Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Společné vzdělávání v podmínkách příměstského tábora
KROHOVÁ, Klára
Práce představuje případovou studii příměstských táborů pořádaných v dětském klubu Rybka. Jejím předmětem zkoumání je, co organizátoři a účastníci příměstských táborů, včetně rodičů zúčastněných dětí, vypovídají o realizaci příměstských táborů s ohledem na skutečnost, že se táborů zúčastnily také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. První část práce se věnuje teoretickému základu tématu a klíčovým pojmům, jako příměstský tábor, vývojová specifika dětí mladšího školního věku a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část představuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření. Získané poznatky z rozhovorů jsou doplněné komentáři a poznatky ze zúčastněného pozorování. V závěru práce jsou získané výsledky srovnávány se závěry výzkumů s podobnou tematikou.
Dětská univerzita z pohledu mezipředmětových vztahů
HYÁNKOVÁ, Jitka
ová práce Dětská univerzita z pohledu mezipředmětových vztahů popisuje akti-vity, které je možno využít mezipředmětově v rámci poznávání světa. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce analyzuje poznatky v rámci neformálního vzdělávání, pohled na vzdělávání z oblasti didaktiky, charakterizuje vzdělávací oblasti matematika a její apli-kace, jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět a umění a kultura z Rámcového vzdělávacího programu. Dále se zabývá motivací, organizačními formami výuky, mezi-předmětovými vztahy v rámci dětské univerzity, neformálním vzděláváním a integrova-nou výukou. Praktická část se zaměřuje na výukovou lekci ?Obeplujeme svět s chobotnicí? v rámci dětské univerzity. Je rozdělena do tří částí. V první jsou rozebrány jednotlivé aktivity na stanovištích, ve druhé jsou rozebrány aktivity, které jsou zaměřené na frontální vyučo-vání. V poslední části je rozebrán průběh dětské univerzity.
Inovace v řízení neformálního vzdělávání
Gaydošová, Michaela ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Tato závěrečná diplomová práce se zabývá inovacemi v řízení neformálního vzdělávání. Hlavním cílem práce je upozornit na důležitost inovací v neformálním a zájmovém vzdělávánía přinést inspiraci vedoucím pracovníkům neformálníhoa zájmového vzdělávání ve formě příkladů dobré praxe. V teoretické části práce je neformální a zájmové vzdělávání začleněno do celkového systému vzdělávání České republiky a jeho vývoj ilustrován na zákonech a vyhláškách od roku 1948 do současnosti. Výzkum formou strukturovaného rozhovoru odhalil pohled respondentů na inovace v zájmovém vzdělávání a ukázal zkušenosti respondentů se zaváděním inovací v jejich vlastních organizacích. Z průběhu i závěrů strukturovaných rozhovorů jasně vyplynula nutnost inovací v neformálním a zájmovém vzdělávání pro konkurenceschopnost jednotlivých organizací. Vedoucí pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání i organizací neformálního vzdělávání zde mohou najít inspiraci pro jednotlivé konkrétní inovace v příkladech dobré praxe.
Počáteční fáze profesní dráhy ředitele organizace neformálního vzdělávání
Kostková, Blanka ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou počáteční fáze profesní dráhy ředitele organizace neformálního vzdělávání. Práce se zabývá procesem, který předchází nástupu ředitele do řídící pozice především z pohledu motivace, očekávání a následné reality. Popisuje počáteční fázi jeho působení v nové životní roli z pohledu řízení školského zařízení a ostatních činností s tímto procesem spojených. V práci je zmapováno, do jaké míry se nástup do funkce ředitele, a jeho předchozí příprava, odráží na rozvoji řízené organizace a kvality poskytovaného vzdělávání. Dále práce popisuje, jak korespondují jednotlivá očekávání ředitelů školských zařízení s každodenní realitou v kontextu stále se měnících podmínek poskytování neformálního vzdělávání v návaznosti na školskou legislativu a celkový vývoj společnosti v přístupech k využívání volného času. KLÍČOVÁ SLOVA: ředitel, neformální vzdělávání, profesní dráha, personální management, kariérní změna, celoživotní vzdělávání, kompetence, očekávání, realita
Inovace v řízení neformálního vzdělávání
Gaydošová, Michaela ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Lisnerová, Romana (oponent)
Tato závěrečná diplomová práce se zabývá inovacemi v řízení neformálního vzdělávání. Hlavním cílem práce je zjistit, do jaké míry si vedoucí zaměstnanci organizací zájmového vzdělávání uvědomují potřebu inovací v jednotlivých oblastech řízení organizace, porovnat rozsah a obsah konkrétních inovací ve vybraných organizacích a prozkoumat, v jakých oblastech a na základě jakých podnětů v těchto organizacích inovace vznikají. Získané informace jsou využitelné pro efektivní přípravu dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků organizací a popsané příklady dobré praxe jako inspirace ke zlepšování činnosti organizací zájmového a neformálního vzdělávání. V teoretické části práce je neformální a zájmové vzdělávání začleněno do celkového systému vzdělávání České republiky a jeho vývoj ilustrován na zákonech a vyhláškách od roku 1948 do současnosti. Výzkum formou strukturovaného rozhovoru odhaluje pohled respondentů na inovace v zájmovém vzdělávání a ukazuje zkušenosti respondentů se zaváděním inovací v jejich vlastních organizacích. Ze závěrů výzkumu jasně vyplývá nutnost inovací v neformálním a zájmovém vzdělávání pro konkurenceschopnost jednotlivých organizací. KLÍČOVÁ SLOVA: celoživotní vzdělávání, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, zájmové vzdělávání, inovace, školní družina, školní klub, středisko...
