členění galerijní animace Praktická část obsahuje tři odlišné v praxi ověřené programy, v nichž jsem živou formou expozici muzea představila dětem. První program vychází z muzejní animace a jeho tématem je historie vorařství na řece Vltavě a v Týně nad Vltavou, účastníci při ní skládali dřevěné modely vorů. Druhý program vychází z animace galerijní a jeho tématem je restaurování obrazů. Při této animaci účastníci domalovávali poškozené části reprodukcí obrazů ze sbírek muzea. Třetí program je ve formě pracovního listu, který je inspirovaný papírovým průvodcem nizozemského vlakového muzea Spoorwegmuseum v Utrechtu a provází návštěvníky celou expozicí.
Kulturní aspekty vzdělávání dospělých
Brücknerová, Lenka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Tato práce se zabývá přínosem kulturního vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání s důrazem na kulturní vzdělávání v prostředí muzeí a galerií, které tradičně přispívají k rozvoji kulturních kompetencí člověka. Práce dále popisuje základní oblasti muzejní činnosti, vývoj muzejní edukace a typické formy učení v muzeu. Přínos činnosti muzea spatřujeme nejen ve shromažďování dokladů naší kulturní či přírodní historie a následné péče o ně, ale také v možnosti se skrze tyto předměty vzdělávat. Základem pro takové poznání je možnost setkávání se s autentickými artefakty. Současně se práce zaměřuje na získání povědomí o edukačních aktivitách, které jsou nabízeny v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s akcentem na edukační programy věnované skupině dospělých návštěvníků muzea. Výzkumné šetření popsané v závěru práce probíhalo formou rozhovorů s několika odbornými pracovníky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a ukázalo, že tato významná kulturní instituce ve svých edukačních programech cílí mimo jiné právě na dospělého návštěvníka. Edukační programy zprostředkovávají hlubší porozumění prezentovaného tématu, prohlubují zájem a umocňují zážitek, čímž také přispívají k udržování kulturních kompetencí a kultivaci osobnosti.
Využití audiovizuální techniky, muzejní pedagogiky a literatury ve výuce vlastivědy
Rabová, Jaroslava ; Parkan, František (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části, teoretickou, praktickou a empirickou. Teoretická část se zabývá výukou vlastivědy, didaktickou technikou a učebními pomůckami, muzejní pedagogice, jednotlivým edukačním specifikům škol a muzeí, tomu, jak by měla spolupráce vypadat, jakou roli v ní hraje osobnost muzejního pedagoga a čím je pro školu i muzeum přínosná. A v neposlední řadě literaturou, která je podle mého mínění důležitým prvkem ve výuce vlastivědy. V praktické části jsem popsala zrealizovaný projekt, v kterém je použita didaktická technika, spolupráce s muzeem a práce s literaturou. Empirická část je zaměřena na průzkum v základních školách v oblasti didaktické techniky. Klíčovými pojmy, o které se výzkum opírá, jsou např.: moderní didaktická technika, práce s moderní didaktickou technikou, vnímání didaktické techniky jako prostředku realizace výuky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Univerzální oděv a jeho využití v muzejní edukaci
Švejdová, Kateřina ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Ve své diplomové práci navazující na práci bakalářskou se zaměřuji na univerzální formy oděvu. V teoretické části zkoumám společné znaky oděvů v proměnlivých kulturně- historických kontextech. Zaměřuji se na všeobecné aspekty odívání. Hledám souvislosti mezi funkcemi a formami oděvu. Sleduji vlivy historických stylů v tvorbě současných oděvních návrhářů, hledám univerzální rysy oděvu v dnešní módě. Pozoruji zájem dětí, učitelů i publikací o textilní tvorbu. Ve výtvarné části se zabývám sérií návrhů na univerzální variabilní oděv. Z jednoho střihu vzniká aranžováním pomocí patentů více modelů. Varianty výsledných modelů dokumentuji a kriticky reflektuji. V didaktické části navrhuji edukační program k vybrané oděvní expozici. Součástí programu jsou pracovní listy a možnost využití univerzálního oděvu jako didaktické pomůcky. Program ověřuji v praxi, dokumentuji a vyhodnocuji.
Podpora zájmu dětí o historii jejich regionu v doprovodných programech Husitského muzea v Táboře
NIMRICHTROVÁ, Kateřina
Předmětem bakalářské práce jsou možnosti muzejní edukace při utváření pozitivního vztahu dětí a mládeže k historii místa, ve kterém žijí, potažmo k dějinám jako takovým. Cílem je popsat vybrané aktivity Husitského muzea s ohledem na jejich možnosti podpořit zájem dětí o historii svého regionu a budovat vztah ke kulturnímu dědictví. Úvodní kapitola je věnována seznámení s edukačním potenciálem muzeí a galerií a vymezení pojmu kulturně historické dědictví. Ve druhé části je zhodnocen současný stav muzejní edukace v Husitském muzeu. Třetí část se zabývá popisem jednotlivých doprovodných programů Husitského muzea s důrazem na jejich cíle, metody a obsahy, kterými lze podpořit a rozvinout zájem účastníků těchto programů o historii regionu, ve kterém žijí

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.