Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Edukační role Knihovny Václava Havla
Pavlovský, Jakub ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá edukační rolí Knihovny Václava Havla, tedy její úlohou v oblasti vzdělávání dospělých jedinců. Cílů diplomové práce je několik. Kromě představení zmíněné knihovny, analýzy a charakteristiky kulturního a občanského dopadu této instituce na dospělého jedince, který se zúčastnil alespoň pěti vzdělávacích akcí v období jednoho roku, je to také identifikace jejího dopadu na rozvoj demokratické kultury. Práce dále charakterizuje občanské vzdělávání dospělých a jejich občanské kompetence, popisuje úlohu Knihovny Václava Havla v rámci kulturní andragogiky, v oblasti, která je zároveň přiblížena a popsána v historických souvislostech i pomocí soudobých prostředků. Cílem kulturní andragogiky je podpora dospělých při osvojování kulturních hodnot a uspokojování potřeb seberealizace. Podstatné místo mají v této práci i další zapojené kulturní instituce do občanského a zájmového vzdělávání dospělých. Uvedené cíle jsou ve výzkumné části propojené a prostřednictvím rozhovorů a metodou zpracování otevřeného kódování analyzovány, aby tak bylo zřetelné, jaký účinek mají aktivity Knihovny Václava Havla na návštěvníky. Výsledky výzkumu ukazují, že Knihovna Václava Havla je významným pomocníkem podílejícím se na vědomém i nevědomém procesu začleňování dospělých lidí do české i středoevropské...
Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ : vliv rozdílných vzdělávacích programů
Fousková, Kristýna ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Slussareff, Michaela (oponent)
Diplomová práce na téma "Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ: vliv rozdílných vzdělávacích programů" je zaměřena na čtenářskou gramotnost, její rozvoj a vliv vzdělávacích programů. První kapitola je věnována teoretické analýze čtenářské gramotnosti. Další kapitola pojednává o prostředcích a možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti a také roli rodičů, knihoven a škol v tomto procesu. Třetí kapitola se zabývá tématem alternativního školství a metodami výuky čtení. Čtvrtá kapitola popisuje výzkum vlivu vzdělávacích programů na čtenářskou gramotnost. Závěrečná kapitola je zaměřena na spolupráci knihovny a škol ve městě Kladně, analyzuje nedostatky a předkládá možnosti zlepšení.
Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
Hušáková, Barbora ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
v českém jazyce Text se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka v předškolním zařízení, protože práce s dětmi předškolního věku je spojena s řadou specifik a vyžaduje tedy speciální přístup pedagoga. Děti-cizinci často pochází z rodin, kde nikdo nemluví česky, a mívají velice omezenou slovní zásobu. Jejich inkluze v českém školním prostředí tedy není snadná. V teoretické části práce se věnujeme nejprve analýze kurikulárních dokumentů pro předškolní vzdělávání, a to zejména s ohledem na děti-cizince. Dále se zaměřujeme na možnosti podpory integrace dětí-cizinců při vzdělávání v českých předškolních zařízeních. Následuje nastínění aspektů doprovázejících začlenění cizinců do výuky a teoretická východiska k postupu při integraci dítěte-cizince. Na konci teoretické části charakterizujeme skupinové a individuální kurzy. Předmětem empirické části jsou dvě případové studie, jejichž náplní je komplexní analýza situace dětí-cizinců ve vybraných předškolních zařízeních.
Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
Hušáková, Barbora ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
v českém jazyce Text se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka v předškolním zařízení, protože práce s dětmi předškolního věku je spojena s řadou specifik a vyžaduje tedy speciální přístup pedagoga. Děti-cizinci často pochází z rodin, kde nikdo nemluví česky, a mívají velice omezenou slovní zásobu. Jejich inkluze v českém školním prostředí tedy není snadná. V teoretické části práce se věnujeme nejprve analýze kurikulárních dokumentů pro předškolní vzdělávání, a to zejména s ohledem na děti-cizince. Dále se zaměřujeme na možnosti podpory integrace dětí-cizinců při vzdělávání v českých předškolních zařízeních. Následuje nastínění aspektů doprovázejících začlenění cizinců do výuky a teoretická východiska k postupu při integraci dítěte-cizince. Na konci teoretické části charakterizujeme skupinové a individuální kurzy. Předmětem empirické části jsou dvě případové studie, jejichž náplní je komplexní analýza situace dětí-cizinců ve vybraných předškolních zařízeních.
Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ : vliv rozdílných vzdělávacích programů
Fousková, Kristýna ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Slussareff, Michaela (oponent)
Diplomová práce na téma "Čtenářská gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ: vliv rozdílných vzdělávacích programů" je zaměřena na čtenářskou gramotnost, její rozvoj a vliv vzdělávacích programů. První kapitola je věnována teoretické analýze čtenářské gramotnosti. Další kapitola pojednává o prostředcích a možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti a také roli rodičů, knihoven a škol v tomto procesu. Třetí kapitola se zabývá tématem alternativního školství a metodami výuky čtení. Čtvrtá kapitola popisuje výzkum vlivu vzdělávacích programů na čtenářskou gramotnost. Závěrečná kapitola je zaměřena na spolupráci knihovny a škol ve městě Kladně, analyzuje nedostatky a předkládá možnosti zlepšení.
Region Benešovska ve výuce na 2. stupni ZŠ
HEŘMÁNKOVÁ, Iva
Diplomová práce se zabývá postavením výuky místního regionu ve vzdělávacích programech. Na základě empirického šetření shrnuje poznatky o výuce místního regionu na základních školách a nižším ročníku víceletého gymnázia na Benešovsku. Na základě výsledků dotazníkového šetření porovnává vědomosti žáků o regionu Benešovska a následně hledá souvislosti mezi úrovní vědomostí žáků a způsobech výuky tohoto tématu. Druhá část práce je zaměřena na vlastní návrh koncepce výuky místního regionu. Obsahuje ucelený učební materiál v podobě pracovní učebnice, návrh školního geografického projektu, školní exkurze a metodickou příručku zahrnující časovou dotaci a obsah učiva, vybrané formy a metody výuky a integrované pojetí výuky. Koncepce vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Současné trendy ve vzdělávání manažerů
Dobruská, Iva ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Diplomová práce mapuje vývoj v oblasti vzdělávání manažerů s ohledem na současné trendy ve vzdělávacích programech v ČR a v zahraničí. Součástí teoretické práce je pilotní studie zaměřená na poptávku po vzdělávacích a rozvojových programech výzkumného vzorku manažerů a zároveň analýza nabídky vzorku vzdělávacích organizací na území hlavního města Prahy. Dle získaných informací byly poté vyvozeny závěry a doporučení pro úpravu studijních programů na FM VŠE.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.