Učení se a obtížné okamžiky pracovní dráhy u pomáhajících profesí
Ghaloomová, Aneta ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku celoživotního vzdělávání a učení se u pracovníků pomáhajících profesí. Nejprve poskytuje pohled na specifika a nároky pomáhající profese a na obtížné momenty spojené s jejím výkonem. Dále popisuje jednotlivé formy celoživotního vzdělávání a učení se, a to formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení se a klade si za cíl zjistit, která z těchto forem je hodnocena jako přínosná pro zvládání náročných okamžiků při výkonu pomáhající profese. Pomocí kvalitativní metody rozhovoru s vybranými respondenty, pracovníky pomáhajících profesí, je realizováno empirické šetření o zkušenostech s náročnými okamžiky a jednotlivými formami celoživotního vzdělávání a učení se. Následuje analýza získaných zjištění, formulace závěru a doporučení z něj vzešlých. Klíčová slova: pomáhající profese, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení se, supervize, kvalitativní výzkum
Klíčové kompetence pro udržitelné jednání v kurikulu preprimárního vzdělávání
Vošahlíková, Tereza ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Činčera, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta ABSTRAKT KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO UDRŽITELNÉ JEDNÁNÍ V KURIKULU PREPRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Tereza Vošahlíková Vedoucí práce Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Katedra biologie a environmentálních studií Pedf UK Doktorský studijní program pedagogika Externí konzultantka Prof. dr. Ute Stoltenberg Institut für integrative Studien, Leuphana Universität Lüneburg Praha 2012 Disertační práce představuje environmentálně orientované koncepty v preprimárním vzdělávání. Vedoucím motivem celé práce je analýza klíčových kompetencí pro udržitelné jednání. Klíčové kompetence obecně jsou chápány jako nová otevřená forma vzdělávacích cílů. Kurikulum preprimárního vzdělávání definované v širokém smyslu jakožto veškerý obsah vzdělávání (plánovaný, realizovaný i skrytý) představuje výzkumné pole disertační práce. V oblasti kurikula v celosvětovém měřítku se nyní prosazuje nový koncept - vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Provedená studie si klade otázku, jak dalece a úspěšně může být tento koncept implementován v preprimárním vzdělávání na úrovni klíčových kompetencí. Existuje řada obecných strategií a modelů inovace kurikula. Za účelem strukturování empirického šetření byl vytvořen hierarchický model makro-, mezo- a mikrokurikula. Tento model umožňuje sledování shora a zdola...
Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK - reflexe a rozvoj
Kolář, Karel ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kopecká, Václava (oponent)
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) je mimoškolní fyzikální vzdělávací aktivitou, kterou organizují vysokoškoláci pro středoškoláky. FYKOS je pořádán Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Jeho hlavními cíli jsou: popularizovat fyziku, vzdělávat středoškoláky, propagovat studium na MFF UK a vytvářet sociální vazby mezi řešiteli (a organizátory). Tato práce je prvním uceleným textem o fungování FYKOSu a první systematickou zpětnou vazbou účastníků a organizátorů k jeho působení. V první části práce jsou popsány jednotlivé aktivity FYKOSu (korespondenční část, soustředění, FYKOSí Fyziklání a další). Druhá kapitola je analýzou statistických dat o řešitelích FYKOSu. Další kapitoly jsou pak věnovány sběru a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, která byla získána formou interview, elektronického a emailového dotazníku. Zvýšená pozornost byla věnována studijnímu a profesnímu vývoji bývalých účastníků. Získané poznatky pak vedly k návrhu možných vylepšení v organizaci FYKOSu, které jsou uvedeny v poslední části práce. Mezi respondenty průzkumu byly zjištěno, že více než polovina bývalých řešitelů se rozhodla nastoupit ke studiu na MFF UK. Z respondentů, kteří uvedli své zaměstnání, pracuje zhruba třetina bývalých účastníků v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a čtvrtina z nich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.