Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 632 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Učitel mateřské školy z pohledu generací
KŘÍŽOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku osobnosti učitele v kontextu mateřských škol, s důrazem na jeho profesní kvalifikaci, kompetence a prestiž profese. Teoretická část práce zkoumá různé aspekty učitelské profese, včetně historie učitelství, feminizace učitelského povolání, role učitele v kontextu změn a jeho časovou náročnost. Zabývá se také vymezením pojmu kompetence a profesními dovednostmi potřebnými pro efektivní výkon učitelské práce. Dále je v práci analyzována problematika plánování vzdělávacího procesu, včetně tvorby školního a třídního vzdělávacího programu. Praktická část práce se zaměřuje na cíle výzkumného šetření, výzkumné otázky a metodiku použitou k získání relevantních dat. Dále jsou prezentovány a diskutovány výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno formou dotazníku.
Úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických programů vysokých škol
ČEČKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických oborů vysokých škol. Cílem bakalářské práce je analýza vybraných měkkých dovedností (soft skills) u studentů ekonomických programů vysokých škol, zhodnocení úrovně těchto kompetencí a návrh doporučení pro jejich rozvoj u vysokoškolských studentů v kontextu Průmyslu 4.0. Práce představuje teoretická východiska, která se vztahují k problematice chápání pojmu kompetence a dále také definování pojmu Průmyslu 4.0. Tyto teoretické poznatky jsou poté využity pro dotazníkové šetření a následné analytické části, která se zabývá analýzou úrovně vybraných měkkých dovedností u studentů. Závěr práce obsahuje vyhodnocení úrovně vybraných měkkých dovedností a také návrh doporučení pro jejich rozvoj v souvislosti s Průmyslem 4.0.
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800 ; Braniš, Martin|orcid:|researcherid:|scopus: ; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400 ; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900 ; Jančařík, Antonín|orcid:0000-0003-3331-2396|researcherid:H-2048-2011|scopus:6508329988
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých školách, která je vedena formou e-learningu nebo blended learningu, je realizována v různých oborech a s rozmanitými výukovými cíli, které jsou ovšem v souladu s principy aktivního a problémově orientovaného učení. Tento typ výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí, které jsou nezbytné jak pro naplnění tradičních cílů vysokoškolské výuky (tvorba díla), tak také z hlediska aplikačního. Kompetence potřebné a pěstované ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) mají do značné míry povahu akčních kompetencí, významně jsou zaměřeny na schopnosti řešení problémů. V problémově orientovaných výukových situacích, jež jsou žádoucí z hladiska VUR, se pak uplatní takové prostředí, jako je Wiki, nazývané též "sociálním webem". Tato konkrétní metodika staví na konceptu rozvíjení "akademické gramotnosti", kde student rozvíjí své dovednosti současně s procesem psaní a prostřednictvím tohoto procesu se také učí. Metoda výuky/učení je úzce spojena s rolí prostředí, ve kterém se student učí - sociálního prostředí akademické komunity. Metodicky popsaná výuka vedená v prostoru otevřeném pro tvůrčí práci studentů v rámci e-learningových kurzů se řídí zásadami sociálního učení a využívá vlastností wiki prostředí. Tyto technické vlastnosti jsou spojeny s konkrétními požadavky na vedení interdisciplinárního dialogu ve VURj. Software Mediawiki použitý v průběhu celého procesu psaní i pro diskuse a vzájemné hodnocení studentských prací byl zvolen ke stimulaci metakognitivních dovedností, organizaci procesu psaní; současně toto prostředí nabízí model akademického prostředí včetně procesu peer review.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hra jako edukační médium pro rozvoj mediace
Podloucká, Barbora ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Suková Vychopňová, Kateřina (oponent)
Anotační list: Název diplomové práce: Hra jako edukační médium pro rozvoj mediace Abstrakt v českém jazyce: Tato diplomová práce se věnuje tématu hra jako edukační médium pro rozvoj mediace. V teoretické části pojednává o pojmu mediace, jejím pojetí ve Společném evropském referenčním rámci a jeho Doplňkovém vydání, o prostředcích a formách mediace, o důležitosti mediace ve výuce cizích jazyků. Větší důraz je kladen na téma mediační činnosti (mediace komunikace, mediace textů, mediace konceptů). Dále se teoretická část věnuje problematice her, jejich vymezení z didaktického hlediska, poukazuje na společné aspekty hry a mediace. V praktické části se zabývá analýzou konkrétních her rozvíjejících mediaci. Hry jsou tříděny podle toho, jakou činnost mediace rozvíjí. U každé předložené hry je detailně popsáno, jakým způsobem danou mediační činnost rozvíjí. Cílem práce je seznámit čtenáře s pojmem mediace a předložit analýzu her, které rozvíjí mediaci. Tyto hry by učitelům mohly posloužit jako materiál do výuky, případně jako inspirace pro vlastní tvorbu. Diplomová práce přináší nové možnosti pro zpestření výuky francouzského jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA mediace, hra, FLE, francouzský jazyk, výuka jazyků, kompetence
Strategie rozvoje obchodních zástupců vybrané společnosti
Vojta, Michal ; CSc, Iva Dočkalová, (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání. Definuje zákonitosti, podmínky a postupy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách. Analyzuje skutečný vzdělávací program ve vybrané obchodní společnosti a na základě této analýzy navrhuje možná opatření pro optimalizaci jeho efektivity.
