Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 214 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita vládnutí a výdaje na obranu
Dostál, Pavel
Diplomová práce se věnuje zkoumání dvou fenoménů, a sice výdajů na obranu a kvality vládnutí. Vybranými státy, ve kterých jsou tyto dva fenomény v této práci zkoumány, jsou státy různých světových organizací či geografických regionů. Pro plné pochopení problematiky je část práce věnována popisu vybraných regionů a jejich vývoji. Následně jsou popsány fenomény kvality vládnutí a jsou zkoumány jejich determinanty. V rámci práce jsou sledovány oba jevy a jejich vývoj odděleně a následně je zkoumána jejich provázanost a spojení. Závěr je věnován posouzení souvislosti těchto dvou problematik.
Občané o členství České republiky v NATO – červen/červenec 2023
Čadová, Naděžda
S faktem, že je ČR členem Severoatlantické aliance, jsou spokojeny asi dvě třetiny (67 %) českých občanů, více než čtvrtina (26 %) je nespokojena. V aktuálním výzkumu statisticky významně převážil názor, že NATO je zárukou nezávislosti České republiky (50 %) a nikoliv formou podřízenosti se cizím mocnostem (41 %). Čeští občané se většinově kloní k názoru, že členství naší země v NATO zajišťuje mír a bezpečnost ČR (56 %) a zvyšuje mír a stabilitu v Evropě (60 %).\n\nNecelá třetina (31 %) českých občanů si myslí, že členství v NATO neovlivňuje postavení ČR ve světě, více než dvě pětiny (43 %) dotázaných pak uvedly, že pozice naší země ve světě je členstvím v NATO posilována. Názor, že členství v Severoatlantické alianci naopak pro naši zemi znamená oslabení její pozice ve světě, zastává 15 % občanů.\nTéměř tři čtvrtiny (72 %) českých občanů jsou přesvědčeny o potřebnosti Severoatlantické aliance v současné době. Přibližně pětina občanů (21 %) míní, že organizace je nepotřebná.\nEvropské unii (EU) v současnosti důvěřují necelá polovina občanů (47 %), nadpoloviční většina veřejnosti (54 %) má důvěru k Organizaci spojených národů (OSN). Severoatlantické alianci (NATO) důvěřují téměř tři pětiny (57 %) českých občanů.
Nuclear Ban Treaty and Stigmatization of NATO's Extended Nuclear Deterrence: Responses from Germany and Czechia
Svobodová, Markéta ; Smetana, Michal (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Markéta Svobodová: Smlouva o zákazu jaderných zbraní a stigmatizace rozšířeného jaderného odstrašení: reakce Německa a Česka (2023) Abstrakt Zastánci Smlouvy o zákazu jaderných zbraní poukazují na to, že nejen jaderné mocnosti, ale i státy benefitující ze systému rozšířeného jaderného odstrašení porušují mezinárodní normu jaderného odzbrojení. Jak budou členské státy NATO reagovat na taková prohlášení, tj. na záměrnou stigmatizaci, považujeme-li normu jaderného odzbrojení za základ vhodného a zodpovědného chování v rámci mezinárodní politiky? Předkládaná diplomová práce si klade za cíl odpovědět na tuto otázku skrze analýzu dvou případových studií, Německa a Česka. Konkrétněji práce prozkoumá diskurzivní strategie, které tyto státy používají k regulaci oběhu potenciálně diskreditujících informací, jež by mohly mít negativní efekt na jejich identitu založenou na obrazu odpovědných členů mezinárodního společenství. Úspěch stigmatizace závisí na míře relevance stigmatizujícího subjektu v každém daném kontextu. V případě Německa tak vazby současného politického vedení na nevládní sektor lobbující za odzbrojení přispěly ve sledovaném časovém období (2013-2023) k posunu od přístupu odmítání stigmatu k určitému stupni přiznání stigmatu. V Česku absence takových vazeb mimo jiné znemožnila nevládním organizacím...
