Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Badatelské dovednosti žáků na 2. stupni základní školy
Nejedlý, Adam
Vědecké myšlení je podstatnou dovedností pro plnohodnotné uplatnění ve společnosti spojené se zodpovědným rozhodováním člověka. K jeho komplexnosti přispívá i rozvoj badatelských dovedností a znalostí. Pro možnost jejich systematického rozvíjení je potřeba mapovat současný stav u žáků na základních školách. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou badatelské dovednosti těchto žáků v oblasti správně formulovat výzkumnou otázku na základě charakterizovaného problému a po řešení formulovat odpověď na stanovenou výzkumnou otázku. K tomuto účelu byly využity čtyři badatelsky orientované úlohy, které řešilo 58 žáků ze sedmého ročníku základní školy. Bylo zjištěno, že více než polovina žáků není schopna správně formulovat výzkumnou otázku a více než jedna třetina žáků nedokáže formulovat správně odpověď na stanovenou výzkumnou otázku.
Možnosti zapojení digitálních kompetencí do výuky českého jazyka na základních školách
Botková, Anna ; Doležalová, Eliška (vedoucí práce) ; Wildová, Zuzana (oponent)
Na základě Malé revize Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání přibyly do seznamu kompetencí i tzv. kompetence digitální. Úkolem škol tedy bylo tyto změny zanést do svých školních vzdělávacích programů, ale především těmito kompetencemi začít vybavovat své žáky. V teoretické části práce jsou vymezeny klíčové pojmy související s problematikou digitálních kompetencí a zároveň jsou ve stručnosti představeny dostupné podpůrné nástroje. Výzkumná část práce mapuje současný stav zapojení digitálních kompetencí do výuky českého jazyka na třech vybraných základních školách. Pro popis tohoto stavu bylo zvoleno dotazování pedagogů a koordinátorů revize školního vzdělávacího programu. Toto bylo doplněno pozorováním výuky a obsahovou analýzou příslušných dokumentů. Výzkumný vzorek tvořili 3 koordinátoři a 4 vyučující 2. stupně ZŠ, se kterými byly provedeny řízené rozhovory. Za použití kvalitativních postupů analýzy dat jsou představena klíčová zjištění týkající se zapojení digitálních kompetencí do výuky českého jazyka, zejména samotná příprava revize a metodická podpora, dále připravenost vyučujících digitální kompetence do výuky českého jazyka zapojovat a následně samotný způsob zapojení digitálních kompetencí do výuky českého jazyka. V závěru jsou představena metodická doporučení, která mohou...
Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Šiffner, Natalia ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
Grafové úlohy ve výuce informatiky na 2. stupni ZŠ
Kutiš, Martin ; Černochová, Miroslava (vedoucí práce) ; Štípek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje zavedení teorie grafů do výuky informatiky na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou představeny základní pojmy teorie grafů a také typické úlohy, které jsou v ní řešeny. Dále je popsáno ukotvení grafových úloh v revidovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a jsou specifikovány zahraniční přístupy k výuce teorie grafů na základních školách popsané v odborné literatuře. Zjištění aktuálního stavu zavedení grafových úloh do výuky je provedeno formou dotazníkového šetření mezi učiteli informatiky. V empirické části práce je navržen metodický postup pro začlenění teorie grafů do výuky, který se skládá ze dvou samostatných výukových bloků. Ten je následně ověřen ve výuce na třech základních školách a dvou víceletých gymnáziích. Vyhodnocení ověření je provedeno na základě analýzy hodnotících formulářů od ověřujících učitelů a provedení polostrukturovaných rozhovorů s nimi. Závěrem je sestavena sada doporučení pro další využití připravených vzdělávacích materiálů. Výsledný návrh začlenění teorie grafů do výuky je připraven k aplikaci pro další učitele z praxe. Případně se může stát inspirací pro jejich vlastní tvorbu grafových úloh.