Manažerské kompetence v malých podnicích
Novák, Petr ; Szarková, Miroslava (oponent) ; Mohelská, Hana (oponent) ; Tomšík, Pavel (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Dizertační práce pojednává o manažerských kompetencích v malých výrobních podnicích v České republice. Záměrem výzkumu bylo zjištění současné úrovně těchto kompetencí u vrcholových manažerů těchto podniků. Zvolená problematika představuje velmi aktuální téma z pohledu dalšího rozvoje kompetencí potřebných pro výkon manažerské profese. Autor při zpracování dizertační práce vycházel z teoretických poznatků nabytých důkladným studiem českých a zahraničních odborných monografií, publikovaných vědeckých článků v odborných časopisech, ostatních elektronických zdrojích a především z provedených primárních výzkumů. Hlavním cílem dizertační práce bylo zjištění úrovně manažerských kompetencí vrcholových manažerů malých výrobních podniku z pohledu podnikového řízení, identifikace klíčových proměnných majících vliv na tuto úroveň a navržení doporučení vedoucích k rozvoji zjištěné úrovně. K dosažení hlavního cíle pak dále byly stanoveny 4 dílčí cíle a 5 hypotéz. Na základě výsledků z provedeného pilotního výzkumu kompetencí byl vytvořen model manažerských kompetencí, který byl následně ověřen primárním výzkumem. V rámci vyhodnocení získaných dat byla určena výsledná úroveň jednotlivých kompetencí. S použitím statistického vyhodnocení hypotéz byly zjištěny závislosti mezi kompetencemi a proměnnými, jimiž byly pohlaví manažera, délka současné a celkové manažerské praxe, věk, vlastnický vztah manažera k podniku a nejvyšší dosažené vzdělání manažera. Souhrnné výsledky byly uvedeny do širšího kontextu v porovnání se zjištěným stavem současného vědeckého poznání a na jejich základě byla vytvořena doporučení pro zvýšení úrovně manažerských kompetencí. Závěrem byly uvedeny přínosy dizertační práce a návrh doporučení v pokračování výzkumné činnosti.
Osobnost úspěšného manažera ve státní správě
Štíchová, Ludmila ; Mašková, Helena (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke zvyšování profesionality manažerů ve státní správě.
Aplikace koncepce leadershipu v Armádě České republiky
Galek, Tomáš ; Flasar,, Zdeněk (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací koncepce leadershipu v Armádě České republiky. Vymezuje pojem vedení lidí a důležitost jeho implementace v prostředí Armády České republiky. Cílem diplomové práce je navrhnout změny ve vztazích a komunikaci nadřízený-podřízený v oblasti vedení lidí v Armádě České republiky. Ke splnění cíle je nutné zpracovat dostupnou zahraniční literaturu týkající se leadershipu v armádě. Dále dotazníkovým šetřením analyzovat současný stav leadershipu v Armádě České republiky.
Návrh na zvýšení efektivity práce obchodních zástupců
Miškeříková, Martina ; MBA, Jan Miškeřík, (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá nedostatky v řízení a motivaci obchodních zástupců. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce obchodních zástupců. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti manažerských funkcí a motivace. Praktická část zjišťuje pomocí analýzy současnou situaci a navrhuje na základě návrhů a doporuční změny důležité pro plnění plánů oblastního pracoviště.
Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera
Toman, Petr ; Koleňák, Jiří (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji problematice podnikové kultury a interkulturnímu managementu. K analýze těchto témat jsem využil teoretických znalostí a dotazníkového šetření. Výstupem mé práce je doporučení kulturně příznačného stylu managementu pro manažery ČR a pro manažery USA v mezinárodním prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 632 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.