The Nature of Conflict in the Arctic: A Rationalist Approach to the Conflict Triggers
Benda, Lukáš ; Solovyeva, Anzhelika (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Lukáš Benda Diplomová práce 2023 Konflikt v Arktidě: Racionální pohled na spouštěče konfliktu Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá konflikt v Arktidě mezi pobřežními státy, a jeho vrstvy. Jejím cílem je na základě existující literatury identifikovat příčiny tohoto konfliktu, a zjistit jejich intenzitu, za použití definice konfliktu, kterou tato práce představuje na základě existujících modelů. S využitím teorie racionální volby a vyjednávacího modelu války (bargaining model of war) zjišťuje jak se konflikt vyvíjel, a proč se nedostal do fáze ozbrojeného střetu mezi státy (což dříve naznačovala literature). S využitím zmíněných teorií tato práce představuje vlastní škálu intenzity konfliktu, která společně s vytvořenou definicí konfliktu poskytuje metodu jak zkoumat jednotlivé vrstvy konfliktu v Arktidě, čímž doplňuje stávající literaturu. Zároveň přispívá literatuře aplikováním bargaining model of war na nenásilný konflikt, což v literatuře často chybí. Odpovídá na otázku jak vypadá konflikt v Arktidě v roce 2023 a vysvětluje chybějící ozbrojený střet.
Zahraniční politika Švédska a Finska ve vztahu k Severoatlantické alianci: Analýza z pohledu neoklasického realismu
Hložková, Veronika ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Výzkum následující diplomové práce se zabývá vývojem postoje Švédska a Finska vůči členství v Severoatlantické alianci od konce studené války až po jejich rozhodnutí z roku 2022 se k Alianci připojit. Prvním cílem je identifikace faktorů, které vedly k odmítání vstupu obou zemí do NATO a upřednostnění blízké spolupráce. Následně budou tyto faktory sledovány v čase s cílem zachytit jejich proměnu po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Pro potřeby tohoto výzkumu bude využit neoklasický realismus, který ve svém analytickém rámci kombinuje nezávislé proměnné na úrovni mezinárodního systému s intervenujícími proměnnými na úrovni státu. Výsledkem působení těchto proměnných je podoba konkrétní reakce zahraniční politiky - závislé proměnné - v tomto případě rozhodnutí o připojení k NATO.
NORTHERN EUROPE AND THE LOOMING RUSSIA: IS EUROPE (NOT) ENOUGH? Different approaches to a European integrated defence: the cases of Norway and Finland.
Bertoldini, Raul ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
RAUL BERTOLDINI MASTER'S THESIS ABSTRAKT 08/2023 NORTHERN EUROPE AND THE LOOMING RUSSIA: IS EUROPE (NOT) ENOUGH? Different approaches to a European integrated defence: the cases of Norway and Finland Tato diplomová práce se věnuje analýze geopolitického prostředí a bezpečnostních strategií Finska a Norska v kontextu měnícího se bezpečnostního prostředí Evropy. Výzkum zkoumá vztah těchto severských zemí vůči Evropské unii (EU), Severoatlantické alianci (NATO) a Rusku, a to na pozadí ruské invaze na Ukrajinu a eskalujícího napětí v Arktickém regionu. Důkladná analýza historických souvislostí, cesty ke členství v EU a debat o připojení k NATO poukazuje na komplikovanou rovnováhu, kterou tyto země udržují při zachovávání své jedinečné národní identity a suverenity, a zároveň hledají bezpečnost prostřednictvím regionálních struktur a aliancí. Studie ukazuje, jak konflikt na Ukrajině fungoval jako katalyzátor strategických změn, kdy se Finsko i Norsko rozhodly pro těsnější vazby s EU a NATO, aby ochránily svou suverenitu. Přesto však vnímají bezpečnostní záruky, které tyto dvě organizace nabízí, odlišně. Závěr práce poskytuje cenné poznatky o adaptivních a proaktivních strategiích, které tyto země uplatňují v reakci na aktuální geopolitické výzvy v Evropě, a současně přináší přehled o aktuální důvěryhodnosti NATO...