Podpora wellbeingu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni základní školy
Kutnarová, Františka ; Kubíčková, Anna (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Podpora wellbeingu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni základních škol" se zabývá problematikou wellbeingu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni základních škol, s důrazem na sociální a emoční aspekty. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmu wellbeing, jeho faktory a vliv na celkovou kvalitu života. Dále se zabývá třídním klimatem jako prostředím ovlivňujícím wellbeing žáků. Je popsán také význam role třídního učitele při podpoře wellbeingu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Důraz je kladen na specifika práce s těmito žáky a podporu jejich individuálních potřeb. Výsledky výzkumu poskytnou ucelený pohled na práci třídních učitelů a jejich úsilí o vytvoření podpůrného prostředí pro wellbeing žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i celého třídního kolektivu. Získané poznatky mohou sloužit k formulaci doporučení pro třídní učitele, školské instituce a další relevantní aktéry, aby bylo možné lépe podporovat sociální a emoční stránku wellbeingu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni základních škol. Výstupy by měly být relevantní pro pedagogy, školní management a další profesionály pracující s těmito žáky.
Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma
Řezníčková, Adéla ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce Název: Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma Autor: Bc. Adéla Řezníčková Vedoucí práce: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá tématem využití městského parku Královská obora Stromovka jako lokality vhodné pro realizování exkurzí a environmentálních výukových programů tematicky zaměřených na ptáky. Teoretická část práce specifikuje pojetí zoologických témat se zaměřením na ptáky v rámci kurikulárních dokumentů a zpracování tohoto tématu v učebnicích. Dále je v teoretické části práce charakterizována vybraná lokalita z pohledu historického i současného stavu a přehled informací o ochraně ptáků v evropském i českém právu. V závěru teoretické části je charakterizována exkurze jako výuková metoda a environmentální výukový program. Hlavním cílem práce je příprava, realizace a ověření environmentálního výukového programu, který propojuje teoretické znalosti žáků o ptácích a principy environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí a poznávání místa, v němž žáci žijí. Celkem byly navrženy tři exkurze, které byly realizovány v průběhu různých ročních období. Získávání zpětných vazeb bylo uskutečněno formou strukturovaného rozhovoru s vyučující a dotazníků pro žáky. Rovněž proběhlo zjišťování vstupních znalostí žáků s pomocí pretestu a srovnání...
Žákovská percepce vybraných výukových metod v rámci výukového programu na téma sovy
Hašpl, Filip ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na percepce rozdílů mezi frontální a badatelsky orientovanou výukou z perspektivy žáků základní školy. Teoretická část práce poskytuje informace o řádu sovy a teoretickém základu výuky. Je zde popsáno české kurikulum a jeho cíle v oblasti přírodovědného vzdělání. Dále se práce zabývá podrobným popisem transmisivního a konstruktivistického přístupu k výuce a s tím souvisejícími didaktickými prostředky. Zvláštní pozornost je věnována metodám výuky, které jsou předmětem výzkumu v praktické části práce, konkrétně badatelsky orientovanému vyučování (BOV) a frontální výuce. Tato část představuje jejich podstatu, základní pravidla a postupy provedení. Praktická část práce porovnává badatelsky orientované vyučování s frontálním vyučováním z pohledu žáků sedmých tříd základní školy během hodin přírodopisu. Pro výzkum byl použit sebehodnotící reflektivní dotazník. Tato část se nezabývá pouze výsledky výzkumu, ale také samotnou přípravou na hodiny a jejich realizací. Výsledky ukazují, jak žáci vnímají rozdíly mezi badatelsky orientovanou a frontální výukou. Přesněji jaký druh výuky vnímají jako zajímavější, užitečnější a při kterém se domývají, že si lépe rozvíjejí své komunikativní a intelektové dovednosti, konkrétně dovednost spolupráce a zpracování informací.
