Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec
Grünwald, Jakub ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby. Projekt vychází z architektonické studie, jež byla vypracována v letním semestru roku 2019 v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby V. – Obnova památek. Hlavním tématem studie je celková obnova historického dvorce a především také nalezení nového funkčního využití památkově chráněného objektu. Zadaná parcela se nachází na Masarykové náměstí v Heřmanově Městci. Stavebně-historický průzkum uvádí doklady o existenci dvora již v roce 1591. Složité stavební dějiny objektu odpovídají jeho funkci jako hospodářského, obytného a správního zázemí sousedního šlechtického sídla. Významnou klasicizující proměnou, která definuje jeho vzhled dodnes, prošel řešený objekt koncem 18. století. V dnešní době je objekt využíván převážně jako ubytování pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, čemuž odpovídá i jeho technicky stav, stále více ohrožující chráněné hodnoty památky. Prvotním úkolem bylo nalezení správného konceptu z hlediska funkčního využití řešeného objektu. Snahou bylo vytvořit takovou funkční náplň, která vdechne dvorci Medov nový život, otevře jeho bránu obyvatelům města a především také návštěvníkům. V objektu jsou umístěny provozy, které svoji činností nebudou přímo ohrožovat a degradovat památkově chráněnou stavbu a umožní její maximální využití v průběhu celého dne. V neposlední řadě jsem kladl důraz na ekonomickou stránku věci, a to umístěním provozů (viz. administrativní prostory, restaurace, prodejna), které budou městu generovat určitý finanční zisk.
Úprava křižovatky Na Výsluní x Družstevní v Luži
Koukal, Lukáš ; Shejbal, Jiří (oponent) ; Smělý, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh řešení nepřehledné křižovatky v obci Luže. Týká se ulic Na Výsluní, Družstevní, K Chlumku, Kaštanka, dále dopravně významného sjezdu do Hamzovy odborné léčebny a celkové rekonstrukce včetně zkapacitnění parkování v ulici Andělská cesta. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikací, logickou návazností chodníků, úpravou a novým návrhem parkovacích ploch v okolí Hamzovy léčebny, úpravou dopravně významných sjezdů a přilehlé zeleně.
Hodnocení vývoje demografických a socioekonomických ukazatelů Pardubického kraje
Novotná, Tereza
Diplomová práce se zaměřuje na demografickou analýzu Pardubického kraje a jeho okresů v letech 2010–2021. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit vybra-né demografické a socioekonomické ukazatele. Byly vyhodnoceny ukazatele struk-tury i dynamiky populace. Použitá data byla převzata z Českého statistického úřa-du a zpracována kohortně-komponentní metodou a trendovou analýzou časových řad. Využita byla také metoda extrapolace. Byl zjištěn nárůst postreprodukční složky obyvatel a postupné stárnutí populace. Nejhorší situace se nacházela v okrese Chrudim, kde v posledním roce na 100 dětí připadalo 136 seniorů. Nej-lepší situace byla na základě zvolených ukazatelů vyhodnocena v okrese Pardubi-ce. Pardubický kraj kopíroval vývojové populační trendy České republiky.
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu
Horáková, Lucie ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Bednářová, Hana (oponent)
Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu Abstrakt Bakalářská práce analyzuje cestovní ruch v Pardubickém kraji a hodnotí ho pomocí statistických dat a výsledků kvalitativního výzkumu v kraji. Statistická data jsou dána do souvislosti s ostatními ukazately v cestovním ruchu a jsou srovnána s ostatními kraji v Česku. Zároveň práce analyzuje práci destinačního managmentu v této oblasti. Poslední část je věnována návrhu produktu cestovního ruchu, který reaguje na současné trendy ve světovém i tuzemském cestovním ruchu. Tímto způsobem práce objasňuje mnoho pojmů z oblasti cestovního ruchu, destinačního managmentu, kvalitativního výzkumu a statistických ukazatelů. Cíl této práce je tak vyvrátit skutečnost, že by Pardubický kraj byl outsiderem českého cestovního ruchu, a využít gastroturistického potenciálu v destinaci. Klíčová slova: cestovní ruch, destinační managment, gastroturismus, kvalitativní výzkum, statistické údaje, Pardubický kraj
Městská knihovna ve Svitavách
Tůmová, Zdena ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Vášová, Lidmila (oponent)
Tématem bakalářské práce je popis historického vývoje a současného fungování Městské knihovny ve Svitavách (http://www.booksy.cz/). V úvodních kapitolách je nastíněn historický vývoj města Svitavy. Dále je zde představena historie a současnost svitavského knihovnictví s vymezením výrazného předělu v podobě vybudování Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra. Jádro bakalářské práce tvoří podrobná charakteristika současného stavu knihovny, poskytovaných služeb. Pozornost je věnována kulturním a vzdělávacím akcím, které knihovna pořádá. Naznačen je i budoucí možný vývoj knihovny. Závěr práce je věnován průzkumu na zjištění spokojenosti s fungováním a službami knihovny mezi dospělými a dětskými čtenáři.