Vliv mise EU a NATO na stabilitu oblasti Adenského zálivu a Arabského moře
Lambertová, Eva
Bakalářská práce analyzuje dopady misí EU a NATO na stabilitu regionu Afrického rohu. Mise EU ATALANTA v oblasti působí od roku 2008 a mise NATO Ocean Shield od roku 2009. Práce zkoumá vývoj počtu pirátských útoků na lodě proplouvající nebezpečnou oblastí. Hodnotí působení misí v oblasti a navrhuje možnosti řešení bezpečnostní situace v regionu.
A comparison of online news media framing of the 2022 Russia-Ukraine conflict in Ukraine, Russia, the U.S. & China
Kwei, Quaye-Foli ; Van Puyvelde, Damien (vedoucí práce) ; Ó Beacháin, Donnacha (oponent)
1 Title: A Comparison of Online News Media Framing of the 2022 Russia-Ukraine Conflict in Ukraine, Russia, the U.S. & China. July 2022 University of Glasgow ID: 2574393Q Dublin City University ID: 20109351 Charles University ID: 18329097 Dissertation Abstract The 2022 conflict between Russia and Ukraine that ensued after the former invaded the latter has received extensive media attention around the world. The news media's framing of the war ultimately has an impact on how its audience views the actions of the conflicting countries, their respective allies as well as other issues pertaining to the conflict. The online news media, due to its relatively easy and broad access, plays a key role in how the war is covered and framed. This study compares how major news websites in Ukraine, Russia, the U.S. and China have framed their coverage of the Russia-Ukraine conflict between from December 2021 when Russia began to amass troops on its border with Ukraine, and the end of April 2022, when the war was still raging in Ukraine. The findings of this study indicate that the online news media's framing of the conflict within each country largely mirror their respective government's stated geostrategic interests regarding the war, particularly in terms of security, economics, energy supply and geopolitics. The...
Blockages to peace in Libya: The role of post-conflict Security Sector Reform
Magouri, Shahd Omar A ; Visoka, Gëzim (vedoucí práce) ; Anceschi, Luca (oponent)
This thesis focuses on the evolution of the Libyan security sector after the 2011 uprising. Building on the theoretical frameworks of statebuilding and post-conflict peacebuilding, this research examines the structure of the Libyan security sector under the Gaddafi regime, to assist in contextualising the unique nature of the institutions, and to understand the changes that occurred after the 2011 uprising. This background context assists with evaluating to what extent did the security sector evolve, and how did the lack of successful reform hinder the UN-led peace process. This research places its focus on the timeframe between 2011 to 2019, using a qualitative method of research. It aims at understanding the impact of the security sector on the Libyan peace process in terms of its contribution to insecurity, and the significance and relevance of having a successful implementation of SSR and DDR, due to the ongoing security fragmentation and state failure. This research finds that the security sector reform initiatives committed by international actors were unsuccessful due to several factors, including the evacuation of personnel due to deteriorating security conditions, and the exclusion of key actors from negotiations. Furthermore, initiatives at security sector reform by Libyan actors were...
Geopolitický význam GIUK
Prášil, Matěj ; Riegl, Martin (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se věnuje geopolitickému, ale i geostrategickému významu oblasti GIUK Gap. Kromě přehledu v samotné analýze využívaných realistických teorií mezinárodních vztahů práce obsahuje i část věnovanou historickému vývoji geopolitického a geostrategického významu GIUK Gap, ale především analýzu současného geopolitického a geostrategického významu zmiňované specifické oblasti severního Atlantiku. Analýza současného geopolitického stavu je psána s důrazem na zvyšující se význam oblasti pro NATO a Ruskou federaci, jejichž zájmy se v posledních letech, a to nejen v tomto regionu, čím dál častěji střetávají. Cílem práce je prokázat kauzální vztah mezi obecně zhoršujícími se vztahy NATO a Ruskou federací po anexi Krymu v roce 2014 a narůstajícím významem GIUK Gap.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 214 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.