Využití online únikové hry ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy
Vopatová, Eliška ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou a využíváním vzdělávacích online únikových her ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. V rámci této práce vznikla originální online úniková hra věnovaná učivu o šelmách nazvaná Útěk z pavilonu šelem. Úniková hra je na základě teoretického představení aktivizačních metod vyučování vymezena jako svébytná výuková metoda. Její tvorba se opírá o popsané základní principy únikových místností i specifika edukativních únikových her. Za účelem využití únikové hry Útěk z pavilonu šelem coby komplexního učebního nástroje byly navrženy také doprovodné materiály. Jedná se o pracovní list a dotazník pro sebehodnocení žáků. Ty byly společně s hrou začleněny do výukového bloku ve dvou sedmých ročnících základní školy. Jeho realizace poskytla prostor pro celkové zhodnocení únikové hry na základě pozorování aktivity žáků a jejich zpětné vazby. Testování vytvořené online únikové hry ve vlastní výuce prokázalo její funkčnost po technické stránce i didaktický potenciál navzdory drobným nedostatkům v herní struktuře. Následný výzkum mezi 110 učiteli přírodopisu nastínil možnosti dalšího využití navržené hry s ohledem na jejich zkušenosti i preferované výukové metody. Získaná data vypovídají o tom, že online úniková hra Útěk z pavilonu šelem má předpoklady pro to oslovit...
Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy
Vávrová, Gabriela ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Čtenářská gramotnost je nepostradatelnou gramotností pro každého jedince na jeho cestě vzděláváním a jeho budoucím plnohodnotném uplatnění v běžném životě. Každý stát má za cíl zvýšit úroveň dosaženého vzdělání v dané zemi. Rozvíjení čtenářských dovedností u žáků může napomoci k dosažení jejich lepších výsledků ve vzdělávání mimo jiné i v přírodovědném vzdělávání. Pro možnost rozvíjení čtenářských dovedností je potřeba mapovat jejich současný stav na základních školách. Cílem této práce bylo zmapovat čtenářské dovednosti u žáků ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. Za tímto záměrem byl vytvořen soubor šesti pracovních listů obsahující třívrstvé úlohy, které řešilo 110 žáků na 2. stupni základní školy. Při tvorbě třívrstvých úloh se autor opíral o teoretická východiska této práce, která obsahují problematiku přírodovědné gramotnosti i čtenářské gramotnosti včetně výsledků českých žáků v testování daných gramotností, český kurikulární systém a typologii učebních úloh. Z vyhodnocení pracovních listů bylo zjištěno, že žáci odpověděli na všechny otázky ze souboru pracovních listů s průměrnou 57 % úspěšností. Dle pohlaví byl rozdíl úspěšnosti statisticky bezvýznamný.
Stromy v Praze 9 - Černý Most a jejich ochrana - environmentální výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ
Lacinová, Barbora ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem stromů v okolí školy a jejich ochranou. V rámci práce byl vytvořen výukový program, který se snaží aktivně zapojit žáky do výuky a podpořit v nich zájem o dané téma. Program byl navržen pro žáky 2. stupně základní školy a uskutečnil se v lokalitě Prahy 9, na Černém Mostě. Práce samotná je dělena na dvě části. Teoretická část je věnována zejména výuce na 2. stupni základní školy, v souvislosti s tématem práce. První kapitola je zaměřena na výuku přírodopisu (konkrétněji botaniky), průřezovému tématu environmentální výchovy (environmentálně založené státní i soukromé programy, terénní výuka atd.). Současně je zde definován environmentální výukový program včetně jeho aplikované formy a metod práce. Ve druhé kapitole je podrobněji rozebírán význam stromů a následky jejich úbytku. Dále je pak věnován prostor představení vybraných stromů v České republice, jejich ekologii, významu a ochraně. Praktická část se pak nejprve věnuje představení vybrané lokality Černého Mostu a charakteristice Základní školy Generála Janouška. Následně je představen konkrétní výukový program, který byl ověřen v praxi, vyhodnocen a na základě zpětné vazby modifikován. Žádaným výsledkem práce je propojení obou částí práce a vytvoření univerzálního programu, který by mohl být vhodnou a efektivní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.