Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 644 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce se sny v arteterapii jako cesta k sebepoznání
CHOCHOLOVÁ, Barbora
Cílem této bakalářské práce je představit možné využití snové práce v arteterapii s důrazem na její potenciál vedoucí k hlubšímu sebepoznání a lepší orientaci v životě člověka. Sleduje, jakým způsobem umožňuje výtvarné ztvárnění snu pochopení či rozšíření jeho obsahu a odkazu na důležitá osobní témata. Teoretická část této práce pojednává o snu z hlediska historického i současného chápání, seznamuje s terapeutickými přístupy ke snové práci v pojetí některých autorů, zmiňuje základní pojmy používané při analytické práci se sny a dále se věnuje práci se sny přímo v arteterapii, včetně postupů projektivně-intervenční arteterapie, ze kterých je vycházeno v následující praktické části. V té jsou představeny výtvarné artefakty účastníků této studie reflektující jejich vybrané sny. Praktická část se zaměřuje především na analýzu těchto artefaktů a nabízí možný způsob, jak výtvarně a interpretačně pracovat se snovými obrazy a jejich symbolikou.
Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ
ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a projektovou část. Teoretická část přináší ideové ukotvení práce a definuje její význam v didaktice výtvarné výchovy. Praktická část se inspiruje vybranými japonskými umělci a přináší výtvarnou řadu, ze které je možné použít jednotlivé lekce pro zpestření výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ, a předat tím žákům vhled do japonského umění a zároveň je seznámit s japonskou kulturou a zajímavými technikami.
Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha
Činátl, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Pacovská 350/4 140 21 Praha 4 Tel. +420 222 539 203 e-mail: studijni@htf.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není původní a jde o plagiát. Po provedených řízeních vydal rektor Univerzity Karlovy rozhodnutí č. j. UKRUK/10207/2018-4, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce s názvem "Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha" konaná dne 26. 9. 2017, je neplatná. Dnem, kdy rozhodnutí nabylo účinnosti, pozbyl student vysokoškolského vzdělání získaného studiem daného studijního oboru a akademického titulu magistr. Dále pozbyly platnosti vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Abstrakt Přestože je trinitární ikonografie poměrně jednoduše srozumitelná, zůstává u celé řady prací z období 4. a 5. stol. n. l. nejasná a obtížně vysvětlitelná. V literatuře minulého století se tak často setkáme s myšlenkami, které byly přejaty ze starších prací a následně byly ji jen mechanicky opakovány v pracích následujících. Takovýto zažitý způsob interpretace může vést u sporných ikonografických analýz k zaměření trinitárním způsobem a ke snaze trojičním způsobem vysvětlit ikonografii "netrinitárních" artefaktů. Tato diplomová práce se pokouší otevřít obtížnou otázku problematiky vzniku, vývoje a vzájemného...
Kreativita ve vizuální umělecké tvorbě
Zejdová, Hana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Motivace se jeví jako jedna z významných proměnných, která se podílí na kreativitě jedince. Může kreativitě přispět jak pozitivně, tak jaké na ni mít negativní dopad. Rozhodli jsme se vybraným způsobem nahlédnout na motivaci výtvarníků a zamyslet se nad tím, jestli kontakt s uměním může do určití míry hrát v jejich osobnostním profilu svou roli. V teoretické části se prvně zabýváme vymezením umění, jeho druhy a psychologií umění. Dále hovoříme o uměleckém díle jako o produktu umělecké tvorby, popisujeme strukturu osobnosti a konkrétně osobnost autorů uměleckých děl. Nastiňujeme spletitost kreativity jako fenoménu. Závěrem se zaměřujeme na motivaci v sociální psychologii kreativity. Záměrem této diplomové práce je zmapovat pomocí Dotazníku motivace k výkonu LMI vybrané psychosociální osobnostní rysy výtvarníků a podívat se na to, zda se významně liší od osobnostních rysů srovnávací skupiny "neumělců" s ekonomickým zaměřením (n=63). Ve shodě se studiemi v oblasti kreativity se ukázalo, že výtvarníci oproti neumělcům významně výše skórovali na škálách flow, hrdost na výkon a samostatnost. V protikladu k výsledkům studií zabývajících se kreativitou všeobecně u lidí, naše výsledky ukázaly, že výtvarníci jsou více soutěživí oproti neumělcům. Angažovanost, preference obtížnosti, orientace na status, ale...
Vybrané psychologické aspekty osobnosti umělce
Ottová, Jana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnými souvislostmi umělecké tvorby a vybraných aspektů osobnosti subjektu autorské umělecké tvorby. Vedle možných rozdílů v kreativitě či aspektech duševního zdraví se v teoretické části věnuje rozdílnosti vlastností umělců z pohledu teorií osobnosti. Ve vlastním výzkumu se věnuje porovnání vlastností osobnosti metodou GPOP, která ve svém základu vychází z Jungovy teorie o psychologických typech. Ve shodě se zahraničními výzkumy dokazuje, že umělci oproti referenční skupině skórují signifikantně výše v preferenci rysů "vnímání", "cítění" a "intuice". Navíc ve svém původním záměru dokazuje, že umělci taktéž skórují výše ve vlastnostech "imaginativnost" a "abstraktnost". Výzkum byl realizován na vzorku studentů vysokých škol výtvarného zaměření s referenční skupinou studentů ekonomických oborů (n=49). Výsledky i celá práce jsou v závěru diskutovány. Klíčová slova umění, umělci, osobnostní rysy, kreativita, tvořivost
Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití
Šatánková, Radana ; Macek, Ondřej (vedoucí práce) ; Zámečník, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce s názvem Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití zaujímá mezioborový rozsah na poli teologickém - uměleckém - terapeutickém. Práce je rozdělena do tří částí: První obsahuje pojednání o pastorální a praktické teologii; reflektuje rozdílnou terminologii a všímá si odlišností i společných důrazů a pojetí obou teologických oborů. Tomu však předchází pečlivé hledání starozákonních i novozákonních obrazů postavy Pastýře - vzoru pro ty, jimž je svěřen do péče lid. Jistě není tento seznam s vlastním komentářem vyčerpávající, avšak promítá se do představení pastorační práce. Velká pozornost je věnována tolik diskutovaným laikům - jejich spolupráci s duchovními a uplatnění v církvi i mimo ni. V pastorační práci také potkáváme čtyři konstitutivní prvky církve (leiturgia, martyria, koinónia, diakonia), projevující se různou měrou, anebo dokonce prolínající se. Další linka práce soustavně poukazuje na rychle se měnící svět a společnost a nároky na křesťanskou službu, aby byla nápomocna člověku dnešní doby. Zmiňovány jsou také hlavní zásady pomáhajících profesí a jejich etika, včetně křesťanské nástavby. Druhá část se věnuje kultuře, umění a představení forem terapeutických metod a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 644 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.