Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Valuation of Companies in the Technological industry of Emerging Markets
Palovič, Peter ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Táto práca sa zaoberá skúmaním vzťahu medzi rôznymi faktormi a výnosmi akcií IT spoločností v stredoeurópskom regióne. Konkrétne sa skúma význam tradičnej CAPM bety, MMR (Micro Minus Rest) a ITMR (IT Minus Rest) ako potenciálnych rizikových faktorov pri vysvetľovaní variácií výnosov akcií IT spoločností. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sme použili Fama-MacBethovu dvojstupňovú regresnú analýzu na množine dát obsahujúcej mesačné výnosy 50 CEE IT spoločností od februára 2011 do júna 2023. Výsledky nášho výskumu ukazujú, že neexistuje štatisticky významný vzťah medzi navrhovanými fak- tormi a výnosmi akcií IT spoločností. Teda neexistujú dôkazy, ktoré by potvrd- zovali, že tieto faktory majú vysvetľovaciu silu pre výnosy akcií IT spoločností v stredoeurópskom regióne. Pre overenie robustnosti našich záverov sme použili jednorozmerné a viacrozmerné modely. Celkovo náš výskum nepotvrdzuje tvr- denie, že skúmané faktory sú významnými rizikovými faktormi pre IT sektor v stredoeurópskom regióne, pretože nepredpovedajú variácie výnosov akcií IT spoločností. Klasifikace JEL G12, G14, G15 Klíčová slova Veľkostné prémium, Rozvijajúce sa trhy, CAPM, Fama-MacBeth regresia, Oceňo- vanie aktív Název práce Ocenění společností v technologickém sek- toru rozvíjejících trhů
Research of the degree of internationalization and performance of emerging market enterprises - A case study of Polish enterprises
Li, Jiaqi ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
This paper comprehensively reviews a large number of studies on enterprise internationalization in emerging markets, the relationship between enterprise internationalization and performance, and the internationalization of Polish enterprises. Based on the previous research results, the paper selects a three-stage model of the degree of internationalization of developed enterprises, and derives a three-stage model of internationalization of multinational companies in emerging markets. Then through an empirical case study of Polish multinational enterprises, analyzes the regression results, makes the conclusions and some relevant policy recommendations.
Inflation Target Setting in Emerging Markets
Orosz, Előd ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Herrmannová, Lenka (oponent)
Tato práce se zaměřuje na rozvíjející se země, které jako základ své měnové politiky používají inflační cílování. Zabývá se analýzou vývoje inflačního cílování v rozvíjejících se tržních ekonomikách a zjišťuje jeho determinanty v těchto zemích pomocí ekonometrických metod. Hlavními použitými metodami jsou intervalové odhady náhodných efektů (Random Effects Interval Regression), běžná metoda nejmenších čtverců (Ordinary Least Squares), náhodné efekty zobecněné metody nejmenších čtverců (Random Effects Generalized Least Squares) a odhad pevných efektů (Fixed Effects). Práce obsahuje dvě hlavní části. První část představuje nejprve obecný teoretický základ pro cílování inflace a následně se zaměřuje zejména na rozvíjející se trhy. Druhá část je empirická a podává výsledky naší studie. Zjistili jsme, že v některých rozvíjejících se zemích je inflační cílování silně ovlivněno vládou a také jsme došli k poznatku, že výčet ovlivňujících faktorů uváděný centrálními bankami je mnohdy neúplný. Navíc jsme došli k odlišným závěrům, při zkoumání vlivu cenové hladiny na inflační cílování v rámci rozvíjejících se ekonomik v porovnání s celou skupinou zemí, které inflační cílování používají.
Russia-China relations within the framework of BRICS and their international significance in terms of neo-marxist theory and neoliberal institutionalism
Rybachenko, Diana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Neo-marxismus a neoliberální institucionalismus se aplikují ke zkoumání faktorů určujících spolupráci rozvíjejících se trhů a důsledků této spolupráci v případě rusko-čínských vztahů v rámcích BRICS. Za tímto účelem se používá metoda shody. Srovnání předpovědí a pozorování na základě dostupných údajů ukazuje, že většina důkazů souhlasí s neo-marxismem. Rusko a Čína prohlašují svoji pozici proti dominanci jednoho centra na mezinárodní scéně a zdůrazňují společný závazek ke spravedlivějšímu multipolárnímu světovému řádu, což se trvale projevuje v prohlášeních ruského a čínského vedení. Obchodní válka mezi USA a Čínou od roku 2018 je jedním z důkazů narůstajícího rozpadu stávajícího světového řádu. Vytváření nového řádu je založeno na vzniku regionálních seskupení zemí, které sdílejí společné názory na konkrétní problémy. V rámci skupiny BRICS Rusko a Čína již přijaly opatření k vlastním finančním institucím jako alternativnímu zdroji financování. Vedení obou zemí se domnívá, že by rozvíjející se země měly mít větší hlas a zastoupení v mezinárodních finančních institucích. Jejich primárním zájmem je reforma Mezinárodního měnového fondu tak, aby odrážel změny ve světové ekonomice. Rusko a Čína podporují měnovou spolupráci, včetně dohod o používání národních měn v obchodu mezi dvěma zeměmi, jakož i s...