Ohlédnutí za projekty OP Rozvoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji: Aneb Jak je těžké býti žadatelem o evropské peníze
Dušková, Alena ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Mička, Pavel (oponent)
Autorka této diplomové práce "Ohlédnutí za projekty OP Rozvoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji: Aneb Jak je těžké býti žadatelem o evropské peníze" se zaměřuje na potíže, s nimiž se potýkali žadatelé o finanční podporu z uvedeného operačního programu v Pardubickém kraji. Tyto obtíže jsou zjišťovány na základě dotazníkového šetření a konfrontovány s diskrepancemi objevenými mezi vybranými dokumenty, jak na evropské, tak na státní úrovni. Autorka se opírá o teorii organizace a lineární model veřejné správy, aby dospěla k závěru, že tento model je striktně dodržován. Snaží se totiž hledat možné příčiny problému a důvody jeho (ne)řešení, k čemuž využívá zejména analýzy aktérů jako metody, která odkryje vztahy mezi aktéry a jejich definice problému. V závěru autorka porovnává preferovaná řešení, aby jedno z nich upřednostnila. Autorka je toho názoru, že toto vybrané řešení by se nejlépe vypořádalo s problémovou situací.
Nastolování agendy ve vybraných lokálních médiích vlastněných městy (tzv. radničních listech) v Pardubickém kraji v roce 2020
Kubištová, Dominika ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá radničními listy v Pardubickém kraji v roce 2020. Ty odborná literatura řadí mezi hyperlokální média, která vychází jen pro omezenou skupinu lidí, nejčastěji v rámci jednoho města a přilehlých obcí. Práce se snaží zachytit, jak tato periodika v Pardubickém kraji vypadala v roce 2020, kdy Česko stejně jako zbytek světa zasáhla pandemie koronaviru. V praktické části například popisuje, jak vypadaly redakce těchto listů ve čtyřech nejmenších a čtyřech největších městech v kraji, jakým tématům se redaktoři nejčastěji věnovali a proč, z jakých zdrojů čerpali nebo jak vypadá proces vydávání článků v jednotlivých hyperlokálních médiích. Data pro praktickou část autorka sesbírala pomocí triangulace metod. Nejdříve zpracovala obsahovou analýzu tří vydaní každého zmiňovaného periodika z roku 2020 a o zjištění z nich se poté opřela při sbírání polostrukturovaných rozhovorů se zástupci radničních listů. To vše s cílem co nejdetailněji popsat, jak tato periodika nejen v uvedeném roce fungovala.
Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec
Grünwald, Jakub ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby. Projekt vychází z architektonické studie, jež byla vypracována v letním semestru roku 2019 v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby V. – Obnova památek. Hlavním tématem studie je celková obnova historického dvorce a především také nalezení nového funkčního využití památkově chráněného objektu. Zadaná parcela se nachází na Masarykové náměstí v Heřmanově Městci. Stavebně-historický průzkum uvádí doklady o existenci dvora již v roce 1591. Složité stavební dějiny objektu odpovídají jeho funkci jako hospodářského, obytného a správního zázemí sousedního šlechtického sídla. Významnou klasicizující proměnou, která definuje jeho vzhled dodnes, prošel řešený objekt koncem 18. století. V dnešní době je objekt využíván převážně jako ubytování pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, čemuž odpovídá i jeho technicky stav, stále více ohrožující chráněné hodnoty památky. Prvotním úkolem bylo nalezení správného konceptu z hlediska funkčního využití řešeného objektu. Snahou bylo vytvořit takovou funkční náplň, která vdechne dvorci Medov nový život, otevře jeho bránu obyvatelům města a především také návštěvníkům. V objektu jsou umístěny provozy, které svoji činností nebudou přímo ohrožovat a degradovat památkově chráněnou stavbu a umožní její maximální využití v průběhu celého dne. V neposlední řadě jsem kladl důraz na ekonomickou stránku věci, a to umístěním provozů (viz. administrativní prostory, restaurace, prodejna), které budou městu generovat určitý finanční zisk.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.