Three Essays on Central European Foreign Exchange Markets
Moravcová, Michala ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent) ; Baumohl, Eduard (oponent) ; Pappas, Vasileios (oponent)
Dizertační práce se skládá z tří esejí, které se zabývají vybranými měnovými kurzy nových členských zemí EU, tj. české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. První dvě eseje zkoumají vliv vyhlašování makroekonomických zpráv a zasedání centrálních bank na hodnotu a volatilitu měnových kurzů (CZK/EUR, PLN/EUR, HUF/EUR, CZK/USD, PLN/USD, HUF/USD). Třetí esej se zabývá korelacemi měnových kurzů nových členských zemí EU a přesuny volatility mezi těmito trhy a americkým dolarem. Hlavním přínosem této práce je obohatit již existující literaturu o výsledky zkoumání měnových trhů nových členských zemí EU v období po finanční krizi a v průběhu období Evropské dluhové krize a měnových intervencí České národní banky (ČNB). První esej (kapitola 2) zkoumá okamžitý vliv zveřejňování makroekonomických zpráv z Eurozóny, Německa a USA a změn v měnové politice centrálních bank (ECB, Fed) na hodnotu měnových kurzů nových členských zemí EU (CZK/EUR, PLN/EUR, HUF/EUR, CZK/USD, PLN/USD, HUF/USD) v období od ledna 1999 do května 2018. Díky aplikaci metodologie Event Study (ESM) na minutová intradenní data můžeme rovněž posoudit dočasnou efektivitu zkoumaných měnových trhů. Výsledky ukazují, že makroekonomické zprávy z USA působí na zkoumané měnové kurzy odlišně než zprávy z německé ekonomiky. Výsledky rovněž...
Macro-Financial challenges in Emerging Markets
Jašová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Schmieder, Christian (oponent) ; Babecký, Jan (oponent) ; Jakubík, Petr (oponent)
Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ...
Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods
Ivanov, David ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Šíma, Ondřej (oponent)
This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira and Korean Won. The main goal of the paper is to evaluate the performance of these currencies in risk-on and risk-off episodes on a sample period from 1997 until 2016. We use analysis and comparison as a methodology for this paper, emphasizing on the relationship and causality between capital flow and exchange rates. We shall reveal that the examined currencies depreciate in risk-off periods and only the Korean Won appreciates in risk-on periods.
Asset Pricing in Emerging Markets
Ajrapetova, Tamara ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
General content: Current methods of estimation of cost of capital in the emerging markets are often neglecting various contradictions with the essentials of the model structure and assumptions. As the result of such imprecisions, the cost of equity is often understated (overstated). This thesis will attempt to assess current level of emerging market integration, liquidity and concentration. This will be followed by evaluation of traditional and alternative models for estimation of cost of equity. The author will address several currently available models such as Credit Rating Model, D-CAPM model, various versions of traditional CAPM models. Furthermore, she will compare and contrast their limitations taking into account the context of emerging markets. The testing of the models will be performed on country basis through the means of index data. In the last chapter, discussion of the results and possible improvements of the valuation approaches will take place.
CZECH CIVIL AIRCRAFT MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA
Brix, Vojtěch ; Frömmel, Tomáš (vedoucí práce) ; Prokop, Jaromír (oponent)
V této práci autor analyzuje potenciál českých výrobců letadel na rozvíjejících se trzích. Tito výrobci operuji především ve dvou podkategoriích trhu a to regionálních komerčních letadlech a obecné letecké technice. Ze všech výrobců byly vybráni 3 největší dle tržeb a následně byly analyzovány jejich finanční stránka, portfolio produktů, prodeje a výzkumné a vývojové aktivity. Cílové trhy byly vybrány za pomoci hodnotící matice. Pro přesnou selekci trhů byly sestavena multikriteriální matice s jedenácti parametry pro obecný potenciál trhu, následně doplněna o čtyři další kritéria pro každou z podkategorií. Závěrem byl odhadnut dopad na českou ekonomiku, především v oblasti trhu práce a příspěvku do státního rozpočtu, za díky vyšším daním.
Determinants of Production and Sales in Automotive Industry: Evidence from ŠKODA AUTO
Sezemský, Ondřej ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Mikolášek, Jakub (oponent)
Automobily jsou dnes považovány za symboly a kulturní ikony, které vypovídají o stupni vývoje daného státu. V této diplomové práci analyzujeme automobilový průmysl z pohledu globalizace, vazeb mezi výrobci a dodavateli, hodnotových řetězců a makroeko- nomického prostředí. Budeme diskutovat základní výzvy, kterým čelí globální výrobci, popíšeme situaci na nejdůležitějších růstových trzích a budeme se snažit předpovědět tamější vývoj v budoucnosti. V tomto kontextu vytvoříme ekonometrickou analýzu, která rozšíří současné poznatky z mikroekonomického a makroekonomického pohledu výrobců aut. ŠKODA AUTO představuje nejdůležitější podnik v České Republice a zároveň je součástí největšího automobilového koncernu na světě. Pro náš výzkum použijeme interní data ze společnosti a poskytneme patřičná doporučení. Hlavní otázky této práce jsou: Jaké jsou předpokládané potřeby zákazníků na růstových trzích? Jak jsou senzitivní nák- lady společnosti na počet vyrobených aut? A konečně, jakou roli hrají makroekonomické indikátory v celkových prodejích? 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.